Ogólnopolska rekrutacja członków zespołów badawczych do projektu: „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”

27 cze, 2015; Ogłoszenia

Instytut Wschodnich Inicjatyw jest stowarzyszeniem, które od 5 lat realizuje projekty edukacyjne oraz badawcze związane z obszarem byłego Związku Radzieckiego. Naszym głównym celem jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy Polską i Unią Europejską a Rosją, krajami Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Obecnie realizujemy projekt badawczy „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”, którego celem jest analiza dynamiki funkcjonowania etnicznych środowisk twórczych w Polsce (Karaimów, Tatarów, Łemków oraz Romów) i na jej podstawie opracowanie naukowych rekomendacji dla kreowania polityki kulturalnej państwa. W związku z realizacją projektu ogłaszamy rekrutację na stanowisko: Badacz terenowy grupy etnicznej: (1) Karaimi i Tatarzy

Wymagania:
1. Wiedza na temat jednego z obszarów badawczych: (1) Karaimi i Tatarzy w Polsce,
2. Doświadczenie w realizacji badań terenowych.
3. Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów.
4. Umiejętności interpersonalne.
5. Rzetelne, odpowiedzialne i kreatywne podejście do zadań projektowych.
6. Dyspozycyjność w trakcie trwania projektu.
7. Mile widziani studenci bądź absolwenci kierunków: socjologia, antropologia kulturowa, etnologia, etnografia, kulturoznawstwo i dziennikarstwo.

Zakres obowiązków:
1. Aktywny udział w szkoleniu dla badaczy terenowych w Krakowie (planowany termin pierwszego spotkania: 9-10 lipca 2015 r.)
2. Wstępna analiza danych (w tym m.in. udział w tworzeniu bazy danych na temat działalności twórczej mniejszości, planowany termin: lipiec 2015 r.)
3. Udział w przeprowadzeniu badania próbnego (w tym m.in. pomoc w organizacji dojazdów, przeprowadzenie ankiet i wywiadów, napisanie sprawozdania z badania, planowany termin: lipiec 2015 r.)
4. Udział w przeprowadzeniu badań terenowych (w tym m.in. pomoc w organizacji dojazdów, przeprowadzenie ankiet i wywiadów z twórcami wywodzącymi się z mniejszości etnicznej, bieżące raportowanie z postępów w pracach, planowany termin: sierpień 2015 r. – luty 2016 r.)
5. Transkrypcja przeprowadzonych wywiadów oraz wstępna obróbka naukowa wywiadów i ankiet (planowany termin: sierpień 2015 r. – luty 2016 r.)
6. Stała współpraca z koordynatorem badań i innymi członkami zespołu badawczego przez cały okres trwania projektu (lipiec 2015 r. – sierpień 2016 r.)

Oferujemy:
1. Możliwość rozwoju i poszerzenia kompetencji metodologicznych dzięki realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego.
2. Podniesienie kompetencji naukowych dzięki udziałowi w warsztatach i spotkaniach ze specjalistami (m.in. z Prodziekan Wydziału Historycznego UJ Panią dr hab. Małgorzatą Smorąg-Różycką, Pracownikiem Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej Panią dr Aleksandrą Synowiec, Pracownikiem Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ Panem prof. dr. hab. Leszkiem Korporowiczem i Kierownikiem Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie UJ Panem dr. hab. Andrzejem Ziębą).
3. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej.
4. Symboliczne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z realizacją projektu.

Proces rekrutacyjny:
Rekrutacja członków zespołów badawczych odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym etapie na podstawie CV oraz listu motywacyjnego zostanie sprawdzone doświadczenie kandydata w realizacji badań terenowych. W drugim etapie na podstawie rozmowy (Skype) z koordynatorem badań jednej z grup mniejszościowych zostaną sprawdzone: umiejętności interpersonalne oraz motywacje do udziału w projekcie.

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@iwi.org.pl do 30 czerwca 2015 r. W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać: Badania mniejszości etnicznych.