Opis postępowania kwalifikacyjnego na studia równoległe

4 maj, 2009; Ogłoszenia


Uwaga! Obowiązuje rejestracja przez IRK
O przyjęcie na studia równoległe w Instytucie Socjologii mogą ubiegać się studenci UW, którzy spełniają następujące warunki:
– ukończyli I rok studiów;
– uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,2.

Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów. Wymiar i terminy zaliczenia różnic programowych ustala Dyrektor IS.

Wniosek o przyjęcie na studia równoległe w Instytucie Socjologii należy kierować do Dyrektora IS w terminie do 10 lipca 2009 r.

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia w Instytucie Socjologii zawierające dane osobowe kandydata, numer PESEL, adres do korespondencji (w tym e-mail);
– zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej oraz ksero indeksu;
– pozytywną opinię dziekana macierzystego wydziału o możliwości podjęcia studiów równoległych oraz zaświadczenie o wypełnieniu przez kandydata wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w macierzystej jednostce (nie zalegają z zaliczeniami i płatnościami);
– uzasadnienie motywacji podjęcia studiów w Instytucie Socjologii.

Rekrutację na studia równoległe przeprowadza Dyrektor ds. studenckich na podstawie przedłożonych wniosków.
W przypadku, gdy liczba podań będzie wyższa niż limit miejsc, o kolejności przyjęć decydować będzie średnia ocen. W razie gdyby kwalifikacja na podstawie średniej ocen prowadziła do wyłonienia liczby kandydatów wyższej niż limit miejsc, Dyrekcja zastrzega sobie prawo zaproszenia kandydatów na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w dniach od 10 do 15 lipca.

Wyniki rekrutacji na studia równoległe zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Socjologii do 15 lipca 2009.