Do studentów III roku studiów licencjackich:

17 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam, że:

  • warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie seminarium licencjackiego i seminarium badawczego należącego do danego modułu. Jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły wymagają zgody koordynatora modułu, która powinna być udzielona na piśmie i przekazana przez studentów do sekretariatu.
  • Seminarium badawcze ma 4 punkty ECTS (w semestrze) i trwa dwa semestry.

Bardzo proszę o natychmiastowe sprawdzenie czy zarejestrowali się Państwo na właściwe zajęcia,

Joanna Wawrzyniak
Z-ca Dyr. ds. Studenckich IS UW