Doktoraty

Prace doktorskie z socjologii

obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii.

Wykaz obejmuje prace doktorskie napisane:
– w latach 1930-1939 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW: w Katedrze Historii Kultury (od 1934 roku – Katedrze Socjologii i Historii Kultury) i w Katedrze Socjologii (1934-1939);
– w latach 1947-1952 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW – faktycznie w Katedrze Socjologii.
– w latach 1952-1957 w zakładach nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym, a następnie na Wydziale Filozoficznym UW – faktycznie w Zakładzie Materializmu Historycznego;

oraz prace doktorskie obronione:
– w latach 1957-1968 na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego UW;
– od 1968 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace ułożone są według lat, a w obrębie roczników – alfabetycznie według nazwisk autorów. Maszynopisy prac obronionych od 1950 roku znajdują się w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Wykaz został sporządzony w 2002 roku na podstawie dokumentacji znajdującej się w Instytucie Socjologii UW i innych źródeł. Uzupełniany jest na bieżąco.

W Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora z zakresu socjologii nadaje od 1995 roku także Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

1932

Bardach Artur
Zagadnienie postępu technicznego w marksistowskiej teorii dziejów.
Promotor: Stefan Czarnowski

1935

Assorodobraj Nina
Warunki wytwarzania się proletariatu przemysłowego u zarania industrializmu.
Promotor: Stefan Czarnowski

1937

Dynowski Witold
Izolacja cywilizacyjna woj. wileńskiego i nowogródzkiego.
Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1947

Nowakowski Stefan
Mieszczaństwo polskie na przełomie XVIII i XIX wieku.
Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1948

Antoszczuk Stanisław
Zagadnienie ideologii w systemie Pareta i w systemie Marksa.
Promotor: Stanisław Ossowski

Lipińska Wanda
Garwolin – studium monograficzne.
Promotor: Stanisław Ossowski

1950

Nowakowska Irena
Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce powojennej.
Promotor: Stanisław Ossowski

1956

Bauman Zygmunt
Program polityczny Brytyjskiej Partii Pracy.
Promotor: Julian Hochfeld

Hirszowicz Maria
Studium o sprzecznościach międzymocarstwowych we współczesnym kapitalizmie.
Promotor: Julian Hochfeld

1957

Wiatr Jerzy
Socjologia amerykańska a kwestia murzyńska w U.S.A.
Promotor: Julian Hochfeld

1958

Malewski Andrzej
Zagadnienia budowy i użyteczności teorii socjologicznej.
Promotor: Kazimierz Ajdukiewicz

Nowak Stefan
Prawa ogólne, zdania historyczne i wyjaśnienia przyczynowe w socjologii.
Promotor: Stanisław Ossowski

1959

Malewska Hanna
Przyczyny uprzedzeń anty-murzyńskich w Stanach Zjednoczonych.
Promotor: Jan Szczepański

Szacki Jerzy
Idea “ojczyzny” i idea “narodu” w polskiej myśli szlachecko – rewolucyjnej.
Promotor: Bronisław Baczko

1960

Chodak Szymon
Funkcje systemów partyjnych w państwach współczesnych Europy Zachodniej
Promotor: Julian Hochfeld

Matejko Aleksander
Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Promotor: Stanisław Ossowski

Pawełczyńska Anna
Grupy społeczne nieletnich przestępców w Polsce
Promotor: Stanisław Ossowski

1961

Hinz Henryk
Założenia filozofii społecznej Hugona Kołłątaja
Promotor: Nina Assorodobraj

Possart Jadwiga
Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne
Promotor: Nina Assorodobraj

Siciński Andrzej
Zasięg masowego komunikowania i jego społeczne podłoże
Promotor: Stanisław Ossowski

Skarga Barbara
Narodziny pozytywizmu polskiego
Promotor: Nina Assorodobraj

Wesołowski Włodzimierz
Niektóre problemy socjologii klas i warstw społecznych
Promotor: Julian Hochfeld

1962

Malanowski Jan
Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku w latach 1938 – 60.
Promotor: Stefan Nowakowski

Pióro Zygmunt
Ekologia społeczna a planowanie urbanistyczne
Promotor: Stanisław Ossowski

Stasiak Henryk
Analiza pojęć związanych z terminem “funkcja” w socjologii.
Promotor: Stanisław Ossowski

Szacka Barbara
Teoria społeczna i społeczna utopia. Analiza poglądów Stanisława Staszica.
Promotor: Nina Assorodobraj

Szlezingier Maria
Filozofia społeczna Róży Luksemburg.
Promotor: Julian Hochfeld

1963

Krawczyk Zbigniew
Inspiracje ideologiczne i założenia teoretyczne socjologii Edwarda Abramowskiego
Promotor: Nina Assorodobraj

Maślińska Halina
Poglądy etyczne Jeremiasza Benthama
Promotor: Maria Ossowska

1964

Ciupak Edward
Problemy socjologiczne kultu religijnego w Polsce
Promotor: Stefan Nowakowski

Jasińska Magdalena
Problematyka prostytucji młodocianych w świetle badań terenowych w Warszawie
Promotor: Maria Ossowska

Nowak Irena
Wartości, przystosowanie a pozycja w grupie – analiza porównawcza dwóch środowisk studenckich
Promotor: Maria Ossowska

Osiadacz – Molska Alina
Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878 – 1886
Promotor: Nina Assorodobraj

Wiśniewski Wiesław
Postawy tolerancji – korelaty i uwarunkowania
Promotor: Maria Ossowska

1965

Krawczyk Barbara
Aspiracje zawodowe i wzory kariery zawodowej studentów AWF.
Promotor: Maria Bielińska – Hirszowicz

Narojek Winicjusz
System władzy w mieście.
Promotor: Zygmunt Bauman

Trybusiewicz Janusz
Kryzys społeczny i propozycje jego przezwyciężenia w myśli społecznej francuskiej Restauracji (de Maistre – Saint-Simon).
Promotor: Nina Assorodobraj

1966

Czerwiński Marcin
W poszukiwaniu odpowiedniości literatury i obyczaju. Studium z zakresu współczesnej kultury włoskiej.
Promotor: Nina Assorodobraj

1967

Jasińska – Kania Aleksandra
Karol Marks a problemy alienacji we współczesnej socjologii amerykańskiej.
Promotor: Zygmunt Bauman

Sowa Julia
Założenie aksjologiczne w tworzeniu podstawowych pojęć psychiatrii. Analiza i krytyka współczesnych pojęć normalności i zdrowia psychicznego z punktu widzenia metodologicznego i socjologicznego.
Promotor: Maria Ossowska

1968

Tulski Józef
Postawy młodych robotników wobec pracy zawodowej.
Promotor: Maria Hirszowicz

Tyrowicz Stanisław
Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 1933-1945.
Promotor: Nina Assorodobraj

Zagórski Krzysztof
Psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty potrzeb ludzkich.
Promotor: Zygmunt Bauman

1969

Korszyńska Stanisława
Status członka spółdzielni jako czynnik integracji pracownika w przedsiębiorstwie.
Promotor: Maria Hirszowicz

Łobodzińska Barbara
Problemy społeczne współczesnego małżeństwa miejskiego.
Promotor: Stefan Nowakowski

Mokrzycki Edmund
Pojęcie rozumienia w humanistycznej koncepcji socjologii.
Promotor: Stefan Nowak

Morawski Witold
Konflikt i kooperacja między kapitałem a pracą w socjologii przemysłowej.
Promotor: Stefan Nowakowski

Nowicka Ewa
Ruchy społeczne wśród Melanezyjczyków oraz Indian Ameryki Północnej jako reakcja na polityczną dominację i kontakt kulturowy. Analiza porównawcza i typologia.
Promotor: Nina Assorodobraj

Stanowski Adam
Odpowiedzi autoindentyfikacyjne jako wskaĽniki postaw wobec religii.
Promotor: Stefan Nowak

1970

Pawluczuk Włodzimierz
Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu tradycyjnych społeczności terytorialnych.
Promotor: Maria Ossowska

Pilinow Anna
Problem incestu w świetle antropologii kulturowej, historii prawa oraz badań empirycznych.
Promotor: Adam Podgórecki

Tyszka Andrzej
Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym (studium o stylu życia).
Promotor: Antonina Kłoskowska

Wantuła Halina
Poczucie winy a przestępca. Rozważania nad poczuciem winy z punktu widzenia problemu resocjalizacji.
Promotor: Maria Ossowska

Weber Barbara
Młodzież a współczesne wzory osobowe.
Promotor: Maria Ossowska

Węgleński Jan
Społeczne problemy małych miast (analiza porównawcza).
Promotor: Stefan Nowakowski

1971

Błuszkowski Jan
Osobowość społeczna studentów (studium nad aktywnością i aspiracjami społecznymi studiującej młodzieży).
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Chełstowski Bogdan
Świat społeczny w dziele literackim Alain René Lesage’a.
Promotor: Nina Assorodobraj

Dziżyński Jan
Porządek naturalny a historia. Główne idee doktryny P. J. Proudhona.
Promotor: Jerzy Szacki

Falewicz Jan Karol
Społeczne uwarunkowania spożycia i postaw wobec alkoholu w środowiskach młodzieżowych w Polsce.
Promotor: Adam Podgórecki

Grad Mieczysław
Pamiętnikarze i działacze – przemiany wsi i ruchu ludowego w świetle pamiętników konkursu “Moje życie w Polsce Ludowej”.
Promotor: Stefan Nowakowski

Król Marcin
Historia i utopia. Świadomość historyczna w ideologii jakobinów (1789 – 1794).
Promotor: Nina Assorodobraj

Łoś Maria
Społeczno – ekonomiczne uwarunkowanie wzorów zachowań i aspiracji młodzieży wiejskiej.
Promotor: Adam Podgórecki

Neyman Elżbieta
Zmiana społeczna, rozwój, nowatorstwo: teoretyczne propozycje współczesnego funkcjonalizmu, ewolucjonizmu i behawioryzmu.
Promotor: Jerzy Szacki

Słomczyński Kazimierz M.
Zróżnicowanie społeczno – zawodowe i jego korelaty – z badań nad ludnością miejską w latach 1964 – 67.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1972

Kalbarczyk Ryszard
Społeczne zróżnicowanie inteligencji Radomia.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kurczewski Jacek
Metody badania systemów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa przedpaństwowego).
Promotor: Adam Podgórecki

Osiatyński Wiktor Janusz
Przemiany amerykańskiej mitologii społeczno-politycznej.
Promotor: Jerzy Szacki

Sroka Mieczysław
Edycja listów Stanisława Brzozowskiego.
Promotor: Nina Assorodobraj

Wnuk – Lipiński Edmund
Praca i wypoczynek w budżecie czasu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1973

Frentzel – Zagórska Janina
Reakcje na niezgodność treści poznawczych i ich rola w regulacji zachowania (w ujęciu tzw. “teorii zgodności” oraz tzw. “teorii aktywności poznawczej”).
Promotor: Stefan Nowak

Gajewski Zdzisław
Adaptacja robotników pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego.
Promotor: Stefan Nowakowski

Synak Brunon
Socjologiczne aspekty przekazywania gospodarstw chłopskich za rentę w związku z procesem urbanizacji.
Promotor: Stefan Nowakowski

1974

Cichomski Bogdan
Nauka jako instytucja społeczna. Warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce.
Promotor: Adam Podgórecki

Janowska Anita H.
Kryminologiczna problematyka zabójstw w Polsce. Wybrane zagadnienia.
Promotor: Adam Podgórecki

Kamiński Antoni
Władza a racjonalność – studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Marciniak Jerzy
Teoretyczne problemy socjalizmu i kwestia niepodległości w myśli społeczno – politycznej Kazimierza Kelles-Krauza. (Wybrane zagadnienia).
Promotor: Janina Wojnar – Sujecka

Mościskier Andrzej
Przestępczość w Polsce na tle procesów industrializacji i urbanizacji.
Promotor: Michał Pohoski

Styczeń Marek
Procedury taksonomiczne.
Promotor: Klemens Szaniawski

Sułek Antoni
Miejsce eksperymentu w naukach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

1975

Jadam Henryk
Procesy integracji osadników bieszczadzkich.
Promotor: Józef Chałasiński

Labbe Octavio
Chilean class consciousness: a sociological view.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Lissowski Grzegorz
Zależności statystyczne między dwiema zmiennymi losowymi. Pojęcia podstawowe.
Promotor: Klemens Szaniawski

Sadowski Andrzej
Przemiany świadomości białoruskiej mniejszości narodowej w warunkach przejścia do miasta.
Promotor: Stefan Nowakowski

1976

Bobrowska Halina
Powieść i piśmiennictwo Senegalu jako czynnik kształtowania się negroafrykańskiej samowładzy społeczno – kulturowej.
Promotor: Józef Chałasiński

Faltán Lubomir
Procesy urbanizacji Słowacji po drugiej wojnie światowej.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kaczyński Grzegorz J.
Ruchy religijne w procesie przemian społeczności w Kongu Belgijskim.
Promotor: Józef Chałasiński

Kiciński Krzysztof
Trzy aspekty egoizmu.
Promotor: Maria Ossowska

Urgacz Barbara
Typologia aktywności społecznej (w oparciu o analizy wiejskiej społeczności lokalnej).
Promotor: Józef Chałasiński

1977

Frieske Kazimierz
Wpływ przekonań moralnych na zachowania pracownicze. Moralne problemy ładu społecznego w przemyśle.
Promotor: Adam Podgórecki

Szlajfer Henryk
Burżuazja latynoamerykańska. Próba socjologii zależnej klasy panującej.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Wasilewski Jacek
Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów.
Promotor: Michał Pohoski

Wójtowicz Andrzej
Problem światopoglądu w świetle teorii grup odniesienia i symbolicznego interakcjonizmu.
Promotor: Edward Ciupak

1978

Czyżkowski Jan
Społeczne ramy poznania. Wybrane zagadnienia marksistowskiej socjologii wiedzy.
Promotor: Jerzy Szacki

Dymkowski Maciej
Uwarunkowania dynamiki postaw interpersonalnych w grupie.
Promotor: Stefan Nowak

Fatah Abdulla J.
Problemy rozwoju kultury kurdyjskiej w Iraku.
Promotor: Józef Chałasiński

Karpiński Jakub
Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

Kojder Andrzej
Metodologiczne problemy toku postępowania badawczego w empirycznej socjologii (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu surveyowego).
Promotor: Klemens Szaniawski

Kostecki Andrzej M.
Somalia – zarys historyczno-socjologiczny.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Kostowska Elżbieta
Idea równości społecznej w myśli marksistowskiej.
Promotor: Jan Malanowski

Kraśko Nina
Pojęcie sukcesu naukowego i jego rola we wspólnotach naukowych.
Promotor: Jerzy Szacki

Naumowa Stefka
Poglądy wiejskiego społeczeństwa bułgarskiego na moralność i prawo.
Promotor: Stefan Nowakowski

Niedziałek Marian Cz.
Milicja jako instytucja społeczna (Rola milicji w środowisku miejskim).
Promotor: Stefan Nowakowski

Niklas Dariusz
Kategoria sensu w socjologii rozumiejącej na tle odniesień praktycznych.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Orlik Jacek
Przemiany postaw, potrzeb i aspiracji studentów warszawskich wyższych uczelni.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Prasek Cezary A.
Młodzież współczesna w dziejach filmowych polskiej kinematografii lat 1955 – 70 na tle wybranych kinematografii polskich.
Promotor: Józef Chałasiński

Przybyła – Piwko Elżbieta
Aspiracje i postawy społeczne – zawodowe młodych robotników przemysłowych (na podstawie badań przeprowadzonych w płockiej “Petrochemii”, tarnobrzeskim “Siarkopolu” i warszawskim “Fotonie”).
Promotor: Anna Preiss

Szafnicki Krzysztof
Dochody z pracy jako element zróżnicowania społecznego ludności miejskiej.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1979

Baranowska Maria
Rola społeczna proboszcza w świetle przemian kulturowych wsi polskiej.
Promotor: Edward Ciupak

Borowski Józef G.
Socjologiczna analiza roli organizacji młodzieżowych w społeczeństwie socjalistycznym.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Drążkiewicz Jerzy
Interesy a struktura społeczna (Teoretyczne problemy interesów w strukturze społeczeństwa socjalistycznego).
Promotor: Jan Malanowski

Godlewski Janusz
Socjologiczne uwarunkowania roli zawodowej milicjanta.
Promotor: Józef Tulski

Hryniewicz Janusz
Ruchliwość społeczna a egalitaryzm.
Promotor: Jan Malanowski

Lutyk Aleksander
Sytuacja i potrzeby starszych ludzi na wsi.
Promotor: Barbara Tryfan

Mokpokpo Muki Kodzo Dravi
Popular participation and personalization of power. The case of some rural institutions in Africa.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Podedworna Hanna
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Analiza socjologiczna.
Promotor: Stefan Nowakowski

1980

Chmielewski Piotr
Ewolucjonizm w antropologii kulturowej. Rozważanie wokół teorii kultury i teorii ewolucji Leslie A. White’a.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Dobrzycka Urszula
Myśl filozoficzna i społeczna Edwarda Abramowskiego.
Promotor: Jerzy Szacki

Gładys Jolanta
Zmiana techniczno – organizacyjna w przemyśle polskim. Socjologiczne studium zakładu przemysłowego.
Promotor: Witold Morawski

Kozłowska – Łabanowska Cecylia
Przemiany wzoru osobowego lekarza.
Promotor: Stefan Nowak

Krzemiński Ireneusz
Spory o kontynuacje myśli G. H. Mead’a a współczesne problemy metateoretyczne socjologii.
Promotor: Stefan Nowak

Lipiński Edward
Koncepcja socjologiczna Marshalla McLuhana. Próba interpretacji.
Promotor: Jerzy Szacki

Malewski Mieczysław
Typ przystosowania pracownika w sytuacji pracy a podejmowanie kursowego doskonalenia zawodowego.
Promotor: Kazimierz Doktór

Matynia Elżbieta
Leon Schiller – społeczne drogi teatru XX- lecia międzywojennego.
Promotor: Jerzy Szacki

Mikołajewska Barbara
Zachowanie jednostki w sytuacji pokusy.
Promotor: Stefan Nowak

Radzik Ryszard
Pierwociny ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji wschodniej w latach 1830 – 1863.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Siewierski Jacenty
Idea socjalizmu w pracach K. Kautskiego i O. Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji.
Promotor: Leszek Gilejko

Straus Grażyna
Czytelnictwo literatury fachowej i jego społeczno – zawodowe uwarunkowania.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Wyłczew Rumen I.
Poglądy społeczne współczesnych socjalistów amerykańskich.
Promotor: Jerzy Szacki

Zahorska Marta
Inteligencja a społeczeństwo w myśli społecznej okresu warszawskiego pozytywizmu.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Żółtaniecki Ryszard
Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia w badaniach lokalnych systemów władzy.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Żuk Anna
Antypsychiatria a programy kontrkultury.
Promotor: Jerzy Szacki

1981

Gołdyka Leszek
Uczestnictwo w kulturze a świadomość zróżnicowań kulturalnych.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kliszko Henryk
Pojęcie stosunku produkcji w pracach Karola Marksa.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Malak Zdzisław
Uwarunkowania ruchliwości przestrzennej w Wielkim Mieście.
Promotor: Stefan Nowakowski

Małowiejski Lesław
Motywy wyboru zawodu wojskowego i ich społeczne uwarunkowania.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Ułasiuk Franciszek
Miejsce oficera – emeryta w społeczeństwie.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1982

Baniak Józef
Socjologiczna analiza powołań kapłańskich w Polsce w świetle badań powojennych.
Promotor: Edward Ciupak

Chałubiński Mirosław
Julian Hochfeld jako socjolog marksistowski i myśliciel socjalistyczny.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Grabowska Mirosława
Stosunki międzypokoleniowe w rodzinie a przekaz postaw i wartości.
Promotor: Stefan Nowak

Jaźwińska – Motylska Ewa
Ruchliwość społeczno – zawodowa mieszkańców Warszawy.
Promotor: Michał Pohoski

Kapciak Alina
Społeczne obszary samotności.
Promotor: Stefan Nowak

Koseła Krzysztof
Pomiarowe kryteria doboru wskaźników do badań socjologicznych.
Promotor: Stefan Nowak

Parys Jan
Ghana 1957 – 1966. Społeczne uwarunkowania polityki rozwojowej.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Siellawa – Kolbowska Krystyna E.
Elementy świadomości społecznej nauczycieli Warszawy.
Promotor: Stefan Nowak

Taras Raymond
Societal imperatives and group interests: the changing response of ideology in a socialist state.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1983

Dziadosz Karol
Ochrona dobra dziecka w procesie rozwodowym.
Promotor: Jan Malanowski

Gadomska Magdalena
Elementy świadomości klasowej w subiektywnych przedstawieniach struktury społecznej.
Promotor: Stefan Nowak

Kuczyński Paweł
Technologiczny model wiedzy socjologicznej.
Promotor: Witold Morawski

Nasalska Ewa
Wartości i wzorce edukacyjno – zawodowe propagowane w prasie polskiej oraz obu państw niemieckich.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Nowacka – Schippnick Aleksandra
Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet.
Promotor: Renata Siemieńska

Rabenda – Bajkowska Lucyna
Jakość życia w perspektywie rozważań o kulturze.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Romaniszyn Krystyna
Polonia kanadyjska wobec Polski (1896 – 1939). Obraz Polski a identyfikacja narodowa.
Promotor: Barbara Szacka

Szpociński Andrzej
Obrazy przeszłości w słuchowiskach radiowych dla młodzieży szkół podstawowych w latach 1951 – 53, 1958 – 60, 1973 – 75.
Promotor: Barbara Szacka

Zaborowski Wojciech
Potoczne wizje struktury społecznej. Percepcje struktury społecznej i obranej dystrybucji dóbr.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1984

Banaszak Henryk
Modele blokowe danych socjometrycznych.
Promotor: Klemens Szaniawski

Banaszkiewicz Anna
Treść i struktura orientacji moralnych w międzypokoleniowym przekazie wartości.
Promotor: Stefan Nowak

Firlit Elżbieta
Model małżeństwa i rodziny w świadomości wychowanków domów dziecka.
Promotor: Stefan Nowak

Gireń Stanisław
Proces formowania się treści socjalistycznych w świadomości polskiej klasy robotniczej ( na podstawie pamiętników z lat 1918 – 1970).
Promotor: Bronisław Gołębiowski

Krasnodębski Zdzisław
Rozumienie ludzkiego zachowania. Próby filozoficznego zrozumienia nauk humanistycznych i społecznych.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Pawłowska Joanna
Pojęcie dewiacji w naukach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

Rusoke Otanga
Phenomenological laws and “human universals” in the explanation of behavior.
Promotor: Stefan Nowak

Sawińska Magdalena
Społeczne uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Śpiewak Paweł
Style liberalnego myślenia. Anglo- amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych w XX w.
Promotor: Jerzy Szacki

Widera Wojciech
Związki zawodowe a potrzeby pracownicze w latach 70 – tych w Polsce.
Promotor: Witold Morawski

Zysk Tadeusz
Osobowościowe czynniki wyznaczające strukturę postaw. Struktura i czynniki systemów przekonań.
Promotor: Stefan Nowak

1985

Axer Henryk Andrzej
Społeczne systemy oparcia u chorych psychicznie.
Promotor: Zdzisław Bizoń

Bukraba Izabela
Obrazy kultury ludowej w prasie masowej.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Frątczak – Rudnicka Barbara
Socjalizacja polityczna w rodzinie w warunkach kryzysu społecznego.
Promotor: Renata Siemieńska

Gęsicka Grażyna
Związki zawodowe w systemach społecznych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Giza Anna
Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy.
Promotor: Stefan Nowak

Heythausen Paulo Afonso
Rola narodowego populizmu w procesie integracji narodowej: Brazylia 1930 – 1954.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Jakubowska Iwona
Procesy kształtowania się przekonań i ocen moralnych dzieci i młodzieży.
Promotor: Stefan Nowak

Karpowicz Paweł
Zagadnienia samorealizacji człowieka. Analiza wybranych stanowisk.
Promotor: Jerzy Szacki

Kląskała Wiesław
Rewolucja społeczna w Ameryce Łacińskiej. Podstawowe determinanty a efektywność procesu rewolucyjnego.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Kwiatkowski Piotr
Tradycja regionalna na przykładzie obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalistycznych z lat 1918 – 1983.
Promotor: Jerzy Szacki

Lindenberg Grzegorz
Zmiana społeczna a świadomość polityczna. Dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979 – 1983.
Promotor: Stefan Nowak

Raciborski Jacek
Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947 – 1956.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Sawisz Anna
Uniwersalne i klasowe aspekty systemów oświatowych. Wokół problematyki “nowej socjologii oświaty”.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1986

Pawlik Wojciech
Dewiacje moralności pracowniczej. Zwierciadła i maski.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Sawiński Zbigniew
Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Szczupaczyński Jerzy
Klasa robotnicza a praca najemna. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Zakrzewska Elżbieta
Etnometodologia: między socjologią a hermeneutyką.
Promotor: Hanna Świda – Ziemba

1987

Moczydłowski Paweł
“Drugie życie” w instytucjach totalnych: o sposobach wglądu w sekrety stosunków międzyludzkich.
Promotor: Jacek Kurczewski

Nowak Krzysztof
System instytucjonalny a świadomość społeczna w Polsce. Przełom lat 1970 – 1980.
Promotor: Stefan Nowak

Popławski Wiesław T.
Problematyka klas społecznych we francuskiej myśli filozoficzno – społecznej XX wieku.
Promotor: Zbigniew Kuderowicz

Stasińska Marzanna
Wpływ czynników statusowych i psychospołecznych na drogi edukacyjne młodzieży polskiej.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Staszyńska Katarzyna
Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych.
Promotor: Stefan Nowak

1988

Babiuch Jolanta
Portrety i autoportrety inteligencji polskiej.
Promotor: Witold Morawski

Burakowski Stanisław
Doświadczenie i działanie filozofii i socjologii Floriana Znanieckiego.
Promotor: Jerzy Szacki

Hussain Alokaili Ali M.
Changes in social position of Iraqi women after July 1968 revolution
Promotor: Jan Malanowski

Kacprowicz Grażyna
Małżeństwo i struktura społeczna w Polsce.
Promotor: Michał Pohoski

Kowalski Sergiusz
Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego.
Promotor: Barbara Szacka

Landau-Czajka Anna
Koncepcje społeczno – polityczne polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej 1926 – 1939.
Promotor: Renata Siemieńska

1989

Budakowska Elżbieta
Polityka imigracyjna Kanady a polska imigracja do Kanady w latach 1867 – 1939.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Konecki Krzysztof
Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Studium kultury organizacyjnej.
Promotor: Jolanta Kulpińska

Korab Kazimierz
Etos nauczycieli w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
Promotor: Anna Pawełczyńska

Lompart Aleksandra
Społeczno – kulturowe ramy postrzegania przyszłości.
Promotor: Witold Morawski

Wróblewska – Pawlak Krystyna
Sprawność mówienia i uczestnictwo w kulturze a typ wykształcenia.
Promotor: Antonina Kłoskowska

1990

Domagała Bożena
Idee społeczno – religijne polskiego narodowego Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897 – 1939.
Promotor: Edward Ciupak

Kozłowski Bronisław
Pracownicy polscy zatrudnieni czasowo za granicą. Studium socjologiczne.
Promotor: Józef Tulski

Skalmierski Sławomir
Sytuacja pracy robotników w warunkach nowej techniki.
Promotor: Jolanta Kulpińska

Wiktorowski Wojciech
Telewizyjna konstrukcja rzeczywistości na przykładzie dziennikarskiego filmu telewizyjnego.
Promotor: Antonina Kłoskowska

1991

Bartkowski Jerzy
Kariery społeczno – zawodowe działaczy lokalnych.
Promotor: Renata Siemieńska

Busłowicz – Egeman Małgorzata
Postrzeganie systemu politycznego PRL (w świetle badań w środowisku robotniczym).
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

Gawryluk Elżbieta
Studenci Białegostoku. Tradycje i przemiany.
Promotor: Andrzej Sadowski

Melchior Małgorzata
Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego.
Promotor: Hanna Świda – Ziemba

Mielicka Halina
Aspekty religijne w obyczajach mieszkańców wsi kieleckiej.
Promotor: Edward Ciupak

Sobiech Robert
Problem przestępczości a środki masowego przekazu.
Promotor: Andrzej Tymowski

Wierzchowski Jerzy
Czynniki różnicujące uczestnictwo w kulturze młodzieży wiejskiej.
Promotor: Bronisław Gołębiowski

Zamecka Joanna
Ewolucja koncepcji kontroli społecznej w perspektywie socjologicznych interpretacji zachowań dewiacyjnych.
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

1992

Królikowska Jadwiga
Kościół Rzymsko-Katolicki w sytuacji konfliktu społecznego w Polsce. Studium socjografii “trzeciej strony” w konflikcie 1980 – 1982.
Pr
strongomotor: Edward Ciupak

1993

Stephen Wilhelm
The impact upon academia and scholars of doctoral dissertations at American universities on “Polish” topics.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1994

Kowalczyk Jolanta
Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności śląska cieszyńskiego.
Promotor: Ewa Nowicka

Letkiewicz Wiesław
Środowisko rodzinne dzieci lekko upośledzonych umysłowo a ich stosunek do cudzej własności.
Promotor: Zbigniew Zaborowski

Łodziński Sławomir
Modernizacja nierówności. Edukacja a struktura społeczna we współczesnych Indiach.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Szupejko Małgorzata
Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

1995

Badowska Elżbieta
Możliwości edukacyjne a aspiracje zawodowe i społeczne kobiet.
Promotor: Kazimierz Frieske

Puchala Vincent
State efficacy and economic modernization: a comparative study of Poland and South Korea.
Promotor: Witold Morawski

Sroczyńska Maria
Kultura religijna nauczycieli polskich (Studium socjologiczne nauczycieli regionu świętokrzyskiego).
Promotor: Edward Ciupak

1996

Cieślińska Barbara
Małe miasto w procesie przemian. Studium monograficzne Moniek.
Promotor: Witold Morawski

Dziewulski Henryk
Studium pojęcia morale na użytek badań socjologicznych.
Promotor: Jerzy Szacki

1997

Jelonek Adam
Studium rewolucji Czerwonych Khmerów. Paradygmat autarkicznego rozwoju.
Promotor: Jan Węgleński

Kilias Jarosław
Nacjonalizm T. G. Masaryka.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Moskalewicz Jacek
Rozwój polityki społecznej wobec alkoholu w Polsce w latach 1944 – 1982.
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

Sokołowski Witold
Problematyka ładu społecznego w świetle doktryny Kościoła Rzymsko -Katolickiego.
Promotor: Edward Ciupak

Tyszkiewicz Anna Maria
Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych.
Promotor: Mirosława Marody

Waśkiewicz Andrzej
Między filozofią a historią – interpretacja teorii politycznej we współczesnej literaturze anglosaskiej.
Promotor: Jerzy Szacki

1998

Gawron Marek
Ukryty program socjalizacji. Wybrane aspekty postrzegania rzeczywistości społecznej przez uczniów szkół podstawowych.
Promotor: Mirosława Marody

Żuber Felicja
Publiczność teatralna. Studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie.
Promotor: Andrzej Tyszka

2000

Frąckowiak Jarosław
Determinanty rozwoju moralnego.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Granosik Mariusz
Społeczna organizacja pracy socjalnej – studium interakcyjne.
Promotor: Ewa Nowicka

Kurczewska Urszula
Socjolingwistyczna analiza dyskursu publicznego na temat problematyki europejskiej.
Promotor: Jerzy Szacki

Rymarczyk Piotr
Anarchizm we współczesnej Polsce. Ideologia grup i sceny niezależnej.
Promotor: Wojciech Modzelewski

Trutkowski Cezary
Społeczne reprezentacje polityki.
Promotor: Mirosława Marody

2001

Peszkowski Sławomir
Stosunki społeczne w strukturze eklezjalnej w warunkach społeczeństwa nowoczesnego.
Promotor: Andrzej Wójtowicz

Szawiel Tadeusz
Uwarunkowania demokracji w Polsce postkomunistycznej: społeczeństwo obywatelskie, podziały ideowe, struktura społeczna.
Promotor: Antoni Sułek

Wyszyński Robert
Narodziny czy odrodzenie. Przemiany kultury i świadomości narodowej w byłych republikach ZSRR po upadku komunizmu: przypadek Buriatów i Białorusinów.
Promotor: Ewa Nowicka

Zasacka Zofia
Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu. Analiza tekstów literackich w podręcznikach języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945 – 1990.
Promotor: Barbara Szacka

2002

Domarecka Ewa
Anachoreza jako fenomen ponadkulturowy.
Promotor: Andrzej Tyszka

Grosse Tomasz
Polityka regionalna w Europie i USA.
Promotor: Witold Morawski

Haman Jacek
Systemy głosowania w demokracji przedstawicielskiej: właściwości formalne i ich konsekwencje.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Ibrahim Mahdi Ibrahim
Women generation gap. University female students and generation of their mothers’ attitudes towards women status in Libyan society.
Promotor: Ewa Nowicka

Jasiński Mikołaj
Indeksy siły uczestników gier politycznych.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Konieczna Joanna
Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Nowakowski Krzysztof
Zarządzanie personelem w telewizji publicznej. Dylematy instytucjonalizacji.
Promotor: Wiesława Kozek

Poławski Paweł
Retoryka kwestii społecznej. Konstruowanie i instytucjonalizacja ubóstwa w Polsce w perspektywie historycznej.
Promotor: Kazimierz Frieske

Sińczuch Marcin
Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany systemowej.
Promotor: Mirosława Marody

Sosnowska Anna
Ku historycznej socjologii zacofania. Debata wschodnioeuropejska w polskiej historiografii społeczno – gospodarczej (1947 – 1994).
Promotor: Jacek Kochanowicz

Tyszka Krzysztof
Nacjonalizm a marksizm w sferze teorii i politycznej praktyki.
Promotor: Jerzy Szacki

Zalewski Dariusz
Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji.
Promotor: Kazimierz Frieske

2003

Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka
Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność i kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian.
Promotor: Antoni Sułek

Kochanowski Jacek
Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno-dekonstrukcyjna.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Mandes Sławomir
Pojęcie świata przeżywanego w socjologii.
Promotor: Jerzy Szacki

Molęda-Zdziech Małgorzata
Lobbing i jego wzory. Polskie poszukiwania.
Promotor: Witold Morawski

Słodkowska Irena Anna
Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989.
Promotor: Jerzy Szacki

2004

Batorski Dominik
Sieci społeczne. Charakter, uwarunkowania i konsekwencje struktur relacji społecznych na przykładzie komunikacji inetrnetowej.
Promotor: Andrzej Nowak

Durska Małgorzata
Amerykańska kultura biznesu.
Promotor: Wiesława Kozek

Głowacka-Grajper Małgorzata
Szkolnictwo mniejszościowe. Przekaz kulturowy a więĽ etniczna.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Kowalski Michał
Różnorodna jedność. Przemiany współczesnej tożsamości Kaszubów.
Promotor: Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Marciniszyn Marcin
Instytucje rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście globalizacji i regionalizacji.
Promotor: Witold Morawski

Pawlak Robert
Szkoła i społeczność lokalna w procesie reformowania oświaty
Promotor: Renata Siemieńska-Żochowska

Petryk Włodzimierz
Kościół prawosławny na terenie Warszawy i jego działalność społeczno-religijna.
Promotor: Edward Ciupak

Rakusa-Suszczewski Mikołaj
Podmiotowość a demokracja w teorii Charles’a Taylora.
Promotor: Jerzy Szacki

Trzciński Paweł
“Rdzenność” jako narzędzie ideologiczne w kształtowaniu się narodu – na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja), Federacja Rosyjska.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2005

Abucewicz Monika
Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej.
Promotor: Kazimierz Frieske

Grzymała-Kazłowska Aleksandra
Konstruowanie “innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce w prasie i w badaniach opinii.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Kiersztyn Anna
Czynniki ekonomiczne w wyjaśnianiu terytorialnego zróżnicowania przestępczości.
Promotor: Kazimierz Frieske

Nijakowski Lech
Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Strzyczkowski Konstanty
Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczństwa ponowoczesnego.
Promotor: Mirosława Marody

2006

Bucholc Marta
Dobre obyczaje kupieckie w kapitalizmie stanowym i oligarchicznym. Analiza dyskursów prawniczego i środowiskowego. Ćwiczenia z socjologii wiedzy.
Promotor: Paweł Śpiewak

Gdula Maciej
Utopia, kontrakt i natura – dyskurs o miłości w kulturze eksperckiej.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Jura Jarosław
Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Kuc Marta
Ograniczenia dziedziny w teorii wyboru społecznego.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Majcher-Teleon Agnieszka
Gendering academic elite. Mass University and gender inequality.
Promotor: Renata Siemieńska

Ostrowski Łukasz
Kategoria rasizmu w polskim dyskursie publicznym.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2007

Bossak-Herbst Barbara
Współczesne miasto w wymiarze symbolicznym. Przykład Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Łuczewski Michał
Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007.
Promotor: Jerzy Szacki

Sikorska Małgorzata
Socjalizacja w kontekście zmian społeczno – kulturowych.
Promotor: Mirosława Marody

Szczecińska – Musielak Ewa
Pozanaukowe fascynacje innością kulturową. Polski Ruch Przyjaciół Indian.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Wawrzyniak Joanna
Ofiary, męczennicy i bohaterowie II wojny. Studium dynamiki pamięci społecznej na przykładzie organizacji kombatanckiej ZBoWiD.
Promotor: Jan Marcin Kula

2008

Czarkowska Lidia
Nowy profesjonalizm – kultura środowiska informatyków.
Promotor: Witold Morawski

Domaradzka Anna
Polskie organizacje kobiece i ich liderki.
Promotor: Renata Siemieńska – Żochowska

Lewicki Mikołaj
Polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i czasu.
Promotor: Mirosława Marody

Maciąg Rafał
Społeczna konstrukcja i społeczne wykorzystanie danych medycznych. Przypadek aborcji.
Promotor: Antoni Sułek

Ostrowski Piotr
Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce.
Promotor: Wiesława Kozek

Połeć Wojciech
Wartość różnicy. Reemigranci z Francji na Dolnym Śląsku.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Pustoła Magdalena
Wszyscy pracujemy w niedzielę. Dylematy partycypacji pracowniczej w Polsce w kontekście współczesnych przemian stosunków pracy.
Promotor: Paweł Śpiewak

Radzka Beata
Instytucjonalizm stary i nowy. Spotkanie ekonomii i socjologii.
Promotor: Wiesława Kozek

Sadura Przemysław
Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji.
Promotor: Jacek Raciborski

Włoch Renata
Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

2009

Tomasz Jerzyński
Wybrane korelaty liczby odpowiedzi beztreściowych w badaniach sondażowych
Promotor: prof. UW dr hab. Jerzy Wierzbiński

Bartłomiej Marks
Partie populistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej
Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska

Adam Mielczarek
Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego
Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska

Karolina Wigura-Kuisz
Deklaracje przebaczania i skruchy w polityce na przykładach z historii Polski, Niemiec i Ukrainy w latach 1945-2006. Teorie i praktyka
Promotor: prof. UW dr hab. Paweł Śpiewak

2010

Izabella Anuszewska
Wiedza wspólna i rytuały komunikacyjne: wyniki badań sondażowych jako narzędzie kreowania wiedzy wspólnej we współczesnym społeczeństwie
Promotor: Jan Poleszczuk

Aneta Piekut
Wysoko wykwalifikowani pracownicy cudzoziemscy w transnarodowych korporacjach w Warszawie
Promotor: Krystyna Iglicka

Dariusz Przybysz
Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Filip Raciborski
Szanse kobiet w wyborach do Sejmu 2001-2007
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Dominika Walczak
Mobilność międzynarodowa studentów i kadry naukowej. Motywy, korzyści i koszty udziału
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

2011

Piotr Chmielarz
Wojna i opinia publiczna w nowoczesnym państwie
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Victoria Dunaeva
Miejsce instytucji kultury w rozwoju społeczności lokalnych po przełomie ustrojowym. Polska i Rosja – analiza porównawcza
Promotor: prof. UW dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Katarzyna Gmaj
Europejskie podejście do kwestii obywatelstwa wielokulturowego. Prawne, polityczne i ekonomiczne wyzwania. Przypadek Polski
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka

Anna Kordasiewicz
(U)sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Julia Kubisa
“Bunt białych czepków”. Analiza aktywizacji związkowej sfeminizowanych grup zawodowych
Promotor: prof. UW, dr hab. Wiesława Kozek

Agnieszka Kwiatkowska
Zieloni 2004: studium instytucjonalizacji partii politycznej nurtu postmodernistycznego
Promotor: prof. UW, dr hab. Jacek Raciborski

Adam Ostolski
Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbiorowej współczesnej Polski
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania

Grażyna Szymańska – Matusiewicz
Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Sylwia Urbańska
Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet
Promotor: prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła

Paweł Marczewski
Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a
Promotor: prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak

Małgorzata Dziekońska
Wpływ doświadczeń migracyjnych Polaków w USA na społeczno-ekonomiczną sytuację po powrocie. Przyklad Mazowsza i Podlasia
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka

Tomasz Własiuk
Klientelizm i jego przejawy w życiu politycznym współczesnej Polski
Promotor: prof. UW dr hab. Jacek Raciborski

2012

Katarzyna Abramczuk
Informacja jako podstawa zaufania
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Katarzyna Andrejuk
Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku
Promotor: dr hab. Sławomir Łodziński

Marcin Darmas
Obywatel rycerz. Blaski i cienie ethosu rycerskiego w polskim filmie. Na podstawie twórczości Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka i Jerzego Skolimowskiego
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Aneta Foltyniewicz
Uwarunkowanie postaw merytokratycznych. Współczesna Polska w perspektywie porównawczej
Promotor: prof. Kazimierz M. Słomczyński

Marta Lenart
Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Przestrzeń edukacji, aktywności i rozrywki osób starszych
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Ilona Matysiak
Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Olga Napiontek
Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska w gimnazjach
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Aleksandra Winiarska
Drzwi w drzwi z obcym. Międzyetniczne sąsiedztwo w Warszawie
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Julia Sałacińska-Rewiakin
Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

2013

Jan Dzierzgowski
Gospodarka oparta na wiedzy: niespełnione obietnice i problem umiejętności
Promotor: prof. UW dr hab. Kazimierz Frieske

Marta Szaranowicz-Kusz
„Nowi obywatele”. Społeczne aspekty procesu naturalizacji cudzoziemców w Polsce
Promotor: prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński

Marcin Wacław Zieliński
Efekt ankieterski w procesie konstruowania odpowiedzi na pytania w wywiadzie kwestionariuszowym. Studium na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
Promotor: prof. Antoni Sułek

2014

Adam Gendźwiłł
Poza partią i partyjnością. Syndrom antypartyjny w polskiej demokracji po 1989 r.
Promotor: prof. Mirosława Grabowska

Natalia Hipsz
Studium nad efektem społecznej poprawności w wywiadzie kwestionariuszowym. „Randomized response technique” – rozumienie i efektywność
Promotor: Dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW

Agata Komendant-Brodowska
Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Łucja Krzyżanowska
Praca, wiek, emerytura. O społecznych mechanizmach dezaktywizacji starszych pracowników
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Łukasz Pawłowski
Cała władza w ręce stowarzyszeń? Brytyjska myśl pluralistyczna a współczesne problemy demokracji przedstawicielskiej
Promotor: dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW

Wojciech Rafałowski
Fragmentacja i polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych
Promotor: prof. Jacek Raciborski

Tomasz Zając
Selekcyjne i prognostyczne funkcje matury
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Marianna Zieleńska
Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji
Promotor: prof. Mirosława Marody

2015

Aleksandra Bilewicz
W stronę gospodarki społecznie zanurzonej. Kooperatywy spożywcze w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Justyna Jóźwiak
Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości
Promotor: prof. Jan Węgleński

Łukasz Krzyżanowski
Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce (1945-1950)
Promotor: prof. dr hab. Jan Marcin Kula

Maria Rogaczewska
Przemiany wzorów religijności w Polsce a mechanizmy uspołecznienia
Promotor: prof. Mirosława Marody

Agata Stasik
Ocena ryzyka i niepewności związanych z nowymi technologiami jako wyzwanie dla demokracji. Kontrowersje wokół wydobywania gazu łupkowego w Polsce
Promotor: prof. Mirosława Grabowska

Karolina Sztandar-Sztanderska
Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce
Promotor: prof. François Bafoil, prof. Wiesława Kozek

Michał Woźniak
Aglomeracja warszawska. Przestrzenne zróżnicowanie strefy podmiejskiej
Promotor: prof. dr hab. Jan Węgleński

2016

Anna Baczko-Dombi
Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Konrad Burdyka
Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych
Promotor: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Agata Dembek
„Miękkie kompetencje” menedżerskie jako sprofesjonalizowane umiejętności społeczne. Socjologiczna analiza zjawiska
Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno

Barbara Jancewicz
Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów
Promotor: prof. dr hab.  Grzegorz Lissowski

Marta Kołodziejska
Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

Paula Kukołowicz
Przymus zaakceptowany. Legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych
Promotor: prof. Krzysztof Koseła

Marta Łazarowicz-Kowalik
Anatomia sukcesu w nauce. Studium socjologiczne laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Promotor: prof. Renata Siemieńska-Żochowska

Stanisław Maksymowicz
Mandatoryjna zmiana społeczna. Studium przełączenia na cyfrowe nadawanie telewizji
Promotor: prof. Krzysztof Koseła

Justyna Pokojska
Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor)
Promotor: prof. Sławomir Łodziński

Agnieszka Radziwinowicz
Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence Deportation from the United States
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Paulina Sobiesiak-Penszko
Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim
Promotor: prof. Jerzy Bartkowski

Krzysztof Świrek
Teorie ideologii na przecięciu psychoanalizy i marksizmu: Althusser, Jameson, Žižek
Promotor: prof. Paweł Śpiewak

2017

Dominika Michalak
Władza niesądzenia. Języki publiczne akademickiej psychologii, kulturoznawstwa i filologii klasycznej
Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno

Jakub Motrenko
Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Krzysztof Podwójcic
Akademickie biura karier jako narzędzie współpracy uczelni z pracodawcami
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Maja Sawicka
Emocje w płynnej nowoczesności. O kulturze emocjonalnej współczesnego społeczeństwa polskiego
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Lidia Stępińska-Ustasiak
Ludzie wiedzy czy celebryci – legitymizacja i społeczne konstruowanie współczesnego eksperta w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Danuta Zasada
Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

2018

Marta Bożewicz
Sondaże religijności Polaków: analizy kognitywne i eksperymentalne testy nowych pytań
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Mateusz Grodecki
Cztery strony trybun. Procesy generowania i formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce
Promotor: prof. Mirosława Grabowska
Promotor pomocniczy: dr Radosław Kossakowski

Sarah Grunberg
Race and Identity in the Polish-African Communities in Poland
Promotor: prof. Sławomir Łodziński
Promotor pomocniczy: dr hab. Joshua Dubrow

Beata Kowalczyk
„Transnational” Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music.
Promotorzy: prof. Marie Buscatto i dr hab. Izabella Wagner-Saffray

Tomasz Rawski
Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku
Promotor: prof. Jarosław Kilias

Dominik Wasilewski
Uniwersytet opuszcza wieżę z kości słoniowej. Dyskusja wokół komercjalizacji badań naukowych w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

Marcin Zaród
Aktorzy-sieci w kolektywach hakerskich
Promotor: dr hab. Lech Nijakowski

Tomasz Żółtak
Edukacyjna wartość dodana: teoria i zastosowania, kontrowersje i perspektywy
Promotor: dr hab. Jacek Haman

2019

Marek Bożykowski
Sprawiedliwy podział zbioru dóbr niepodzielnych
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Mikołaj Jasiński

Anita Brzozowska
Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce
Promotor: prof. Sławomir Łodziński
Promotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

Igor Czernecki
Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a
Promotor: prof. Paweł Śpiewak

Dominika Czerniawska-Szejda
Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadek polskiej nauki
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody
Promotor pomocniczy: dr Michał Bojanowski

Joanna Jasińska
Polsko-amerykańskie małżeństwa i ich wielokulturowe światy
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Tomasz Koper
Strategie adaptacji Romów w Polsce: na przykładzie grup Polska Roma i Bergitka Roma
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Karol Leszczyński
Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016
Promotor: prof. Sławomir Łodziński

Agnieszka Nowakowska
Pamięć litewsko-polskiej przeszłości. Strategie i narracje nauczycieli historii w szkołach wileńskich
Promotor: dr hab. Marta Zahorska-Bugaj

Przemysław Piechocki
W poszukiwaniu optymalnego modelu pomiarowego subiektywnego dobrostanu. Wykorzystanie równań strukturalnych SEM do analizy jakości życia
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk