Odpowiedź MNiSzW w sprawie oświadczeń studenta

29 lis, 2012; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w związku z informacjami napływającymi z jednostek świadczącymi, że dość liczna grupa studentów nadal nie wypełniła oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz otrzymaniem odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na niektóre pytania dot. wypełniania oświadczenia studenta w załączeniu przekazujemy uzyskaną informację.

1.
Zgodnie z zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedziami na niektóre pytania dotyczące reformy szkolnictwa wyższego, student który rozpoczął studia stacjonarne w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych i po zaliczeniu jednego lub kilku semestrów przerwał studia, a następnie ponownie podjął studia na innym albo tym samym kierunku studiów, otrzyma limit punktów ECTS uprawniający go do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, ale pomniejszony o wykorzystane już wcześniej punkty ECTS.

Za wykorzystanie określonej liczby punktów ECTS z przyznanego limitu punktów uprawniającego do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat należy uznać zaliczenie przez studenta danych zajęć dydaktycznych, którym przypisana została określona liczba punktów ECTS.

Student w roku akademickim 2012/2013 podjął studia stacjonarne. Jeśli zaliczył kilka przedmiotów lub nie zaliczył żadnego przedmiotu i zrezygnował ze studiów będzie mógł ponownie podjąć studia na innym albo tym samym kierunku studiów np. w roku akademickim 2013/2014? Jeśli tak, to czy wypełnia wówczas pkt 2 oświadczenia?

Czy jeśli zrezygnuje z kierunku np. na studiach pierwszego stopnia to czy będzie mógł otrzymać limit punktów ECTS uprawniający go do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, ale pomniejszony o wykorzystane już wcześniej na studiach pierwszego stopnia punkty ECTS – podejmując następne studia na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich?

Odpowiedź:
W opisanej sytuacji student, który zrezygnuje ze studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, a następnie ponownie podejmie takie studia, wypełnia na nowych studiach pkt. 2 oświadczenia. Limit punktów na nowopodjętych studiach zostaje pomniejszony o punkty uzyskane na studiach przerwanych.

2.
Czy studenci cudzoziemcy, również są zobowiązani do składania “Oświadczeń o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”?

O ile w kwestii studentów cudzoziemców studiujących na studiach stacjonarnych na zasadach takich jak Polacy (Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym art. 43, ust. 2, 5 i 5a) odpowiedź wydaje się oczywista (wypełniają oświadczenie), to co ze studentami studiującymi jak cudzoziemcy, ale bez odpłatności ze względu na to, że są stypendystami?

Odpowiedź:
W opinii Ministerstwa studenci cudzoziemcy, studiujący bezpłatnie ze względu na otrzymane stypendium, nie są zobowiązani do składania oświadczeń, o których mowa w art. 170a ustawy.

Jednocześnie informuję, że po ustaleniach z MNiSW cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach odpłatności za studia (art.43 ust.4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) nie mają obowiązku wypełniania oświadczenia.

3.
Czy w związku z art. 99 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, student po ukończeniu studiów pierwszego stopnia może bezpłatnie kontynuować studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (oba poziomy studiów prowadzą do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego)?

Odpowiedź:
W opinii MNiSW podjęcie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia dalszego kształcenia na jednolitych studiach magisterskich nie można traktować jako “kontynuacji” studiów w rozumieniu art. 99 ust. 1a pkt 1 ustawy;

4.
Studentka w roku akademickim 2012/2013 podjęła studia na dwóch kierunkach odpowiednio na pierwszym i drugim stopniu. Zgodnie z Pana wyjaśnieniami wypełniła pkt 1 oświadczenia na każdym z tych kierunków (decyzja o przyjęciu podjęta do 30 września 2012 r.). Czy w związku z powyższym jeśli zrezygnuje ze studiów na drugim stopniu w roku akademickim 2012/2013 to czy w roku akademickim 2013/2014 nadal będzie miała prawo do podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych w ramach punktów ECTS przyznanych na przerwanych studiach drugiego stopnia? Jeśli tak, to czy wypełnia wówczas pkt 2 oświadczenia?

Odpowiedź:
W opisanej sytuacji studentka będzie miała prawo do ponownego podjęcia studiów drugiego stopnia, jednakże limit punktów na nowopodjętych studiach zostaje pomniejszony o punkty uzyskane (zaliczone) na studiach przerwanych.

5.
Czy student skreślony na pierwszym roku studiów podjętych na drugim kierunku zgodnie z art. 99 ust.1 pkt 1a i art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (odpłatnie w razie niespełnienia po roku studiów warunków do uzyskania stypendium rektora)- więc nie spełni kryteriów, do uzyskania w/w stypendium – będzie zobowiązany do wniesienia opłaty za te studia?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 170a ust. 5 ustawy “student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w ust. 3, nie spełnił kryteriów, o których mowa w art. 181 ust. 1, obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie z umową, o której mowa w art. 160 ust. 3, i na zasadach określonych przez senat, o których mowa w art. 99 ust. 3″. W opinii Ministerstwa dotyczy to także studentów skreślonych w trakcie pierwszego roku takich studiów.

6.
Czy studenci wznawiający studia, którzy do tej pory nie wypełniali oświadczeń (skreśleni z listy studentów np. w roku akademickim 2008/2009)powinni złożyć oświadczenie po wznowieniu studiów w roku akademickim 2012/2013? Jeśli tak, to który punkt oświadczenia powinni wypełnić? Jaki limit punktów ECTS zostanie przyznany tym studentom?

Odpowiedź:
Studenci ponownie przyjęci na studia prowadzone wg. dotychczasowych przepisów (np. na 3 semestr studiów) nie mają obowiązku wypełniania oświadczeń, o których mowa w art. 170a ustawy.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że termin złożenia oświadczenia został przedłużony do 14 grudnia 2012 r.

Z poważaniem,
mgr Agnieszka Kaczmarska
p.o. Kierownika
Biura Spraw Studenckich UW