Zespół

4 kwi, 2013;

Zespół Zakładu Psychologii Społecznej

Prof. Mirosława Marody
kierownik Zakładu
Zainteresowania naukowe:
 • teoria zmiany społecznej,
 • komunikacja społeczna
 • teoria praktyk społecznych,
 • socjologia poznania,
 • socjologia historyczna,
 • psychologia społeczna,
 • socjolingwistyka,
 • metody jakościowe w naukach społecznych
prof. Anna Giza Zainteresowania naukowe:
 • rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej
 • socjologia ewolucyjna
 • marketing w perspektywie socjologicznej
dr Mikołaj Lewicki Studiował na MISH-u (głównie socjologię i filozofię) oraz w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą wojen kulturowych w USA oraz roli intelektualistów.Doktorat, o tym „dlaczego przyszłość Polski nie może się zacząć”- o dyskursach transformacyjnych w Polsce, po roku 1989 w kontekście teorii czasu społecznego i teorii modernizacji obronił w roku 2008. Od paru lat zajmuje się badaniami relacji między sektorem finansowym, a społeczeństwem – zadłużeniem, tzw. finansjalizacją oraz działaniem tzw. „urządzeń rynkowych” (market devices), procesami nadawania wartości rynkowej, wartościowania i uwspółmierniania oraz tym, jak zmienia się nasze rozumienie komunikacji poprzez media (szczególnie masowe), a wraz z nim – pęka ład instytucji tworzących rynek medialny.

Zainteresowania naukowe:

 • kultura gospodarcza
 • rozwój przedsiębiorczości i kapitalizmu w Polsce, szczególnie po roku 1989
 • społeczno-gospodarczy rozwój Polski
 • obserwacje i teorie publiczności, widowni oraz obiegów kulturowych
 • teorie mediów
 • teorie i badania wartościowania, ekonomii wartości oraz neopragmatyzmu w socjologii
 • socjologia czasu, temporalne aspekty struktury i tożsamości w późnej nowoczesności
dr Sławomir Mandes Zainteresowania naukowe:

 • socjologiczna psychologia społeczna
 • socjologia religii
 • socjologia ekonomiczna
 • teoria socjologiczna
dr Anna Przybylska Ukończyła studia socjologiczne i politologiczne (Uniwersytet Warszawski) oraz studia nad mediami i komunikowaniem (Uniwersytet w Amsterdamie). Interesują ją badania stosowane inspirowane dorobkiem w tych trzech obszarach nauki.Kierownik Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii UW. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, the European Communication Research and Education Association, the International Association for Media and Communication Research.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria, metody i narzędzia deliberacji
 • konsultacje społeczne
 • socjologia mediów
 • (nowe) media i władza
 • społeczności lokalne
dr Małgorzata Sikorska Jej zdaniem, socjologia to przede wszystkim uważne przyglądanie się otaczającej nas rzeczywistości. Z tego „przyglądania się” zajęła się tematami związanymi z życiem rodzinnym (bo tak ją własna rodzina zainspirowała). Tego „przyglądania się” stara się uczyć swoich studentów. To „przyglądanie się”, a wraz z nim bycie socjologiem, może być wciągającym zajęciem.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia rodziny: zmiany w sferze życia rodzinnego, nowe role matki, ojca i dziecka, nowe wzory socjalizacji
 • współczesne społeczeństwo polskie
 • „socjologia kulinarna”
 • psychologia społeczna traktowana jako dziedzina naukowa zajmująca się działaniami jednostek na „poziomie mezo”: między poziomem jednostkowym a poziomem społecznym
dr Cezary Trutkowski Zainteresowania naukowe

 • socjologiczne formy psychologii społecznej
 • teoria społecznych reprezentacji
 • badania języka i komunikacji (analiza treści, analiza konwersacyjna, analiza dyskursu)
 • metodologia badań społecznych
mgr Natalia Cabaj
kontakt:
natalia.cabaj[at]gmail.com
Ukończyła Instytut Socjologii UW oraz IPSIR UW (w którym ma nadzieję już niedługo obronić długo odkładaną pracę magisterską). Od niedawana wchodzi w skład Zakładu Psychologii Społecznej IS UW. Zawodowo zajmuje się badaniami rynku.

Zainteresowania naukowe:

 • badania sondażowe jako źródło społecznej samowiedzy
 • ekspertyzacja życia codziennego
 • ilościowe i jakościowe metody badań społecznych i marketingowych
mgr Beata Charycka
kontakt: b.charycka[at]is.uw.edu.pl
Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UW, obecnie doktorantka (od 2012 roku), zawodowo związana z Instytutem Spraw Publicznych

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja i dialog społeczny
 • partycypacja obywatelska
 • wspólnoty lokalne, więzi społeczne
mgr Dominika Czerniawska
kontakt: dczerniawska[at]gmail.com
Socjolożka, obecnie pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznegi i Komputerowego UW; zajmuje się przemianami komunikacji naukowej i jej zmianami związanymi z rozpowszechnieniem się ICT.

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja naukowa, nowe formy tworzenia wiedzy
 • pomiary efektów nauki
 • otwarta nauka

Najnowsze publikacje:

 • Otwarty dostęp – nowe sposoby tworzenia i korzystania z wiedzy, Biuletyn PTE, nr 2(56) 2012
 • Wykluczenie cyfrowe. Strukturalne uwarunkowania korzystania z internetu w Polsce i województwie mazowieckim, MGG Conferences, ISBN: 978-83-63557-30-0, Warszawa: 2012
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego, MGG Conferences, ISBN: 978-83-63557-36-2, Warszawa: 2012
mgr Aleksandra Gołdys
kontakt: goldysa[at]gmail.com
Rozbieg do decyzji o doktoracie trwał u niej bardzo długo. Wydawało jej się, że nie ma naukowego temperamentu, a jest praktykiem – ciekawskim podglądaczem zachowań. Po kilku latach współpracy z organizacjami sportowymi i samorządami lokalnymi zaczął jej doskwierać brak teorii na temat społecznej roli sportu oraz konkretnych metod socjologicznych, które mogłyby być maksymalnie użyteczne w tworzeniu polityk lokalnych. Pomyślała więc o takim użytecznym doktoracie. Lubi wierzyć, że socjologia jest nie tylko nauką, ale również rodzajem misji. Uważa, że kluczowe w socjologicznym instrumentarium jest empatia i oczytanie (najbardziej ją irytuje, że nie wiedząc co zrobili inni zaczynamy wymyślać rzeczy od nowa – cóż za czasu marnowanie!). Jej doświadczenia pokazują, że jest wielki popyt na rzeczową socjologiczną ekspertyzę, ale wciąż socjologowie nie potrafią być „dostępni” – rzeczywiście pomagać, rzeczywiście tłumaczyć, prawdziwie wysłuchać, odpowiednio szybko zareagować. Chciałaby się jakoś w miarę swoich możliwości dołożyć do zmiany tej sytuacji.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie socjologii w tworzeniu polityk
 • metodologia badań jakościowych (szczególnie jej objaśnianie i praktyczne stosowanie)
 • badania jakościowe
 • zmiana społeczna
 • nowe technologie
 • socjologia sportu
 • analiza instytucjonalna

Najnowsze publikacje:

 • “Mistrzostwa zwolnione z w-fu”, Mała Kultura Współczesna, 12/201
mgr Piotr Idzik
kontakt: piotr.idzik[at]vp.pl
Magister Socjologii UJ, Licencjat Zarządzania i Marketingu UJ oraz Stosunków Międzynarodowych KSW. Zawodowo zajmujący się badaniami marketingowymi, członek PTBRiO.
Doświadczenie zawodowe łączy z zainteresowaniami naukowymi traktując za Z. Baumanem konsumpcję jako główny przejaw aktywności współczesnego człowieka. Miłośnik Kin Studyjnych i podróży po Europie, w trakcie których: degustuje lokalną kuchnię, ogląda mecze piłkarskie lokalnych drużyn oraz poznaje lokalną kulturę klubową.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia konsumpcji i stylów życia
 • socjologia informacji
 • nowoczesne ponadnarodowe społeczeństwo i jego stratyfikacja
mgr Łucja Krzyżanowska
kontakt: lucja.krzyzanowska[at]gmail.com
Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.. Badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research – Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Zainteresowania naukowe:

 • „siwiejące” społeczeństwo i „generacja 50+
 • jakościowe metody badań społecznych oraz marketingowych

Najnowsze publikacje:

 • rozdz. „Praca”, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa (w druku); współautorka
 • „Homo sovieticus czy doświadczony pracownik? – pracownik w wieku 50+ oczami pracodawcy” – artykuł przyjęty do druku w publikacji pokonferencyjnej przygotowywanej w ramach Łódzkich Dni Gerontologii 2012 (w druku)
 • „Życie bez pracy – o niespodziewanych kosztach przejścia na emeryturę”, w: T. Maślanka, K. Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa, WUW: 2012
 • „Fear is a bad adviser – consequences of negative attitudes of the Poles towards the pension system”, w: J. Perek-Biała, A. Hof (red.), Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University Press, Kraków 2012
 • Raport „Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach młodych matek” opublikowany na stronie internetowej AXA Polska; współautorka
  “O braku wzajemnego zrozumienia”, Kultura Liberalna 21.02.2012

Badania:
„Zoom na UTW” – projekt badawczy poświęcony polskim Uniwersytetom Trzeciego Wieku realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”. Badanie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

mgr Agata Nowotny Zajmuje się socjologią i antropologią dizajnu, kultury materialnej, kulturą wizualną, badaniami kultury popularnej oraz nowych mediów.
Specjalizuje się w jakościowych badaniach społecznych i marketingowych (fokusy, wywiady indywidualne, obserwacje, analizy semiotyczne, badania etnograficzne) oraz w szkoleniach i warsztatach kreatywnych (dla różnych grup odbiorców: projektantów, przedstawicieli NGO, lokalnych instytucji kultury).Pracuje jako badaczka społeczna w projektach badawczych i animacyjnych. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę“ – jest współautorką i konsultantką merytoryczną koncepcji sieci Latających Socjologów.

Najnowsze publikacje

 • Gra w otwarte projekty. Dizajn i innowacje w dobie otwartych licencji, w: My dzieci – siecie. Wokół manifestu, Fundacja Nowoczesna Polska, 2012
 • Nieoczywista oczywistość przystanków, w: Przystanki polskie, M. Rawluk, wyd. Bęc Zmiana, 2012
mgr Franciszek Przeradzki
kontakt: przeradzkif[at]is.uw.edu.pl
Miłośnik i badacz podróży w każdym wydaniu. Teoretyk i praktyk, który oprócz pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni uczy też nurkowania i narciarstwa.

Zainteresowania naukowe:

 • podróże i turystyka
 • ponowoczesne formy podróżowania
mgr Maja Sawicka
kontakt: maja.sawicka[at]gmail.com
Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UW. Rozpoczęła studia doktoranckie w 2011 roku.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia emocji
 • przemiany kultury emocjonalnej i norm dotyczących emocji
 • przejawy obecnoci emocji w życiu społecznym
 • nowe wymiary wspólnotowości, więzi społeczne
 • komunikacja, komunikacja zapośredniczona, nowe formy komunikacji

Najnowsze publikacje:

 • “Kostka cukru w szklance wody, czyli w stronę socjologii psychologicznej. Recencja książki B. Lahire’a pt. The Plural Actor”, Kultura i Społeczeństwo nr 1/2013
 • “Każdy z nas jest Emmą Bovary, czyli dlaczego miłość boli. Recencja książki E. Illouz pt. Why Love Hurts”, Kultura Współczesna nr 3(74)/2012
mgr Łukasz Sokołowski
kontakt: luklsok[at]gmail.com
Psycholog i etnolog

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia mediów i publiczności
 • socjologia praktyk społecznych
 • historia społeczna jednostki
 • socjologia Norberta Eliasa

Badania:
N N116 276338 „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej” 2010-20123.

mgr Magdalena Tomasik Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Część studiów odbyła na University College Dublin w Irlandii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, demografii, socjologii rodziny, ilościowych i jakościowych metod badań społecznych oraz marketingowych. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadzała badania przy ewaluacji Programu Integracji Społecznej (w ramach PPWOW), a także na potrzeby firm realizujących jakościowe i ilościowe badania rynku medyczno-farmaceutycznego. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

Najnowsze publikacje:

 • “Polska w Unii Europejskiej”, w: A. Giza, M. Sikorska (red.) Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: 2013 (współautor: M. Zieleńska)
 • “Zapewnianie jakości i ewaluacja” w: M. Federowicz, A. Wojciuk (red.) Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji, Warszawa: w redakcji (współautor: M. Dybaś)
 • “Diagnoza obecnego stanu – osoby niepełnosprawne w instytucjach aktywizacji społecznej i zawodowej”, w: I. Wóycicka (red.) Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Warszawa: w redakcji

Badania:
„Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (projekt BECKER)”

mgr Agata Urbanik
mgr Karolina Wereta
kontakt: weretak[at]is.uw.edu.pl
Doktorantka IS UW. Od 4 lat dzieli swoje życie między Polskę a Kolumbię, prowadząc badania terenowe dotyczące partycypacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnych. We współpracy z Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Kolumbia), prowadzi obecnie projekt badawczy “Through art and culture towards the city of citizens. The influence of municipal cultural strategies on local communities development”.

Zainteresowania naukowe:

 • partycypacja społeczna
 • sztuka miejska
 • sojologia miasta
 • development studies
 • historia konfliktu kolumbijskiego

Najnowsze publikacje:

 • “Wielki eksperyment miejski”, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (opracowanie zbiorowe), Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: 2013
mgr Marianna Zieleńska
kontakt: zielm[at]yahoo.com
Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej, asystentka naukowa w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji. Prowadzi szereg badań związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego – szczególnie w obszarze polityki rynku pracy, integracji społecznej, edukacji oraz rozwoju obszarów wiejskich (w tym badania ewaluacyjne). W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia związane z działaniem administracji publicznej oraz rozwojem służby cywilnej.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria systemów Luhmanna
 • socjologia organizacji
 • zmiana społeczna/instytucjonalna
 • historia idei

Najnowsze publikacje:

 • “Factors facilitating or impeding development of capabilities of young people with low skills. The case study of vocational education programme in Poland”, Social Work and Society, vol. 10, no 1/2012

Badania:
Walcząc z biedą w Europie: Przebudowa polityki aktywnej integracji poprzez partycypacyjne oraz zintegrowane metody zarządzania wielopasomwego (akronim: COPE) – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach 7. Programu Ramowego.
European Working Conditions Observatory w ramach Europe Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – celem projektu jest monitorowanie warunków pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Praca, edukacja, partycypacja – Jak zwiększać szansy młodych ludzi? (akronim: Workable)” – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach 7. Programu Ramowego, dotyczący szans młodych ludzi na rozwój zawodowy oraz dopasowania zdobywanych przez nich kwalifikacji i umiejętności do zmieniającego się popytu na pracę.

mgr Mateusz Halawa
kontakt: mateuszhalawa[at]gmail.com,
strona: mateuszhalawa.com
Jest absolwentem IS UW oraz Wydziału Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku. Zajmuje się etnografią i badaniami jakościowymi, pisze o mediach, antropologii kredytu i długu, życiu codziennym w kapitalizmie i kulturze popularnej.

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia i socjologia ekonomiczna, social studies of finance
 • emocje i podmiotowość w kapitalizmie
 • praktyki posługiwania się nowymi i starymi mediami

Najnowsze publikacje:

 • Youth and Media. New Media and Cultural Participation, Frankfurt, Peter Lang: w redakcji (2013),
  współautorzy: M. Filiciak, M. Danielewicz, P. Mazurek, A, Nowotny
 • “Tylu Polaków naraz widzieć… O statystycznym wytwarzaniu społeczeństwa”, w: A. Giza (red.) Gabinet luster. Kształtowanie samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, Warszawa, Scholar: w redakcji (2013)

Badania:
Inhabiting Postsocialism: The Rise of Mortgages in Poland, kierownik, Dissertation Fieldwork Grant, The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, realizowany w The New School for Social Research (2013).
Nowe media jako technologie „ja”. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, cyfrowych i sieciowych technologii komunikowania, kierownik, grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca, UW (2011-2013).

dr Małgorzata Molęda-
Zdziech
kontakt: malgorzatamoleda-
zdziech[at]wp.pl
Socjolożka, niepraktykująca antropolożka (wierzą, że zawody mają płeć), choć zawodowo związana z SGH, sercem, duchem wciąż w IS UW; kolekcjonerka aniołów w każdej postaci, lubi operę i dolce far niente, nie lubi zdrobnień

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia mediów, mediatyzacja życia publicznego
 • celebryci jako nowi bohaterowie współczesności
 • lobbing i grupy interesów na poziomie narodowym, europejskim

Najnowsze publikacje:

 • Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa: 2013
 • “Mediatyzacja jako ujęcie teoretyczne dla opisu rzeczywistości społecznej”, w: Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne, M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), Scholar, Warszawa: 2012
 • “Lobbing w służbie demokracji”, Kultura Liberalna, 24.01.2012
 • “Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na infromacjach i wiedzy”, w: Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Studia i Prace, nr 10/2012 SGH Warszawa
 • Kryzys w mediach, media w kryzysie, K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH
mgr Dorota Olko
kontakt: d.olko[at]is.uw.edu.pl
Ukończyła socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną w ramach Kolegium MISH, a także Podyplomowe Studium Filologii Polskiej ze specjalnością „Redakcja językowa tekstu” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Współprowadziła badania ewaluacyjne projektów z zakresu partycypacji obywatelskiej, m.in. dla Fundacji Pole Dialogu. Związana ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Brzozowskiego, zajmowała się promocją Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat

Zainteresowania naukowe:

 • partycypacja obywatelska, socjologia miasta
 • kultura terapeutyczna
 • socjologia ciała
 • style życia
 • społeczne konsekwencje przemian rynku pracy
dr Konstanty Strzyczkowski
kontakt: kstrzycz[at]is.uw.edu.pl
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia konsumpcji
 • kultura popularna
 • produkcja społeczna

Najnowsze publikacje:

 • Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa ponowoczesnego, WUW: 2012
 • Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.), WUW: 2012
 • ‘Bigger cages, longer chains?’ Prosumpcja w erze gospodarki cyfrowej”, w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.), WUW: 2012
 • “Czego suchasz? Wolność i dyskryminacja w gustach muzycznych”, w: Sztuka i Polityka. Muzyka popularna, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012
Mgr Maria Rogaczewska Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego, współtwórczyni inicjatywy “Projekt Społeczny 2012″ www.ps2012.pl finansowanej przez CEE Trust.Głęboko zainspirowana nurtem “public sociology”, wierzy, że socjologia ma sens o tyle, o ile socjologowie czują się odpowiedzialni za dawanie ludziom narzędzi rzetelnej diagnozy, krytyki społecznej i samozrozumienia. Te narzędzia samorozumienia i działania są szczególnie istotne w dobie bardzo silnej presji biurokracji państwowej i władzy rynków na struktury społeczeństwa obywatelskiego, rodziny i jednostki. W codziennej pracy łączy działalność naukową z zaangażowaniem społecznym (jest członkinią kilku organizacji pozarządowych).Specjalizuje się w badaniach jakościowych dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, kapitału społecznego w społeczeństwach postkomunistycznych, a także w badaniach ewaluacyjnych i strategicznych dla wielu instytucji polityki społecznej i trzeciego sektora w Polsce. Planowana rozprawa doktorska dotyczyć będzie typologii wzorów religijności wśród młodych Polaków wchodzących w dorosłość.Jako niezależna badaczka współpracowała z ministerstwami, urzędami różnego szczebla, Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Towarzystwem „Więź”, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami.Trenerka organizacji pozarządowych i pracowników samorządów w projekcie systemowym “Decydujmy razem”.

Najnowsze publikacje:
“I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me: How Twenty- and Thirty- Somethings Reevaluate Their Religion in Poland”, Journal of Contemporary Religion, special edition: w redakcji,
współautor: S. Mandes

Badania:
Projekt Społeczny 2012, grant udzielony przez Trust of Civil Society in Central and Eastern Europe na innowacyjne badania, inicjatywy społeczne i monitoring związany z modernizacją Polski i Ukrainyw konekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. http://www.ceetrust.org/grant/152/Grant LOCALIZE http://www.localise-research.eu/

mgr Karolina Sztandar-
Sztanderska
kontakt:
k.sztanderska[at]gmail.com
Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (IS UW) i w Sciences Po de Paris. W swojej pracy analizuje relację między państwem a obywatelem na przykładzie praktyk podejmowanych wobec osób bezrobotnych w Polsce. Od 2011 r. jest zatrudniona w IS UW w ramach europejskiego projektu badawczego LOCALISE: local words of social cohesion (7PR). Wcześniej brała już udział w kilku projektach międzynarodowych (WORKABLE: Making capabiilities work, YOUNEX: Youth, employment & exclusion in Europe, CAPRIGHT: Resources, rights and capabilities; in search of social foundations for Europe), reprezentując m.in. IS UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Szkołę Główną Handlową oraz polskich (MNiSW). Jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe wzbogaciły liczne wyjazdy stypendialne do Francji (stypendium rządu francuskiego w Sciences Po de Paris w Paryżu i Université Nancy 2) i zatrudnienie w zespole prof. Martina Heidenreicha w Niemczech (Carl von Ossietzky Universität). Z wykształcenia: socjolog (magisterium w IS UW) i filozof (maîtrise w Université Nancy 2), w praktyce: socjolożka i tłumaczka.

Zainteresowania naukowe:

 • Jej zainteresowania naukowe na różnych etapach obejmowały:
 • socjologię i antropologię nauki, teorię socjologiczną, socjologię i antropologię polityki publicznej, czy w końcu, socjologię i antropologię organizacji. Ale zamiast opisu pracy naukowej przez odwołanie do uznanych podziałów dyscyplinarnych i subdyscyplinarnych, woli odnosić się do problemów, którymi się zajmowała: przekładalności różnych perspektyw teoretycznych i dyscyplinarnych, ich zastosowań w badaniach empirycznych oraz problematyki praktyk społecznych, translacji i życia codziennego.

Badania:
międzynarodowe:
„LOCALISE: local words of social cohesion” (7PR), kierownik projektu w IS UW: dr Sławomir Mandes.
„WORKABLE: Making capabilities work, kierownik projektu w IS UW: dr Sławomir Mandes.
polskie:
„Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu”, Narodowy Program Humanistyki, kierownik projektu w IS UW: dr Joanna Wawrzyniak.

mgr Zofia Waślicka Jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych UW i na w Institut des Sciances Sociales du Politique na uniwersytecie Paris X.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia pamięci
 • muzea
 • Zagłada Żydów
dr Joanna Zalewska
kontakt:
joanna.marta.zalewska
[at]gmail.com
Adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Pracę magisterską obroniła na Wydziale Psychologii UW, pracę licencjacką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Studia doktoranckie ukończyła w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Pracę doktorską z dziedziny socjologii „Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości przez warszawskich seniorów” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej i obroniła w IFiS PAN. Recenzentkami były prof. dr hab. Mirosława Marody i prof. dr hab. Anna Titkow.

Zainteresowania naukowe:

 • rewolucja konsumpcyjna (rewolucje konsumpcyjne?) w Polsce: przemiany organizacji konsumpcji, wykształcanie się metanawyków i mody jako podstawowego mechanizmu naśladownictwa oraz przemiany więzi społecznych (szczególnie w rodzinie) w przebiegu życia trzech pokoleń

Badania:
Badaczka w grancie NN116274738 „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2010-2012); temat: starość w kulturze popularnej w Polsce, analiza seriali. Tom zbiorczy z tego grantu jest już w druku.
Grant wewnątrzuczelniany APS BSTP 5/11-I „Organizacja konsumpcji a przemiany praktyk i więzi społecznych w przebiegu życia starszych pokoleń” (2011-2012). Artykuł “Consumer revolution interrupted: Household innovations and the shift from ages of custom to ages of fashion in Poland” został wysłany do Journal of Consumer Culture, oczekiwanie na recenzje (status Awaiting Reviewer Selection).

Dyżury doktorantów

11 paź, 2011;
IMIĘ NAZWISKO TELEFON DYŻUR
Magdalena Bartnik 22-55-20-709
Łukasz Bertram 22-55-20-708
Jan Betley 22-55-20-273 jan.betley@gmail.com
Michał Bielecki 22-55-20-701 m.bielecki@is.uw.edu.pl
Aleksandra Bilewicz 22-55-20-711 czwartek 15.30 – 16.30
Łukasz Błoński 22-55-20-701 l.blonski@is.uw.edu.pl
Marek Bożykowski 22-55-20-273 mbozykowski@uw.edu.pl
Anita Brzozowska 22-55-20-709  po umówieniu się: brzozowska.anita@gmail.com
Grzegorz Brzozowski 22-55-20-712 czwartek, godz. 13.30 – 14.30
Krzysztof Bulkowski 22-55-20-273 poniedziałek 14.00 – 15.00, p. 22
Konrad Burdyka 22-55-20-702
Ewa Cichocka po umówieniu się e-mailowym: e.cichocka@student.uw.edu.pl
Igor Czernecki 22-55-20-712 igorczernecki@gmail.com
Agata Dembek 22-55-20-720 środa 17.00 – 18.00
Katarzyna Dębska po umówieniu się e-mailowym: k.debska@is.uw.edu.pl
Michał Dobrołowicz 22-55-20-714 po emailowym umówieniu się: m.dobrolowicz@is.uw.edu.pl
Michał Dudek 22-55-20-
Piotr Dworzański 22-55-20-709 po umówieniu się: pdworzanski@gmail.com
Joanna Erbel 22-55-20- środa 13.00 – 14.00
Magdalena Fac-Bal 22-55-20-708
Adam Gendźwiłł 22-55-20-708
Iwona Gmaj 22-55-20-709 po umówieniu się: iwona.gmaj@gmail.com
Mateusz Grodecki 22-55-20-707 czwartek 15.00 – 16.00, p. 103
Weronika Grzebalska 22-55-20-
Krzysztof Gubański 22-55-20-718 środa 15.00 – 16.00, p. 312 (po mailowym umówieniu się)
e-mail: k.gubanski@is.uw.edu.pl
Karol Haratyk 22-55-20-701 karolharatyk@gmail.com
Yauhen Hrynevich 22-55-20-701 metrix44@gmail.com
Paweł Karamuz 22-55-20-
Marta Kołodziejska 22-55-20-720 wtorek 12.30 – 13.30
Daniel Kontowski 22-55-20-712 d.kontowski@is.uw.edu.pl
Justyna Kościńska 22-55-20-709 czwartek 15.00 – 16.00 (po mailowym umówieniu się)
Stanisław Krawczyk 22-55-20-
Piotr Krośniak 22-55-20-702
Łukasz Krzyżanowski 22-55-20-711 lukasz.krzyzanowski@is.uw.edu.pl
Anna Kuczyńska 22-55-20-701
Paula Kukołowicz 22-55-20-708 urlop macierzyński
Joanna Kusiak 22-55-20-712 jkkusiak@gmail.com
Karol Leszczyński 22-55-20-709  po umówieniu się: el.karol@gmail.com
Katarzyna Lewandowska 22-55-20-709 ka_lewandowska@wp.pl
Aleksandra Leyk 22-55-20-
Stanisław Maksymowicz 22-55-20-
Dominika Michalak 22-55-20-720 środa 15.00 – 16.00
Monika Miłowska 22-55-20-
Michał Miszkowski 22-55-20-708 wtorek 12.00 – 13.00
Justyna (Pękala)Motrenko 22-55-20-708
Jakub Motrenko 22-55-20- piątek 12.00 – 13.00
Marcin Nowak 22-55-20-
Agnieszka Nowakowska 22-55-20-230 nowakowska.agni@is.uw.edu.pl
Jędrzej Ochremiak 22-55-20- środa 15.00 – 16.00
Agnieszka Ogrocka-Klepacz 22-55-20-
Elżbieta Oknińska 22-55-20-
Dorota Olko 22-55-20-718 środa 15.00 – 16.00
Luiza Organek 22-55-20-709 luiza.organek@gmail.com
Karol Osłowski 22-55-20-710 wtorek 18.00 – 20.00 (po umówieniu się: karol.oslowski@gmail.com)
Dominik Owczarek 22-55-20-
Kinga Pawłowska 22-55-20-702
Łukasz Pawłowski 22-55-20-712 wtorek 16.00 – 17.00, p. 302
Przemysław Piechocki 22-55-20-
Justyna Pokojska 22-55-20- poniedziałek, godz. 10.00 -11.00 po umówieniu się: justyna.pokojska@gmail.com
Franciszek Przeradzki 22-55-20-718 przeradzkif@is.uw.edu.pl
Agnieszka Radziwinowicz 22-55-20-711  czwartek 15:30 – 17:00, p. 301a
Tomasz Rawski 22-55-20-701 wtorek 11:30-12:30 (po umówieniu):  t.rawski@is.uw.edu.pl
Beata Rzewuska 22-55-20-711
Maja Sawicka 22-55-20-718 środa 9.00 – 10.00, p. 312 (po mailowym umówieniu się):
m.sawicka@is.uw.edu.pl
Lia Sayadyan 22-55-20-701 sayadyanlia@gmail.com
Jonathan Scovil 22-55-20-708 czwartek 12.00 – 13.00, p. 103
Agata Skalec 22-55-20-
Magdalena Smak-Wójcicka 22-55-20-
Łukasz Sokołowski 22-55-20-718 wtorki 12.45 -13.45
Agata Stasik 22-55-20-708
Jędrzej Stasiowski 22-55-20-702
Kamila Stępniowska 22-55-20-
Michał Szostek 22-55-20-
Krzysztof Świrek 22-55-20- krzysztof.swirek@gmail.com
Piotr Teisseyre 22-55-20-
Karol Templewicz 22-55-20-720
Miłosz Ukleja 22-55-20-720
Karolina Wereta 22-55-20-
Karolina Wiśniewska 22-55-20-
Katarzyna Wójcikowska 22-55-20-
Monika Wójcik-Żołądek 22-55-20-
Adam Zając 22-55-20-709 po umówieniu się: adampiotrzajac@gmail.com
Aleksandra Zając 22-55-20-718 poniedziałek 13.00 – 14.00
Marcin Zaród 22-55-20-714 piątek 13.00 – 14.00, p. 212, po mailowym umówieniu się: m.zarod@is.uw.edu.pl
Dorota Zielińska 22-55-20-709 wtorek, godz. 12.00–13.00,
a także po umówieniu się: pracownia.zielinska@gmail.com
Piotr Ziewiec 22-55-20-708
Karol Zyskowski 22-55-20-
Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk 22-55-20-708 czwartek 10.00 – 11.00, pok. 103, po mailowym umówieniu się: teresa.zmijewska@gmail.com
Tomasz Żółtak 22-55-20-273 tomasz.zoltak@is.uw.edu.pl
Piotr Żulikowski 22-55-20-708 po mailowym umówieniu się: p.zulikowski@is.uw.edu.pl
Monika Żychlińska 22-55-20-720
Oskar Żyndul 22-55-20-708

Konferencja IS UW – Polska po 20 latach wolności

7 maj, 2009; Aktualności

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję
„Polska po 20 latach wolności”
Konferencja odbędzie się 22 – 23 maja 2009
22 maja 2009 godz. 8:30 – 18:20, Aula w starym BUW
23 maja 2009 godz. 9:15 – 18:30, Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

Conference „Poland after 20 Years of Freedom”
Ciąg dalszy…

Polska po 20 latach wolności

1 kwi, 2009;
Konferencja odbyła się w dniach 22 – 23 maja 2009
Conference „Poland after 20 Years of Freedom”

O konferencji

Konferencja Instytutu Socjologii UW pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce: Aula w starym BUW (22 maja – piątek – 8:30 – 20:00) Sala Senatu i sala Złota (23 maja – sobota – 9:15 – 18:30) Krakowskie Przedmieście 26/28.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 20 rocznicy historycznych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Celem konferencji była analiza i interpretacja w kategoriach teoretycznych oraz prezentacja świadectw empirycznych odnoszących się do polskich doświadczeń – głębokich społecznych, ekonomicznych i politycznych zmian – po 20 latach wolności w czterech obszarach tematycznych:  Instytucji – co zbudowaliśmy? Społeczeństwa – jak się zmieniliśmy? Procesów – przez co przeszliśmy? Tożsamości – kim jesteśmy? rpd

Szczegółowy program

22 maja 2009 piątek: Aula w starym BUW
8:30 – 9:15 – rejestracja uczestników
9:15 – otwarcie konferencji: Dyrektor Instytutu Socjologii UW dr hab. Sławomir Łodziński
9:20 – adres powitalny: Prorektor UW prof. Włodzimierz Lengauer
9:25 – adres powitalny: Wicemarszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski
I Sesja: 9:30 – 13:45 Instytucje – co zbudowaliśmy? Moderator: prof. Mirosława Marody
9:30 – prof. Adam Przeworski (New York University) – keynote speaker Self-government of the people in our times
10:15 – dr hab. Mirosława Grabowska: Partie polityczne: motory czy hamulce systemu demokratycznego w Polsce
10:35 – prof. Wiesława Kozek: Społeczna rekonstrukcja rynku pracy
10:55 – 11:40 dyskusja
11:40 – 12:00 – przerwa
12:00 – dr Cezary Trutkowski: Przemiany wspólnot lokalnych – społeczny wymiar decentralizacji
12:20 – dr hab. Anna Giza-Poleszczuk: Trzeci sektor, instytucje publiczne i chałupnicze społeczeństwo obywatelskie
12:40 – prof. Jacek Raciborski: Demokratyczne obywatelstwo: problem instytucjonalizacji
13:00-13:45 – dyskusja
13:45 – 15:15 Lunch (hol BUW-u)
II Sesja: 15:15-18:20 Społeczeństwo – jak się zmieniliśmy? Moderator: prof. Antoni Sułek
15:15 – prof. Kazimierz Frieske: W smudze cienia: społeczna marginalność
15:35 – dr Maciej Gdula: Polski system klasowy i jego transformacje
15:55 – 16:40 dyskusja
16:40 – 17:00 przerwa
17:00 – prof. Izabella Bukraba-Rylska: O polskiej wsi i tych, co “chłopu żywemu nie przepuszczą”
17:20 – dr hab. Małgorzata Jacyno: Duch polskiego kapitalizmu
17:40 – 18:20 dyskusja
Wieczór: 18:30 – cocktail (hol BUW-u)
23 maja 2009 sobota: Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
III Sesja: 9:15 – 11:45 Procesy
– przez co przeszliśmy? Moderator: dr Andrzej Waśkiewicz
9:15 – prof. Patrick Michel (Senior Research Fellow CNRS): Religion and Relationship to Pluralism in Poland since the End of Communism
9:45 – dr Sławomir Mandes: Kościół katolicki a proces modernizacji
10:05 – 10:20 – przerwa
10:20 – prof. Paweł Śpiewak: O przeszłości, która odmawia zapomnienia
10:40 – dr Joanna Wawrzyniak: Historia i pamięć: społeczne ramy historii najnowszej
11:00 – 11:45 – dyskusja
11:45 – 12:30 – Lunch
IV Sesja: 12:30- 16:00 Tożsamości – kim jesteśmy? Moderator: prof. Krzysztof Koseła
12:30 – prof. Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle): Does Ethnic Cleansing Work? The case of twentieth century Poland
13:00 – dr Michał Łuczewski: Jak się staje, kim się zawsze było. Postkomunistyczna tożsamość narodowa
13:20 – prof. Ireneusz Krzemiński: Tożsamość narodowa Polaków a antysemityzm i stosunek do innych
13:40 – prof. Ewa Nowicka: Obcy wśród nas
14:00 – 14:20 –przerwa
14:20 – dr Lech Nijakowski: Rewindykacje symboliczne po Okrągłym Stole. Proces dyskursywnej reprodukcji mniejszości narodowych i etnicznych 1989-2009
14:40 – prof. Renata Siemieńska: Przemiany płci kulturowej w Polsce: ich źródła i konsekwencje (perspektywa międzykulturowa)
15:00 – prof. Aleksandra Jasińska: Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: wyniki European Values Study 1990 – 1999 – 2008
15:20 – 16:00 – dyskusja
V – Sesja: 16:15 – 18:30 Sesja doktorantów Instytutu Socjologii A. Sala Senatu Moderator: dr Marta Buchoc
16:15 – Marianna Zieleńska: „Co to jest dobra administracja? – Modele administracji publicznej w polskim dyskursie publicznym na przestrzeni lat 1990-2004”
16:30 – Katarzyna Andrejuk: Praktyczne problemy stosowania prawa dotyczącego uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl
16:45 – Piotr Chmielarz: Doktryna, instytucja, jednostka: transformacja Wojska Polskiego po roku 1989
17:00 – Łukasz Raciborski: Zmiany w ochronie zdrowia a system społeczno-gospodarczy w Polsce
17.15 – 17.30 przerwa
17:30 – Jan Dzierzgowski: Kompetencje obywatelskie we współczesnej Polsce jako warunek demokratycznej partycypacji
17:45 – Victoria Dunaeva: Rola instytucji kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji
18:00 – Grzegorz Brzozowski: Nowe doświadczenie religijne – poza instytucją – w stronę obywatelskości?
18:15 – Ewelina Kuźmicz: Pracujący i biedni: czy tworzy się nowa warstwa społeczna? B. Sala Złota Moderator: dr Sławomir Mandes
16:15 – Karolina Wigura: Deklaracje przebaczenia i skruchy w polityce jako nowa instytucja publiczna w Polsce po 1989 r.
16:30 – Joanna Erbel: Walka o przestrzeń miasta, walka przeciw społecznemu wykluczeniu
16:45 – Agata Urbanik: Nowa i stara starość. Przemiany tożsamości starszych kobiet jako ilustracja transformacji kulturowej po 1989 roku
17:00 – Agata Dembek: Obraz profesjonalizacji podmiotu w Polsce na podstawie analizy oferty rynku szkoleń rozwoju osobowości
17.15 – 17.30 przerwa

17:30 – Magdalena Smak-Wójcicka: Rola szkół katolickich w formowaniu się tożsamości katolickiej w Polsce
17:45 – Katarzyna Perdzyńska: Tożsamość lesbijek i gejów a transformacja ustrojowa w Polsce
18:00 – Sylwia Urbańska: Rodzicielstwo i terytorium domu a zmiana społeczna: społeczne konstruowanie macierzyńskiej nieobecności w narracjach biograficznych
18:15 – Marcin Darmas: Transformacja oczami filmowców – studium socjologiczne bohaterów nowej rzeczywistości

Abstrakty

I Sesja: 8:30 – 13:45

Mirosława Grabowska: Partie polityczne: motory czy hamulce systemu demokratycznego w Polsce Partie polityczne to twory historyczne, wielorako uwarunkowane przez kontekst społeczno-polityczny. Partie polityczne w Polsce po 1989 r. tworzone były w określonym momencie historii rozwoju tych organizacji i przy danej (zadanej) kondycji społeczeństwa. Nie mają one za sobą takiej historii i tradycji jak partie w Europie Zachodniej. Do rodziny partii politycznych w systemach demokratycznych są przybyszami późnymi, z czego dla ich kondycji wynikają określone konsekwencje. Partie polityczne są także uwarunkowane przez prawo. W Polsce po 1989 r. tworzone one były w warunkach niestabilności systemowej i prawnej. Wreszcie, partie polityczne są także uwarunkowane poprzez swój społeczny wizerunek. W Polsce po 1989 r. i w ogóle we współczesnych demokracjach wizerunek ten nie jest dobry. Przeanalizowane zostaną te trzy grupy czynników oraz sposób, w jaki określiły one kształt i funkcjonowanie partii politycznych w Polsce.

Wiesława Kozek: Społeczna rekonstrukcja rynku pracy Społeczną rekonstrukcję rynku pracy rozpatruje się w kategoriach instytucjonalizacji oddolnej. Powstanie rynku pracy jest więc interpretowane w kategoriach rekonstruowanej instytucji. Wskazuje się na podłoże historyczne instytucjonalizacji: aprioryczą akceptację rynku i bezrobocia w latach 80. ubiegłego wieku. Analizie poddano filary instytucjonalizacji: kognitywny tj. wzrastające rozumienie mechanizmów rynkowych; normatywny: wzrastająca legitymizacja mechanizmu rynkowego i mechanizmu bezrobocia; regulacyjny: powstanie wyrazistych ról związanych z rynkiem pracy, ich monitorowanie i sankcjonowanie. Omówiony zostanie rynek pracy jako ideologia na tle rzeczywistych wartości rynkowych.

Cezary Trutkowski: Przemiany wspólnot lokalnych – społeczny wymiar decentralizacji W poszczególnych krajach byłego bloku wschodniego tempo decentralizacji zależało od politycznej woli i decyzji podejmowanych na szczeblach władzy centralnej. Paradoks tej sytuacji polegał oczywiście na tym, że władze centralne, aby reformować system i dostosowywać go do standardów europejskich, musiały się samo-ograniczać i zmniejszać swój wpływ na poszczególne obszary życia. Konieczność podejmowania takich działań nie we wszystkich krajach była (i wciąż jeszcze nie jest) w pełni akceptowana. W Polsce (odmiennie niż w wielu innych krajach) wdrażane reformy, oprócz wymiaru czysto administracyjnego, niosły ze sobą zasadniczą zmianę koncepcji państwa oraz roli władzy państwowej. Zgodnie z zasadą subsydiarności państwo, w wyniku zmian ustrojowych, miało zachować dla siebie tylko te kompetencje, z którymi samorządy lokalne nie będą sobie w stanie skutecznie poradzić. Rozwój samorządności, miał umożliwić społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy i samodzielne decydowanie o własnych sprawach. Niezwykle istotną kwestią w tym procesie przemian była kwestia współodpowiedzialności obywateli za rozwój lokalnej wspólnoty i przemiany lokalnego środowiska. W swoim wystąpieniu chcę poddać analizie zależności pomiędzy przemianami instytucjonalnymi na poziomie lokalnym a rozwojem społecznym lokalnych wspólnot. Wykorzystując dostępne dane zaprezentuję różnice w tym zakresie pomiędzy Polską a krajami byłego bloku wschodniego.

Anna Giza-Poleszczuk: Trzeci sektor, instytucje publiczne i chałupnicze społeczeństwo obywatelskie W rozważaniach nad społeczeństwem obywatelskim dominuje ton pesymistyczny. Trzeci sektor – mimo ogromnej liczby stowarzyszeń, fundacji i innych form zrzeszania się – uważa się za słaby finansowo i niestabilny. Negatywnie ocenia się też stan społeczeństwa obywatelskiego, jako koronny dowód przywołując wskaźnik uogólnionego zaufania odnotowywany w sondażach. Opinie te – wyrastające z dominujących normatywnych ram myślenia – nie pozwalają dostrzec ani prawdziwych barier rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ani też prawdziwego potencjału działań społecznych. Wyniki badań nad trzema społecznościami terytorialnymi – Instytutu Socjologii na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor – pozwalają zidentyfikować główne bariery rozwoju silnych, autonomicznych społeczności. Po pierwsze, barierą są prawne i faktyczne uwarunkowania działania organizacji pozarządowych w Polsce. Działania te muszą wpasowywać się w pre-definiowane „zadania” określane przez samorząd lub w logikę operacyjną funduszy europejskich. Po drugiej, brak jest kanałów ekspresji i artykulacji spontanicznych inicjatyw społecznych różnego rodzaju grup i społeczności. Inicjatywy te nie są nawet dostrzegane przez instytucje, również trzeciosektorowe. Tym samym, zorientowane na dobro wspólne działania pozostają „chałupnicze”, bez możliwości instytucjonalizacji i efektu skalowania. Po trzecie, nie dostrzega się społeczności jako podmiotu: rozumienie „społeczeństwa” jako agregatu jednostek nie pozwala dostrzec wspólnot lokalnych (społeczności) i ich potrzeb – na przykład, potrzeby bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Przymiotnik „społeczny” sąsiaduje zwykle z rzeczownikiem „problem” i w konsekwencji społeczności widziane są przez pryzmat „problemów”, a nie w kategoriach zasobów działania społecznego lub w kategoriach potrzeb. Problem leży więc nie w tym, że ludzie w Polsce są bierni, a trzeci sektor słaby. Leży on w kulturze „needs assesment” oraz w kulturze komunikacji w trójkącie społeczność – instytucje publiczne – organizacje III sektora.

Jacek Raciborski: Demokratyczne obywatelstwo: problem instytucjonalizacji Fundowanie demokracji wymaga uruchomienia dwóch procesów. Zaprojektowania instytucji demokratycznego państwa i ich formalnej implementacji oraz podjęcia przez obywateli działań zgodnych z zaprojektowanym porządkiem i wymaganych przez ten porządek. Z socjologicznej perspektywy instytucje stają się tak naprawdę instytucjami z chwilą, kiedy regulują ludzkie działania. Nie ma demokracji dojrzałej – jak trafnie pisał Witold Morawski (1998) – bez przekształcenia się jednostki w obywatela. Obywatel to członek wspólnoty politycznej (współcześnie: państwa). Obywatelstwo to status prawny i jednocześnie rola społeczna, jedna z ról działającego podmiotu. Podobnie, tożsamość obywatelska występuje obok wielu innych tożsamości. Obywatel oddziałuje na państwo bezpośrednio oraz pośrednio – za pośrednictwem instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Proponujemy odróżnić: typ A – polityczne społeczeństwo obywatelskie konstytuowane przez obywateli porozumiewających się i stowarzyszających po to, aby skłonić państwo do korzystnej dla nich alokacji jakichś dóbr; typ B – autonomiczne, cywilne społeczeństwo obywatelskie jako sfera prywatnych interesów, w której jednostki dobrowolnie stowarzyszają się, kooperują, aby efektywnie zaspokajać samodzielnie swoje różnorodne potrzeby. Istotnymi różnicami między typem A i B są odmienna rola prawa i zakres korzystania z praw obywatelskich. W społeczeństwie obywatelskim typu B stowarzyszające się jednostki występują w roli „ułomnych” obywateli, gdyż sfera ich wolności została określona przez państwo i normy prawa „od zewnątrz”. W przypadku społeczeństwa obywatelskiego typu A stowarzyszony obywatel korzysta z pełni swoich praw i używa ich, w szczególności praw politycznych, do wpływu na państwo i egzekwowania swoich roszczeń. Stowarzysza się, by wzmóc swoją siłę nacisku na państwo. W przetargu z innymi zorganizowanymi obywatelami współtworzy też prawo. W społeczeństwie typu A normy prawa są traktowane jako podlegające politycznemu przetargowi, jako stabilne tylko przejściowo.

II Sesja: 15:15 – 18:50

Kazimierz Frieske: W smudze cienia: społeczna marginalność Podstawowa teza referatu sprowadza się do kontestacji takich – dominujących w bieżących dyskusjach i regułach agregacji danych empirycznych – sposobów myślenia o społecznym wykluczeniu, które łączy to zjawisko z sytuacją dochodową – zarówno biedą, jak i bogactwem. Dostrzegając to, że sytuacja dochodowa jednostek i grup społecznych wyznacza możliwości przekraczania progów dostępu do kluczowych instytucji społecznych i modyfikuje mechanizmy kontroli społecznej, na które wrażliwi są zarówno biedni, jak i bogaci, chcemy wskazać na to, że społeczna marginalność to nie tylko problem poziomu inkluzywności współczesnych społeczeństw, lecz także – może przede wszystkim – problem wyłaniania się indywidualnych i grupowych tożsamości, które marnie wpisują się w instytucjonalny porządek tych społeczeństw. Obcość – usiłujemy powiedzieć – to niekoniecznie ułomność czy nieokreśloność społecznych statusów, to również osobliwości takich mentalności czy grupowych kosmologii, które wyłaniają się jako rezultaty atrofii rozmaitych mechanizmów kontroli społecznej i społecznie podzielanych racji, wyznaczających zasady uczestnictwa w podziale społecznie cenionych zasobów.

Maciej Gdula: Polski system klasowy i jego transformacje Zmiany zachodzące po 1989 roku w Polsce nie mogły ominąć struktury społecznej. Przekształcenia własnościowe, rekonstrukcja świata pracy i konsumpcji wpłynęły na kształt relacji między klasami społecznymi. Procesy te ujęte będą w wystąpieniu przez pryzmat zmian w podziale dochodu społecznego, dynamiki kompozycji systemu klasowego, mechanizmów reprodukcji oraz wzorów konsumpcji. Sytuacja w Polsce porównana zostanie do zmian zachodzących w innych krajach tak, aby zobaczyć je w kontekście szerszych przekształceń społeczeństw kapitalistycznych.

Izabella Bukraba-Rylska: O polskiej wsi i tych, co “chłopu żywemu nie przepuszczą” Próba podsumowania ustaleń na temat wsi okresu transformacji nie może abstrahować od refleksji nad dominującym w polskiej socjologii sposobem patrzenia na wieś. Wraz z przełomem ustrojowym nie dokonała się w dyscyplinie równoległa przemiana myślenia – nadal dominuje paradygmat modernizacyjny, zgodnie z którym wieś jest traktowana jako sektor podrzędny, skazany na dostosowywanie się do aktualnych tendencji. Tezy obecne w liczącej ponad sto lat dyskusji nad “kwestią chłopską” ze szczególną wyrazistością kumulują się w modnej tezie o “końcu chłopów”. Prezentacji (najczęściej niekorzystnych) charakterystyk rzeczywistości wiejskiej, dokonywanych w kategoriach różnych rodzajów “kapitału”, towarzyszyć będzie refleksja nad słusznością stosowanych założeń. Propozycja sformułowana na końcu rozważań dotyczyć będzie zmiany paradygmatu, obowiązującego nie tylko w socjologii wsi, ale w całej dyscyplinie.

Małgorzata Jacyno: Duch polskiego kapitalizmu Nowe orientacje życiowe „klasy miejskiej” mieszczą się w przestrzeni możliwości dokonywania wyboru między wyjazdem „z teczką do Brukseli albo z plecakiem do Indii”. O przynależności do „nowej klasy średniej”, jak wynika z cytowanego przykładu, w ostatniej instancji rozstrzyga optymizm co do zakresu i możliwości podejmowania decyzji. Dwadzieścia lat polskiej „transformacji” to czas odkrywania nowych form zniewolenia – w „wewnętrznym świecie” jednostki i w relacjach intymnych. Weber pisząc „etykę protestancką” był przekonany, że kapitalizm w XX wieku może obejść się bez uprawomocnienia w postaci transcendentnych odniesień. Ci, których można by zaliczyć do „grup poszukujących”, odsyłani są przez księży do terapeutów i przez terapeutów do księży. Indywidualne strategie życiowe muszą jednak pogodzić sprzeczności między ekspresyjnym i utylitarnym modelem indywidualizmu oraz między nowoczesnym „modelem głębi” a mobilnością stylistyczną w taki sposób, by zbudować „nowy dom zobowiązań na fundamencie wyboru”. Indywidualizacja ma także „techniczny” wymiar i znajduje wyraz i wsparcie w nowych profesjach, poszerzeniu oferty konsumpcji o nowe dobra symboliczne i usługi oraz stylizacji przestrzeni miasta.

III Sesja: 9:30 – 11:45 (sobota)

Patrick Michel: Religion and Relationship to Pluralism in Poland since the End of Communism The purpose will be to grasp religion not as such, but as a sign which, once it is contextualized, appears likely to constitute an remarkable analyzer of the recompositions of the contemporary. Dealing with the evolution of Poland since 1989, and starting with the question “when one talks of religion, what is at stake ?”, we will focus on religion as an indicator and mode of management of the relationship between Polish society and pluralism.

Sławomir Mandes: Kościół katolicki a proces modernizacji Kościół katolicki w ostatnich dwudziestu latach aktywnie współuczestniczył w modernizacji Polski. Zaważyły na tym dwa czynniki. Po pierwsze, Kościół katolicki wchodził w 1989 roku w nową rzeczywistość jako kluczowy podmiot życia publicznego. Po drugie, Kościół był najlepiej przygotowaną instytucją do uczestnictwa w przyspieszonym procesie modernizacji. W efekcie Kościół współkształtował procesy demokratyzacji, przejścia do gospodarki rynkowej i europeizacji. W wystąpieniu omówię kierunki oddziaływania Kościoła w wymienionych obszarach oraz zaznaczę jego specyfikę na tle innych narodowych Kościołów katolickich.

Paweł Śpiewak: O przeszłości, która odmawia zapomnienia Okres ostatnich dwudziestu lat ujawnił przeszłość, która domaga się myślenia i odpowiedzi. Ta przeszłość ujawnia się poprzez badania historyczne, w opracowaniach dokumentów, w zmianach nazw ulic, wyborze patronów szkół, nowo stawianych pomnikach. Ujawnia się w postawach, które wskazują, że przeszłość pozostaje w nas. Wskazują na to choćby zbiorowe zachowania wyborcze i referenda. Pamięć zbiorowa nie sięga daleko. Najwyżej do czasów wojny, obejmuje PRL. Wydarzenia ostatnich sześćdziesięciu lat pozostają żywe. Niewiele pamiętamy i nie ciekawimy się okresem międzywojennym. Dwa wielkie obszary pamięci są najżywej dyskutowane. W pierwszym rzędzie w swoim krótkim wystąpieniu chciałbym mówić o pamięci wojny oraz o intensywnie debatowanej kwestii Zagłady Żydów oraz powojennego antysemityzmu. Osobną jest kwestia opisania PRL. Stosunek do lustracji i dekomunizacji, jak i do komunizmu wyznacza nadal zasadnicze osie podziałów politycznych.

Joanna Wawrzyniak: Historia i pamięć: społeczne ramy historii najnowszej W tradycji socjologicznej pamięć zbiorową i historię–naukę dzieli wyraźna granica: pierwsza jest projekcją tożsamości społecznej, podtrzymuje więzi grupowe, zależy od uwarunkowań teraźniejszości, drugą charakteryzuje obiektywizm w odkrywaniu sprawdzalnych faktów. Pierwszą rządzą emocje, drugą – chłód i krytyczny dystans naukowca. Współczesny sceptycyzm wobec zaproponowanego niegdyś przez Maurice’a Halbwachsa podziału wynika zarówno ze zmian w humanistyce wywołanych tzw. zwrotem kulturowym, jak i z kształtu życia publicznego, w którym zatarł się czysty podział na sfery polityczną i akademicką. W tytule naszej sesji znalazło się pytanie o procesy – przez ostatnie dwadzieścia lat przeszliśmy również proces formułowania różnych interpretacji najnowszej historii Polski, niektóre z nich miały żywotny związek z kształtem życia politycznego. W wystąpieniu wyróżnię wybrane interpretacje lat tzw. komunizmu, funkcjonujące we współczesnej historiografii w kraju i za granicą. Postaram się odtworzyć zarówno podstawowe kategorie społeczne obecne (i nieobecne) w opowieściach o przeszłości prezentowanych przez różne grupy badaczy, jak i społeczne ramy tworzonych przez nich narracji. Kwestie te wydają się istotnie nie tylko dla samowiedzy wąskiej grupy profesjonalistów, ale – zważywszy na rolę historyków w życiu publicznym (przede wszystkim w przestrzeniach polityki, mediów i edukacji) – ważne dla szerszego kręgu odbiorców treści historycznych.

IV Sesja: 12:30 – 16:00

Chris Hann: Does Ethnic Cleansing Work? The case of twentieth century Poland As a result of genocide and deportations in the 1940s the Polish state, previously home to large numbers of Germans, Jews and east Slavs as well as Poles, became one of the most ethnically homogenous states in Europe. Following the demise of the People’s Republic it is possible to re-assess the costs and benefits of this dramatic change. The paper will do so, first, in general terms (e.g. noting the contrast to the Western Balkans); second, more specifically with respect to the persistence of Lemko and Ukrainian identities; and third, drawing some conclusions for the majority identity, i.e. the changing character of ‘Polishness’.

Michał Łuczewski: Jak się staje, kim się zawsze było. Postkomunistyczna tożsamość narodowa Na przykładzie etnograficznych badań we wsi Żmiąca chcę pokazać, jak w ostatnich dwudziestu latach polska tożsamość narodowa uległa (a) umoralnieniu (Polacy są moralni), (b) unieśmiertelnieniu (zawsze byliśmy Polakami) i (c) ujednoliceniu (Polacy są jednym, spójnym narodem). W skrócie, jak nasza tożsamość narodowa została sprymordializowana. Choć procesy te są ze sobą powiązane, sformułuję odrębne wyjaśnienia dla każdego z nich. Po pierwsze, umoralnienie narodu nastąpiło dzięki mobilizacji społecznej prowadzonej przez Kościół katolicki pod sztandarami teologii narodu Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Polak-katolik stał się w tym czasie moralnym prototypem Polaka. Mimo krytyki ideologii narodowo-katolickiej po 1989 r. stanowi ona do tej pory ideologię silną. Po drugie, naród został unieśmiertelniony w wyniku konkurencji między państwem komunistycznym a Kościołem, które za coś oczywistego przyjmowały, że naród polski liczy 1000 lat. Po roku ’89 nie pojawiły się żadne podmioty społeczne, które próbowałyby rewidować taką wizję historii. Po trzecie, naród został ujednolicony w wyniku tego, że ideologia antykomunistyczna, reprezentowana np. przez Kościół, nie mogła być artykułowana przed ’89 rokiem lub artykułowano ją, korzystając z niedopowiedzeń, metafor, kostiumu historycznego. Po roku ’89 owa ideologia nie została skonkretyzowana, nie pojawili się też żadni aktorzy w strefie politycznej (polskiej i lokalnej), którzy zdolni byliby ją skutecznie propagować. W konsekwencji w Żmiącej pokolenie wnuków przedstawia konflikt między polskimi komunistami a polskimi antykomunistami jako konflikt między Polakami a Niemcami.

Ireneusz Krzemiński: Tożsamość narodowa Polaków a antysemityzm i stosunek do innych Podstawowa będzie teza o związku między aktualizowanymi w świadomości społecznej treściami tożsamości narodowej a niechęcią do innych narodów. Szczególne znaczenie przypisuję stosunkowi do Żydów i do Niemców. Wiąże się to z ideologiczną formą świadomości narodowej, opartej na tradycji ideologii narodowo-katolickiej Narodowej Demokracji. Teza (2) ogólniejsza głosi, że – mimo nowatorskiego i nowoczesnego oraz anty-romantycznego kształtu tożsamości narodowej, zaproponowanego przez Romana Dmowskiego – romantyczno-mesjanistyczne treści stanowią bazę przekonań Polaków na temat „polskości” i „bycia Polakiem”. Baza ta, generalnie, rozwija się w dwóch kierunkach: „modernizacji” Dmowskiego oraz polskości otwartej, zbudowanej na haśle „za waszą i naszą wolność”, anty-ksenofobicznej, anty-antysemickiej i dążącej do unifikacji z kulturą Zachodniej Europy. Postawy antysemickie (a także anty-niemieckie) odgrywają szczególną rolę w wytwarzaniu świadomości ksenofobicznej, niechętnej innym narodowościom. Kolejna teza (3) głosi, że stosunek do symbolicznego Żyda (symbolicznych Żydów) stanowi oś zaktywizowanej obecnie mentalności narodowo-katolickiej. Gloryfikacja „polskości” przejawia się tutaj niechęcią do wszelkiej odmienności, także w stosunku do mniejszości kulturowych i seksualnych. Katolicki tradycjonalizm skojarzony ze świadomością narodową jest zasadniczą treścią aktywnej tożsamości, stanowiącej zaktualizowaną formę tradycji endeckiej. Ostatnia teza (4) głosi, że obecnie brak jest ośrodka ideologicznego, nawiązującego do anty-antysemickiej i „otwartej” wersji polskości, który wiązać mógłby zróżnicowane przekonania większości Polaków, niezgodne i/lub przeciwstawne z silnie zarysowaną, narodową tożsamością narodowo-katolicką.

Lech Nijakowski: Rewindykacje symboliczne po Okrągłym Stole. Proces dyskursywnej reprodukcji mniejszości narodowych i etnicznych 1989-2009 Po II wojnie światowej Polska stała się w porównaniu z II Rzeczpospolitą krajem w wysokim stopniu homogenicznym narodowo. Nie oznacza to jednak, iż zniknęły wszystkie mniejszościowe grupy etniczne i narodowe. Polityka pamięci oraz propaganda PRL przedstawiały jednak Polskę jako kraj jednego narodu, do tego w wysokim stopniu jednorodnego. Na fali liberalizacji związanej z porozumieniem PZPR i opozycji politycznej zaczęto powszechnie zgłaszać rewindykacje symboliczne. Spore emocje wywołały zwłaszcza postulaty grup mniejszościowych, które domagały się formalnego uznania swojego istnienia, instytucjonalizacji ruchu mniejszości, przyznania praw do zachowania i rozwoju tożsamości etnicznej, uznania i poszanowania odmiennych losów i interpretacji historii, prawa do wznoszenia własnych pomników i innych obiektów symbolicznych – itd., itp. Prowadziło to do wielu konfliktów etnicznych. Rewindykacje symboliczne mniejszości, w tym grup etnicznych współtworzących, wedle etnologów, naród polski, oznaczały bowiem konieczność redefinicji nie tylko tożsamości polskiej, ale i emancypacji mniejszościowych wspólnot w różnych układach instytucjonalnych. W referacie zarysowana zostanie dynamika tego procesu w latach 1989-2009. Renata Siemieńska: Przemiany płci kulturowej w Polsce: ich źródła i konsekwencje (perspektywa międzykulturowa) Zmienia się tożsamość kobiet i mężczyzn , ich aspiracje i zachowania. Podlegają też przemianom ich wzajemne oczekiwania. Przeobrażenia dokonujące się w Polsce korespondują z przemianami obserwowanymi w innych krajach. Równocześnie mają swoją specyfikę wynikająca ze szczególnej historii ostatniego półwiecza. Efektem są rozbieżności pomiędzy koncepcjami kulturowej płci Polaków a ich zachowaniami. Zjawiska te zostaną omówione na podstawie długoletnich badań World Values Survey, a także szeregu innych realizowanych w Polsce.

Aleksandra Jasińska-Kania: Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: wyniki European Values Study 1990 – 1999 – 2008 Zmiany wartości Polaków, ukazywane w trzech falach badań EVS: 1990, 1999 i 2008, charakteryzują paradoksy i rozbieżności, występujące w takich sferach jak praca, rodzina, religia, moralność, polityka, tożsamość narodowa. Interpretacja tych paradoksów odwołuje się do koncepcji Stanisława Ossowskiego – konfliktów niewspółmiernych skal wartości uznawanych, celebrowanych i odświętnych oraz wartości odczuwanych i praktykowanych w życiu codziennym. Wyjaśnienia źródeł sprzeczności i zróżnicowania wartości społeczeństwa polskiego poszukuje się w wielowymiarowości zmian, w nakładaniu się globalnych procesów cywilizacyjnych, integracji europejskiej, wpływów dziedzictwa kulturowego przeszłości i przekształceń ustrojowych w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce.

V Sesja: 16:15 – 18:30 Sala Senatu

Marianna Zieleńska: Co to jest „dobra administracja”? – Modele administracji publicznej w polskim dyskursie publicznym na przestrzeni lat 1990 – 2004 Wystąpienie będzie miało na celu ukazanie ścierających się ze sobą wizji na temat tego: 1) Jak powinien być zbudowany system administracji publicznej? 2) Jaka powinna być rola urzędnika? 3) Czy winien istnieć korpus służby cywilnej i kto powinien do niego należeć? Wnioski zawarte w wystąpieniu oparte będą o analizę indywidualnych wywiadów pogłębionych z autorami reform lub projektów reform administracyjnych w latach 1990-1997 i 1997-1999 oraz analizę dyskursu na temat reform w latach 1997/1998 (reforma administracyjna) i 2003/2004 (przed wejściem Polski do Unii Europejskiej) obecnego na łamach wybranych tygodników i prasy fachowej.

Katarzyna Andrejuk: Praktyczne problemy stosowania prawa dotyczącego uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl Obowiązująca ustawa z 13 czerwca o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski niesie ze sobą szereg problemów praktycznych. Dotyczą one: postępowania w sprawie wniosków oczywiście bezzasadnych; wstrzymywania wykonywania decyzji nakazującej opuszczenie terytorium RP; klauzul wyłączających nadanie statusu uchodźcy. Prześledzenie tych rozbieżności oraz wykładni obowiązujących przepisów dokonywanych przez polskie sądy, pozwoli na ukazanie punktów spornych polityki imigracyjnej i najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących adaptacji uchodźców.

Piotr Chmielarz: Doktryna, instytucja, jednostka; transformacja Wojska Polskiego po roku 1989 Celem wystąpienia ma być zarysowanie dziejów najnowszych oraz stanu obecnego instytucji Wojska Polskiego. Przedstawione mają być najważniejsze kierunki przemian, jakim podlegały polskie siły zbrojne na przeciągu ostatnich dwudziestu lat, ze względu na: uwarunkowania międzynarodowe, strategie, koncepcje militarne; przemiany instytucji, miejsce wojskowych w strukturze społecznej. W ramach podsumowania, podjęta zostałaby próba wskazania wzajemnych związków pomiędzy poszczególnymi elementami analizy oraz odniesienia ich do wydarzeń współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem operacji prowadzonych dziś przez Wojsko Polskie oraz najnowszych decyzji dotyczących kwestii poboru w polskich siłach zbrojnych.

Łukasz Raciborski: Zmiany w ochronie zdrowia a system społeczno-gospodarczy w Polsce Moim zamiarem będzie, po pierwsze, próba pokazania przemian znaczenia pojęć „zdrowia” i „choroby” w oparciu o piśmiennictwo medyczne oraz wzorce troski o zdrowie obecne w kulturze popularnej. Po drugie, pokazanie związków między modelem człowieka, który leży u podstaw takiej koncepcji „zdrowia”, a typem idealnym człowieka właściwego dla obecnego systemu gospodarczego. Tym samym spróbuję udowodnić, że rozpowszechnianie się takich wzorców troski o zdrowie, czemu sprzyja niewydolność systemu służby zdrowia, służy lepszej socjalizacji Polaków do nowego ładu społeczno-gospodarczego, z którym mamy do czynienia w Polsce po 1989 r.

Jan Dzierzgowski: Kompetencje obywatelskie we współczesnej Polsce jako warunek demokratycznej partycypacji Główne pytanie brzmi: jakiego rodzaju kompetencje i umiejętności niezbędne są do aktywnej partycypacji w polskim życiu publicznym. Znane już polskim socjologom bariery instytucjonalne sprawiają, że jednostki lub grupy pragnące artykułować w sferze publicznej swój voice muszą dysponować różnego rodzaju specjalnymi kompetencjami. Co po roku 1989 musieli umieć Polacy pragnący wpływać na decyzje publiczne? Czy ważniejsze są kompetencje związane z działaniami formalnymi czy nieformalnymi? I jak duże znaczenie mają kompetencje związane z angażowaniem trzeciej strony np. opinii publicznej?

Victoria Dunaeva: Rola instytucji kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji (analiza porównawcza instytucji kultury w Polsce i Rosji ) W centrum wystąpienia będzie analiza roli instytucji kultury w procesie powstania w okresie transformacji nowego typu społeczeństwa – społeczeństwa obywatelskiego. Rozpatrywane będą następujące zagadnienia: Jaki system wartości promują w okresie transformacji instytucje kultury poprzez edukację i animację kulturalną? Jaki wpływ mają one na kształtowanie postaw obywatelskich? Jak instytucje kultury pomagają w integracji społecznej w warunkach nierówności pozycji społecznej? Jakie rozwiązanie instytucje kultury znajdują dla konfliktu wartości kulturowych, który pojawił się wskutek przemian politycznych, gospodarczych i socjalnych?

Grzegorz Brzozowski: Nowe doświadczenie religijne – poza instytucją – w stronę obywatelskości? Doświadczenie religijne, które wykracza poza ramy instytucji, oraz jego miejsce w sferze publicznej, wydają się zaniedbanym zagadnieniem debat socjologicznych. Za jego przykłady można uznać masowe wydarzenia po śmierci Jana Pawła II oraz odbywające się od 1997 roku Spotkania Lednickie. Interesuje mnie pytanie o charakter tego doświadczenia m.in. w odniesieniu do emocjonalnej teorii religii Danièle Hervieu-Léger. Czy mogło się ono stać narzędziem formowania obywateli i świadectwem deprywatyzacji religii opisanej przez Jose Casanovę?

Ewelina Kuźmicz: Pracujący i biedni: czy tworzy się nowa warstwa społeczna? Wystąpienie jest próbą odpowiedzi na kompleksowe zmiany zachodzące Polskim społeczeństwie od początku transformacji do dziś. Co dzieje się w sytuacji, gdy sfera pracy przenika się ze sferą biedy, a pozycja jednostki w strukturze społecznej nie jest wyrażana przez przynależność klasową, tylko przez aktualnie wykonywaną, wąsko rozumianą pracę; przez wzory indywidualnych przejść z systemu edukacyjnego na rynek pracy, między pracami, od bezrobocia do zatrudnienia? Podstawą wystąpienia będzie odpowiednio wyselekcjonowany materiał empiryczny oraz krytyczna analiza tego materiału w kontekście najważniejszych ujęć teoretycznych, pozwalających udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w tytule wystąpienia.

Sala Złota

Karolina Wigura: Deklaracje przebaczenia i skruchy w polityce jako nowa instytucja publiczna w Polsce po 1989 r. Po 1989 roku w polityce polskiej nastąpił ogromny wzrost liczby deklaracji przebaczenia i skruchy, związanych przede wszystkim z wojenną przeszłością. Do szczególnie doniosłych z nich należą spotkanie Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla w Krzyżowej w 1989 roku, przeprosiny Aleksandra Kwaśniewskiego za Jedwabne w 2001 roku, czy spotkanie Lecha Kaczyńskiego z Wiktorem Juszczenką w Pawłokomie w 2005 roku, jednak obok nich można wymienić jeszcze wiele innych, mających również niemałe znaczenie. Bez przesady można powiedzieć, że w budowaniu nowoczesnej tożsamości europejskiej Polaków stanowią one osobny, lecz ważny składnik. Zasadne zatem wydaje się wydobywanie i prezentowanie roli perswazyjnej i edukacyjnej deklaracji przebaczenia i skruchy w naszym kraju po 1989 roku.

Joanna Erbel: Walka o przestrzeń miasta, walką przeciw społecznemu wykluczeniu Tkanka miejska polskich miast po 1989 roku przechodzi dynamiczną transformację. Pojawiają się nowoczesne budynki, zmienia się obszar i charakter publicznej przestrzeni. Temu procesowi towarzyszy wypychanie z przestrzeni miasta grup społecznych, których nie stać na korzystanie z przestrzeni komercyjnych. Walka o prawo do bycia obecnym oraz spory o kształt przestrzeni miejskiej są sporami o wizję modernizacji, o to kto będzie miał prawo zabierać głos w debacie o kształt społeczeństwa. Szczególnie interesujące są tu te miejsca, w których zderzają się ze sobą różne logiki: komercyjna, symboliczna, ekonomiczna, ekologiczna i estetyczna, stanowiąc pole do konfrontacji interesów różnych grup.

Agata Urbanik: Nowa i stara starość. Przemiany tożsamości starszych kobiet jako ilustracja transformacji kulturowej po 1989 roku Celem wystąpienia jest analiza tożsamości polskich kobiet z pokolenia baby boomers z wykorzystaniem koncepcji Castellsa o tożsamości projektu. Pokażę do jakiego stopnia „konstruują [one] nową tożsamość, redefiniującą ich pozycję w społeczeństwie i poprzez te działania starają się zmienić całokształt struktury społecznej” (2005: 421). Przedmiotem refleksji będzie zmieniająca się rola tej grupy kobiet w sferze domu i rodziny oraz ich stosunek do własnej starości i starzenia jako projektu, który można dowolnie kształtować.

Agata Dembek: Obraz profesjonalizacji podmiotu w Polsce na podstawie analizy oferty rynku szkoleń rozwoju osobowości Celem wystąpienia będzie przedstawienie modelu profesjonalnego podmiotu, jakim miałby/aby stać się Polak/Polka w nowej rzeczywistości demokracji liberalnej, na podstawie analizy oferty rynku szkoleń i warsztatów rozwoju osobowości w Polsce po 1989 roku. Jakiego rodzaju wiedzę i umiejętności zawiera ta oferta? Jakie oczekiwania stawia przed jednostką – podmiotem? Co go definiuje i charakteryzuje?

Magdalena Smak-Wójcicka: Rola szkół katolickich w formowaniu tożsamości katolickiej w Polsce Istnieje wiele przesłanek by stwierdzić, że jedynie zakorzenienie religii w konkretnych więziach i sieciach społecznych tj. rodzina, szkoła, wspólnota zapobiegnie dalszej prywatyzacji i internalizacji religii. Szkoły katolickie potraktuję jako laboratorium, w którym kształtowany i reprodukowany jest postnowoczesny etos katolicki, sprzyjający reprodukcji tożsamości poprzez kształtowanie odpowiedniego habitusu. Udzielę odpowiedzi na pytanie jakie typy więzi i modele integracji społecznej są tam promowane. Na ile te alternatywne światy tworzone przez katolików są zamkniętymi enklawami?

Katarzyna Perdzyńska: Tożsamość lesbijek i gejów a transformacja ustrojowa w Polsce Celem wystąpienia jest analiza tego, w jaki sposobów wyłania się, czy też jest konstruowana, tożsamość lesbijsko-gejowska w Polsce po 1989 r. Czy proces ten przebiega odmiennie niż w innych krajach i na czym polegałaby jego specyfika? Jakie znaczenie dla tej tożsamości ma mniejszościowy status osób homoseksualnych? Czy kształtująca się/ kształtowana tożsamość ma charakter (wyłącznie) polityczny? Co sprawia, że widoczność osób homoseksualnych jest dla wielu Polek i Polaków tak trudna do zaakceptowania? Wreszcie, jak sytuuje się tożsamość homoseksualna na tle innych świeżo powstałych czy też uwidocznionych tożsamości?

Sylwia Urbańska: Rodzicielstwo, terytorium domu a zmiana społeczna: konstruowanie macierzyńskiej nieobecności w narracjach biograficznych migrantek Presje ekonomiczne, migracje i wymóg mobilności to procesy gruntownie transformujące przestrzeń rodziny i domu. Ich efektem jest zmiana postrzegania obecności i absencji na polu rodziny. Tezę tą zilustruję przez pokazanie jak procesy te przejawiają się w indywidualnych i grupowych trajektoriach życia migrantek ekonomicznych oraz sposobach biograficznego opracowywania doświadczenia stawania się rodzicem na odległość. Postaram się odpowiedzieć na pytanie czy nowy, nierezydencjalny typ organizacji macierzyństwa, ma szansę być pozytywnie zintegrowany w osobistym doświadczeniu biograficznym kobiet.

Marcin Darmas: Transformacja oczami filmowców – studium socjologiczne bohaterów nowej rzeczywistości. System transformation in movies – a sociological analysis of the heroes of the new reality Celem wystąpienia będzie ukazanie cech bohatera nowej rzeczywistości w oparciu o wybraną filmografię powstałą po roku 89′. Czy jest przedmiotem “traumy” społecznej? Czy w pełni akceptuje zmiany ustrojowe? Jak się dostosował do reguł liberalnego rynku? Czy w pełni rozliczył się z komnistyczną przeszłością? Wystąpienie zawierać będzie, ile możności, konceptualizację bohatera przed transformacją i jego funkcji w powojennej świadomości. W ten sposób łatwiej będzie nam ukazać to, co Maria Janion nazywa “zmierzchem paradygmatu symboliczno-romantycznego”, który budował w przeszłości narodową tożsamość i bronił jej symboliki.

Komitet Programowy

Dr Marta Bucholc
Dr Sławomir Mandes
Dr Tadeusz Szawiel
Dr Joanna Wawrzyniak

Instytucje Wspierające

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja Instytutu Socjologii UW została włączona do programu obchodów „Rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji” ogłoszonego przez Senat RP. www.senat.gov.pl/k7/agenda/demokracja/index.htm

Patroni medialni

radio_kampus

Fotorelacja z konferencji

Autorem zdjęć jest fotograf IS Pan Konrad Lang

prof. Izabella Bukraba, prof. Antoni Sułek, dr Małgorzata Jacyno

prof. Patrick Michel (Senior Research Fellow CNRS)

Wicemarszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski

prof. Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle)

prof. Adam Przeworski (New York University)

Prorektor UW prof. Włodzimierz Lengauer

prof. Aleksandra Jasińska - Kania

prof. Anna Giza - Poleszczuk

dr Joanna Wawrzyniak

dr Cezary Trutkowski

prof. Kazimierz Frieske

dr Andrzej Waśkiewicz

dr Małgorzata Jacyno

dr Marta Bucholc

dr Maciej Gdula

dr Lech Nijakowski

dr Tadeusz Szawiel

dr Sławomir Mandes

dr Michał Łuczewski

prof. Jacek Raciborski

prof. Ireneusz Krzemiński

prof. Barbara Szacka

prof. Barbara Bukraba - Rylska

prof. Mirosława Grabowska

prof. Renata Siemienska - Żochowska

prof. Paweł Śpiewak

prof. Krzysztof Koseła

Publiczność Konferencji

Publiczność

Zakłady

26 mar, 2009;

Zakład Antropologii Społecznej

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa,
ul. Karowa 18, p. 301,
tel. 22-55-20-711

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Michał Kowalski
Pracownicy
 • dr Małgorzata Głowacka-Grajper
 • dr Barbara Bossak-Herbst
 • dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
Współpracownicy
 • prof. dr hab. Ewa Nowicka
Doktoranci
 • mgr Aleksandra Bilewicz
 • mgr Blanka Rzewuska
 • mgr Karolina Wiśniewska
 • mgr Monika Wójcik-Żołądek
 • mgr Katarzyna Wójcikowska
Badania
 • Badania nad swojskością i obcością w Polsce,1989-1992.
 • Badania nad mniejszościami wyznaniowymi w Warszawie (luteranie i prawosławni – 1991-1993).
 • Więź narodowa wśród Buriatów (1993, 1994), Jakutów (1995, 1999), Koriaków (1998) – narodów rdzennych Syberii.
 • Polska mniejszość na Białorusi (1998).
 • Polska mniejszość na Litwie (1999, 2004, 2007).
 • Polska mniejszość na Ziemi Lwowskiej (2008).
 • Ewenkowie – ginący mały naród Syberii, obszar gór Udokan (2006).
 • Greccy repatrianci z Polski (2004, 2005, 2006, 2007).
 • Wołosi – rozproszony naród w krajach bałkańskich (Grecja, Albania, Macedonia, Bułgaria, Serbia – 2007, 2008).
 • Aktualnie realizowany grant MNiSW: Wołosi we współczesnej Europie. Konstruowanie wspólnoty poprzez wyznaczanie granic etnicznych

Zakład Historii Myśli Społecznej

O nas

Katedra Historii Myśli Społecznej powstała w 1957 roku z utworzonej w
1950 roku Katedry Historii Socjologii i Myśli Społecznej, przemianowanej w 1952 roku na Katedrę Historii Filozofii i Myśli Społecznej (którymi kierowała Nina Assorodobraj-Kula), jako część nowo powstałej sekcji socjologicznej Wydziału Filozofii UW. Po kilkuletniej nieobecności na wyższych uczelniach, kiedy to uznawano ją za „naukę burżuazyjną”, socjologia powracała na Uniwersytet Warszawski. Na czele Katedry stanęła Nina Assorodobraj-Kula, a wśród pracowników znaleźli się między innymi Andrzej Walicki oraz Jerzy i Barbara Szaccy. Do najważniejszych osiągnięć naukowych tamtego okresu należą przeprowadzone pod kierownictwem Barbary Szackiej empiryczne badania nad pamięcią zbiorową. Badania te miały charakter ankietowy i były kilkakrotnie powtarzane (m.in. 1965, 1988, 2003).

W 1968 roku w ramach reorganizacji struktury wewnętrznej Uniwersytetu Warszawskiego powołano do życia Instytut Socjologii. Katedra, przemianowana na Zakład Historii Myśli Społecznej, stała się częścią nowej jednostki. Kierownikiem Zakładu został Jerzy Szacki. W ramach swojej pracy naukowej Jerzy Szacki zajmował się między innymi problematyką narodu i nacjonalizmu, tradycji oraz historii i aktualności myśli liberalnej. Jego publikacje przybliżały także polskim czytelnikom najważniejsze postacie i kierunki myśli w naukach społecznych. W 2003 roku za książkę Historia Myśli Socjologicznej (wydanej po raz pierwszy w 1981 roku i wielokrotnie wznawianej) otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (nazywaną „polskim Noblem”) w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

Po odejściu Jerzego Szackiego na emeryturę w 1999 roku, kierownikiem Zakładu został Mirosław Chałubiński, po nim zaś – pełniący tę funkcję do dziś – Paweł Śpiewak.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 302
tel. 22-55-20-712

Zespół

Kierownik
 • prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak
 • p.o. kierownika Zakładu: prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz
Pracownicy:
 • dr hab. Marta Bucholc
 • dr Karolina Wigura-Kuisz
 • dr Krzysztof Świrek
Doktoranci:
 • mgr Grzegorz Brzozowski
 • mgr Igor Czernecki
 • mgr Anna Częścik
 • mgr Daniel Kontowski
 • mgr Leszek Zaborowski
Badania

Kierunki prac badawczych w Zakładzie są dość zróżnicowane. Do podstawowych należy zaliczyć: wybrane zagadnienia powszechnej historii myśli społecznej i politycznej (a nie wyłącznie socjologicznej), zwłaszcza najnowszej; badania nad świadomością historyczną i rolą myślenia historycznego w kulturze; zagadnienia meta-socjologii; studia z zakresu antropologii społecznej i kulturowej, a nawet zagadnienia związane z badaniem opinii publicznej.
Wśród prac prowadzonych w Zakładzie przeważają studia teoretyczne i historyczne, ale nie brak również studiów o charakterze empirycznym (na przykład, badania poświęcone problematyce swojskości i obcości we współczesnej Polsce). Najnowsze publikacje pracowników Zakładu to między innymi: Obietnice demokracji (2004) i Pamięć po komunizmie (2005) Pawła Śpiewaka, Polityka dla dorosłych (2007) i Obcy z wyboru (2008) Andrzeja Waśkiewicza oraz wybór tekstów źródłowych Klasyczne teorie socjologiczne (2008).

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych

metodologia

O nas

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych wywodzi się z Katedry Socjologii utworzonej w 1947 r., zlikwidowanej w 1951 r. i restytuowanej w 1957 r. przez Stanisława Ossowskiego (1897-1963). Katedra była jednym z najbardziej twórczych zespołów naukowych w Polsce. Książka Ossowskiego O osobliwościach nauk społecznych, 1962) i badania Stefana Nowaka nad światopoglądem społecznym studentów Warszawy 1958 (Studenci Warszawy, 1991) są jej trwałym wkładem do socjologii polskiej.

Po śmierci Ossowskiego władze polityczne zredukowały (1964) Katedrę Socjologii do Katedry Metod Badawczych w Socjologii, kierownikiem został Klemens Szaniawski; w jej obrębie utworzono zakłady badawcze – Metodologii Nauk Społecznych (kier. Nowak) oraz Metod Matematycznych w Socjologii (kier. Szaniawski). Po tworzeniu Instytutu Socjologii (1968) Katedrę przemianowano na Zakład. W 1972 r. Zakład zmienił nazwę na obecną, a Nowak został jego kierownikiem i był nim do końca życia (1989). Po nim, do 2009 r. kierownikiem był Antoni Sułek, a obecnie jest nim Krzysztof Koseła. Z Zakładu Metodologii wyodrębniły się: Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej (1993, kier. Grzegorz Lisowski) i Zakład Psychologii Społecznej (1997, kier. Mirosława Marody), a w 2001 r. powstała Pracownia Teorii Zmiany Społecznej (kier. Ireneusz Krzemiński).

Profil i osobowość Zakładu Metodologii ukształtowali uczniowie Ossowskiego: Stefan i Irena Nowakowie, Zofia Józefowicz, Jakub Karpiński, Edmund Mokrzycki, Julia Sowa, Wiesław Wiśniewski.
Nowak wypracował podstawy „socjologii empirycznej” i wydał pierwsze nowoczesne podręczniki metodologii (Metody badań socjologicznych, 1965; Metodologia badań socjologicznych, 1970), a jego badania i seminaria stworzyły standard badań społecznych. Jego metodologia znalazła kontynuację w pracach Karpińskiego (Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych [1976] 2006; Przyczynowość w badaniach socjologicznych, 1985) i Sułka (Sondaż polski, 2001; Ogród metodologii socjologicznej, 2002). Zwrot ku „socjologii humanistycznej” inicjowali w Zakładzie Mokrzycki (Założenia socjologii humanistycznej, 1970) i Krzemiński (Symboliczny interakcjonizm i socjologia, 1986). Szaniawski (Metody statystyczne w socjologii, red. 1968) i Lissowski (Prawa indywidualne a wybór społeczny, 1992) byli orędownikami i nauczycielami stosowania metod matematycznych w socjologii. W Zakładzie uprawiano także psychologię społeczną, obejmująca zarówno teorię osobowości, jak i analizę interakcji społecznych (J. Sowa, Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, 1984; M. Marody, Technologie intelektu, 1987; I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi?, 1992).
Zakład przeprowadził wiele badań nad zmieniającym się społeczeństwem polskim: nad luką pokoleniową w l. 1970. (S. Nowak (red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, 1989); nad tworzeniem się „Solidarności” (M. Marody i in., Polacy ‘80, 1981; I. Krzemiński i in., Polacy – jesień 80, 1983); nad przemianami społeczeństwa w okresie schyłku socjalizmu realnego (S. Nowak, red., Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, 1984); nad budowaniem demokracji w wolnej Polsce – tworzeniem się partii politycznych i społeczeństwem obywatelskim, nad młodzieżą, religijnością, nowymi ruchami i tożsamościami społecznymi (M.Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji, 2001; K. Koseła, Polak i katolik: splątana tożsamość, 2003; M. Grabowska, Podział postkomunistyczny, 2004; K. Koseła i in, Rossijanie i poljaki na rubeže stoletij, 2006).

Zakład specjalizuje się w dydaktyce w zakresie metodologii – prowadzi podstawowe i zaawansowane zajęcia z tego zakresu. Pracownicy Zakładu prowadzą też wykłady i seminaria z dziedzin socjologii, którymi się zajmują.
Przed 1989 r. pracownicy Zakładu byli aktywni w ruchach na rzecz przemian demokratycznych, a dziś zabierają głos w toczących się w Polsce debatach publicznych.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 103
tel.22-55-20-708, 22-55-20-707, 22-55-23-504

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
Pracownicy
 • prof. dr hab. Antoni Sułek
 • dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW
 • dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 • dr Michał Łuczewski
 • dr Tadeusz Szawiel
 • dr Sylwia Urbańska
Doktoranci
 • mgr Łukasz Bertram
 • mgr Mariusz Grzęda
 • mgr Paula Kukołowicz
 • mgr Stanisław Maksymowicz
 • mgr Jakub Motrenko
 • mgr Grażyna Pol
 • mgr Marek Solon-Lipiński
 • mgr Kamila Zacharuk
 • mgr Piotr Ziewiec
 • mgr Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk
 • mgr Oskar Żyndul
Publikacje

Patrz: http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/

Badania
 • Metodologia nauk społecznych
  • Filozoficzne podstawy nauk społeczny z perspektywy hermeneutyki filozoficznej i rewitalizowanych w jej obrębie tradycjach filozoficznych (Platon, Arystoteles)
  • Metodologiczne analizy najważniejszych rodzajów badań i danych socjologicznych (sondaże, badania jakościowe, eksperymenty, badania rynku i opinii publicznej, dane urzędowe, dokumenty osobiste)
 • Socjologia polityki:
  • teorie demokracji
  • systemy polityczne
  • partie i systemy partyjne
  • społeczeństwo obywatelskie polityczne
  • polityka na poziomie lokalnym
  • zróżnicowanie lewicowo-prawicowe
  • podział postkomunistyczny
 • Socjologia religii:
  • teorie sekularyzacji
  • nowe ruchy religijne
  • religijne uwarunkowania polityki
  • stosunki państwo-Kościół
  • religijność polska i jej społeczna kreatywność
 • Filozofia nauk społecznych.

Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 207, 208 , 209
tel. 22-55-20-710

Zespół

Kierownik
 • prof. dr hab. Kazimierz Frieske
 • p.o. kierownika Zakładu: dr Anna Kiersztyn
Pracownicy
 • dr Paweł Poławski
 • dr Dariusz Zalewski
Doktoranci
 • mgr Jan Dzierzgowski
 • mgr Jolanta Gawryluk
 • mgr Joanna Jurkiewicz
 • mgr Justyna Motrenko
 • mgr Adam Müller
 • mgr Agata Skalec
 • mgr Piotr Teisseyre
Tematyka badawcza
 • Źródła, mechanizmy kreowania, definiowania i instytucjonalizacji problemów społecznych oraz rozmaitych form dewiacji społecznych w powiązaniu z problematyką tworzenia i dynamiki porządku społecznego i jego instytucji. Procesy marginalizacji społecznej i ich strukturalne uwarunkowania
 • Problematyka kontroli społecznej i jej funkcji w społecznych procesach konstruowania problemów społecznych. Kontrola społeczna jako jeden z czynników uruchamiających procesy marginalizacji społecznej
 • Administracja publiczna i jej udział w rozwiązywaniu problemów społecznych: polityka społeczna i problematyka tzw. “public policy” i “policy analysis” oraz zagadnienia przygotowania i oceny rezultatów celowych interwencji w życie zbiorowe, w tym zwłaszcza procedury badań oceniających

Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 312
tel. 22-55-20-497; 22-55-20-718
strona zakładu: http://www.is.uw.edu.pl/zps

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Sławomir Mandes
Pracownicy
 • prof. dr hab. Mirosława Marody
 • dr Mikołaj Lewicki
 • dr Anna Przybylska (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • dr Małgorzata Sikorska
 • mgr Maria Rogaczewska (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • dr Karolina Sztandar-Sztanderska
Doktoranci
 • mgr Natalia Cabaj
 • mgr Beata Charycka
 • mgr Marcin Darmas (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Aleksandra Leyk
 • mgr Agnieszka Ogrocka-Klepacz (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Dorota Olko(Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Przemysław Piechocki (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Franciszek Przeradzki
 • mgr Łukasz Raciborski
 • mgr Maja Sawicka
 • mgr Karolina Wereta (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Aleksandra Zając (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Karol Zyskowski (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
Współpracownicy
 • dr Marta Olcoń-Kubicka
 • mgr Joanna Leszczyńska
 • mgr Tomasz Płachecki
 • mgr Alina Stanaszek
Badania
 • psychologia społeczna
 • socjologia życia codziennego
 • socjologia społeczeństwa ponowoczesnego
 • analiza dyskursu
 • socjologia rodziny
 • teoria reprezentacji społecznych
 • socjologia historyczna
 • teoretyczne podstawy reklamy i marketingu
Badania prowadzone aktualnie przez pracowników Zakładu
 • “Nowe reguły życia społecznego w sferze publicznej” – grant KBN; Instytut Studiów Społecznych (S. Mandes, M. Marody, M. Rogaczewska)
 • „Eastern enlargement – Western enlargement. Culture Shocks and Coping Strategies in the European Economy after the Accession” – projekt międzynarodowy, grant Komisji Europejskiej; ISP (M. Lewicki, S. Mandes, M. Marody)

Zakład Socjologii Edukacji

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3
tel. 22-55-20-230, 22-826-55-91

Zespół

Kierownik
 • Dr hab. Ewa Nasalska
Pracownicy
 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 • Dr hab. Marta Zahorska
 • Magdalena Wieczorek
Współpracownicy
 • Prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
Doktoranci
 • mgr Agnieszka Nowakowska
 • mgr Magdalena Smak-Wójcicka
Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze pracowników zakładu koncentrują się wokół problemów socjalizacji , funkcjonowania systemów edukacyjnych ( w tym funkcjonowania szkolnictwa wyższego) w perspektywie porównań międzynarodowych, a także roli kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych wymiarów różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn:

 • rola i sposób funkcjonowania uniwersytetów III wieku
 • rankingi i „marka” uczelni wyższych – w Polsce i na świecie
 • mobilność studentów w ramach programu Erasmus i ocena studentów jego użyteczności mobilność pracowników naukowych w ramach programów współpracy Fundacji Fulbrighta i Marie Curie
 • mechanizmy powstawania szkolnictwa polskiego w Holandii i jego funkcje
 • płeć a osiągnięcia w nauce szkolnej
 • podobieństwa i różnice w przebiegu karier naukowych kobiet i mężczyzn
 • płeć a zachowania wyborcze
 • kulturowe i społeczne wyznaczniki godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety i mężczyzn w środowisku wiejskim i miejskim
 • procesy akulturacji kobiet chińskich –emigrantek w Polsce
 • preferencje konsumpcyjne i ich uwarunkowania
 • organizacje kobiece – ich funkcje
 • wizje demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej w świetle World Values Survey

Zainteresowania badawcze poszczególnych pracowników:
Prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
W 1980 r. wprowadziła do programu studiów na socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia poświęcone ruchom feministycznym i kobiecym oraz badaniom nad problematyką gender. Autorka publikacji dotyczących kształtowania się systemów wartości, stosunków etnicznych, funkcjonowania władz lokalnych, socjologii polityki i kultury politycznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej, a także problemów socjalizacji i edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem roli szkolnictwa wyższego) oraz płci i politycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań sytuacji kobiet i mężczyzn (w systemie edukacji, polityce, na rynku pracy, godzenie obowiązków w sferze prywatnej i publicznej, w mediach)

Dr hab. Ewa Nasalska
– Współczesna teoretyczna socjologia niemiecka (socjologia wychowania, socjologia wiedzy)
a) Analizy teoretycznych koncepcji socjalizacji, wychowania oraz społecznych funkcji edukacji w perspektywie współczesnych socjologów niemieckich (zwłaszcza N. Luhmanna i J. Habermasa).
b) Badania teoretycznych koncepcji socjologii wiedzy we współczesnej socjologii niemieckiej, koncentrujące się wokół społecznych funkcji wiedzy oraz społecznego wywierania wpływu na wiedzę.
– Stosunki polsko-niemieckie w perspektywie socjologicznej
Badania nad treścią szkolnej socjalizacji politycznej w Polsce i w Niemczech na przykładzie materiałów edukacyjnych, w tym również materiałów upowszechnianych w internecie. Przedmiotem badań są zwłaszcza treści edukacji regionalnej oraz edukacji patriotycznej.

Dr hab. Marta Zahorska
Socjologia edukacji na poziomie makro: powstanie i rozwój systemów edukacyjnych, trendy w polityce edukacyjnej, społeczne konsekwencje przemian w systemach szkolnych, procesy wykluczania i marginalizacji w oświacie, edukacja obywatelska, edukacja a rynek pracy.
Socjologia edukacji na poziomie mikro: analiza życia szkolnego, relacje uczeń-nauczyciel, czy tworzenia kultur szkolnych.

Zakład Socjologii Kultury

O nas

Geneza Zakładu Socjologii Kultury, podobnie jak Instytutu Socjologii UW, sięga lat 30-tych XX wieku, a więc czasu, kiedy uprawianie i wykładanie socjologii przybierało w Uniwersytecie Warszawskim kształt instytucjonalny dzięki powoływanym katedrom socjologicznym. W 1930 r. utworzona została dla Stefana Czarnowskiego (1879-1937) Katedra Historii Kultury, przekształcona w 1934 r. w Katedrę Socjologii i Historii Kultury. Socjologię kultury Czarnowski uprawiał jednocześnie jako socjologię historyczną na gruncie teorii faktu społecznego Émile Durkheima, akcentując znaczenie świadomości społecznej, pamięci społecznej i symbolizmu. Prace Czarnowskiego, jak Kultura (1938) oraz Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk bohater narodowy Irlandii (1956) należą do klasyki polskiej i światowej socjologii kultury.

Z perspektywy kulturowej uprawiał socjologię Stanisław Ossowski (1897-1963). Po zlikwidowaniu przez władze komunistyczne Katedry Socjologii w 1950 r. Ossowski kierował Katedrą Historii Kultury w latach 1950-1953. W twórczości tego uczonego wyróżnia się oryginalne, kulturowe podejście do zagadnień psychologii społecznej, tożsamości, więzi społecznej, mitów społecznych i ideologii narodowych – Dzieła I-VI (1966-1970).

Katedra Socjologii Kultury została utworzona w 1966 r. dla Józefa Chałasińskiego (1904-1979) – ucznia Floriana Znanieckiego. Wraz z powołaniem Instytutu Socjologii przekształcona została w 1968 r. w Zakład Socjologii Kultury. W bogatym dorobku Józefa Chałasińskiego na plan pierwszy wysuwa się problematyka kultur narodowych, zagadnienia kultury i osobowości, kultury edukacyjnej, co odzwierciedla dzieło Kultura amerykańska (1962). Z inicjatywy Chałasińskiego powstało czasopismo „Kultura i Społeczeństwo” (1957).
Po przejściu Józefa Chałasińskiego na emeryturę (1974) kierowanie Zakładem Socjologii Kultury objęła w 1977 r. Antonina Kłoskowska (1919-2001), która przybyła do Uniwersytetu Warszawskiego po wielu latach działalności w łódzkim ośrodku socjologicznym. Była autorką Kultury masowej (1964) i Społecznych ram kultury (1971), które wywarły wpływ na sposób badania kultury w Polsce. Socjologia kultury (1981) przedstawia podstawy teoretyczne uprawiania socjologii kultury, wyznacza obszar badań autotelicznej kultury symbolicznej. Zagadnienia kultury narodowej Antonina Kłoskowska podjęła w dziele Kultury narodowe u korzeni (1996).

Po odejściu Antoniny Kłoskowskiej na emeryturę Zakładem kierował Andrzej Tyszka, następnie Leszek Korporowicz, Izabela Bukraba-Rylska. Od 1 października 2008 r. Zakładem kieruje Elżbieta Hałas.
Twórczość pracowników Zakładu Socjologii Kultury podejmujących zagadnienia współczesnych przemian kulturowych nawiązuje jednocześnie do najważniejszych tematów zapoczątkowanych przez uczonych, którzy rozwinęli w Polsce badania nad rzeczywistością kulturową na światowym poziomie.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 204
tel. 22-55-20-720

Zespół

Kierownik
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Hałas
Pracownicy
 • dr Tomasz Maślanka
 • dr Konstanty Strzyczkowski
 • dr Robert Wyszyński
Doktoranci
 • Mgr Stanisław Krawczyk
Badania

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu obejmują zagadnienia zmian kulturowych nowoczesności i ponowoczesności, pluralizm kulturowy i wielokulturowość, tożsamość kulturową – indywidualną i zbiorową, problematykę kultur narodowych, kulturowe wymiary transformacji i integracji europejskiej oraz zagadnienia kultury globalnej.

Ważne miejsce zajmuje problematyka kulturowej psychologii społecznej, osoby i kultury, kulturowych źródeł podmiotowości oraz kultura indywidualizmu.

Badania prowadzone są zarówno z perspektywy socjologii kultury (społeczne uwarunkowania zjawisk kulturowych w węższym znaczeniu), jak i współczesnej socjologii kulturowej (kulturowy wymiar procesów społecznych), w nawiązaniu do tradycji kulturalizmu, zapoczątkowanej przez Floriana Znanieckiego.

Analizowane są przemiany kultury wysokiej, kultury masowej i popularnej oraz kultura życia codziennego. Prowadzone są badania nad formami i funkcjami symbolizmu, polityką symboliczną i pamięcią społeczną oraz nad przemianami w sferze aksjonormatywnej, w tym graniczne problemy kultury (kultury religijne, kultury terapeutyczne, trauma kulturowa).

Analizowana jest rola czynników zmian kulturowych – ruchów społecznych, grup, organizacji, wspólnot i światów społecznych. Zmiany kulturowe ujmowane są w szerszym kontekście historii kultury i procesów cywilizacyjnych, kształtowanych przez interakcje symboliczne i komunikację społeczną, w tym komunikację międzykulturową. Podejmowane są klasyczne i nowe zagadnienia teorii kultury, w nawiązaniu do pragmatyzmu, fenomenologii, hermeneutyki, semiotyki a także neopsychoanalizy. Socjologia kulturowa i socjologia kultury, badające relacje pomiędzy kulturą i społeczeństwem uprawiane są w powiązaniu z filozofią kultury, antropologią kulturową – szerzej – kulturologią polską i światową.

Zakład Socjologii Ogólnej

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 212
tel. 22-55-20-885, 22-20-709
http://sites.google.com/site/zsocog/

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Lech Nijakowski
Pracownicy
 • prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński
 • dr hab. Maciej Gdula
 • dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 • dr Grażyna Kacprowicz
 • dr Joanna Konieczna-Sałamatin
 • dr Aleksandra Lompart
 • dr Marta Szaranowicz-Kusz
 • dr hab. Renata Włoch
Doktoranci
 • mgr Magdalena Bartnik
 • mgr Anita Brzozowska
 • mgr Michał Dudek
 • mgr Joanna Erbel
 • mgr Weronika Grzebalska
 • mgr Karol Leszczyński
 • mgr Adam Ostolski
 • mgr Filip Piotrowski
 • mgr Dominik Skowerski
 • mgr Michał Szostek
Tematyka badawcza

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w rozmaite projekty badawcze. Najważniejsze z nich to:

 • European Values Survey (od 1990)
 • Partycypacja obywatelska (2008)

Zakład Socjologii Polityki

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p.114
tel. 22 55-20-701

Zespół

Kierownik
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski
Pracownicy
 • dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 • dr hab., prof. UW Jarosław Kilias
 • dr Wojciech Rafałowski
 • dr Przemysław Sadura
Doktoranci
 • mgr Michał Bielecki
 • mgr Łukasz Błoński
 • mgr Dariusz Brzosko
 • mgr Karol Haratyk
 • mgr Anna Kuczyńska
 • mgr Jędrzej Ochremiak
 • mgr Bartłomiej Tolak
Badania

Zakład prowadził w latach 2005 – 2006 projekt badawczy pod kierunkiem Jacka Raciborskiego: Elity rządowe III RP ze szczególnym uwzględnieniem wzorów rekrutacji, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zakończony publikacją książki pod red. J. Raciborskiego, Elity rządowe III RP. Portret socjologiczny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

Od września 2008 roku Zakład realizuje kolejny duży projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. ,,Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Raciborski.

Pracownicy Zakładu uczestniczą ponadto indywidualnie w wielu ważnych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, w szczególności prof. Jerzy Bartkowski jest bardzo zaangażowany w cyklicznych badaniach European Values Study a dr Przemysław Sadura w tzw. grancie norweskim realizowanym w IS UW.

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji

Katalog biblioteki zakładowej

O nas

Kierownicy Zakładu

Zakład istnieje od roku 1968. Przez wiele lat firmował go profesor Władysław Markiewicz, praktycznie jako p.o. kierował nim przez wiele lat Witold Morawski, który został jego kierownikiem dopiero w roku 1980.
Zakład ewaluował z dużego zakładu kierowanego przez prof. Stefana Nowakowskiego, w którym Maria Hirszowicz, we współpracy z Witoldem Morawskim prowadzili badania nad samorządem przedsiębiorstw państwowych, publikując wyniki tych badań w książce: „Z badań nad społecznym uczestnictwem w organizacji przemysłowej”, M. Hirszowicz, W. Morawski. Ich współpraca dała początek Zakładowi.

W latach 70. w Zakładzie pracował profesor Kazimierz Doktór. Od początku lat 80. Pracowali tutaj znani w świecie socjologowie, tacy jak profesor Jadwiga Staniszkis oraz doktor Bogdan Cichomski (1941-2015) – twórca Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego.

W Zakładzie tym w latach 70–tych i 80–tych powstało wiele publikacji, znaczących dla rozwoju socjologii pracy, organizacji i socjologii ekonomicznej w Polsce i rozumienia procesu pre-transformacyjnego. Są to przede wszystkim książki: Organizacje. Socjologia struktur, procesów i ról (red W. Morawski), 1976; Nauka jako instytucja społeczna: warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce , B. Cichomski, 1976; Kierowanie w społeczeństwie , (red W. Morawski), 1979; Demokracja i gospodarka, red W. Morawski, 1983; Poland’s self-limiting revolution, J. Staniszkis, 1984; Społeczeństwo i gospodarka. Wartości i interesy załóg przedsiębiorstw przemysłowych, red W. Morawski, 1986; Demokracja i gospodarka, red W. Morawski, 1983; Społeczeństwo i gospodarka. Wartości i interesy załóg przedsiębiorstw przemysłowych, red W. Morawski, 1986; Załamanie porządku etatystycznego (red. W. Morawski, W. Kozek), 1988; Ontologia socjalizmu, J. Staniszkis, 1988; Reformy gospodarcze a społeczeństwo, (red W. Kozek, W. Morawski), 1989; Portrety i autoportrety inteligencji polskiej, J. Babiuch-Luxmoore, 1989; 1989; Społeczeństwo wobec wyzwań gospodarki rynkowej (red W. Kozek, W. Morawski), 1991.

Po roku 1989 pracownicy Zakładu włączyli się w badania polskiej transformacji.
Do najważniejszych książek tego okresu dokumentujących kierunki zainteresowań należą: Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, W.Morawski,1994, Stosunki przemysłowe w Polsce: studium czterech przypadków, M. Federowicz, W. Kozek, W. Morawski, 1995; Zbiorowe stosunki pracy w procesie integracji europejskiej, red W. Kozek, 1997; Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka, W. Morawski, 1998; Post-communism: the emerging enigma, J. Staniszkis, 1999, B.Cichomski, W. Kozek, P. Morawski; Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, W. Morawski, 2001; Socjologia ekonomiczna, W. Morawski, 2001; Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, red W. Kozek, 2003; Władza globalizacji, J. Staniszkis (2003).

Pracownikami naukowymi Zakładu byli w przeszłości:
 • profesor zwyczajny Witold Morawski , obecnie profesor Akademii Leona Koźminskiego
 • prof. zwyczajny Jadwiga Staniszkis: obecnie Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Bogdan Cichomski, twórca i długoletni lider Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
 • profesor Kazimierz Frieske, obecnie Kierownik Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego w IS UW
 • profesor Kazimierz Doktór, obecne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • profesor Ewa Masłyk – Musiał, obecnie profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
 • dr Jolanta Babiuch-Luxmoore, obecnie Associate Lecturer, Oxford Brookes University Business School
 • dr Wojciech Widera, emerytowany adiunkt SGH
 • dr Paweł Kuczyński,
 • dr Krzysztof Ryszard Nowakowski
 • mgr Andrzej Kowalczyk
 • mgr Tomasz Kowalczyk, zmarły w USA na Florydzie
 • mgr Aleksander Borkowski

Kontakt

00-927 Warszawa, ul. Karowa 18,
p. 306 tel. 22-55-20-714

Kierownik
 • Prof. dr hab. Wiesława Kozek
Pracownicy
 • dr hab. Izabela Wagner-Saffray, adiunkt
 • dr Julia Kubisa, adiunkt – do VII 2016 na Uniwersytecie w Goteborgu
 • dr Piotr Ostrowski, adiunkt
 • dr Justyna Salamońska, adiunkt
 • dr Joanna Wawrzyniak, adiunkt
 • dr Karolina Sztandar–Sztanderska, adiunkt
Doktoranci
 • mgr Michał Dobrołowicz
 • mgr Magdalena Fac
 • mgr Mariusz Finkielsztein
 • mgr Joanna Jurkiewicz
 • mgr Wojciech Kacperski
 • mgr Beata Kowalczyk
 • mgr Kamil Lipiński
 • mgr Karolina Mikołajewska
 • mgr Elżbieta Oknińska
 • mgr Dominika Orzelska (Mizera)
 • Justyna Zielińska
Współpracownicy
 • dr Agnieszka Maciuk-Grochowska (ZZL)
 • dr Barbara Godlewska –Bujok (prawo pracy)
Zespół Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich

Katalog biblioteki zakładowej

 • Dr hab. Wiesława Kozek, prof. UW
 • Dr Julia Kubisa
 • Dr Piotr Ostrowski

Zakład Socjologii Wsi i Miasta

O nas

Zakład prowadzi badania nad szh4eroko rozumianą problematyką socjologii miasta ze szczególnym uwzględnieniem obrazu miast w rozwiniętych społeczeństwach postindustrialnych

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
00-927 Warszawa,
ul. Karowa 18, p. 211,
tel. 22-55-20-702

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Małgorzata Jacyno
Pracownicy
 • dr Marcin Darmas
 • dr Adam Ostolski
Doktoranci
 • mgr Konrad Burdyka
 • mgr Agata Dembek
 • mgr Paweł Karamuz
 • mgr Dominika Michalak
 • mgr Iwona Młoźniak
 • mgr Marcin Nowak
 • mgr Rafał Rudnicki
 • mgr Jędrzej Stasiowski
 • mgr Anna Szylar
 • mgr Jan Śpiewak
 • mgr Miłosz Ukleja
Badania

Kulturowa i społeczna problematyka współczesnej wsi polskiej, socjologia miasta, uczestnictwo w kulturze, style życia, nierówności

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej

Kontakt

ul. Karowa 18; p. 22;
tel. (22)55 20 273 , w sieci UW: 20 273
http://stat.is.uw.edu.pl/

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Jacek Haman
Pracownicy
 • prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • dr Katarzyna Abramczuk
 • dr Henryk Banaszak
 • dr Mikołaj Jasiński
 • dr Marta Kiełkowska
 • dr Dariusz Przybysz
 • dr Marek Styczeń
Stała współpraca:
 • dr Joanna Konieczna-Sałamatin
 • dr Maciej Sobolewski
 • dr Krzysztof Tymicki
Doktoranci
 • mgr Jan Betley
 • mgr Marek Bożykowski
 • mgr Krzysztof Bulkowski
 • mgr Adam Kęska
 • mgr Tomasz Zając
 • mgr Piotr Zimolzak
 • mgr Tomasz Żółtak
Współpraca:
 • mgr Albert Izdebski
 • dr Barbara Jancewicz
 • dr Agata Komendant-Brodowska
Tematyka badawcza
 • Teoria metod analizy danych socjologicznych, w szczególności statystycznych i demograficznych
 • Zaawansowane analizy i modele formalne wyników badań socjologicznych
 • Demografia i ruchliwość społeczna
 • Teoria wyboru społecznego, teoria gier, teoria sprawiedliwości dystrybutywnej
 • Analizy politologiczne oparte na formalnej teorii polityki
 • Symulacyjne badania skutków decyzji legislacyjnych

Doktoraty

26 mar, 2009;

Prace doktorskie z socjologii

obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii.

Wykaz obejmuje prace doktorskie napisane:
– w latach 1930-1939 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW: w Katedrze Historii Kultury (od 1934 roku – Katedrze Socjologii i Historii Kultury) i w Katedrze Socjologii (1934-1939);
– w latach 1947-1952 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW – faktycznie w Katedrze Socjologii.
– w latach 1952-1957 w zakładach nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym, a następnie na Wydziale Filozoficznym UW – faktycznie w Zakładzie Materializmu Historycznego;

oraz prace doktorskie obronione:
– w latach 1957-1968 na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego UW;
– od 1968 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace ułożone są według lat, a w obrębie roczników – alfabetycznie według nazwisk autorów. Maszynopisy prac obronionych od 1950 roku znajdują się w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Wykaz został sporządzony w 2002 roku na podstawie dokumentacji znajdującej się w Instytucie Socjologii UW i innych źródeł. Uzupełniany jest na bieżąco.

W Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora z zakresu socjologii nadaje od 1995 roku także Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

1932

Bardach Artur
Zagadnienie postępu technicznego w marksistowskiej teorii dziejów.
Promotor: Stefan Czarnowski

1935

Assorodobraj Nina
Warunki wytwarzania się proletariatu przemysłowego u zarania industrializmu.
Promotor: Stefan Czarnowski

1937

Dynowski Witold
Izolacja cywilizacyjna woj. wileńskiego i nowogródzkiego.
Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1947

Nowakowski Stefan
Mieszczaństwo polskie na przełomie XVIII i XIX wieku.
Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1948

Antoszczuk Stanisław
Zagadnienie ideologii w systemie Pareta i w systemie Marksa.
Promotor: Stanisław Ossowski

Lipińska Wanda
Garwolin – studium monograficzne.
Promotor: Stanisław Ossowski

1950

Nowakowska Irena
Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce powojennej.
Promotor: Stanisław Ossowski

1956

Bauman Zygmunt
Program polityczny Brytyjskiej Partii Pracy.
Promotor: Julian Hochfeld

Hirszowicz Maria
Studium o sprzecznościach międzymocarstwowych we współczesnym kapitalizmie.
Promotor: Julian Hochfeld

1957

Wiatr Jerzy
Socjologia amerykańska a kwestia murzyńska w U.S.A.
Promotor: Julian Hochfeld

1958

Malewski Andrzej
Zagadnienia budowy i użyteczności teorii socjologicznej.
Promotor: Kazimierz Ajdukiewicz

Nowak Stefan
Prawa ogólne, zdania historyczne i wyjaśnienia przyczynowe w socjologii.
Promotor: Stanisław Ossowski

1959

Malewska Hanna
Przyczyny uprzedzeń anty-murzyńskich w Stanach Zjednoczonych.
Promotor: Jan Szczepański

Szacki Jerzy
Idea “ojczyzny” i idea “narodu” w polskiej myśli szlachecko – rewolucyjnej.
Promotor: Bronisław Baczko

1960

Chodak Szymon
Funkcje systemów partyjnych w państwach współczesnych Europy Zachodniej
Promotor: Julian Hochfeld

Matejko Aleksander
Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Promotor: Stanisław Ossowski

Pawełczyńska Anna
Grupy społeczne nieletnich przestępców w Polsce
Promotor: Stanisław Ossowski

1961

Hinz Henryk
Założenia filozofii społecznej Hugona Kołłątaja
Promotor: Nina Assorodobraj

Possart Jadwiga
Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne
Promotor: Nina Assorodobraj

Siciński Andrzej
Zasięg masowego komunikowania i jego społeczne podłoże
Promotor: Stanisław Ossowski

Skarga Barbara
Narodziny pozytywizmu polskiego
Promotor: Nina Assorodobraj

Wesołowski Włodzimierz
Niektóre problemy socjologii klas i warstw społecznych
Promotor: Julian Hochfeld

1962

Malanowski Jan
Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku w latach 1938 – 60.
Promotor: Stefan Nowakowski

Pióro Zygmunt
Ekologia społeczna a planowanie urbanistyczne
Promotor: Stanisław Ossowski

Stasiak Henryk
Analiza pojęć związanych z terminem “funkcja” w socjologii.
Promotor: Stanisław Ossowski

Szacka Barbara
Teoria społeczna i społeczna utopia. Analiza poglądów Stanisława Staszica.
Promotor: Nina Assorodobraj

Szlezingier Maria
Filozofia społeczna Róży Luksemburg.
Promotor: Julian Hochfeld

1963

Krawczyk Zbigniew
Inspiracje ideologiczne i założenia teoretyczne socjologii Edwarda Abramowskiego
Promotor: Nina Assorodobraj

Maślińska Halina
Poglądy etyczne Jeremiasza Benthama
Promotor: Maria Ossowska

1964

Ciupak Edward
Problemy socjologiczne kultu religijnego w Polsce
Promotor: Stefan Nowakowski

Jasińska Magdalena
Problematyka prostytucji młodocianych w świetle badań terenowych w Warszawie
Promotor: Maria Ossowska

Nowak Irena
Wartości, przystosowanie a pozycja w grupie – analiza porównawcza dwóch środowisk studenckich
Promotor: Maria Ossowska

Osiadacz – Molska Alina
Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878 – 1886
Promotor: Nina Assorodobraj

Wiśniewski Wiesław
Postawy tolerancji – korelaty i uwarunkowania
Promotor: Maria Ossowska

1965

Krawczyk Barbara
Aspiracje zawodowe i wzory kariery zawodowej studentów AWF.
Promotor: Maria Bielińska – Hirszowicz

Narojek Winicjusz
System władzy w mieście.
Promotor: Zygmunt Bauman

Trybusiewicz Janusz
Kryzys społeczny i propozycje jego przezwyciężenia w myśli społecznej francuskiej Restauracji (de Maistre – Saint-Simon).
Promotor: Nina Assorodobraj

1966

Czerwiński Marcin
W poszukiwaniu odpowiedniości literatury i obyczaju. Studium z zakresu współczesnej kultury włoskiej.
Promotor: Nina Assorodobraj

1967

Jasińska – Kania Aleksandra
Karol Marks a problemy alienacji we współczesnej socjologii amerykańskiej.
Promotor: Zygmunt Bauman

Sowa Julia
Założenie aksjologiczne w tworzeniu podstawowych pojęć psychiatrii. Analiza i krytyka współczesnych pojęć normalności i zdrowia psychicznego z punktu widzenia metodologicznego i socjologicznego.
Promotor: Maria Ossowska

1968

Tulski Józef
Postawy młodych robotników wobec pracy zawodowej.
Promotor: Maria Hirszowicz

Tyrowicz Stanisław
Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 1933-1945.
Promotor: Nina Assorodobraj

Zagórski Krzysztof
Psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty potrzeb ludzkich.
Promotor: Zygmunt Bauman

1969

Korszyńska Stanisława
Status członka spółdzielni jako czynnik integracji pracownika w przedsiębiorstwie.
Promotor: Maria Hirszowicz

Łobodzińska Barbara
Problemy społeczne współczesnego małżeństwa miejskiego.
Promotor: Stefan Nowakowski

Mokrzycki Edmund
Pojęcie rozumienia w humanistycznej koncepcji socjologii.
Promotor: Stefan Nowak

Morawski Witold
Konflikt i kooperacja między kapitałem a pracą w socjologii przemysłowej.
Promotor: Stefan Nowakowski

Nowicka Ewa
Ruchy społeczne wśród Melanezyjczyków oraz Indian Ameryki Północnej jako reakcja na polityczną dominację i kontakt kulturowy. Analiza porównawcza i typologia.
Promotor: Nina Assorodobraj

Stanowski Adam
Odpowiedzi autoindentyfikacyjne jako wskaĽniki postaw wobec religii.
Promotor: Stefan Nowak

1970

Pawluczuk Włodzimierz
Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu tradycyjnych społeczności terytorialnych.
Promotor: Maria Ossowska

Pilinow Anna
Problem incestu w świetle antropologii kulturowej, historii prawa oraz badań empirycznych.
Promotor: Adam Podgórecki

Tyszka Andrzej
Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym (studium o stylu życia).
Promotor: Antonina Kłoskowska

Wantuła Halina
Poczucie winy a przestępca. Rozważania nad poczuciem winy z punktu widzenia problemu resocjalizacji.
Promotor: Maria Ossowska

Weber Barbara
Młodzież a współczesne wzory osobowe.
Promotor: Maria Ossowska

Węgleński Jan
Społeczne problemy małych miast (analiza porównawcza).
Promotor: Stefan Nowakowski

1971

Błuszkowski Jan
Osobowość społeczna studentów (studium nad aktywnością i aspiracjami społecznymi studiującej młodzieży).
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Chełstowski Bogdan
Świat społeczny w dziele literackim Alain René Lesage’a.
Promotor: Nina Assorodobraj

Dziżyński Jan
Porządek naturalny a historia. Główne idee doktryny P. J. Proudhona.
Promotor: Jerzy Szacki

Falewicz Jan Karol
Społeczne uwarunkowania spożycia i postaw wobec alkoholu w środowiskach młodzieżowych w Polsce.
Promotor: Adam Podgórecki

Grad Mieczysław
Pamiętnikarze i działacze – przemiany wsi i ruchu ludowego w świetle pamiętników konkursu “Moje życie w Polsce Ludowej”.
Promotor: Stefan Nowakowski

Król Marcin
Historia i utopia. Świadomość historyczna w ideologii jakobinów (1789 – 1794).
Promotor: Nina Assorodobraj

Łoś Maria
Społeczno – ekonomiczne uwarunkowanie wzorów zachowań i aspiracji młodzieży wiejskiej.
Promotor: Adam Podgórecki

Neyman Elżbieta
Zmiana społeczna, rozwój, nowatorstwo: teoretyczne propozycje współczesnego funkcjonalizmu, ewolucjonizmu i behawioryzmu.
Promotor: Jerzy Szacki

Słomczyński Kazimierz M.
Zróżnicowanie społeczno – zawodowe i jego korelaty – z badań nad ludnością miejską w latach 1964 – 67.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1972

Kalbarczyk Ryszard
Społeczne zróżnicowanie inteligencji Radomia.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kurczewski Jacek
Metody badania systemów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa przedpaństwowego).
Promotor: Adam Podgórecki

Osiatyński Wiktor Janusz
Przemiany amerykańskiej mitologii społeczno-politycznej.
Promotor: Jerzy Szacki

Sroka Mieczysław
Edycja listów Stanisława Brzozowskiego.
Promotor: Nina Assorodobraj

Wnuk – Lipiński Edmund
Praca i wypoczynek w budżecie czasu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1973

Frentzel – Zagórska Janina
Reakcje na niezgodność treści poznawczych i ich rola w regulacji zachowania (w ujęciu tzw. “teorii zgodności” oraz tzw. “teorii aktywności poznawczej”).
Promotor: Stefan Nowak

Gajewski Zdzisław
Adaptacja robotników pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego.
Promotor: Stefan Nowakowski

Synak Brunon
Socjologiczne aspekty przekazywania gospodarstw chłopskich za rentę w związku z procesem urbanizacji.
Promotor: Stefan Nowakowski

1974

Cichomski Bogdan
Nauka jako instytucja społeczna. Warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce.
Promotor: Adam Podgórecki

Janowska Anita H.
Kryminologiczna problematyka zabójstw w Polsce. Wybrane zagadnienia.
Promotor: Adam Podgórecki

Kamiński Antoni
Władza a racjonalność – studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Marciniak Jerzy
Teoretyczne problemy socjalizmu i kwestia niepodległości w myśli społeczno – politycznej Kazimierza Kelles-Krauza. (Wybrane zagadnienia).
Promotor: Janina Wojnar – Sujecka

Mościskier Andrzej
Przestępczość w Polsce na tle procesów industrializacji i urbanizacji.
Promotor: Michał Pohoski

Styczeń Marek
Procedury taksonomiczne.
Promotor: Klemens Szaniawski

Sułek Antoni
Miejsce eksperymentu w naukach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

1975

Jadam Henryk
Procesy integracji osadników bieszczadzkich.
Promotor: Józef Chałasiński

Labbe Octavio
Chilean class consciousness: a sociological view.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Lissowski Grzegorz
Zależności statystyczne między dwiema zmiennymi losowymi. Pojęcia podstawowe.
Promotor: Klemens Szaniawski

Sadowski Andrzej
Przemiany świadomości białoruskiej mniejszości narodowej w warunkach przejścia do miasta.
Promotor: Stefan Nowakowski

1976

Bobrowska Halina
Powieść i piśmiennictwo Senegalu jako czynnik kształtowania się negroafrykańskiej samowładzy społeczno – kulturowej.
Promotor: Józef Chałasiński

Faltán Lubomir
Procesy urbanizacji Słowacji po drugiej wojnie światowej.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kaczyński Grzegorz J.
Ruchy religijne w procesie przemian społeczności w Kongu Belgijskim.
Promotor: Józef Chałasiński

Kiciński Krzysztof
Trzy aspekty egoizmu.
Promotor: Maria Ossowska

Urgacz Barbara
Typologia aktywności społecznej (w oparciu o analizy wiejskiej społeczności lokalnej).
Promotor: Józef Chałasiński

1977

Frieske Kazimierz
Wpływ przekonań moralnych na zachowania pracownicze. Moralne problemy ładu społecznego w przemyśle.
Promotor: Adam Podgórecki

Szlajfer Henryk
Burżuazja latynoamerykańska. Próba socjologii zależnej klasy panującej.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Wasilewski Jacek
Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów.
Promotor: Michał Pohoski

Wójtowicz Andrzej
Problem światopoglądu w świetle teorii grup odniesienia i symbolicznego interakcjonizmu.
Promotor: Edward Ciupak

1978

Czyżkowski Jan
Społeczne ramy poznania. Wybrane zagadnienia marksistowskiej socjologii wiedzy.
Promotor: Jerzy Szacki

Dymkowski Maciej
Uwarunkowania dynamiki postaw interpersonalnych w grupie.
Promotor: Stefan Nowak

Fatah Abdulla J.
Problemy rozwoju kultury kurdyjskiej w Iraku.
Promotor: Józef Chałasiński

Karpiński Jakub
Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

Kojder Andrzej
Metodologiczne problemy toku postępowania badawczego w empirycznej socjologii (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu surveyowego).
Promotor: Klemens Szaniawski

Kostecki Andrzej M.
Somalia – zarys historyczno-socjologiczny.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Kostowska Elżbieta
Idea równości społecznej w myśli marksistowskiej.
Promotor: Jan Malanowski

Kraśko Nina
Pojęcie sukcesu naukowego i jego rola we wspólnotach naukowych.
Promotor: Jerzy Szacki

Naumowa Stefka
Poglądy wiejskiego społeczeństwa bułgarskiego na moralność i prawo.
Promotor: Stefan Nowakowski

Niedziałek Marian Cz.
Milicja jako instytucja społeczna (Rola milicji w środowisku miejskim).
Promotor: Stefan Nowakowski

Niklas Dariusz
Kategoria sensu w socjologii rozumiejącej na tle odniesień praktycznych.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Orlik Jacek
Przemiany postaw, potrzeb i aspiracji studentów warszawskich wyższych uczelni.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Prasek Cezary A.
Młodzież współczesna w dziejach filmowych polskiej kinematografii lat 1955 – 70 na tle wybranych kinematografii polskich.
Promotor: Józef Chałasiński

Przybyła – Piwko Elżbieta
Aspiracje i postawy społeczne – zawodowe młodych robotników przemysłowych (na podstawie badań przeprowadzonych w płockiej “Petrochemii”, tarnobrzeskim “Siarkopolu” i warszawskim “Fotonie”).
Promotor: Anna Preiss

Szafnicki Krzysztof
Dochody z pracy jako element zróżnicowania społecznego ludności miejskiej.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1979

Baranowska Maria
Rola społeczna proboszcza w świetle przemian kulturowych wsi polskiej.
Promotor: Edward Ciupak

Borowski Józef G.
Socjologiczna analiza roli organizacji młodzieżowych w społeczeństwie socjalistycznym.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Drążkiewicz Jerzy
Interesy a struktura społeczna (Teoretyczne problemy interesów w strukturze społeczeństwa socjalistycznego).
Promotor: Jan Malanowski

Godlewski Janusz
Socjologiczne uwarunkowania roli zawodowej milicjanta.
Promotor: Józef Tulski

Hryniewicz Janusz
Ruchliwość społeczna a egalitaryzm.
Promotor: Jan Malanowski

Lutyk Aleksander
Sytuacja i potrzeby starszych ludzi na wsi.
Promotor: Barbara Tryfan

Mokpokpo Muki Kodzo Dravi
Popular participation and personalization of power. The case of some rural institutions in Africa.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Podedworna Hanna
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Analiza socjologiczna.
Promotor: Stefan Nowakowski

1980

Chmielewski Piotr
Ewolucjonizm w antropologii kulturowej. Rozważanie wokół teorii kultury i teorii ewolucji Leslie A. White’a.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Dobrzycka Urszula
Myśl filozoficzna i społeczna Edwarda Abramowskiego.
Promotor: Jerzy Szacki

Gładys Jolanta
Zmiana techniczno – organizacyjna w przemyśle polskim. Socjologiczne studium zakładu przemysłowego.
Promotor: Witold Morawski

Kozłowska – Łabanowska Cecylia
Przemiany wzoru osobowego lekarza.
Promotor: Stefan Nowak

Krzemiński Ireneusz
Spory o kontynuacje myśli G. H. Mead’a a współczesne problemy metateoretyczne socjologii.
Promotor: Stefan Nowak

Lipiński Edward
Koncepcja socjologiczna Marshalla McLuhana. Próba interpretacji.
Promotor: Jerzy Szacki

Malewski Mieczysław
Typ przystosowania pracownika w sytuacji pracy a podejmowanie kursowego doskonalenia zawodowego.
Promotor: Kazimierz Doktór

Matynia Elżbieta
Leon Schiller – społeczne drogi teatru XX- lecia międzywojennego.
Promotor: Jerzy Szacki

Mikołajewska Barbara
Zachowanie jednostki w sytuacji pokusy.
Promotor: Stefan Nowak

Radzik Ryszard
Pierwociny ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji wschodniej w latach 1830 – 1863.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Siewierski Jacenty
Idea socjalizmu w pracach K. Kautskiego i O. Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji.
Promotor: Leszek Gilejko

Straus Grażyna
Czytelnictwo literatury fachowej i jego społeczno – zawodowe uwarunkowania.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Wyłczew Rumen I.
Poglądy społeczne współczesnych socjalistów amerykańskich.
Promotor: Jerzy Szacki

Zahorska Marta
Inteligencja a społeczeństwo w myśli społecznej okresu warszawskiego pozytywizmu.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Żółtaniecki Ryszard
Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia w badaniach lokalnych systemów władzy.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Żuk Anna
Antypsychiatria a programy kontrkultury.
Promotor: Jerzy Szacki

1981

Gołdyka Leszek
Uczestnictwo w kulturze a świadomość zróżnicowań kulturalnych.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kliszko Henryk
Pojęcie stosunku produkcji w pracach Karola Marksa.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Malak Zdzisław
Uwarunkowania ruchliwości przestrzennej w Wielkim Mieście.
Promotor: Stefan Nowakowski

Małowiejski Lesław
Motywy wyboru zawodu wojskowego i ich społeczne uwarunkowania.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Ułasiuk Franciszek
Miejsce oficera – emeryta w społeczeństwie.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1982

Baniak Józef
Socjologiczna analiza powołań kapłańskich w Polsce w świetle badań powojennych.
Promotor: Edward Ciupak

Chałubiński Mirosław
Julian Hochfeld jako socjolog marksistowski i myśliciel socjalistyczny.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Grabowska Mirosława
Stosunki międzypokoleniowe w rodzinie a przekaz postaw i wartości.
Promotor: Stefan Nowak

Jaźwińska – Motylska Ewa
Ruchliwość społeczno – zawodowa mieszkańców Warszawy.
Promotor: Michał Pohoski

Kapciak Alina
Społeczne obszary samotności.
Promotor: Stefan Nowak

Koseła Krzysztof
Pomiarowe kryteria doboru wskaźników do badań socjologicznych.
Promotor: Stefan Nowak

Parys Jan
Ghana 1957 – 1966. Społeczne uwarunkowania polityki rozwojowej.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Siellawa – Kolbowska Krystyna E.
Elementy świadomości społecznej nauczycieli Warszawy.
Promotor: Stefan Nowak

Taras Raymond
Societal imperatives and group interests: the changing response of ideology in a socialist state.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1983

Dziadosz Karol
Ochrona dobra dziecka w procesie rozwodowym.
Promotor: Jan Malanowski

Gadomska Magdalena
Elementy świadomości klasowej w subiektywnych przedstawieniach struktury społecznej.
Promotor: Stefan Nowak

Kuczyński Paweł
Technologiczny model wiedzy socjologicznej.
Promotor: Witold Morawski

Nasalska Ewa
Wartości i wzorce edukacyjno – zawodowe propagowane w prasie polskiej oraz obu państw niemieckich.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Nowacka – Schippnick Aleksandra
Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet.
Promotor: Renata Siemieńska

Rabenda – Bajkowska Lucyna
Jakość życia w perspektywie rozważań o kulturze.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Romaniszyn Krystyna
Polonia kanadyjska wobec Polski (1896 – 1939). Obraz Polski a identyfikacja narodowa.
Promotor: Barbara Szacka

Szpociński Andrzej
Obrazy przeszłości w słuchowiskach radiowych dla młodzieży szkół podstawowych w latach 1951 – 53, 1958 – 60, 1973 – 75.
Promotor: Barbara Szacka

Zaborowski Wojciech
Potoczne wizje struktury społecznej. Percepcje struktury społecznej i obranej dystrybucji dóbr.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1984

Banaszak Henryk
Modele blokowe danych socjometrycznych.
Promotor: Klemens Szaniawski

Banaszkiewicz Anna
Treść i struktura orientacji moralnych w międzypokoleniowym przekazie wartości.
Promotor: Stefan Nowak

Firlit Elżbieta
Model małżeństwa i rodziny w świadomości wychowanków domów dziecka.
Promotor: Stefan Nowak

Gireń Stanisław
Proces formowania się treści socjalistycznych w świadomości polskiej klasy robotniczej ( na podstawie pamiętników z lat 1918 – 1970).
Promotor: Bronisław Gołębiowski

Krasnodębski Zdzisław
Rozumienie ludzkiego zachowania. Próby filozoficznego zrozumienia nauk humanistycznych i społecznych.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Pawłowska Joanna
Pojęcie dewiacji w naukach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

Rusoke Otanga
Phenomenological laws and “human universals” in the explanation of behavior.
Promotor: Stefan Nowak

Sawińska Magdalena
Społeczne uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Śpiewak Paweł
Style liberalnego myślenia. Anglo- amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych w XX w.
Promotor: Jerzy Szacki

Widera Wojciech
Związki zawodowe a potrzeby pracownicze w latach 70 – tych w Polsce.
Promotor: Witold Morawski

Zysk Tadeusz
Osobowościowe czynniki wyznaczające strukturę postaw. Struktura i czynniki systemów przekonań.
Promotor: Stefan Nowak

1985

Axer Henryk Andrzej
Społeczne systemy oparcia u chorych psychicznie.
Promotor: Zdzisław Bizoń

Bukraba Izabela
Obrazy kultury ludowej w prasie masowej.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Frątczak – Rudnicka Barbara
Socjalizacja polityczna w rodzinie w warunkach kryzysu społecznego.
Promotor: Renata Siemieńska

Gęsicka Grażyna
Związki zawodowe w systemach społecznych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Giza Anna
Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy.
Promotor: Stefan Nowak

Heythausen Paulo Afonso
Rola narodowego populizmu w procesie integracji narodowej: Brazylia 1930 – 1954.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Jakubowska Iwona
Procesy kształtowania się przekonań i ocen moralnych dzieci i młodzieży.
Promotor: Stefan Nowak

Karpowicz Paweł
Zagadnienia samorealizacji człowieka. Analiza wybranych stanowisk.
Promotor: Jerzy Szacki

Kląskała Wiesław
Rewolucja społeczna w Ameryce Łacińskiej. Podstawowe determinanty a efektywność procesu rewolucyjnego.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Kwiatkowski Piotr
Tradycja regionalna na przykładzie obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalistycznych z lat 1918 – 1983.
Promotor: Jerzy Szacki

Lindenberg Grzegorz
Zmiana społeczna a świadomość polityczna. Dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979 – 1983.
Promotor: Stefan Nowak

Raciborski Jacek
Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947 – 1956.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Sawisz Anna
Uniwersalne i klasowe aspekty systemów oświatowych. Wokół problematyki “nowej socjologii oświaty”.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1986

Pawlik Wojciech
Dewiacje moralności pracowniczej. Zwierciadła i maski.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Sawiński Zbigniew
Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Szczupaczyński Jerzy
Klasa robotnicza a praca najemna. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Zakrzewska Elżbieta
Etnometodologia: między socjologią a hermeneutyką.
Promotor: Hanna Świda – Ziemba

1987

Moczydłowski Paweł
“Drugie życie” w instytucjach totalnych: o sposobach wglądu w sekrety stosunków międzyludzkich.
Promotor: Jacek Kurczewski

Nowak Krzysztof
System instytucjonalny a świadomość społeczna w Polsce. Przełom lat 1970 – 1980.
Promotor: Stefan Nowak

Popławski Wiesław T.
Problematyka klas społecznych we francuskiej myśli filozoficzno – społecznej XX wieku.
Promotor: Zbigniew Kuderowicz

Stasińska Marzanna
Wpływ czynników statusowych i psychospołecznych na drogi edukacyjne młodzieży polskiej.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Staszyńska Katarzyna
Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych.
Promotor: Stefan Nowak

1988

Babiuch Jolanta
Portrety i autoportrety inteligencji polskiej.
Promotor: Witold Morawski

Burakowski Stanisław
Doświadczenie i działanie filozofii i socjologii Floriana Znanieckiego.
Promotor: Jerzy Szacki

Hussain Alokaili Ali M.
Changes in social position of Iraqi women after July 1968 revolution
Promotor: Jan Malanowski

Kacprowicz Grażyna
Małżeństwo i struktura społeczna w Polsce.
Promotor: Michał Pohoski

Kowalski Sergiusz
Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego.
Promotor: Barbara Szacka

Landau-Czajka Anna
Koncepcje społeczno – polityczne polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej 1926 – 1939.
Promotor: Renata Siemieńska

1989

Budakowska Elżbieta
Polityka imigracyjna Kanady a polska imigracja do Kanady w latach 1867 – 1939.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Konecki Krzysztof
Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Studium kultury organizacyjnej.
Promotor: Jolanta Kulpińska

Korab Kazimierz
Etos nauczycieli w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
Promotor: Anna Pawełczyńska

Lompart Aleksandra
Społeczno – kulturowe ramy postrzegania przyszłości.
Promotor: Witold Morawski

Wróblewska – Pawlak Krystyna
Sprawność mówienia i uczestnictwo w kulturze a typ wykształcenia.
Promotor: Antonina Kłoskowska

1990

Domagała Bożena
Idee społeczno – religijne polskiego narodowego Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897 – 1939.
Promotor: Edward Ciupak

Kozłowski Bronisław
Pracownicy polscy zatrudnieni czasowo za granicą. Studium socjologiczne.
Promotor: Józef Tulski

Skalmierski Sławomir
Sytuacja pracy robotników w warunkach nowej techniki.
Promotor: Jolanta Kulpińska

Wiktorowski Wojciech
Telewizyjna konstrukcja rzeczywistości na przykładzie dziennikarskiego filmu telewizyjnego.
Promotor: Antonina Kłoskowska

1991

Bartkowski Jerzy
Kariery społeczno – zawodowe działaczy lokalnych.
Promotor: Renata Siemieńska

Busłowicz – Egeman Małgorzata
Postrzeganie systemu politycznego PRL (w świetle badań w środowisku robotniczym).
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

Gawryluk Elżbieta
Studenci Białegostoku. Tradycje i przemiany.
Promotor: Andrzej Sadowski

Melchior Małgorzata
Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego.
Promotor: Hanna Świda – Ziemba

Mielicka Halina
Aspekty religijne w obyczajach mieszkańców wsi kieleckiej.
Promotor: Edward Ciupak

Sobiech Robert
Problem przestępczości a środki masowego przekazu.
Promotor: Andrzej Tymowski

Wierzchowski Jerzy
Czynniki różnicujące uczestnictwo w kulturze młodzieży wiejskiej.
Promotor: Bronisław Gołębiowski

Zamecka Joanna
Ewolucja koncepcji kontroli społecznej w perspektywie socjologicznych interpretacji zachowań dewiacyjnych.
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

1992

Królikowska Jadwiga
Kościół Rzymsko-Katolicki w sytuacji konfliktu społecznego w Polsce. Studium socjografii “trzeciej strony” w konflikcie 1980 – 1982.
Pr
strongomotor: Edward Ciupak

1993

Stephen Wilhelm
The impact upon academia and scholars of doctoral dissertations at American universities on “Polish” topics.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1994

Kowalczyk Jolanta
Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności śląska cieszyńskiego.
Promotor: Ewa Nowicka

Letkiewicz Wiesław
Środowisko rodzinne dzieci lekko upośledzonych umysłowo a ich stosunek do cudzej własności.
Promotor: Zbigniew Zaborowski

Łodziński Sławomir
Modernizacja nierówności. Edukacja a struktura społeczna we współczesnych Indiach.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Szupejko Małgorzata
Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

1995

Badowska Elżbieta
Możliwości edukacyjne a aspiracje zawodowe i społeczne kobiet.
Promotor: Kazimierz Frieske

Puchala Vincent
State efficacy and economic modernization: a comparative study of Poland and South Korea.
Promotor: Witold Morawski

Sroczyńska Maria
Kultura religijna nauczycieli polskich (Studium socjologiczne nauczycieli regionu świętokrzyskiego).
Promotor: Edward Ciupak

1996

Cieślińska Barbara
Małe miasto w procesie przemian. Studium monograficzne Moniek.
Promotor: Witold Morawski

Dziewulski Henryk
Studium pojęcia morale na użytek badań socjologicznych.
Promotor: Jerzy Szacki

1997

Jelonek Adam
Studium rewolucji Czerwonych Khmerów. Paradygmat autarkicznego rozwoju.
Promotor: Jan Węgleński

Kilias Jarosław
Nacjonalizm T. G. Masaryka.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Moskalewicz Jacek
Rozwój polityki społecznej wobec alkoholu w Polsce w latach 1944 – 1982.
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

Sokołowski Witold
Problematyka ładu społecznego w świetle doktryny Kościoła Rzymsko -Katolickiego.
Promotor: Edward Ciupak

Tyszkiewicz Anna Maria
Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych.
Promotor: Mirosława Marody

Waśkiewicz Andrzej
Między filozofią a historią – interpretacja teorii politycznej we współczesnej literaturze anglosaskiej.
Promotor: Jerzy Szacki

1998

Gawron Marek
Ukryty program socjalizacji. Wybrane aspekty postrzegania rzeczywistości społecznej przez uczniów szkół podstawowych.
Promotor: Mirosława Marody

Żuber Felicja
Publiczność teatralna. Studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie.
Promotor: Andrzej Tyszka

2000

Frąckowiak Jarosław
Determinanty rozwoju moralnego.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Granosik Mariusz
Społeczna organizacja pracy socjalnej – studium interakcyjne.
Promotor: Ewa Nowicka

Kurczewska Urszula
Socjolingwistyczna analiza dyskursu publicznego na temat problematyki europejskiej.
Promotor: Jerzy Szacki

Rymarczyk Piotr
Anarchizm we współczesnej Polsce. Ideologia grup i sceny niezależnej.
Promotor: Wojciech Modzelewski

Trutkowski Cezary
Społeczne reprezentacje polityki.
Promotor: Mirosława Marody

2001

Peszkowski Sławomir
Stosunki społeczne w strukturze eklezjalnej w warunkach społeczeństwa nowoczesnego.
Promotor: Andrzej Wójtowicz

Szawiel Tadeusz
Uwarunkowania demokracji w Polsce postkomunistycznej: społeczeństwo obywatelskie, podziały ideowe, struktura społeczna.
Promotor: Antoni Sułek

Wyszyński Robert
Narodziny czy odrodzenie. Przemiany kultury i świadomości narodowej w byłych republikach ZSRR po upadku komunizmu: przypadek Buriatów i Białorusinów.
Promotor: Ewa Nowicka

Zasacka Zofia
Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu. Analiza tekstów literackich w podręcznikach języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945 – 1990.
Promotor: Barbara Szacka

2002

Domarecka Ewa
Anachoreza jako fenomen ponadkulturowy.
Promotor: Andrzej Tyszka

Grosse Tomasz
Polityka regionalna w Europie i USA.
Promotor: Witold Morawski

Haman Jacek
Systemy głosowania w demokracji przedstawicielskiej: właściwości formalne i ich konsekwencje.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Ibrahim Mahdi Ibrahim
Women generation gap. University female students and generation of their mothers’ attitudes towards women status in Libyan society.
Promotor: Ewa Nowicka

Jasiński Mikołaj
Indeksy siły uczestników gier politycznych.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Konieczna Joanna
Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Nowakowski Krzysztof
Zarządzanie personelem w telewizji publicznej. Dylematy instytucjonalizacji.
Promotor: Wiesława Kozek

Poławski Paweł
Retoryka kwestii społecznej. Konstruowanie i instytucjonalizacja ubóstwa w Polsce w perspektywie historycznej.
Promotor: Kazimierz Frieske

Sińczuch Marcin
Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany systemowej.
Promotor: Mirosława Marody

Sosnowska Anna
Ku historycznej socjologii zacofania. Debata wschodnioeuropejska w polskiej historiografii społeczno – gospodarczej (1947 – 1994).
Promotor: Jacek Kochanowicz

Tyszka Krzysztof
Nacjonalizm a marksizm w sferze teorii i politycznej praktyki.
Promotor: Jerzy Szacki

Zalewski Dariusz
Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji.
Promotor: Kazimierz Frieske

2003

Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka
Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność i kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian.
Promotor: Antoni Sułek

Kochanowski Jacek
Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno-dekonstrukcyjna.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Mandes Sławomir
Pojęcie świata przeżywanego w socjologii.
Promotor: Jerzy Szacki

Molęda-Zdziech Małgorzata
Lobbing i jego wzory. Polskie poszukiwania.
Promotor: Witold Morawski

Słodkowska Irena Anna
Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989.
Promotor: Jerzy Szacki

2004

Batorski Dominik
Sieci społeczne. Charakter, uwarunkowania i konsekwencje struktur relacji społecznych na przykładzie komunikacji inetrnetowej.
Promotor: Andrzej Nowak

Durska Małgorzata
Amerykańska kultura biznesu.
Promotor: Wiesława Kozek

Głowacka-Grajper Małgorzata
Szkolnictwo mniejszościowe. Przekaz kulturowy a więĽ etniczna.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Kowalski Michał
Różnorodna jedność. Przemiany współczesnej tożsamości Kaszubów.
Promotor: Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Marciniszyn Marcin
Instytucje rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście globalizacji i regionalizacji.
Promotor: Witold Morawski

Pawlak Robert
Szkoła i społeczność lokalna w procesie reformowania oświaty
Promotor: Renata Siemieńska-Żochowska

Petryk Włodzimierz
Kościół prawosławny na terenie Warszawy i jego działalność społeczno-religijna.
Promotor: Edward Ciupak

Rakusa-Suszczewski Mikołaj
Podmiotowość a demokracja w teorii Charles’a Taylora.
Promotor: Jerzy Szacki

Trzciński Paweł
“Rdzenność” jako narzędzie ideologiczne w kształtowaniu się narodu – na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja), Federacja Rosyjska.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2005

Abucewicz Monika
Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej.
Promotor: Kazimierz Frieske

Grzymała-Kazłowska Aleksandra
Konstruowanie “innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce w prasie i w badaniach opinii.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Kiersztyn Anna
Czynniki ekonomiczne w wyjaśnianiu terytorialnego zróżnicowania przestępczości.
Promotor: Kazimierz Frieske

Nijakowski Lech
Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Strzyczkowski Konstanty
Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczństwa ponowoczesnego.
Promotor: Mirosława Marody

2006

Bucholc Marta
Dobre obyczaje kupieckie w kapitalizmie stanowym i oligarchicznym. Analiza dyskursów prawniczego i środowiskowego. Ćwiczenia z socjologii wiedzy.
Promotor: Paweł Śpiewak

Gdula Maciej
Utopia, kontrakt i natura – dyskurs o miłości w kulturze eksperckiej.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Jura Jarosław
Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Kuc Marta
Ograniczenia dziedziny w teorii wyboru społecznego.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Majcher-Teleon Agnieszka
Gendering academic elite. Mass University and gender inequality.
Promotor: Renata Siemieńska

Ostrowski Łukasz
Kategoria rasizmu w polskim dyskursie publicznym.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2007

Bossak-Herbst Barbara
Współczesne miasto w wymiarze symbolicznym. Przykład Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Łuczewski Michał
Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007.
Promotor: Jerzy Szacki

Sikorska Małgorzata
Socjalizacja w kontekście zmian społeczno – kulturowych.
Promotor: Mirosława Marody

Szczecińska – Musielak Ewa
Pozanaukowe fascynacje innością kulturową. Polski Ruch Przyjaciół Indian.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Wawrzyniak Joanna
Ofiary, męczennicy i bohaterowie II wojny. Studium dynamiki pamięci społecznej na przykładzie organizacji kombatanckiej ZBoWiD.
Promotor: Jan Marcin Kula

2008

Czarkowska Lidia
Nowy profesjonalizm – kultura środowiska informatyków.
Promotor: Witold Morawski

Domaradzka Anna
Polskie organizacje kobiece i ich liderki.
Promotor: Renata Siemieńska – Żochowska

Lewicki Mikołaj
Polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i czasu.
Promotor: Mirosława Marody

Maciąg Rafał
Społeczna konstrukcja i społeczne wykorzystanie danych medycznych. Przypadek aborcji.
Promotor: Antoni Sułek

Ostrowski Piotr
Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce.
Promotor: Wiesława Kozek

Połeć Wojciech
Wartość różnicy. Reemigranci z Francji na Dolnym Śląsku.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Pustoła Magdalena
Wszyscy pracujemy w niedzielę. Dylematy partycypacji pracowniczej w Polsce w kontekście współczesnych przemian stosunków pracy.
Promotor: Paweł Śpiewak

Radzka Beata
Instytucjonalizm stary i nowy. Spotkanie ekonomii i socjologii.
Promotor: Wiesława Kozek

Sadura Przemysław
Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji.
Promotor: Jacek Raciborski

Włoch Renata
Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

2009

Tomasz Jerzyński
Wybrane korelaty liczby odpowiedzi beztreściowych w badaniach sondażowych
Promotor: prof. UW dr hab. Jerzy Wierzbiński

Bartłomiej Marks
Partie populistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej
Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska

Adam Mielczarek
Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego
Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska

Karolina Wigura-Kuisz
Deklaracje przebaczania i skruchy w polityce na przykładach z historii Polski, Niemiec i Ukrainy w latach 1945-2006. Teorie i praktyka
Promotor: prof. UW dr hab. Paweł Śpiewak

2010

Izabella Anuszewska
Wiedza wspólna i rytuały komunikacyjne: wyniki badań sondażowych jako narzędzie kreowania wiedzy wspólnej we współczesnym społeczeństwie
Promotor: Jan Poleszczuk

Aneta Piekut
Wysoko wykwalifikowani pracownicy cudzoziemscy w transnarodowych korporacjach w Warszawie
Promotor: Krystyna Iglicka

Dariusz Przybysz
Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Filip Raciborski
Szanse kobiet w wyborach do Sejmu 2001-2007
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Dominika Walczak
Mobilność międzynarodowa studentów i kadry naukowej. Motywy, korzyści i koszty udziału
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

2011

Piotr Chmielarz
Wojna i opinia publiczna w nowoczesnym państwie
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Victoria Dunaeva
Miejsce instytucji kultury w rozwoju społeczności lokalnych po przełomie ustrojowym. Polska i Rosja – analiza porównawcza
Promotor: prof. UW dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Katarzyna Gmaj
Europejskie podejście do kwestii obywatelstwa wielokulturowego. Prawne, polityczne i ekonomiczne wyzwania. Przypadek Polski
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka

Anna Kordasiewicz
(U)sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Julia Kubisa
“Bunt białych czepków”. Analiza aktywizacji związkowej sfeminizowanych grup zawodowych
Promotor: prof. UW, dr hab. Wiesława Kozek

Agnieszka Kwiatkowska
Zieloni 2004: studium instytucjonalizacji partii politycznej nurtu postmodernistycznego
Promotor: prof. UW, dr hab. Jacek Raciborski

Adam Ostolski
Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbiorowej współczesnej Polski
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania

Grażyna Szymańska – Matusiewicz
Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Sylwia Urbańska
Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet
Promotor: prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła

Paweł Marczewski
Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a
Promotor: prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak

Małgorzata Dziekońska
Wpływ doświadczeń migracyjnych Polaków w USA na społeczno-ekonomiczną sytuację po powrocie. Przyklad Mazowsza i Podlasia
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka

Tomasz Własiuk
Klientelizm i jego przejawy w życiu politycznym współczesnej Polski
Promotor: prof. UW dr hab. Jacek Raciborski

2012

Katarzyna Abramczuk
Informacja jako podstawa zaufania
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Katarzyna Andrejuk
Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku
Promotor: dr hab. Sławomir Łodziński

Marcin Darmas
Obywatel rycerz. Blaski i cienie ethosu rycerskiego w polskim filmie. Na podstawie twórczości Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka i Jerzego Skolimowskiego
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Aneta Foltyniewicz
Uwarunkowanie postaw merytokratycznych. Współczesna Polska w perspektywie porównawczej
Promotor: prof. Kazimierz M. Słomczyński

Marta Lenart
Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Przestrzeń edukacji, aktywności i rozrywki osób starszych
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Ilona Matysiak
Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Olga Napiontek
Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska w gimnazjach
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Aleksandra Winiarska
Drzwi w drzwi z obcym. Międzyetniczne sąsiedztwo w Warszawie
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Julia Sałacińska-Rewiakin
Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

2013

Jan Dzierzgowski
Gospodarka oparta na wiedzy: niespełnione obietnice i problem umiejętności
Promotor: prof. UW dr hab. Kazimierz Frieske

Marta Szaranowicz-Kusz
„Nowi obywatele”. Społeczne aspekty procesu naturalizacji cudzoziemców w Polsce
Promotor: prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński

Marcin Wacław Zieliński
Efekt ankieterski w procesie konstruowania odpowiedzi na pytania w wywiadzie kwestionariuszowym. Studium na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
Promotor: prof. Antoni Sułek

2014

Adam Gendźwiłł
Poza partią i partyjnością. Syndrom antypartyjny w polskiej demokracji po 1989 r.
Promotor: prof. Mirosława Grabowska

Natalia Hipsz
Studium nad efektem społecznej poprawności w wywiadzie kwestionariuszowym. „Randomized response technique” – rozumienie i efektywność
Promotor: Dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW

Agata Komendant-Brodowska
Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Łucja Krzyżanowska
Praca, wiek, emerytura. O społecznych mechanizmach dezaktywizacji starszych pracowników
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Łukasz Pawłowski
Cała władza w ręce stowarzyszeń? Brytyjska myśl pluralistyczna a współczesne problemy demokracji przedstawicielskiej
Promotor: dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW

Wojciech Rafałowski
Fragmentacja i polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych
Promotor: prof. Jacek Raciborski

Tomasz Zając
Selekcyjne i prognostyczne funkcje matury
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Marianna Zieleńska
Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji
Promotor: prof. Mirosława Marody

2015

Aleksandra Bilewicz
W stronę gospodarki społecznie zanurzonej. Kooperatywy spożywcze w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Justyna Jóźwiak
Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości
Promotor: prof. Jan Węgleński

Łukasz Krzyżanowski
Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce (1945-1950)
Promotor: prof. dr hab. Jan Marcin Kula

Maria Rogaczewska
Przemiany wzorów religijności w Polsce a mechanizmy uspołecznienia
Promotor: prof. Mirosława Marody

Agata Stasik
Ocena ryzyka i niepewności związanych z nowymi technologiami jako wyzwanie dla demokracji. Kontrowersje wokół wydobywania gazu łupkowego w Polsce
Promotor: prof. Mirosława Grabowska

Karolina Sztandar-Sztanderska
Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce
Promotor: prof. François Bafoil, prof. Wiesława Kozek

Michał Woźniak
Aglomeracja warszawska. Przestrzenne zróżnicowanie strefy podmiejskiej
Promotor: prof. dr hab. Jan Węgleński

2016

Anna Baczko-Dombi
Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Konrad Burdyka
Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych
Promotor: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Agata Dembek
„Miękkie kompetencje” menedżerskie jako sprofesjonalizowane umiejętności społeczne. Socjologiczna analiza zjawiska
Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno

Barbara Jancewicz
Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów
Promotor: prof. dr hab.  Grzegorz Lissowski

Marta Kołodziejska
Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

Paula Kukołowicz
Przymus zaakceptowany. Legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych
Promotor: prof. Krzysztof Koseła

Marta Łazarowicz-Kowalik
Anatomia sukcesu w nauce. Studium socjologiczne laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Promotor: prof. Renata Siemieńska-Żochowska

Stanisław Maksymowicz
Mandatoryjna zmiana społeczna. Studium przełączenia na cyfrowe nadawanie telewizji
Promotor: prof. Krzysztof Koseła

Justyna Pokojska
Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor)
Promotor: prof. Sławomir Łodziński

Agnieszka Radziwinowicz
Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence Deportation from the United States
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Paulina Sobiesiak-Penszko
Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim
Promotor: prof. Jerzy Bartkowski

Krzysztof Świrek
Teorie ideologii na przecięciu psychoanalizy i marksizmu: Althusser, Jameson, Žižek
Promotor: prof. Paweł Śpiewak

2017

Dominika Michalak
Władza niesądzenia. Języki publiczne akademickiej psychologii, kulturoznawstwa i filologii klasycznej
Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno

Jakub Motrenko
Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Krzysztof Podwójcic
Akademickie biura karier jako narzędzie współpracy uczelni z pracodawcami
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Maja Sawicka
Emocje w płynnej nowoczesności. O kulturze emocjonalnej współczesnego społeczeństwa polskiego
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Lidia Stępińska-Ustasiak
Ludzie wiedzy czy celebryci – legitymizacja i społeczne konstruowanie współczesnego eksperta w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Danuta Zasada
Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

2018

Mateusz Grodecki
Cztery strony trybun. Procesy generowania i formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce
Promotor: prof. Mirosława Grabowska
Promotor pomocniczy: dr Radosław Kossakowski

Beata Kowalczyk
„Transnational” Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music.
Promotorzy: prof. Marie Buscatto i dr hab. Izabella Wagner-Saffray

Dominik Wasilewski
Uniwersytet opuszcza wieżę z kości słoniowej. Dyskusja wokół komercjalizacji badań naukowych w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński