TERMINY REJESTRACJI ROK AKADEMICKI 2019/2020

28 maj, 2019; Ogłoszenia

01.06.2019 – 30.06.2019 – I tura rejestracja na przedmioty
26.08.2019 – 08.09.2019 – II tura rejestracja uzupełniająca
10.09.2019 – 15.09.2019 – rejestracja do grup
17.09.2019 – 19.09.2019 – giełda wymiany miejsc

Wyniki konkursów NCN na projekty badawcze

23 maj, 2019; Aktualności
Anka KiersztynWojtek RafaPalęckaRakowska

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 17 maja wyniki konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Miło nam poinformować, że w naszym Instytucie będą realizowane cztery nowe projekty:

Dr hab. Anna Kiersztyn będzie realizowała projekt OPUS pt. „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Jego celem jest ilościowa charakterystyka uwarunkowań, przejawów i biograficznych konsekwencji prekaryjnych trajektorii zawodowych wśród młodych dorosłych z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Badacze przyjrzą się sekwencjom karier, na które składają się okresy powtarzającego się zatrudnienia na czas określony przeplatane okresami bezrobocia, w połączeniu z niskimi dochodami. Dla celów analiz zostanie przygotowany zbiór Cross-National Biographies – Young (CNB-Young), który zawierać będzie sharmonizowane dane biograficzne pochodzące z wieloletnich badań panelowych, gromadzących szczegółowe informacje o losach zawodowych respondentów w każdym spośród czterech krajów objętych badaniem.

Dr Wojciech Rafałowski zrealizuje grant SONATA pt. „Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych”. Jego celem jest zbadanie, od czego zależy kształt kampanii wyborczych w krajach europejskich, gdy idzie o odwołania do pozaprogramowych cech rywalizujących podmiotów, tzn. którzy kandydaci, kiedy i dlaczego mówią więcej o programie, a w jakich okolicznością koncentrują się na cechach pozaprogramowych. Zweryfikowane zostaną hipotezy dotyczące między innymi wpływu wcześniejszego uczestnictwa w rządach, wieku partii, politycznego wyrobienia elektoratu, rodzajów więzi między elektoratem a partiami politycznymi oraz dziedzictwa niedemokratycznej przeszłości danego kraju w kontekście stylu prowadzenia kampanii wyborczej. Analizy zostaną przeprowadzone metodami ilościowymi na materiale obejmującym zakodowane na podstawie artykułów prasowych informacje dotyczące zachowania partii politycznych podczas kampanii wyborczej oraz dane o zawartości ich programów przedwyborczych.

Grant PRELUDIUM pt. „Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych” dostała Alicja Palęcka, która zbada znaczenie pracy i zatrudnienia dla osób bezrobotnych, a także jak to znaczenie jest negocjowane w instytucjach rynku pracy (urzędach pracy, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych). Badaczka ma na celu odkrycie alternatywnych definicji pracy, które wzbogacą aktualne dyskusje o polityce społecznej i organizacji pracy (np. o czasie pracy, czy bezwarunkowym dochodzie podstawowym). Jak definiowana jest praca? Jakie normy pracy i zatrudnienia podzielają różne grupy osób bezrobotnych? Jak te definicje i normy zmieniają się w interakcjach z personelem instytucji i ile sprawczości w negocjacjach mają osoby bezrobotne? Odpowiedzi na te pytania dostarczą obserwacje nieuczestniczące oraz wywiady indywidualne i grupowe.

Grant PRELUDIUM dostała też Katarzyna Rakowska, która zbada przemiany prawa do strajku i reakcje na te przemiany ze strony związków zawodowych. Prawo do strajku choć gwarantowane prawem podlega ograniczeniom proceduralnym, ale na jego realizację ma wpływ także kultura organizacyjna miejsca pracy, praktyki pracodawców oraz orzecznictwo sądowe. Zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat obserwujemy nowe taktyki ze strony pracodawców zmierzające do ograniczenia prawa do strajku na gruncie prawa cywilnego. Projekt przewiduje opis zachodzącej zmiany instytucjonalnej w zakresie prawa do strajku, zbadanie taktyk pracodawców zmierzających do ograniczenia prawa do strajku oraz analizę i skategoryzowanie reakcji związków zawodowych wobec ograniczeń prawa do strajku i strategii stosowanych przez pracodawców w tym zakresie. Badanie przeprowadzone będzie metodami jakościowymi, głównie w oparciu o analizę źródeł zastanych, takich jak bieżące orzecznictwo i doniesienia medialne oraz wywiadów z uczestniczkami i uczestnikami sporów zbiorowych zakończonych strajkiem.

„Język i tożsamość”

15 maj, 2019; Ogłoszenia

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pod tytułem „Język i tożsamość”, która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnicy Konferencji rozważą związek języka i tożsamości w perspektywie socjolingwistycznej. Jest to zagadnienie nie tylko nieodzownie związane z gatunkiem ludzkim od zarania dziejów, ale też niezwykle aktualne w perspektywie obecnej sytuacji geopolitycznej, w której migracja, dwujęzyczność czy heterogeniczna tożsamość kulturowa stają się codziennością dla coraz większej liczby osób na świecie. Problematyka relacji językowo-tożsamościowych jest i będzie kluczowa dla zrozumienia współczesnego społeczeństwa.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z każdego ośrodka akademickiego w Polsce.

Zachęcamy do przygotowywania referatów poruszających poniższe zagadnienia:

-Język i jego funkcjonowanie w kontekście socjolingwistycznym i kognitywistycznym
-Problemy języka i tożsamości na przykładzie wybranych państw
-Język a tożsamość narodowa lub etniczna
-Język a postrzeganie świata
-Język a migracja
-Język a tożsamość i przynależność kulturowa osób dwu- i wielojęzycznych
-Język a przynależność grupowa
-Pisarze dwujęzyczni – wybór języka a tożsamość -Język i tożsamość w edukacji: wielojęzyczność uczniów i nauczycieli
-Język tłumaczy
-Język i tożsamość w badaniach literackich
-Język i tożsamość jako zagadnienie w różnych dyscyplinach naukowych / w różnych perspektywach badawczych
-Metodologia badań nad językiem i tożsamością
Jak również w innych obszarach tematycznych pozostających w związku z tematem konferencji.
Badania nie muszą być związane z językiem francuskim i kulturą frankofońską.

Zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do nadsyłania abstraktów; Zgłoszenie udziału zawierające imię, nazwisko, tytuł, afiliację, numer kontaktowy, tytuł wystąpienia, abstrakt (maksymalnie 250 słów) wraz z bibliografią przesyłać należy na adres jezykitozsamosc@gmail.com do 25 maja 2019 roku włącznie.
Udział w konferencji, tak czynny, jak i bierny, jest wolny od opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem jezykitozsamosc@gmail.com

Letnia sesja egzaminacyjna

15 maj, 2019; Ogłoszenia

Sesja egzaminacyjna lato 2019.

Zapraszamy na studia na Karowej!

13 maj, 2019; Bez kategorii

Zapraszamy na studia na Karowej!

socjologia, I stopień

zasady rekrutacji

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

plan studiów

socjologia, II stopień stacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów – teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” czy “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

plan studiów

socjologia, II stopień niestacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów – teoretycznego i badawczego oraz zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Badania społeczne i rynkowe w praktyce”, “Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata”, “Polityki publiczne/ Public policy”, “Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn” oraz “Stosunki pracy i zasoby ludzkie”.

język i społeczeństwo, II stopień stacjonarne

język i społeczeństwo, II stopień stacjonarne

socjologia cyfrowa, II stopień stacjonarne (nowy kierunek!)

zasady rekrutacji

„Socjologia cyfrowa” to studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

plan studiów

specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych.
Specjalizacja jest realizowana w ramach studiów stacjonarnych. Trwa dwa lata i ma charakter fakultatywny.
Dokumentem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym jest suplement dołączony do dyplomu IS.

program specjalizacji

CFP: New Culture of Truth?

6 maj, 2019; Aktualności

stan_rzeczy_logoRedakcja “Stanu Rzeczy” zaprasza do przygotowania artykułów na temat prawdy i przemian kulturowych odnoszących się do epistemologii politycznych we Wschodniej i Centralnej Europie od lat 60. XX wieku.
W numerze analizie poddane zostanie m. in. funkcjonowanie prawdy, a także problemów “post-prawdy”, reżimów prawdy czy przemian we współczesnej epistemologii życia społecznego, medialnego i politycznego.
 
Termin składania abstraktów planowanych tekstów: 10 czerwca. Termin złożenia tekstu: 1 września 2019. Szczegóły TUTAJ.

Projekt Statutu UW

6 maj, 2019; Aktualności Ogłoszenia

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.
Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.
Biuro Prasowe
Uniwersytetu Warszawskiego