Opis postępowania kwalifikacyjnego na studia w trybie przeniesienia

4 maj, 2009; Ogłoszenia

Przyjęcia na studia w IS UW w trybie przeniesienia z innych kierunków, zarówno prowadzonych na
Uniwersytecie Warszawskim jak i w uczelniach objętych wykazem szkół wyższych MEN,
posiadających akredytację PKA lub UKA na kierunku socjologia są możliwe:

 1. jeżeli student zaliczy co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku macierzystym;
 2. jeżeli różnice programowe pozwalają przyjąć studenta na co najmniej drugi rok studiów.

Przeniesienie możliwe jest w ramach tego samego rodzaju studiów (pierwszego stopnia, drugiego
stopnia). Decyzję o możliwości przeniesienia podejmuje Dyrektor Instytutu Socjologii.
Dyrektor Instytutu Socjologii ustala etap studiów, na który może zostać przyjęty student zależnie od
stwierdzonych różnic programowych, niezależnie jednak od etapów studiów zaliczonych przez
studenta na poprzednim kierunku studiów.
Termin składania wniosków o przeniesienie upływa z dniem 10 lipca 2009.
Na wniosek powinny składać się następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia w Instytucie Socjologii zawierające dane osobowe kandydata, numer
  PESEL, adres do korespondencji (w tym e-mail i telefon kontaktowy);
 2. zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów w
  jednostce macierzystej oraz ksero indeksu poświadczone przez sekretariat macierzystej jednostki;
 3. pozytywna opinia dziekana macierzystego wydziału o wypełnieniu przez kandydata wszystkich
  obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w macierzystej jednostce;
 4. uzasadnienie zamiaru podjęcia studiów w Instytucie Socjologii UW.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy wyznaczony limit, o kolejności przyjęć tytułem przeniesienia
decyduje wysokość średniej oraz zbieŜność przedmiotów z programem studiów w Instytucie Socjologii
UW.

Wyniki przyjęć na studia IS będą opublikowane na stronie internetowej IS do 15 lipca 2009. Decyzję o
przeniesieniu podejmuje Dyrektor IS. Decyzja ta zachowuje ważność do dnia 15 października roku, w
którym została podjęta. Wobec studenta, który nie podejmie studiów w tym terminie, wszczyna się
procedurę skreślenia ze studiów.
Student przyjęty do IS w trybie przeniesienia zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych
w terminie wyznaczonym przez Dyrektora IS.