Konkurs na esej “Moje Miasto – Moja Przestrzeń?” rozstrzygnięty!

28 maj, 2009; Aktualności

Zwycięzców Konkursu zapraszamy na Letnią SocjoSzkołę w dniach 15-17 czerwca.

Lista zwycięzców konkursu

Katarzyna Bober
Barbara Grześ
Krzysztof Gubański
Katarzyna Piątek
Natalia Lech
Kaja Polachowska
Joanna Aleksandra Kuśmider
Maciek Trojanowski
Anna Jacak
Beata Kramarczyk
Ewa Wziętek
Dominika Kucner
Kamila Pokładnik
Maria Kalińska
Mirosława Neska
Joanna Kącicka

Program

Program Letniej Socjoszkoły przygotowaliśmy zgodnie z ideą nauki poprzez działanie. W ciągu trzech dni jako uczestnicy warsztatów będziecie mieli okazję poznać różne rodzaje empirycznej pracy socjologa, takie jak przeprowadzanie obserwacji, eksperymentu etnometodologicznego, wywiadu. Wspólnie z wykładowcami Instytutu Socjologią przygotujecie narzędzia badawcze, by móc samodzielnie „wyjść w teren”. Gdzie i co będziecie badać – to na razie tajemnica – obiecujemy jednak, że będą to miejsca zaskakujące, pełnie interesujących ludzi, o ciekawej historii.

Praca socjologa to nie tylko zbieranie danych, ale też wyciąganie wniosków, dlatego materiały zebrane przez was w terenie – zdjęcia, wywiady, notatki – wykorzystamy do pokazania, na czym polega analiza danych.

W czasie warsztatów czeka Was wiele atrakcji, między innymi gra miejska, projekcje filmów czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Oto szczegółowy program.

Dzień 1 (Poniedziałek 15 czerwca)
12.00 Powitanie uczestników
13.00-14.00 Obiad
14.00-19.00 Gra miejska
19.00-20.00 Spotkanie podsumowujące
20.00-22.00 Wyjście do kawiarni na Chłodnej, spotkanie z aktywistami miejskimi

Dzień 2 (Wtorek 16 czerwca)
9.00-10.00 Śniadanie
10.00-14.00 Warsztaty metodologiczne
10.00-10.45 Szkoła Chicagowska i początki etnografii
10.55-11.40 Wywiad: jak to się robi?
11.50-12.35 Jak pytać by uzyskać odpowiedź?
12.45-13.30 Obserwacja: co zrobić by zobaczyć jak najwięcej?
14.00-15.00 Obiad
15.00-19.00 Badania terenowe
20.00-21.00 Spotkanie podsumowujące
21.00-? Projekcja filmu w Kępa Cafe, dyskusja

Dzień 3 Środa (17 czerwca)
9.00 – Śniadanie
10.00-13.00 Warsztaty z analizy
10.00-11.30 Jak analizować wywiad?
11.45-13.00 Jak analizować dane wizualne?
13.00-14.00 wykład prof. Anny Gizy
14.00-15.00 Obiad
15.00 Zakończenie warsztatów

Plakat konkursu

plakat33cz

REGULAMIN KONKURSU „Moje miasto – moja przestrzeń?”

z dnia 1 marca 2009 w sprawie organizacji konkursu „Moje miasto – moja przestrzeń?”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul Karowa 18, 00-927 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
1.4. Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna niepełnoletnia, która przekaże z pracą konkursową pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie.
1.6. Konkurs przewiduje 16 nagród.
1.7. Nagrodą jest możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych przez Organizatora w dniach 15-17 czerwca 2009.

2. ZASADY KONKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW:
2.1. Prace konkursowe można przesyłać od 15 marca 2009 roku do 5 maja 2009 r.
2.2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1 czerwca 2009 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Zwycięzcy zostaną powiadomieni emailem lub drogą pocztową.
2.3. Oceny nadesłanych prac dokona Jury, którego decyzje są ostateczne.
2.4. Jury powoła Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2.5. Tematyka nadsyłanych prac powinna nawiązywać do hasła przewodniego – „Moje miasto – moja przestrzeń?”
2.7. W ramach tematu Konkursu należy przesłać esej w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.
2.8. Preferowana objętość eseju: 1200-1800 słów .
2.9. W Konkursie wezmą udział eseje pisane w języku polskim.
2.10. Eseje należy nadsyłać na adres Organizatora: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Moje Miasto”, lub: mojemiasto@is.uw.edu.pl do dnia 5 maja 2009 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości pocztą elektroniczną.
2.11. Każdy esej powinien być opatrzone symbolem.
2.12. Imię i nazwisko oraz adres należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej symbolem lub w oddzielnym pliku z symbolem w nazwie.
2.13. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz przysyłając jeden esej. Tym samym uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego prace są wyłącznie jego autorstwa i posiada do nich pełne prawa autorskie.
2.14. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
3.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3.3. Organizator nie zwraca przesłanych do Konkursu prac.
3.4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby nagród.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Decyzja taka zostanie podana do wiadomości na stronach Organizatora.
3.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu.

Patroni

perspektywy

dlaczego

cogito