REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ZAJĘCIA W IS UW

1 paź, 2014; Ogłoszenia
  1. Rejestracja uzupełniająca (karteczkowa) trwa dwa tygodnie i upływa 15 października 2014 r. na studiach licencjackich i magisterskich. Podpisane przez prowadzących kartki ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach należy zanieść do sekretariatu, do p. Anny Pławczyk. Po tym terminie wprowadzane są ostateczne zmiany w USOS.
  2. Nieobecność studentów zarejestrowanych na dane zajęcia w USOS na dwóch pierwszych zajęciach bez przesłania prowadzącemu wiadomości e-mail o podtrzymaniu chęci uczestnictwa w zajęciach traktowana będzie jako równoznaczna z rezygnacją z udziału w zajęciach. Prowadzących prosimy o wykreślenie tych osób i wysłanie adekwatnej informacji do p. Anny Pławczyk (plawczyka[at]is.uw.edu.pl)
  3. Jak co roku prowadzący proszeni się o niezwiększanie grup ponad ustalone limity poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.
    Informacja dotycząca rejestracji na zajęcia obowiązkowe ujęte w programie I roku studiów magisterskich: CPS, TABS, ADJ, warsztaty badawcze, Filozofia i metodologia nauk.
  4. W związku z faktem, że ostatnia tura rekrutacji na studia magisterskie odbyła się po zakończeniu rejestracji na zajęcia w USOS, dla wymienionych wyżej zajęć złożenie kartki będzie traktowane jako zgłoszenie prośby rejestracyjnej. Po 15 października prowadzący dokonają selekcji uczestników zajęć w razie ich nadmiaru z zastrzeżeniem, że I rok II stopnia ma pierwszeństwo w tej turze rejestracji. Studenci II roku mogą dołączać do grup w razie wolnych miejsc.
  5. Studenci, którzy zostali zaakceptowani na te zajęcia w poprzedniej fazie rejestracji, oczywiście utrzymują swoje miejsca z zastrzeżeniem p. 2.

Joanna Wawrzyniak, Z-ca Dyrektora ds. Studenckich