„Debiut naukowy 2016 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

7 cze, 2016; Ogłoszenia

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.
Termin nadesłania prac: 30 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy
studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o
profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi
swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”.
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.
4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej
(plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej –  sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi:
imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia
zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji
organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz, ul.
Drzymały 38/1, z dopiskiem „Debiut naukowy 2016” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2016
roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i  podziału nagród dokona zespół powołany
przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia
Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na
stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
12. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają
zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją
przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14. Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z
oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
15. Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48)
609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl ; Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl, Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko:
data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim – do 5 pojęć Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) -do 5 pojęć Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone
własnoręcznym podpisem: Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i
ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………
Własnoręczny – czytelny podpis

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.
Jak pojmujemy kryterium naukowości?
Aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musi  zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisuje. Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i  prowadzenia procesu myślowego. Ważne jest bowiem to, aby oprócz wiedzy – mieć swój własny pogląd i punkt widzenia na sprawy, które będą przedmiotem artykułu.

Debiut naukowy 2016 – list zapraszający
Debiut naukowy 2016 – regulamin konkursu