Zapraszamy na studia na Karowej!

socjologia, I stopień

zasady rekrutacji

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

plan studiów

socjologia, II stopień stacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” czy “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

plan studiów

socjologia, II stopień niestacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak "Badania społeczne i rynkowe w praktyce", "Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata", "Polityki publiczne/ Public policy", "Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn" oraz "Stosunki pracy i zasoby ludzkie".

język i społeczeństwo, II stopień stacjonarne

język i społeczeństwo, II stopień stacjonarne

socjologia cyfrowa, II stopień stacjonarne (nowy kierunek!)

zasady rekrutacji

„Socjologia cyfrowa” to studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

plan studiów

specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych. Specjalizacja jest realizowana w ramach studiów stacjonarnych. Trwa dwa lata i ma charakter fakultatywny. Dokumentem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym jest suplement dołączony do dyplomu IS.

program specjalizacji

Wyniki konkursów NCN na projekty badawcze

Anka Kiersztyn_mWojtek Rafa_mPalęcka_mRakowska_m

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 17 maja wyniki konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Miło nam poinformować, że w naszym Instytucie będą realizowane cztery nowe projekty:
Dr hab. Anna Kiersztyn będzie realizowała projekt OPUS pt. „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”.
Dr Wojciech Rafałowski zrealizuje grant SONATA pt. „Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych”.
Grant PRELUDIUM pt. „Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych” dostała Alicja Palęcka.
Grant PRELUDIUM dostała też Katarzyna Rakowska, która zbada przemiany prawa do strajku i reakcje na te przemiany ze strony związków zawodowych.
szczegóły projektów

Międzynarodowa konferencja

Polands_Kin-state_m
Poland’s Kin-states Policies: Opportunities and Challenges

program konferencji (pdf)
PROGRAM OF THE CONFERENCE:
THURSDAY – 23 May 2019
9.00 – 10.30 // OPENING SESSION
UW Old Library: Hall (Central Campus)
Maciej Duszczyk, Prorector of the University of Warsaw
David Smith, Principal Investigator of the Research Project ‘Poland’s Kin-state Policies: Opportunities and Challenges’ (University of Glasgow)
KEYNOTE LECTURE:
Karl Cordell (University of Plymouth)
Poland Kin-state Politics: Some Observations

10.45 – 12.00 // SESSION 1: Poland’s Kin-state Policies: Opportunities and Challenge (ROUNDTABLE)
czytaj dalej

CFP: New Culture of Truth?

stan_rzeczy_logoRedakcja “Stanu Rzeczy” zaprasza do przygotowania artykułów na temat prawdy i przemian kulturowych odnoszących się do epistemologii politycznych we Wschodniej i Centralnej Europie od lat 60. XX wieku.
W numerze analizie poddane zostanie m. in. funkcjonowanie prawdy, a także problemów “post-prawdy”, reżimów prawdy czy przemian we współczesnej epistemologii życia społecznego, medialnego i politycznego.
 
Termin składania abstraktów planowanych tekstów: 10 czerwca. Termin złożenia tekstu: 1 września 2019. Szczegóły TUTAJ.

Projekt Statutu UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.
Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.
Biuro Prasowe
Uniwersytetu Warszawskiego

„Zwierciadło na gościńcu”

zwierciadlo
Ukazała się książka  prof. Antoniego Sułka A Mirror on the High Road: Chapters from the History of Social Research. Opublikował ją Peter Lang przy wsparciu Instytutu Socjologii UW.
The book is a collection of articles and essays devoted to important studies conducted by Polish sociologists in the course of more than a hundred years. It displays not only the discipline’s scholarship but also the society studied, with its questions and problems, from the end of the 19th to the beginning of the 21th century, from partition times through the interwar period to the Great Depression, and then from real socialism to the fall of communism and the systemic transformation toward democracy. In this sense, sociological research is Stendhal’s “mirror carried along a high road”, where Polish society parades. The findings have been important sources for the social history of Poland.

Dedykacja: In memory of Jakub Karpiński, who both wrote history and helped create it.

Ze wstępu autora: I wrote the studies contained in the present volume during my years at the University of Warsaw, where I was first a student in the Department of Philosophy (1963-1968) and then later combined research and teaching in the Institute of Sociology (1968-2018). With this book I end my work at that excellent academic institution.  28 September 2018.
https://www.peterlang.com/view/title/18773?format=EPDF