Sąsiedzi czy intruzi

15 maj, 2009; Ogłoszenia

unia
Sąsiedzi czy intruzi – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Partnerzy: Instytut Socjologii UW oraz Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Termin realizacji: kwiecień 2009 – grudzień 2010

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska. Dążymy także do zwiększenia świadomości problemu dyskryminacji jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.

Poprzez zbieranie i analizę informacji oraz diagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy w Polsce, chcemy zwiększać zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich w Polsce.
Efektem projektu będzie również przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze wejścia obywateli państw trzecich do polskiego społeczeństwa.

Projekt został podzielony na następujące działania:

  • Badania socjologiczne wśród migrantów, urzędników oraz praktyków, zajmujących się problematyką integracji oraz dyskryminacji (badania dotyczą różnych sfer życia cudzoziemców w Polsce – stosunków sąsiedzkich, współpracy z urzędnikami oraz ogólnie występowania zjawiska dyskryminacji wobec nich.)
  • Przeprowadzenie eksperymentu badawczego wśród pracodawców, sprawdzającego ich rzeczywistą chęć zatrudniania różnych kategorii cudzoziemców.
  • Przeprowadzenie analiz prawnych i politologicznych dotyczących zjawiska dyskryminacji poprzez badanie prawa i praktyki jego stosowania w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.
  • Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez inicjowanie i współpracę w trakcie procesu legislacyjnego oraz prowadzenie działań rzeczniczych.
  • Opracowanie publikacji przedstawiających bogaty zasób wiedzy na temat zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacji skierowanych zarówno do polskich instytucji i obywateli państw trzecich obecnych na polskim rynku pracy.
  • Seminaria promujące wyniki projektu.

Reprezentantami Instytutu Socjologii UW w ramach projektu są:  prof. dr hab. Ewa Nowicka oraz mgr Aleksandra Winiarska.
Prof. Nowicka będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad dwoma badaniami:
integracji w Polsce migrantów, którzy przebywają w naszym kraju ponad 10 lat oraz badaniem relacji sąsiedzkich pomiędzy Polakami a obcokrajowcami.
Migranci przebywający w Polsce ponad 10 lat to specyficzna grupa osób, które od dłuższego czasu obserwują zmiany zachodzące wobec cudzoziemców – zarówno w prawie, jak i w stosunkach społecznych. Dlatego postanowiono ją wyodrębnić.
Badanie relacji sąsiedzkich będzie prowadzone przez mgr Aleksandrę Winiarską. Jego celem jest opisanie sytuacji sąsiedztwa pomiędzy Polakami a przedstawicielami odmiennych kulturowo społeczności migranckich. Będzie ono ukierunkowane przede wszystkim na zbadanie istnienia relacji społecznych pomiędzy sąsiadami, a także ich postaci i czynników mających, w oczach badanych, na te relacje wpływ. Efektem badania będzie pokazanie wzajemnego postrzegania się Polaków i migrantów w codziennych sytuacjach.

Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania mają na celu – poprzez dobrą diagnozę zjawiska – pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi i programów, a także rozwiązań strukturalnych, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania integracji obcokrajowców w Polsce.