Zespół

4 kwi, 2013;

Zespół Zakładu Psychologii Społecznej

Prof. Mirosława Marody
kierownik Zakładu
Zainteresowania naukowe:
 • teoria zmiany społecznej,
 • komunikacja społeczna
 • teoria praktyk społecznych,
 • socjologia poznania,
 • socjologia historyczna,
 • psychologia społeczna,
 • socjolingwistyka,
 • metody jakościowe w naukach społecznych
prof. Anna Giza Zainteresowania naukowe:
 • rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej
 • socjologia ewolucyjna
 • marketing w perspektywie socjologicznej
dr Mikołaj Lewicki Studiował na MISH-u (głównie socjologię i filozofię) oraz w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą wojen kulturowych w USA oraz roli intelektualistów.Doktorat, o tym „dlaczego przyszłość Polski nie może się zacząć”- o dyskursach transformacyjnych w Polsce, po roku 1989 w kontekście teorii czasu społecznego i teorii modernizacji obronił w roku 2008. Od paru lat zajmuje się badaniami relacji między sektorem finansowym, a społeczeństwem – zadłużeniem, tzw. finansjalizacją oraz działaniem tzw. „urządzeń rynkowych” (market devices), procesami nadawania wartości rynkowej, wartościowania i uwspółmierniania oraz tym, jak zmienia się nasze rozumienie komunikacji poprzez media (szczególnie masowe), a wraz z nim – pęka ład instytucji tworzących rynek medialny.

Zainteresowania naukowe:

 • kultura gospodarcza
 • rozwój przedsiębiorczości i kapitalizmu w Polsce, szczególnie po roku 1989
 • społeczno-gospodarczy rozwój Polski
 • obserwacje i teorie publiczności, widowni oraz obiegów kulturowych
 • teorie mediów
 • teorie i badania wartościowania, ekonomii wartości oraz neopragmatyzmu w socjologii
 • socjologia czasu, temporalne aspekty struktury i tożsamości w późnej nowoczesności
dr Sławomir Mandes Zainteresowania naukowe:

 • socjologiczna psychologia społeczna
 • socjologia religii
 • socjologia ekonomiczna
 • teoria socjologiczna
dr Anna Przybylska Ukończyła studia socjologiczne i politologiczne (Uniwersytet Warszawski) oraz studia nad mediami i komunikowaniem (Uniwersytet w Amsterdamie). Interesują ją badania stosowane inspirowane dorobkiem w tych trzech obszarach nauki.Kierownik Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii UW. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, the European Communication Research and Education Association, the International Association for Media and Communication Research.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria, metody i narzędzia deliberacji
 • konsultacje społeczne
 • socjologia mediów
 • (nowe) media i władza
 • społeczności lokalne
dr Małgorzata Sikorska Jej zdaniem, socjologia to przede wszystkim uważne przyglądanie się otaczającej nas rzeczywistości. Z tego „przyglądania się” zajęła się tematami związanymi z życiem rodzinnym (bo tak ją własna rodzina zainspirowała). Tego „przyglądania się” stara się uczyć swoich studentów. To „przyglądanie się”, a wraz z nim bycie socjologiem, może być wciągającym zajęciem.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia rodziny: zmiany w sferze życia rodzinnego, nowe role matki, ojca i dziecka, nowe wzory socjalizacji
 • współczesne społeczeństwo polskie
 • „socjologia kulinarna”
 • psychologia społeczna traktowana jako dziedzina naukowa zajmująca się działaniami jednostek na „poziomie mezo”: między poziomem jednostkowym a poziomem społecznym
dr Cezary Trutkowski Zainteresowania naukowe

 • socjologiczne formy psychologii społecznej
 • teoria społecznych reprezentacji
 • badania języka i komunikacji (analiza treści, analiza konwersacyjna, analiza dyskursu)
 • metodologia badań społecznych
mgr Natalia Cabaj
kontakt:
natalia.cabaj[at]gmail.com
Ukończyła Instytut Socjologii UW oraz IPSIR UW (w którym ma nadzieję już niedługo obronić długo odkładaną pracę magisterską). Od niedawana wchodzi w skład Zakładu Psychologii Społecznej IS UW. Zawodowo zajmuje się badaniami rynku.

Zainteresowania naukowe:

 • badania sondażowe jako źródło społecznej samowiedzy
 • ekspertyzacja życia codziennego
 • ilościowe i jakościowe metody badań społecznych i marketingowych
mgr Beata Charycka
kontakt: b.charycka[at]is.uw.edu.pl
Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UW, obecnie doktorantka (od 2012 roku), zawodowo związana z Instytutem Spraw Publicznych

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja i dialog społeczny
 • partycypacja obywatelska
 • wspólnoty lokalne, więzi społeczne
mgr Dominika Czerniawska
kontakt: dczerniawska[at]gmail.com
Socjolożka, obecnie pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznegi i Komputerowego UW; zajmuje się przemianami komunikacji naukowej i jej zmianami związanymi z rozpowszechnieniem się ICT.

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja naukowa, nowe formy tworzenia wiedzy
 • pomiary efektów nauki
 • otwarta nauka

Najnowsze publikacje:

 • Otwarty dostęp – nowe sposoby tworzenia i korzystania z wiedzy, Biuletyn PTE, nr 2(56) 2012
 • Wykluczenie cyfrowe. Strukturalne uwarunkowania korzystania z internetu w Polsce i województwie mazowieckim, MGG Conferences, ISBN: 978-83-63557-30-0, Warszawa: 2012
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego, MGG Conferences, ISBN: 978-83-63557-36-2, Warszawa: 2012
mgr Aleksandra Gołdys
kontakt: goldysa[at]gmail.com
Rozbieg do decyzji o doktoracie trwał u niej bardzo długo. Wydawało jej się, że nie ma naukowego temperamentu, a jest praktykiem – ciekawskim podglądaczem zachowań. Po kilku latach współpracy z organizacjami sportowymi i samorządami lokalnymi zaczął jej doskwierać brak teorii na temat społecznej roli sportu oraz konkretnych metod socjologicznych, które mogłyby być maksymalnie użyteczne w tworzeniu polityk lokalnych. Pomyślała więc o takim użytecznym doktoracie. Lubi wierzyć, że socjologia jest nie tylko nauką, ale również rodzajem misji. Uważa, że kluczowe w socjologicznym instrumentarium jest empatia i oczytanie (najbardziej ją irytuje, że nie wiedząc co zrobili inni zaczynamy wymyślać rzeczy od nowa – cóż za czasu marnowanie!). Jej doświadczenia pokazują, że jest wielki popyt na rzeczową socjologiczną ekspertyzę, ale wciąż socjologowie nie potrafią być „dostępni” – rzeczywiście pomagać, rzeczywiście tłumaczyć, prawdziwie wysłuchać, odpowiednio szybko zareagować. Chciałaby się jakoś w miarę swoich możliwości dołożyć do zmiany tej sytuacji.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie socjologii w tworzeniu polityk
 • metodologia badań jakościowych (szczególnie jej objaśnianie i praktyczne stosowanie)
 • badania jakościowe
 • zmiana społeczna
 • nowe technologie
 • socjologia sportu
 • analiza instytucjonalna

Najnowsze publikacje:

 • “Mistrzostwa zwolnione z w-fu”, Mała Kultura Współczesna, 12/201
mgr Piotr Idzik
kontakt: piotr.idzik[at]vp.pl
Magister Socjologii UJ, Licencjat Zarządzania i Marketingu UJ oraz Stosunków Międzynarodowych KSW. Zawodowo zajmujący się badaniami marketingowymi, członek PTBRiO.
Doświadczenie zawodowe łączy z zainteresowaniami naukowymi traktując za Z. Baumanem konsumpcję jako główny przejaw aktywności współczesnego człowieka. Miłośnik Kin Studyjnych i podróży po Europie, w trakcie których: degustuje lokalną kuchnię, ogląda mecze piłkarskie lokalnych drużyn oraz poznaje lokalną kulturę klubową.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia konsumpcji i stylów życia
 • socjologia informacji
 • nowoczesne ponadnarodowe społeczeństwo i jego stratyfikacja
mgr Łucja Krzyżanowska
kontakt: lucja.krzyzanowska[at]gmail.com
Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.. Badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research – Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Zainteresowania naukowe:

 • „siwiejące” społeczeństwo i „generacja 50+
 • jakościowe metody badań społecznych oraz marketingowych

Najnowsze publikacje:

 • rozdz. „Praca”, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa (w druku); współautorka
 • „Homo sovieticus czy doświadczony pracownik? – pracownik w wieku 50+ oczami pracodawcy” – artykuł przyjęty do druku w publikacji pokonferencyjnej przygotowywanej w ramach Łódzkich Dni Gerontologii 2012 (w druku)
 • „Życie bez pracy – o niespodziewanych kosztach przejścia na emeryturę”, w: T. Maślanka, K. Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa, WUW: 2012
 • „Fear is a bad adviser – consequences of negative attitudes of the Poles towards the pension system”, w: J. Perek-Biała, A. Hof (red.), Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University Press, Kraków 2012
 • Raport „Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach młodych matek” opublikowany na stronie internetowej AXA Polska; współautorka
  “O braku wzajemnego zrozumienia”, Kultura Liberalna 21.02.2012

Badania:
„Zoom na UTW” – projekt badawczy poświęcony polskim Uniwersytetom Trzeciego Wieku realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”. Badanie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

mgr Agata Nowotny Zajmuje się socjologią i antropologią dizajnu, kultury materialnej, kulturą wizualną, badaniami kultury popularnej oraz nowych mediów.
Specjalizuje się w jakościowych badaniach społecznych i marketingowych (fokusy, wywiady indywidualne, obserwacje, analizy semiotyczne, badania etnograficzne) oraz w szkoleniach i warsztatach kreatywnych (dla różnych grup odbiorców: projektantów, przedstawicieli NGO, lokalnych instytucji kultury).Pracuje jako badaczka społeczna w projektach badawczych i animacyjnych. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę“ – jest współautorką i konsultantką merytoryczną koncepcji sieci Latających Socjologów.

Najnowsze publikacje

 • Gra w otwarte projekty. Dizajn i innowacje w dobie otwartych licencji, w: My dzieci – siecie. Wokół manifestu, Fundacja Nowoczesna Polska, 2012
 • Nieoczywista oczywistość przystanków, w: Przystanki polskie, M. Rawluk, wyd. Bęc Zmiana, 2012
mgr Franciszek Przeradzki
kontakt: przeradzkif[at]is.uw.edu.pl
Miłośnik i badacz podróży w każdym wydaniu. Teoretyk i praktyk, który oprócz pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni uczy też nurkowania i narciarstwa.

Zainteresowania naukowe:

 • podróże i turystyka
 • ponowoczesne formy podróżowania
mgr Maja Sawicka
kontakt: maja.sawicka[at]gmail.com
Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UW. Rozpoczęła studia doktoranckie w 2011 roku.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia emocji
 • przemiany kultury emocjonalnej i norm dotyczących emocji
 • przejawy obecnoci emocji w życiu społecznym
 • nowe wymiary wspólnotowości, więzi społeczne
 • komunikacja, komunikacja zapośredniczona, nowe formy komunikacji

Najnowsze publikacje:

 • “Kostka cukru w szklance wody, czyli w stronę socjologii psychologicznej. Recencja książki B. Lahire’a pt. The Plural Actor”, Kultura i Społeczeństwo nr 1/2013
 • “Każdy z nas jest Emmą Bovary, czyli dlaczego miłość boli. Recencja książki E. Illouz pt. Why Love Hurts”, Kultura Współczesna nr 3(74)/2012
mgr Łukasz Sokołowski
kontakt: luklsok[at]gmail.com
Psycholog i etnolog

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia mediów i publiczności
 • socjologia praktyk społecznych
 • historia społeczna jednostki
 • socjologia Norberta Eliasa

Badania:
N N116 276338 „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej” 2010-20123.

mgr Magdalena Tomasik Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Część studiów odbyła na University College Dublin w Irlandii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, demografii, socjologii rodziny, ilościowych i jakościowych metod badań społecznych oraz marketingowych. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadzała badania przy ewaluacji Programu Integracji Społecznej (w ramach PPWOW), a także na potrzeby firm realizujących jakościowe i ilościowe badania rynku medyczno-farmaceutycznego. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

Najnowsze publikacje:

 • “Polska w Unii Europejskiej”, w: A. Giza, M. Sikorska (red.) Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: 2013 (współautor: M. Zieleńska)
 • “Zapewnianie jakości i ewaluacja” w: M. Federowicz, A. Wojciuk (red.) Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji, Warszawa: w redakcji (współautor: M. Dybaś)
 • “Diagnoza obecnego stanu – osoby niepełnosprawne w instytucjach aktywizacji społecznej i zawodowej”, w: I. Wóycicka (red.) Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Warszawa: w redakcji

Badania:
„Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (projekt BECKER)”

mgr Agata Urbanik
mgr Karolina Wereta
kontakt: weretak[at]is.uw.edu.pl
Doktorantka IS UW. Od 4 lat dzieli swoje życie między Polskę a Kolumbię, prowadząc badania terenowe dotyczące partycypacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnych. We współpracy z Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Kolumbia), prowadzi obecnie projekt badawczy “Through art and culture towards the city of citizens. The influence of municipal cultural strategies on local communities development”.

Zainteresowania naukowe:

 • partycypacja społeczna
 • sztuka miejska
 • sojologia miasta
 • development studies
 • historia konfliktu kolumbijskiego

Najnowsze publikacje:

 • “Wielki eksperyment miejski”, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (opracowanie zbiorowe), Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: 2013
mgr Marianna Zieleńska
kontakt: zielm[at]yahoo.com
Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej, asystentka naukowa w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji. Prowadzi szereg badań związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego – szczególnie w obszarze polityki rynku pracy, integracji społecznej, edukacji oraz rozwoju obszarów wiejskich (w tym badania ewaluacyjne). W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia związane z działaniem administracji publicznej oraz rozwojem służby cywilnej.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria systemów Luhmanna
 • socjologia organizacji
 • zmiana społeczna/instytucjonalna
 • historia idei

Najnowsze publikacje:

 • “Factors facilitating or impeding development of capabilities of young people with low skills. The case study of vocational education programme in Poland”, Social Work and Society, vol. 10, no 1/2012

Badania:
Walcząc z biedą w Europie: Przebudowa polityki aktywnej integracji poprzez partycypacyjne oraz zintegrowane metody zarządzania wielopasomwego (akronim: COPE) – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach 7. Programu Ramowego.
European Working Conditions Observatory w ramach Europe Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – celem projektu jest monitorowanie warunków pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Praca, edukacja, partycypacja – Jak zwiększać szansy młodych ludzi? (akronim: Workable)” – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach 7. Programu Ramowego, dotyczący szans młodych ludzi na rozwój zawodowy oraz dopasowania zdobywanych przez nich kwalifikacji i umiejętności do zmieniającego się popytu na pracę.

mgr Mateusz Halawa
kontakt: mateuszhalawa[at]gmail.com,
strona: mateuszhalawa.com
Jest absolwentem IS UW oraz Wydziału Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku. Zajmuje się etnografią i badaniami jakościowymi, pisze o mediach, antropologii kredytu i długu, życiu codziennym w kapitalizmie i kulturze popularnej.

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia i socjologia ekonomiczna, social studies of finance
 • emocje i podmiotowość w kapitalizmie
 • praktyki posługiwania się nowymi i starymi mediami

Najnowsze publikacje:

 • Youth and Media. New Media and Cultural Participation, Frankfurt, Peter Lang: w redakcji (2013),
  współautorzy: M. Filiciak, M. Danielewicz, P. Mazurek, A, Nowotny
 • “Tylu Polaków naraz widzieć… O statystycznym wytwarzaniu społeczeństwa”, w: A. Giza (red.) Gabinet luster. Kształtowanie samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, Warszawa, Scholar: w redakcji (2013)

Badania:
Inhabiting Postsocialism: The Rise of Mortgages in Poland, kierownik, Dissertation Fieldwork Grant, The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, realizowany w The New School for Social Research (2013).
Nowe media jako technologie „ja”. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, cyfrowych i sieciowych technologii komunikowania, kierownik, grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca, UW (2011-2013).

dr Małgorzata Molęda-
Zdziech
kontakt: malgorzatamoleda-
zdziech[at]wp.pl
Socjolożka, niepraktykująca antropolożka (wierzą, że zawody mają płeć), choć zawodowo związana z SGH, sercem, duchem wciąż w IS UW; kolekcjonerka aniołów w każdej postaci, lubi operę i dolce far niente, nie lubi zdrobnień

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia mediów, mediatyzacja życia publicznego
 • celebryci jako nowi bohaterowie współczesności
 • lobbing i grupy interesów na poziomie narodowym, europejskim

Najnowsze publikacje:

 • Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa: 2013
 • “Mediatyzacja jako ujęcie teoretyczne dla opisu rzeczywistości społecznej”, w: Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne, M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), Scholar, Warszawa: 2012
 • “Lobbing w służbie demokracji”, Kultura Liberalna, 24.01.2012
 • “Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na infromacjach i wiedzy”, w: Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Studia i Prace, nr 10/2012 SGH Warszawa
 • Kryzys w mediach, media w kryzysie, K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH
mgr Dorota Olko
kontakt: d.olko[at]is.uw.edu.pl
Ukończyła socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną w ramach Kolegium MISH, a także Podyplomowe Studium Filologii Polskiej ze specjalnością „Redakcja językowa tekstu” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Współprowadziła badania ewaluacyjne projektów z zakresu partycypacji obywatelskiej, m.in. dla Fundacji Pole Dialogu. Związana ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Brzozowskiego, zajmowała się promocją Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat

Zainteresowania naukowe:

 • partycypacja obywatelska, socjologia miasta
 • kultura terapeutyczna
 • socjologia ciała
 • style życia
 • społeczne konsekwencje przemian rynku pracy
dr Konstanty Strzyczkowski
kontakt: kstrzycz[at]is.uw.edu.pl
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia konsumpcji
 • kultura popularna
 • produkcja społeczna

Najnowsze publikacje:

 • Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa ponowoczesnego, WUW: 2012
 • Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.), WUW: 2012
 • ‘Bigger cages, longer chains?’ Prosumpcja w erze gospodarki cyfrowej”, w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.), WUW: 2012
 • “Czego suchasz? Wolność i dyskryminacja w gustach muzycznych”, w: Sztuka i Polityka. Muzyka popularna, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012
Mgr Maria Rogaczewska Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego, współtwórczyni inicjatywy “Projekt Społeczny 2012″ www.ps2012.pl finansowanej przez CEE Trust.Głęboko zainspirowana nurtem “public sociology”, wierzy, że socjologia ma sens o tyle, o ile socjologowie czują się odpowiedzialni za dawanie ludziom narzędzi rzetelnej diagnozy, krytyki społecznej i samozrozumienia. Te narzędzia samorozumienia i działania są szczególnie istotne w dobie bardzo silnej presji biurokracji państwowej i władzy rynków na struktury społeczeństwa obywatelskiego, rodziny i jednostki. W codziennej pracy łączy działalność naukową z zaangażowaniem społecznym (jest członkinią kilku organizacji pozarządowych).Specjalizuje się w badaniach jakościowych dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, kapitału społecznego w społeczeństwach postkomunistycznych, a także w badaniach ewaluacyjnych i strategicznych dla wielu instytucji polityki społecznej i trzeciego sektora w Polsce. Planowana rozprawa doktorska dotyczyć będzie typologii wzorów religijności wśród młodych Polaków wchodzących w dorosłość.Jako niezależna badaczka współpracowała z ministerstwami, urzędami różnego szczebla, Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Towarzystwem „Więź”, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami.Trenerka organizacji pozarządowych i pracowników samorządów w projekcie systemowym “Decydujmy razem”.

Najnowsze publikacje:
“I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me: How Twenty- and Thirty- Somethings Reevaluate Their Religion in Poland”, Journal of Contemporary Religion, special edition: w redakcji,
współautor: S. Mandes

Badania:
Projekt Społeczny 2012, grant udzielony przez Trust of Civil Society in Central and Eastern Europe na innowacyjne badania, inicjatywy społeczne i monitoring związany z modernizacją Polski i Ukrainyw konekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. http://www.ceetrust.org/grant/152/Grant LOCALIZE http://www.localise-research.eu/

mgr Karolina Sztandar-
Sztanderska
kontakt:
k.sztanderska[at]gmail.com
Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (IS UW) i w Sciences Po de Paris. W swojej pracy analizuje relację między państwem a obywatelem na przykładzie praktyk podejmowanych wobec osób bezrobotnych w Polsce. Od 2011 r. jest zatrudniona w IS UW w ramach europejskiego projektu badawczego LOCALISE: local words of social cohesion (7PR). Wcześniej brała już udział w kilku projektach międzynarodowych (WORKABLE: Making capabiilities work, YOUNEX: Youth, employment & exclusion in Europe, CAPRIGHT: Resources, rights and capabilities; in search of social foundations for Europe), reprezentując m.in. IS UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Szkołę Główną Handlową oraz polskich (MNiSW). Jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe wzbogaciły liczne wyjazdy stypendialne do Francji (stypendium rządu francuskiego w Sciences Po de Paris w Paryżu i Université Nancy 2) i zatrudnienie w zespole prof. Martina Heidenreicha w Niemczech (Carl von Ossietzky Universität). Z wykształcenia: socjolog (magisterium w IS UW) i filozof (maîtrise w Université Nancy 2), w praktyce: socjolożka i tłumaczka.

Zainteresowania naukowe:

 • Jej zainteresowania naukowe na różnych etapach obejmowały:
 • socjologię i antropologię nauki, teorię socjologiczną, socjologię i antropologię polityki publicznej, czy w końcu, socjologię i antropologię organizacji. Ale zamiast opisu pracy naukowej przez odwołanie do uznanych podziałów dyscyplinarnych i subdyscyplinarnych, woli odnosić się do problemów, którymi się zajmowała: przekładalności różnych perspektyw teoretycznych i dyscyplinarnych, ich zastosowań w badaniach empirycznych oraz problematyki praktyk społecznych, translacji i życia codziennego.

Badania:
międzynarodowe:
„LOCALISE: local words of social cohesion” (7PR), kierownik projektu w IS UW: dr Sławomir Mandes.
„WORKABLE: Making capabilities work, kierownik projektu w IS UW: dr Sławomir Mandes.
polskie:
„Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu”, Narodowy Program Humanistyki, kierownik projektu w IS UW: dr Joanna Wawrzyniak.

mgr Zofia Waślicka Jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych UW i na w Institut des Sciances Sociales du Politique na uniwersytecie Paris X.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia pamięci
 • muzea
 • Zagłada Żydów
dr Joanna Zalewska
kontakt:
joanna.marta.zalewska
[at]gmail.com
Adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Pracę magisterską obroniła na Wydziale Psychologii UW, pracę licencjacką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Studia doktoranckie ukończyła w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Pracę doktorską z dziedziny socjologii „Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości przez warszawskich seniorów” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej i obroniła w IFiS PAN. Recenzentkami były prof. dr hab. Mirosława Marody i prof. dr hab. Anna Titkow.

Zainteresowania naukowe:

 • rewolucja konsumpcyjna (rewolucje konsumpcyjne?) w Polsce: przemiany organizacji konsumpcji, wykształcanie się metanawyków i mody jako podstawowego mechanizmu naśladownictwa oraz przemiany więzi społecznych (szczególnie w rodzinie) w przebiegu życia trzech pokoleń

Badania:
Badaczka w grancie NN116274738 „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2010-2012); temat: starość w kulturze popularnej w Polsce, analiza seriali. Tom zbiorczy z tego grantu jest już w druku.
Grant wewnątrzuczelniany APS BSTP 5/11-I „Organizacja konsumpcji a przemiany praktyk i więzi społecznych w przebiegu życia starszych pokoleń” (2011-2012). Artykuł “Consumer revolution interrupted: Household innovations and the shift from ages of custom to ages of fashion in Poland” został wysłany do Journal of Consumer Culture, oczekiwanie na recenzje (status Awaiting Reviewer Selection).

Dyżury doktorantów

11 paź, 2011;
IMIĘ NAZWISKO TELEFON DYŻUR
Magdalena Bartnik 22-55-20-709
Łukasz Bertram 22-55-20-708
Jan Betley 22-55-20-273 jan.betley@gmail.com
Michał Bielecki 22-55-20-701 m.bielecki@is.uw.edu.pl
Aleksandra Bilewicz 22-55-20-711 czwartek 15.30 – 16.30
Łukasz Błoński 22-55-20-701 l.blonski@is.uw.edu.pl
Marek Bożykowski 22-55-20-273 mbozykowski@uw.edu.pl
Anita Brzozowska 22-55-20-709  po umówieniu się: brzozowska.anita@gmail.com
Grzegorz Brzozowski 22-55-20-712 czwartek, godz. 13.30 – 14.30
Krzysztof Bulkowski 22-55-20-273 poniedziałek 14.00 – 15.00, p. 22
Konrad Burdyka 22-55-20-702
Ewa Cichocka po umówieniu się e-mailowym: e.cichocka@student.uw.edu.pl
Igor Czernecki 22-55-20-712 igorczernecki@gmail.com
Agata Dembek 22-55-20-720 środa 17.00 – 18.00
Katarzyna Dębska po umówieniu się e-mailowym: k.debska@is.uw.edu.pl
Michał Dobrołowicz 22-55-20-714 po emailowym umówieniu się: m.dobrolowicz@is.uw.edu.pl
Michał Dudek 22-55-20-
Piotr Dworzański 22-55-20-709 po umówieniu się: pdworzanski@gmail.com
Joanna Erbel 22-55-20- środa 13.00 – 14.00
Magdalena Fac-Bal 22-55-20-708
Adam Gendźwiłł 22-55-20-708
Iwona Gmaj 22-55-20-709 po umówieniu się: iwona.gmaj@gmail.com
Mateusz Grodecki 22-55-20-707 czwartek 15.00 – 16.00, p. 103
Weronika Grzebalska 22-55-20-
Krzysztof Gubański 22-55-20-718 środa 15.00 – 16.00, p. 312 (po mailowym umówieniu się)
e-mail: k.gubanski@is.uw.edu.pl
Karol Haratyk 22-55-20-701 karolharatyk@gmail.com
Yauhen Hrynevich 22-55-20-701 metrix44@gmail.com
Paweł Karamuz 22-55-20-
Marta Kołodziejska 22-55-20-720 wtorek 12.30 – 13.30
Daniel Kontowski 22-55-20-712 d.kontowski@is.uw.edu.pl
Justyna Kościńska 22-55-20-709 czwartek 15.00 – 16.00 (po mailowym umówieniu się)
Stanisław Krawczyk 22-55-20-
Piotr Krośniak 22-55-20-702
Łukasz Krzyżanowski 22-55-20-711 lukasz.krzyzanowski@is.uw.edu.pl
Anna Kuczyńska 22-55-20-701
Paula Kukołowicz 22-55-20-708 urlop macierzyński
Joanna Kusiak 22-55-20-712 jkkusiak@gmail.com
Karol Leszczyński 22-55-20-709  po umówieniu się: el.karol@gmail.com
Katarzyna Lewandowska 22-55-20-709 ka_lewandowska@wp.pl
Aleksandra Leyk 22-55-20-
Stanisław Maksymowicz 22-55-20-
Dominika Michalak 22-55-20-720 środa 15.00 – 16.00
Monika Miłowska 22-55-20-
Michał Miszkowski 22-55-20-708 wtorek 12.00 – 13.00
Justyna (Pękala)Motrenko 22-55-20-708
Jakub Motrenko 22-55-20- piątek 12.00 – 13.00
Marcin Nowak 22-55-20-
Agnieszka Nowakowska 22-55-20-230 nowakowska.agni@is.uw.edu.pl
Jędrzej Ochremiak 22-55-20- środa 15.00 – 16.00
Agnieszka Ogrocka-Klepacz 22-55-20-
Elżbieta Oknińska 22-55-20-
Dorota Olko 22-55-20-718 środa 15.00 – 16.00
Luiza Organek 22-55-20-709 luiza.organek@gmail.com
Karol Osłowski 22-55-20-710 wtorek 18.00 – 20.00 (po umówieniu się: karol.oslowski@gmail.com)
Dominik Owczarek 22-55-20-
Kinga Pawłowska 22-55-20-702
Łukasz Pawłowski 22-55-20-712 wtorek 16.00 – 17.00, p. 302
Przemysław Piechocki 22-55-20-
Justyna Pokojska 22-55-20- poniedziałek, godz. 10.00 -11.00 po umówieniu się: justyna.pokojska@gmail.com
Franciszek Przeradzki 22-55-20-718 przeradzkif@is.uw.edu.pl
Agnieszka Radziwinowicz 22-55-20-711  czwartek 15:30 – 17:00, p. 301a
Tomasz Rawski 22-55-20-701 wtorek 11:30-12:30 (po umówieniu):  t.rawski@is.uw.edu.pl
Beata Rzewuska 22-55-20-711
Maja Sawicka 22-55-20-718 środa 9.00 – 10.00, p. 312 (po mailowym umówieniu się):
m.sawicka@is.uw.edu.pl
Lia Sayadyan 22-55-20-701 sayadyanlia@gmail.com
Jonathan Scovil 22-55-20-708 czwartek 12.00 – 13.00, p. 103
Agata Skalec 22-55-20-
Magdalena Smak-Wójcicka 22-55-20-
Łukasz Sokołowski 22-55-20-718 wtorki 12.45 -13.45
Agata Stasik 22-55-20-708
Jędrzej Stasiowski 22-55-20-702
Kamila Stępniowska 22-55-20-
Michał Szostek 22-55-20-
Krzysztof Świrek 22-55-20- krzysztof.swirek@gmail.com
Piotr Teisseyre 22-55-20-
Karol Templewicz 22-55-20-720
Miłosz Ukleja 22-55-20-720
Karolina Wereta 22-55-20-
Karolina Wiśniewska 22-55-20-
Katarzyna Wójcikowska 22-55-20-
Monika Wójcik-Żołądek 22-55-20-
Adam Zając 22-55-20-709 po umówieniu się: adampiotrzajac@gmail.com
Aleksandra Zając 22-55-20-718 poniedziałek 13.00 – 14.00
Marcin Zaród 22-55-20-714 piątek 13.00 – 14.00, p. 212, po mailowym umówieniu się: m.zarod@is.uw.edu.pl
Dorota Zielińska 22-55-20-709 wtorek, godz. 12.00–13.00,
a także po umówieniu się: pracownia.zielinska@gmail.com
Piotr Ziewiec 22-55-20-708
Karol Zyskowski 22-55-20-
Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk 22-55-20-708 czwartek 10.00 – 11.00, pok. 103, po mailowym umówieniu się: teresa.zmijewska@gmail.com
Tomasz Żółtak 22-55-20-273 tomasz.zoltak@is.uw.edu.pl
Piotr Żulikowski 22-55-20-708 po mailowym umówieniu się: p.zulikowski@is.uw.edu.pl
Monika Żychlińska 22-55-20-720
Oskar Żyndul 22-55-20-708

Konferencja IS UW – Polska po 20 latach wolności

7 maj, 2009; Aktualności

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję
„Polska po 20 latach wolności”
Konferencja odbędzie się 22 – 23 maja 2009
22 maja 2009 godz. 8:30 – 18:20, Aula w starym BUW
23 maja 2009 godz. 9:15 – 18:30, Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

Conference „Poland after 20 Years of Freedom”
Ciąg dalszy…

Polska po 20 latach wolności

1 kwi, 2009;
Konferencja odbyła się w dniach 22 – 23 maja 2009
Conference „Poland after 20 Years of Freedom”

O konferencji

Konferencja Instytutu Socjologii UW pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce: Aula w starym BUW (22 maja – piątek – 8:30 – 20:00) Sala Senatu i sala Złota (23 maja – sobota – 9:15 – 18:30) Krakowskie Przedmieście 26/28.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 20 rocznicy historycznych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Celem konferencji była analiza i interpretacja w kategoriach teoretycznych oraz prezentacja świadectw empirycznych odnoszących się do polskich doświadczeń – głębokich społecznych, ekonomicznych i politycznych zmian – po 20 latach wolności w czterech obszarach tematycznych:  Instytucji – co zbudowaliśmy? Społeczeństwa – jak się zmieniliśmy? Procesów – przez co przeszliśmy? Tożsamości – kim jesteśmy? rpd

Szczegółowy program

22 maja 2009 piątek: Aula w starym BUW
8:30 – 9:15 – rejestracja uczestników
9:15 – otwarcie konferencji: Dyrektor Instytutu Socjologii UW dr hab. Sławomir Łodziński
9:20 – adres powitalny: Prorektor UW prof. Włodzimierz Lengauer
9:25 – adres powitalny: Wicemarszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski
I Sesja: 9:30 – 13:45 Instytucje – co zbudowaliśmy? Moderator: prof. Mirosława Marody
9:30 – prof. Adam Przeworski (New York University) – keynote speaker Self-government of the people in our times
10:15 – dr hab. Mirosława Grabowska: Partie polityczne: motory czy hamulce systemu demokratycznego w Polsce
10:35 – prof. Wiesława Kozek: Społeczna rekonstrukcja rynku pracy
10:55 – 11:40 dyskusja
11:40 – 12:00 – przerwa
12:00 – dr Cezary Trutkowski: Przemiany wspólnot lokalnych – społeczny wymiar decentralizacji
12:20 – dr hab. Anna Giza-Poleszczuk: Trzeci sektor, instytucje publiczne i chałupnicze społeczeństwo obywatelskie
12:40 – prof. Jacek Raciborski: Demokratyczne obywatelstwo: problem instytucjonalizacji
13:00-13:45 – dyskusja
13:45 – 15:15 Lunch (hol BUW-u)
II Sesja: 15:15-18:20 Społeczeństwo – jak się zmieniliśmy? Moderator: prof. Antoni Sułek
15:15 – prof. Kazimierz Frieske: W smudze cienia: społeczna marginalność
15:35 – dr Maciej Gdula: Polski system klasowy i jego transformacje
15:55 – 16:40 dyskusja
16:40 – 17:00 przerwa
17:00 – prof. Izabella Bukraba-Rylska: O polskiej wsi i tych, co “chłopu żywemu nie przepuszczą”
17:20 – dr hab. Małgorzata Jacyno: Duch polskiego kapitalizmu
17:40 – 18:20 dyskusja
Wieczór: 18:30 – cocktail (hol BUW-u)
23 maja 2009 sobota: Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
III Sesja: 9:15 – 11:45 Procesy
– przez co przeszliśmy? Moderator: dr Andrzej Waśkiewicz
9:15 – prof. Patrick Michel (Senior Research Fellow CNRS): Religion and Relationship to Pluralism in Poland since the End of Communism
9:45 – dr Sławomir Mandes: Kościół katolicki a proces modernizacji
10:05 – 10:20 – przerwa
10:20 – prof. Paweł Śpiewak: O przeszłości, która odmawia zapomnienia
10:40 – dr Joanna Wawrzyniak: Historia i pamięć: społeczne ramy historii najnowszej
11:00 – 11:45 – dyskusja
11:45 – 12:30 – Lunch
IV Sesja: 12:30- 16:00 Tożsamości – kim jesteśmy? Moderator: prof. Krzysztof Koseła
12:30 – prof. Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle): Does Ethnic Cleansing Work? The case of twentieth century Poland
13:00 – dr Michał Łuczewski: Jak się staje, kim się zawsze było. Postkomunistyczna tożsamość narodowa
13:20 – prof. Ireneusz Krzemiński: Tożsamość narodowa Polaków a antysemityzm i stosunek do innych
13:40 – prof. Ewa Nowicka: Obcy wśród nas
14:00 – 14:20 –przerwa
14:20 – dr Lech Nijakowski: Rewindykacje symboliczne po Okrągłym Stole. Proces dyskursywnej reprodukcji mniejszości narodowych i etnicznych 1989-2009
14:40 – prof. Renata Siemieńska: Przemiany płci kulturowej w Polsce: ich źródła i konsekwencje (perspektywa międzykulturowa)
15:00 – prof. Aleksandra Jasińska: Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: wyniki European Values Study 1990 – 1999 – 2008
15:20 – 16:00 – dyskusja
V – Sesja: 16:15 – 18:30 Sesja doktorantów Instytutu Socjologii A. Sala Senatu Moderator: dr Marta Buchoc
16:15 – Marianna Zieleńska: „Co to jest dobra administracja? – Modele administracji publicznej w polskim dyskursie publicznym na przestrzeni lat 1990-2004”
16:30 – Katarzyna Andrejuk: Praktyczne problemy stosowania prawa dotyczącego uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl
16:45 – Piotr Chmielarz: Doktryna, instytucja, jednostka: transformacja Wojska Polskiego po roku 1989
17:00 – Łukasz Raciborski: Zmiany w ochronie zdrowia a system społeczno-gospodarczy w Polsce
17.15 – 17.30 przerwa
17:30 – Jan Dzierzgowski: Kompetencje obywatelskie we współczesnej Polsce jako warunek demokratycznej partycypacji
17:45 – Victoria Dunaeva: Rola instytucji kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji
18:00 – Grzegorz Brzozowski: Nowe doświadczenie religijne – poza instytucją – w stronę obywatelskości?
18:15 – Ewelina Kuźmicz: Pracujący i biedni: czy tworzy się nowa warstwa społeczna? B. Sala Złota Moderator: dr Sławomir Mandes
16:15 – Karolina Wigura: Deklaracje przebaczenia i skruchy w polityce jako nowa instytucja publiczna w Polsce po 1989 r.
16:30 – Joanna Erbel: Walka o przestrzeń miasta, walka przeciw społecznemu wykluczeniu
16:45 – Agata Urbanik: Nowa i stara starość. Przemiany tożsamości starszych kobiet jako ilustracja transformacji kulturowej po 1989 roku
17:00 – Agata Dembek: Obraz profesjonalizacji podmiotu w Polsce na podstawie analizy oferty rynku szkoleń rozwoju osobowości
17.15 – 17.30 przerwa

17:30 – Magdalena Smak-Wójcicka: Rola szkół katolickich w formowaniu się tożsamości katolickiej w Polsce
17:45 – Katarzyna Perdzyńska: Tożsamość lesbijek i gejów a transformacja ustrojowa w Polsce
18:00 – Sylwia Urbańska: Rodzicielstwo i terytorium domu a zmiana społeczna: społeczne konstruowanie macierzyńskiej nieobecności w narracjach biograficznych
18:15 – Marcin Darmas: Transformacja oczami filmowców – studium socjologiczne bohaterów nowej rzeczywistości

Abstrakty

I Sesja: 8:30 – 13:45

Mirosława Grabowska: Partie polityczne: motory czy hamulce systemu demokratycznego w Polsce Partie polityczne to twory historyczne, wielorako uwarunkowane przez kontekst społeczno-polityczny. Partie polityczne w Polsce po 1989 r. tworzone były w określonym momencie historii rozwoju tych organizacji i przy danej (zadanej) kondycji społeczeństwa. Nie mają one za sobą takiej historii i tradycji jak partie w Europie Zachodniej. Do rodziny partii politycznych w systemach demokratycznych są przybyszami późnymi, z czego dla ich kondycji wynikają określone konsekwencje. Partie polityczne są także uwarunkowane przez prawo. W Polsce po 1989 r. tworzone one były w warunkach niestabilności systemowej i prawnej. Wreszcie, partie polityczne są także uwarunkowane poprzez swój społeczny wizerunek. W Polsce po 1989 r. i w ogóle we współczesnych demokracjach wizerunek ten nie jest dobry. Przeanalizowane zostaną te trzy grupy czynników oraz sposób, w jaki określiły one kształt i funkcjonowanie partii politycznych w Polsce.

Wiesława Kozek: Społeczna rekonstrukcja rynku pracy Społeczną rekonstrukcję rynku pracy rozpatruje się w kategoriach instytucjonalizacji oddolnej. Powstanie rynku pracy jest więc interpretowane w kategoriach rekonstruowanej instytucji. Wskazuje się na podłoże historyczne instytucjonalizacji: aprioryczą akceptację rynku i bezrobocia w latach 80. ubiegłego wieku. Analizie poddano filary instytucjonalizacji: kognitywny tj. wzrastające rozumienie mechanizmów rynkowych; normatywny: wzrastająca legitymizacja mechanizmu rynkowego i mechanizmu bezrobocia; regulacyjny: powstanie wyrazistych ról związanych z rynkiem pracy, ich monitorowanie i sankcjonowanie. Omówiony zostanie rynek pracy jako ideologia na tle rzeczywistych wartości rynkowych.

Cezary Trutkowski: Przemiany wspólnot lokalnych – społeczny wymiar decentralizacji W poszczególnych krajach byłego bloku wschodniego tempo decentralizacji zależało od politycznej woli i decyzji podejmowanych na szczeblach władzy centralnej. Paradoks tej sytuacji polegał oczywiście na tym, że władze centralne, aby reformować system i dostosowywać go do standardów europejskich, musiały się samo-ograniczać i zmniejszać swój wpływ na poszczególne obszary życia. Konieczność podejmowania takich działań nie we wszystkich krajach była (i wciąż jeszcze nie jest) w pełni akceptowana. W Polsce (odmiennie niż w wielu innych krajach) wdrażane reformy, oprócz wymiaru czysto administracyjnego, niosły ze sobą zasadniczą zmianę koncepcji państwa oraz roli władzy państwowej. Zgodnie z zasadą subsydiarności państwo, w wyniku zmian ustrojowych, miało zachować dla siebie tylko te kompetencje, z którymi samorządy lokalne nie będą sobie w stanie skutecznie poradzić. Rozwój samorządności, miał umożliwić społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy i samodzielne decydowanie o własnych sprawach. Niezwykle istotną kwestią w tym procesie przemian była kwestia współodpowiedzialności obywateli za rozwój lokalnej wspólnoty i przemiany lokalnego środowiska. W swoim wystąpieniu chcę poddać analizie zależności pomiędzy przemianami instytucjonalnymi na poziomie lokalnym a rozwojem społecznym lokalnych wspólnot. Wykorzystując dostępne dane zaprezentuję różnice w tym zakresie pomiędzy Polską a krajami byłego bloku wschodniego.

Anna Giza-Poleszczuk: Trzeci sektor, instytucje publiczne i chałupnicze społeczeństwo obywatelskie W rozważaniach nad społeczeństwem obywatelskim dominuje ton pesymistyczny. Trzeci sektor – mimo ogromnej liczby stowarzyszeń, fundacji i innych form zrzeszania się – uważa się za słaby finansowo i niestabilny. Negatywnie ocenia się też stan społeczeństwa obywatelskiego, jako koronny dowód przywołując wskaźnik uogólnionego zaufania odnotowywany w sondażach. Opinie te – wyrastające z dominujących normatywnych ram myślenia – nie pozwalają dostrzec ani prawdziwych barier rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ani też prawdziwego potencjału działań społecznych. Wyniki badań nad trzema społecznościami terytorialnymi – Instytutu Socjologii na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor – pozwalają zidentyfikować główne bariery rozwoju silnych, autonomicznych społeczności. Po pierwsze, barierą są prawne i faktyczne uwarunkowania działania organizacji pozarządowych w Polsce. Działania te muszą wpasowywać się w pre-definiowane „zadania” określane przez samorząd lub w logikę operacyjną funduszy europejskich. Po drugiej, brak jest kanałów ekspresji i artykulacji spontanicznych inicjatyw społecznych różnego rodzaju grup i społeczności. Inicjatywy te nie są nawet dostrzegane przez instytucje, również trzeciosektorowe. Tym samym, zorientowane na dobro wspólne działania pozostają „chałupnicze”, bez możliwości instytucjonalizacji i efektu skalowania. Po trzecie, nie dostrzega się społeczności jako podmiotu: rozumienie „społeczeństwa” jako agregatu jednostek nie pozwala dostrzec wspólnot lokalnych (społeczności) i ich potrzeb – na przykład, potrzeby bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Przymiotnik „społeczny” sąsiaduje zwykle z rzeczownikiem „problem” i w konsekwencji społeczności widziane są przez pryzmat „problemów”, a nie w kategoriach zasobów działania społecznego lub w kategoriach potrzeb. Problem leży więc nie w tym, że ludzie w Polsce są bierni, a trzeci sektor słaby. Leży on w kulturze „needs assesment” oraz w kulturze komunikacji w trójkącie społeczność – instytucje publiczne – organizacje III sektora.

Jacek Raciborski: Demokratyczne obywatelstwo: problem instytucjonalizacji Fundowanie demokracji wymaga uruchomienia dwóch procesów. Zaprojektowania instytucji demokratycznego państwa i ich formalnej implementacji oraz podjęcia przez obywateli działań zgodnych z zaprojektowanym porządkiem i wymaganych przez ten porządek. Z socjologicznej perspektywy instytucje stają się tak naprawdę instytucjami z chwilą, kiedy regulują ludzkie działania. Nie ma demokracji dojrzałej – jak trafnie pisał Witold Morawski (1998) – bez przekształcenia się jednostki w obywatela. Obywatel to członek wspólnoty politycznej (współcześnie: państwa). Obywatelstwo to status prawny i jednocześnie rola społeczna, jedna z ról działającego podmiotu. Podobnie, tożsamość obywatelska występuje obok wielu innych tożsamości. Obywatel oddziałuje na państwo bezpośrednio oraz pośrednio – za pośrednictwem instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Proponujemy odróżnić: typ A – polityczne społeczeństwo obywatelskie konstytuowane przez obywateli porozumiewających się i stowarzyszających po to, aby skłonić państwo do korzystnej dla nich alokacji jakichś dóbr; typ B – autonomiczne, cywilne społeczeństwo obywatelskie jako sfera prywatnych interesów, w której jednostki dobrowolnie stowarzyszają się, kooperują, aby efektywnie zaspokajać samodzielnie swoje różnorodne potrzeby. Istotnymi różnicami między typem A i B są odmienna rola prawa i zakres korzystania z praw obywatelskich. W społeczeństwie obywatelskim typu B stowarzyszające się jednostki występują w roli „ułomnych” obywateli, gdyż sfera ich wolności została określona przez państwo i normy prawa „od zewnątrz”. W przypadku społeczeństwa obywatelskiego typu A stowarzyszony obywatel korzysta z pełni swoich praw i używa ich, w szczególności praw politycznych, do wpływu na państwo i egzekwowania swoich roszczeń. Stowarzysza się, by wzmóc swoją siłę nacisku na państwo. W przetargu z innymi zorganizowanymi obywatelami współtworzy też prawo. W społeczeństwie typu A normy prawa są traktowane jako podlegające politycznemu przetargowi, jako stabilne tylko przejściowo.

II Sesja: 15:15 – 18:50

Kazimierz Frieske: W smudze cienia: społeczna marginalność Podstawowa teza referatu sprowadza się do kontestacji takich – dominujących w bieżących dyskusjach i regułach agregacji danych empirycznych – sposobów myślenia o społecznym wykluczeniu, które łączy to zjawisko z sytuacją dochodową – zarówno biedą, jak i bogactwem. Dostrzegając to, że sytuacja dochodowa jednostek i grup społecznych wyznacza możliwości przekraczania progów dostępu do kluczowych instytucji społecznych i modyfikuje mechanizmy kontroli społecznej, na które wrażliwi są zarówno biedni, jak i bogaci, chcemy wskazać na to, że społeczna marginalność to nie tylko problem poziomu inkluzywności współczesnych społeczeństw, lecz także – może przede wszystkim – problem wyłaniania się indywidualnych i grupowych tożsamości, które marnie wpisują się w instytucjonalny porządek tych społeczeństw. Obcość – usiłujemy powiedzieć – to niekoniecznie ułomność czy nieokreśloność społecznych statusów, to również osobliwości takich mentalności czy grupowych kosmologii, które wyłaniają się jako rezultaty atrofii rozmaitych mechanizmów kontroli społecznej i społecznie podzielanych racji, wyznaczających zasady uczestnictwa w podziale społecznie cenionych zasobów.

Maciej Gdula: Polski system klasowy i jego transformacje Zmiany zachodzące po 1989 roku w Polsce nie mogły ominąć struktury społecznej. Przekształcenia własnościowe, rekonstrukcja świata pracy i konsumpcji wpłynęły na kształt relacji między klasami społecznymi. Procesy te ujęte będą w wystąpieniu przez pryzmat zmian w podziale dochodu społecznego, dynamiki kompozycji systemu klasowego, mechanizmów reprodukcji oraz wzorów konsumpcji. Sytuacja w Polsce porównana zostanie do zmian zachodzących w innych krajach tak, aby zobaczyć je w kontekście szerszych przekształceń społeczeństw kapitalistycznych.

Izabella Bukraba-Rylska: O polskiej wsi i tych, co “chłopu żywemu nie przepuszczą” Próba podsumowania ustaleń na temat wsi okresu transformacji nie może abstrahować od refleksji nad dominującym w polskiej socjologii sposobem patrzenia na wieś. Wraz z przełomem ustrojowym nie dokonała się w dyscyplinie równoległa przemiana myślenia – nadal dominuje paradygmat modernizacyjny, zgodnie z którym wieś jest traktowana jako sektor podrzędny, skazany na dostosowywanie się do aktualnych tendencji. Tezy obecne w liczącej ponad sto lat dyskusji nad “kwestią chłopską” ze szczególną wyrazistością kumulują się w modnej tezie o “końcu chłopów”. Prezentacji (najczęściej niekorzystnych) charakterystyk rzeczywistości wiejskiej, dokonywanych w kategoriach różnych rodzajów “kapitału”, towarzyszyć będzie refleksja nad słusznością stosowanych założeń. Propozycja sformułowana na końcu rozważań dotyczyć będzie zmiany paradygmatu, obowiązującego nie tylko w socjologii wsi, ale w całej dyscyplinie.

Małgorzata Jacyno: Duch polskiego kapitalizmu Nowe orientacje życiowe „klasy miejskiej” mieszczą się w przestrzeni możliwości dokonywania wyboru między wyjazdem „z teczką do Brukseli albo z plecakiem do Indii”. O przynależności do „nowej klasy średniej”, jak wynika z cytowanego przykładu, w ostatniej instancji rozstrzyga optymizm co do zakresu i możliwości podejmowania decyzji. Dwadzieścia lat polskiej „transformacji” to czas odkrywania nowych form zniewolenia – w „wewnętrznym świecie” jednostki i w relacjach intymnych. Weber pisząc „etykę protestancką” był przekonany, że kapitalizm w XX wieku może obejść się bez uprawomocnienia w postaci transcendentnych odniesień. Ci, których można by zaliczyć do „grup poszukujących”, odsyłani są przez księży do terapeutów i przez terapeutów do księży. Indywidualne strategie życiowe muszą jednak pogodzić sprzeczności między ekspresyjnym i utylitarnym modelem indywidualizmu oraz między nowoczesnym „modelem głębi” a mobilnością stylistyczną w taki sposób, by zbudować „nowy dom zobowiązań na fundamencie wyboru”. Indywidualizacja ma także „techniczny” wymiar i znajduje wyraz i wsparcie w nowych profesjach, poszerzeniu oferty konsumpcji o nowe dobra symboliczne i usługi oraz stylizacji przestrzeni miasta.

III Sesja: 9:30 – 11:45 (sobota)

Patrick Michel: Religion and Relationship to Pluralism in Poland since the End of Communism The purpose will be to grasp religion not as such, but as a sign which, once it is contextualized, appears likely to constitute an remarkable analyzer of the recompositions of the contemporary. Dealing with the evolution of Poland since 1989, and starting with the question “when one talks of religion, what is at stake ?”, we will focus on religion as an indicator and mode of management of the relationship between Polish society and pluralism.

Sławomir Mandes: Kościół katolicki a proces modernizacji Kościół katolicki w ostatnich dwudziestu latach aktywnie współuczestniczył w modernizacji Polski. Zaważyły na tym dwa czynniki. Po pierwsze, Kościół katolicki wchodził w 1989 roku w nową rzeczywistość jako kluczowy podmiot życia publicznego. Po drugie, Kościół był najlepiej przygotowaną instytucją do uczestnictwa w przyspieszonym procesie modernizacji. W efekcie Kościół współkształtował procesy demokratyzacji, przejścia do gospodarki rynkowej i europeizacji. W wystąpieniu omówię kierunki oddziaływania Kościoła w wymienionych obszarach oraz zaznaczę jego specyfikę na tle innych narodowych Kościołów katolickich.

Paweł Śpiewak: O przeszłości, która odmawia zapomnienia Okres ostatnich dwudziestu lat ujawnił przeszłość, która domaga się myślenia i odpowiedzi. Ta przeszłość ujawnia się poprzez badania historyczne, w opracowaniach dokumentów, w zmianach nazw ulic, wyborze patronów szkół, nowo stawianych pomnikach. Ujawnia się w postawach, które wskazują, że przeszłość pozostaje w nas. Wskazują na to choćby zbiorowe zachowania wyborcze i referenda. Pamięć zbiorowa nie sięga daleko. Najwyżej do czasów wojny, obejmuje PRL. Wydarzenia ostatnich sześćdziesięciu lat pozostają żywe. Niewiele pamiętamy i nie ciekawimy się okresem międzywojennym. Dwa wielkie obszary pamięci są najżywej dyskutowane. W pierwszym rzędzie w swoim krótkim wystąpieniu chciałbym mówić o pamięci wojny oraz o intensywnie debatowanej kwestii Zagłady Żydów oraz powojennego antysemityzmu. Osobną jest kwestia opisania PRL. Stosunek do lustracji i dekomunizacji, jak i do komunizmu wyznacza nadal zasadnicze osie podziałów politycznych.

Joanna Wawrzyniak: Historia i pamięć: społeczne ramy historii najnowszej W tradycji socjologicznej pamięć zbiorową i historię–naukę dzieli wyraźna granica: pierwsza jest projekcją tożsamości społecznej, podtrzymuje więzi grupowe, zależy od uwarunkowań teraźniejszości, drugą charakteryzuje obiektywizm w odkrywaniu sprawdzalnych faktów. Pierwszą rządzą emocje, drugą – chłód i krytyczny dystans naukowca. Współczesny sceptycyzm wobec zaproponowanego niegdyś przez Maurice’a Halbwachsa podziału wynika zarówno ze zmian w humanistyce wywołanych tzw. zwrotem kulturowym, jak i z kształtu życia publicznego, w którym zatarł się czysty podział na sfery polityczną i akademicką. W tytule naszej sesji znalazło się pytanie o procesy – przez ostatnie dwadzieścia lat przeszliśmy również proces formułowania różnych interpretacji najnowszej historii Polski, niektóre z nich miały żywotny związek z kształtem życia politycznego. W wystąpieniu wyróżnię wybrane interpretacje lat tzw. komunizmu, funkcjonujące we współczesnej historiografii w kraju i za granicą. Postaram się odtworzyć zarówno podstawowe kategorie społeczne obecne (i nieobecne) w opowieściach o przeszłości prezentowanych przez różne grupy badaczy, jak i społeczne ramy tworzonych przez nich narracji. Kwestie te wydają się istotnie nie tylko dla samowiedzy wąskiej grupy profesjonalistów, ale – zważywszy na rolę historyków w życiu publicznym (przede wszystkim w przestrzeniach polityki, mediów i edukacji) – ważne dla szerszego kręgu odbiorców treści historycznych.

IV Sesja: 12:30 – 16:00

Chris Hann: Does Ethnic Cleansing Work? The case of twentieth century Poland As a result of genocide and deportations in the 1940s the Polish state, previously home to large numbers of Germans, Jews and east Slavs as well as Poles, became one of the most ethnically homogenous states in Europe. Following the demise of the People’s Republic it is possible to re-assess the costs and benefits of this dramatic change. The paper will do so, first, in general terms (e.g. noting the contrast to the Western Balkans); second, more specifically with respect to the persistence of Lemko and Ukrainian identities; and third, drawing some conclusions for the majority identity, i.e. the changing character of ‘Polishness’.

Michał Łuczewski: Jak się staje, kim się zawsze było. Postkomunistyczna tożsamość narodowa Na przykładzie etnograficznych badań we wsi Żmiąca chcę pokazać, jak w ostatnich dwudziestu latach polska tożsamość narodowa uległa (a) umoralnieniu (Polacy są moralni), (b) unieśmiertelnieniu (zawsze byliśmy Polakami) i (c) ujednoliceniu (Polacy są jednym, spójnym narodem). W skrócie, jak nasza tożsamość narodowa została sprymordializowana. Choć procesy te są ze sobą powiązane, sformułuję odrębne wyjaśnienia dla każdego z nich. Po pierwsze, umoralnienie narodu nastąpiło dzięki mobilizacji społecznej prowadzonej przez Kościół katolicki pod sztandarami teologii narodu Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Polak-katolik stał się w tym czasie moralnym prototypem Polaka. Mimo krytyki ideologii narodowo-katolickiej po 1989 r. stanowi ona do tej pory ideologię silną. Po drugie, naród został unieśmiertelniony w wyniku konkurencji między państwem komunistycznym a Kościołem, które za coś oczywistego przyjmowały, że naród polski liczy 1000 lat. Po roku ’89 nie pojawiły się żadne podmioty społeczne, które próbowałyby rewidować taką wizję historii. Po trzecie, naród został ujednolicony w wyniku tego, że ideologia antykomunistyczna, reprezentowana np. przez Kościół, nie mogła być artykułowana przed ’89 rokiem lub artykułowano ją, korzystając z niedopowiedzeń, metafor, kostiumu historycznego. Po roku ’89 owa ideologia nie została skonkretyzowana, nie pojawili się też żadni aktorzy w strefie politycznej (polskiej i lokalnej), którzy zdolni byliby ją skutecznie propagować. W konsekwencji w Żmiącej pokolenie wnuków przedstawia konflikt między polskimi komunistami a polskimi antykomunistami jako konflikt między Polakami a Niemcami.

Ireneusz Krzemiński: Tożsamość narodowa Polaków a antysemityzm i stosunek do innych Podstawowa będzie teza o związku między aktualizowanymi w świadomości społecznej treściami tożsamości narodowej a niechęcią do innych narodów. Szczególne znaczenie przypisuję stosunkowi do Żydów i do Niemców. Wiąże się to z ideologiczną formą świadomości narodowej, opartej na tradycji ideologii narodowo-katolickiej Narodowej Demokracji. Teza (2) ogólniejsza głosi, że – mimo nowatorskiego i nowoczesnego oraz anty-romantycznego kształtu tożsamości narodowej, zaproponowanego przez Romana Dmowskiego – romantyczno-mesjanistyczne treści stanowią bazę przekonań Polaków na temat „polskości” i „bycia Polakiem”. Baza ta, generalnie, rozwija się w dwóch kierunkach: „modernizacji” Dmowskiego oraz polskości otwartej, zbudowanej na haśle „za waszą i naszą wolność”, anty-ksenofobicznej, anty-antysemickiej i dążącej do unifikacji z kulturą Zachodniej Europy. Postawy antysemickie (a także anty-niemieckie) odgrywają szczególną rolę w wytwarzaniu świadomości ksenofobicznej, niechętnej innym narodowościom. Kolejna teza (3) głosi, że stosunek do symbolicznego Żyda (symbolicznych Żydów) stanowi oś zaktywizowanej obecnie mentalności narodowo-katolickiej. Gloryfikacja „polskości” przejawia się tutaj niechęcią do wszelkiej odmienności, także w stosunku do mniejszości kulturowych i seksualnych. Katolicki tradycjonalizm skojarzony ze świadomością narodową jest zasadniczą treścią aktywnej tożsamości, stanowiącej zaktualizowaną formę tradycji endeckiej. Ostatnia teza (4) głosi, że obecnie brak jest ośrodka ideologicznego, nawiązującego do anty-antysemickiej i „otwartej” wersji polskości, który wiązać mógłby zróżnicowane przekonania większości Polaków, niezgodne i/lub przeciwstawne z silnie zarysowaną, narodową tożsamością narodowo-katolicką.

Lech Nijakowski: Rewindykacje symboliczne po Okrągłym Stole. Proces dyskursywnej reprodukcji mniejszości narodowych i etnicznych 1989-2009 Po II wojnie światowej Polska stała się w porównaniu z II Rzeczpospolitą krajem w wysokim stopniu homogenicznym narodowo. Nie oznacza to jednak, iż zniknęły wszystkie mniejszościowe grupy etniczne i narodowe. Polityka pamięci oraz propaganda PRL przedstawiały jednak Polskę jako kraj jednego narodu, do tego w wysokim stopniu jednorodnego. Na fali liberalizacji związanej z porozumieniem PZPR i opozycji politycznej zaczęto powszechnie zgłaszać rewindykacje symboliczne. Spore emocje wywołały zwłaszcza postulaty grup mniejszościowych, które domagały się formalnego uznania swojego istnienia, instytucjonalizacji ruchu mniejszości, przyznania praw do zachowania i rozwoju tożsamości etnicznej, uznania i poszanowania odmiennych losów i interpretacji historii, prawa do wznoszenia własnych pomników i innych obiektów symbolicznych – itd., itp. Prowadziło to do wielu konfliktów etnicznych. Rewindykacje symboliczne mniejszości, w tym grup etnicznych współtworzących, wedle etnologów, naród polski, oznaczały bowiem konieczność redefinicji nie tylko tożsamości polskiej, ale i emancypacji mniejszościowych wspólnot w różnych układach instytucjonalnych. W referacie zarysowana zostanie dynamika tego procesu w latach 1989-2009. Renata Siemieńska: Przemiany płci kulturowej w Polsce: ich źródła i konsekwencje (perspektywa międzykulturowa) Zmienia się tożsamość kobiet i mężczyzn , ich aspiracje i zachowania. Podlegają też przemianom ich wzajemne oczekiwania. Przeobrażenia dokonujące się w Polsce korespondują z przemianami obserwowanymi w innych krajach. Równocześnie mają swoją specyfikę wynikająca ze szczególnej historii ostatniego półwiecza. Efektem są rozbieżności pomiędzy koncepcjami kulturowej płci Polaków a ich zachowaniami. Zjawiska te zostaną omówione na podstawie długoletnich badań World Values Survey, a także szeregu innych realizowanych w Polsce.

Aleksandra Jasińska-Kania: Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: wyniki European Values Study 1990 – 1999 – 2008 Zmiany wartości Polaków, ukazywane w trzech falach badań EVS: 1990, 1999 i 2008, charakteryzują paradoksy i rozbieżności, występujące w takich sferach jak praca, rodzina, religia, moralność, polityka, tożsamość narodowa. Interpretacja tych paradoksów odwołuje się do koncepcji Stanisława Ossowskiego – konfliktów niewspółmiernych skal wartości uznawanych, celebrowanych i odświętnych oraz wartości odczuwanych i praktykowanych w życiu codziennym. Wyjaśnienia źródeł sprzeczności i zróżnicowania wartości społeczeństwa polskiego poszukuje się w wielowymiarowości zmian, w nakładaniu się globalnych procesów cywilizacyjnych, integracji europejskiej, wpływów dziedzictwa kulturowego przeszłości i przekształceń ustrojowych w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce.

V Sesja: 16:15 – 18:30 Sala Senatu

Marianna Zieleńska: Co to jest „dobra administracja”? – Modele administracji publicznej w polskim dyskursie publicznym na przestrzeni lat 1990 – 2004 Wystąpienie będzie miało na celu ukazanie ścierających się ze sobą wizji na temat tego: 1) Jak powinien być zbudowany system administracji publicznej? 2) Jaka powinna być rola urzędnika? 3) Czy winien istnieć korpus służby cywilnej i kto powinien do niego należeć? Wnioski zawarte w wystąpieniu oparte będą o analizę indywidualnych wywiadów pogłębionych z autorami reform lub projektów reform administracyjnych w latach 1990-1997 i 1997-1999 oraz analizę dyskursu na temat reform w latach 1997/1998 (reforma administracyjna) i 2003/2004 (przed wejściem Polski do Unii Europejskiej) obecnego na łamach wybranych tygodników i prasy fachowej.

Katarzyna Andrejuk: Praktyczne problemy stosowania prawa dotyczącego uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl Obowiązująca ustawa z 13 czerwca o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski niesie ze sobą szereg problemów praktycznych. Dotyczą one: postępowania w sprawie wniosków oczywiście bezzasadnych; wstrzymywania wykonywania decyzji nakazującej opuszczenie terytorium RP; klauzul wyłączających nadanie statusu uchodźcy. Prześledzenie tych rozbieżności oraz wykładni obowiązujących przepisów dokonywanych przez polskie sądy, pozwoli na ukazanie punktów spornych polityki imigracyjnej i najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących adaptacji uchodźców.

Piotr Chmielarz: Doktryna, instytucja, jednostka; transformacja Wojska Polskiego po roku 1989 Celem wystąpienia ma być zarysowanie dziejów najnowszych oraz stanu obecnego instytucji Wojska Polskiego. Przedstawione mają być najważniejsze kierunki przemian, jakim podlegały polskie siły zbrojne na przeciągu ostatnich dwudziestu lat, ze względu na: uwarunkowania międzynarodowe, strategie, koncepcje militarne; przemiany instytucji, miejsce wojskowych w strukturze społecznej. W ramach podsumowania, podjęta zostałaby próba wskazania wzajemnych związków pomiędzy poszczególnymi elementami analizy oraz odniesienia ich do wydarzeń współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem operacji prowadzonych dziś przez Wojsko Polskie oraz najnowszych decyzji dotyczących kwestii poboru w polskich siłach zbrojnych.

Łukasz Raciborski: Zmiany w ochronie zdrowia a system społeczno-gospodarczy w Polsce Moim zamiarem będzie, po pierwsze, próba pokazania przemian znaczenia pojęć „zdrowia” i „choroby” w oparciu o piśmiennictwo medyczne oraz wzorce troski o zdrowie obecne w kulturze popularnej. Po drugie, pokazanie związków między modelem człowieka, który leży u podstaw takiej koncepcji „zdrowia”, a typem idealnym człowieka właściwego dla obecnego systemu gospodarczego. Tym samym spróbuję udowodnić, że rozpowszechnianie się takich wzorców troski o zdrowie, czemu sprzyja niewydolność systemu służby zdrowia, służy lepszej socjalizacji Polaków do nowego ładu społeczno-gospodarczego, z którym mamy do czynienia w Polsce po 1989 r.

Jan Dzierzgowski: Kompetencje obywatelskie we współczesnej Polsce jako warunek demokratycznej partycypacji Główne pytanie brzmi: jakiego rodzaju kompetencje i umiejętności niezbędne są do aktywnej partycypacji w polskim życiu publicznym. Znane już polskim socjologom bariery instytucjonalne sprawiają, że jednostki lub grupy pragnące artykułować w sferze publicznej swój voice muszą dysponować różnego rodzaju specjalnymi kompetencjami. Co po roku 1989 musieli umieć Polacy pragnący wpływać na decyzje publiczne? Czy ważniejsze są kompetencje związane z działaniami formalnymi czy nieformalnymi? I jak duże znaczenie mają kompetencje związane z angażowaniem trzeciej strony np. opinii publicznej?

Victoria Dunaeva: Rola instytucji kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji (analiza porównawcza instytucji kultury w Polsce i Rosji ) W centrum wystąpienia będzie analiza roli instytucji kultury w procesie powstania w okresie transformacji nowego typu społeczeństwa – społeczeństwa obywatelskiego. Rozpatrywane będą następujące zagadnienia: Jaki system wartości promują w okresie transformacji instytucje kultury poprzez edukację i animację kulturalną? Jaki wpływ mają one na kształtowanie postaw obywatelskich? Jak instytucje kultury pomagają w integracji społecznej w warunkach nierówności pozycji społecznej? Jakie rozwiązanie instytucje kultury znajdują dla konfliktu wartości kulturowych, który pojawił się wskutek przemian politycznych, gospodarczych i socjalnych?

Grzegorz Brzozowski: Nowe doświadczenie religijne – poza instytucją – w stronę obywatelskości? Doświadczenie religijne, które wykracza poza ramy instytucji, oraz jego miejsce w sferze publicznej, wydają się zaniedbanym zagadnieniem debat socjologicznych. Za jego przykłady można uznać masowe wydarzenia po śmierci Jana Pawła II oraz odbywające się od 1997 roku Spotkania Lednickie. Interesuje mnie pytanie o charakter tego doświadczenia m.in. w odniesieniu do emocjonalnej teorii religii Danièle Hervieu-Léger. Czy mogło się ono stać narzędziem formowania obywateli i świadectwem deprywatyzacji religii opisanej przez Jose Casanovę?

Ewelina Kuźmicz: Pracujący i biedni: czy tworzy się nowa warstwa społeczna? Wystąpienie jest próbą odpowiedzi na kompleksowe zmiany zachodzące Polskim społeczeństwie od początku transformacji do dziś. Co dzieje się w sytuacji, gdy sfera pracy przenika się ze sferą biedy, a pozycja jednostki w strukturze społecznej nie jest wyrażana przez przynależność klasową, tylko przez aktualnie wykonywaną, wąsko rozumianą pracę; przez wzory indywidualnych przejść z systemu edukacyjnego na rynek pracy, między pracami, od bezrobocia do zatrudnienia? Podstawą wystąpienia będzie odpowiednio wyselekcjonowany materiał empiryczny oraz krytyczna analiza tego materiału w kontekście najważniejszych ujęć teoretycznych, pozwalających udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w tytule wystąpienia.

Sala Złota

Karolina Wigura: Deklaracje przebaczenia i skruchy w polityce jako nowa instytucja publiczna w Polsce po 1989 r. Po 1989 roku w polityce polskiej nastąpił ogromny wzrost liczby deklaracji przebaczenia i skruchy, związanych przede wszystkim z wojenną przeszłością. Do szczególnie doniosłych z nich należą spotkanie Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla w Krzyżowej w 1989 roku, przeprosiny Aleksandra Kwaśniewskiego za Jedwabne w 2001 roku, czy spotkanie Lecha Kaczyńskiego z Wiktorem Juszczenką w Pawłokomie w 2005 roku, jednak obok nich można wymienić jeszcze wiele innych, mających również niemałe znaczenie. Bez przesady można powiedzieć, że w budowaniu nowoczesnej tożsamości europejskiej Polaków stanowią one osobny, lecz ważny składnik. Zasadne zatem wydaje się wydobywanie i prezentowanie roli perswazyjnej i edukacyjnej deklaracji przebaczenia i skruchy w naszym kraju po 1989 roku.

Joanna Erbel: Walka o przestrzeń miasta, walką przeciw społecznemu wykluczeniu Tkanka miejska polskich miast po 1989 roku przechodzi dynamiczną transformację. Pojawiają się nowoczesne budynki, zmienia się obszar i charakter publicznej przestrzeni. Temu procesowi towarzyszy wypychanie z przestrzeni miasta grup społecznych, których nie stać na korzystanie z przestrzeni komercyjnych. Walka o prawo do bycia obecnym oraz spory o kształt przestrzeni miejskiej są sporami o wizję modernizacji, o to kto będzie miał prawo zabierać głos w debacie o kształt społeczeństwa. Szczególnie interesujące są tu te miejsca, w których zderzają się ze sobą różne logiki: komercyjna, symboliczna, ekonomiczna, ekologiczna i estetyczna, stanowiąc pole do konfrontacji interesów różnych grup.

Agata Urbanik: Nowa i stara starość. Przemiany tożsamości starszych kobiet jako ilustracja transformacji kulturowej po 1989 roku Celem wystąpienia jest analiza tożsamości polskich kobiet z pokolenia baby boomers z wykorzystaniem koncepcji Castellsa o tożsamości projektu. Pokażę do jakiego stopnia „konstruują [one] nową tożsamość, redefiniującą ich pozycję w społeczeństwie i poprzez te działania starają się zmienić całokształt struktury społecznej” (2005: 421). Przedmiotem refleksji będzie zmieniająca się rola tej grupy kobiet w sferze domu i rodziny oraz ich stosunek do własnej starości i starzenia jako projektu, który można dowolnie kształtować.

Agata Dembek: Obraz profesjonalizacji podmiotu w Polsce na podstawie analizy oferty rynku szkoleń rozwoju osobowości Celem wystąpienia będzie przedstawienie modelu profesjonalnego podmiotu, jakim miałby/aby stać się Polak/Polka w nowej rzeczywistości demokracji liberalnej, na podstawie analizy oferty rynku szkoleń i warsztatów rozwoju osobowości w Polsce po 1989 roku. Jakiego rodzaju wiedzę i umiejętności zawiera ta oferta? Jakie oczekiwania stawia przed jednostką – podmiotem? Co go definiuje i charakteryzuje?

Magdalena Smak-Wójcicka: Rola szkół katolickich w formowaniu tożsamości katolickiej w Polsce Istnieje wiele przesłanek by stwierdzić, że jedynie zakorzenienie religii w konkretnych więziach i sieciach społecznych tj. rodzina, szkoła, wspólnota zapobiegnie dalszej prywatyzacji i internalizacji religii. Szkoły katolickie potraktuję jako laboratorium, w którym kształtowany i reprodukowany jest postnowoczesny etos katolicki, sprzyjający reprodukcji tożsamości poprzez kształtowanie odpowiedniego habitusu. Udzielę odpowiedzi na pytanie jakie typy więzi i modele integracji społecznej są tam promowane. Na ile te alternatywne światy tworzone przez katolików są zamkniętymi enklawami?

Katarzyna Perdzyńska: Tożsamość lesbijek i gejów a transformacja ustrojowa w Polsce Celem wystąpienia jest analiza tego, w jaki sposobów wyłania się, czy też jest konstruowana, tożsamość lesbijsko-gejowska w Polsce po 1989 r. Czy proces ten przebiega odmiennie niż w innych krajach i na czym polegałaby jego specyfika? Jakie znaczenie dla tej tożsamości ma mniejszościowy status osób homoseksualnych? Czy kształtująca się/ kształtowana tożsamość ma charakter (wyłącznie) polityczny? Co sprawia, że widoczność osób homoseksualnych jest dla wielu Polek i Polaków tak trudna do zaakceptowania? Wreszcie, jak sytuuje się tożsamość homoseksualna na tle innych świeżo powstałych czy też uwidocznionych tożsamości?

Sylwia Urbańska: Rodzicielstwo, terytorium domu a zmiana społeczna: konstruowanie macierzyńskiej nieobecności w narracjach biograficznych migrantek Presje ekonomiczne, migracje i wymóg mobilności to procesy gruntownie transformujące przestrzeń rodziny i domu. Ich efektem jest zmiana postrzegania obecności i absencji na polu rodziny. Tezę tą zilustruję przez pokazanie jak procesy te przejawiają się w indywidualnych i grupowych trajektoriach życia migrantek ekonomicznych oraz sposobach biograficznego opracowywania doświadczenia stawania się rodzicem na odległość. Postaram się odpowiedzieć na pytanie czy nowy, nierezydencjalny typ organizacji macierzyństwa, ma szansę być pozytywnie zintegrowany w osobistym doświadczeniu biograficznym kobiet.

Marcin Darmas: Transformacja oczami filmowców – studium socjologiczne bohaterów nowej rzeczywistości. System transformation in movies – a sociological analysis of the heroes of the new reality Celem wystąpienia będzie ukazanie cech bohatera nowej rzeczywistości w oparciu o wybraną filmografię powstałą po roku 89′. Czy jest przedmiotem “traumy” społecznej? Czy w pełni akceptuje zmiany ustrojowe? Jak się dostosował do reguł liberalnego rynku? Czy w pełni rozliczył się z komnistyczną przeszłością? Wystąpienie zawierać będzie, ile możności, konceptualizację bohatera przed transformacją i jego funkcji w powojennej świadomości. W ten sposób łatwiej będzie nam ukazać to, co Maria Janion nazywa “zmierzchem paradygmatu symboliczno-romantycznego”, który budował w przeszłości narodową tożsamość i bronił jej symboliki.

Komitet Programowy

Dr Marta Bucholc
Dr Sławomir Mandes
Dr Tadeusz Szawiel
Dr Joanna Wawrzyniak

Instytucje Wspierające

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja Instytutu Socjologii UW została włączona do programu obchodów „Rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji” ogłoszonego przez Senat RP. www.senat.gov.pl/k7/agenda/demokracja/index.htm

Patroni medialni

radio_kampus

Fotorelacja z konferencji

Autorem zdjęć jest fotograf IS Pan Konrad Lang

prof. Izabella Bukraba, prof. Antoni Sułek, dr Małgorzata Jacyno

prof. Patrick Michel (Senior Research Fellow CNRS)

Wicemarszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski

prof. Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle)

prof. Adam Przeworski (New York University)

Prorektor UW prof. Włodzimierz Lengauer

prof. Aleksandra Jasińska - Kania

prof. Anna Giza - Poleszczuk

dr Joanna Wawrzyniak

dr Cezary Trutkowski

prof. Kazimierz Frieske

dr Andrzej Waśkiewicz

dr Małgorzata Jacyno

dr Marta Bucholc

dr Maciej Gdula

dr Lech Nijakowski

dr Tadeusz Szawiel

dr Sławomir Mandes

dr Michał Łuczewski

prof. Jacek Raciborski

prof. Ireneusz Krzemiński

prof. Barbara Szacka

prof. Barbara Bukraba - Rylska

prof. Mirosława Grabowska

prof. Renata Siemienska - Żochowska

prof. Paweł Śpiewak

prof. Krzysztof Koseła

Publiczność Konferencji

Publiczność

Zakłady

26 mar, 2009;

Zakład Antropologii Społecznej

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa,
ul. Karowa 18, p. 301,
tel. 22-55-20-711

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Michał Kowalski
Pracownicy
 • dr Małgorzata Głowacka-Grajper
 • dr Barbara Bossak-Herbst
 • dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
Współpracownicy
 • prof. dr hab. Ewa Nowicka
Doktoranci
 • mgr Aleksandra Bilewicz
 • mgr Blanka Rzewuska
 • mgr Karolina Wiśniewska
 • mgr Monika Wójcik-Żołądek
 • mgr Katarzyna Wójcikowska
Badania
 • Badania nad swojskością i obcością w Polsce,1989-1992.
 • Badania nad mniejszościami wyznaniowymi w Warszawie (luteranie i prawosławni – 1991-1993).
 • Więź narodowa wśród Buriatów (1993, 1994), Jakutów (1995, 1999), Koriaków (1998) – narodów rdzennych Syberii.
 • Polska mniejszość na Białorusi (1998).
 • Polska mniejszość na Litwie (1999, 2004, 2007).
 • Polska mniejszość na Ziemi Lwowskiej (2008).
 • Ewenkowie – ginący mały naród Syberii, obszar gór Udokan (2006).
 • Greccy repatrianci z Polski (2004, 2005, 2006, 2007).
 • Wołosi – rozproszony naród w krajach bałkańskich (Grecja, Albania, Macedonia, Bułgaria, Serbia – 2007, 2008).
 • Aktualnie realizowany grant MNiSW: Wołosi we współczesnej Europie. Konstruowanie wspólnoty poprzez wyznaczanie granic etnicznych

Zakład Historii Myśli Społecznej

O nas

Katedra Historii Myśli Społecznej powstała w 1957 roku z utworzonej w
1950 roku Katedry Historii Socjologii i Myśli Społecznej, przemianowanej w 1952 roku na Katedrę Historii Filozofii i Myśli Społecznej (którymi kierowała Nina Assorodobraj-Kula), jako część nowo powstałej sekcji socjologicznej Wydziału Filozofii UW. Po kilkuletniej nieobecności na wyższych uczelniach, kiedy to uznawano ją za „naukę burżuazyjną”, socjologia powracała na Uniwersytet Warszawski. Na czele Katedry stanęła Nina Assorodobraj-Kula, a wśród pracowników znaleźli się między innymi Andrzej Walicki oraz Jerzy i Barbara Szaccy. Do najważniejszych osiągnięć naukowych tamtego okresu należą przeprowadzone pod kierownictwem Barbary Szackiej empiryczne badania nad pamięcią zbiorową. Badania te miały charakter ankietowy i były kilkakrotnie powtarzane (m.in. 1965, 1988, 2003).

W 1968 roku w ramach reorganizacji struktury wewnętrznej Uniwersytetu Warszawskiego powołano do życia Instytut Socjologii. Katedra, przemianowana na Zakład Historii Myśli Społecznej, stała się częścią nowej jednostki. Kierownikiem Zakładu został Jerzy Szacki. W ramach swojej pracy naukowej Jerzy Szacki zajmował się między innymi problematyką narodu i nacjonalizmu, tradycji oraz historii i aktualności myśli liberalnej. Jego publikacje przybliżały także polskim czytelnikom najważniejsze postacie i kierunki myśli w naukach społecznych. W 2003 roku za książkę Historia Myśli Socjologicznej (wydanej po raz pierwszy w 1981 roku i wielokrotnie wznawianej) otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (nazywaną „polskim Noblem”) w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

Po odejściu Jerzego Szackiego na emeryturę w 1999 roku, kierownikiem Zakładu został Mirosław Chałubiński, po nim zaś – pełniący tę funkcję do dziś – Paweł Śpiewak.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 302
tel. 22-55-20-712

Zespół

Kierownik
 • prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak
 • p.o. kierownika Zakładu: prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz
Pracownicy:
 • dr hab. Marta Bucholc
 • dr Karolina Wigura-Kuisz
 • dr Krzysztof Świrek
Doktoranci:
 • mgr Grzegorz Brzozowski
 • mgr Igor Czernecki
 • mgr Anna Częścik
 • mgr Daniel Kontowski
 • mgr Leszek Zaborowski
Badania

Kierunki prac badawczych w Zakładzie są dość zróżnicowane. Do podstawowych należy zaliczyć: wybrane zagadnienia powszechnej historii myśli społecznej i politycznej (a nie wyłącznie socjologicznej), zwłaszcza najnowszej; badania nad świadomością historyczną i rolą myślenia historycznego w kulturze; zagadnienia meta-socjologii; studia z zakresu antropologii społecznej i kulturowej, a nawet zagadnienia związane z badaniem opinii publicznej.
Wśród prac prowadzonych w Zakładzie przeważają studia teoretyczne i historyczne, ale nie brak również studiów o charakterze empirycznym (na przykład, badania poświęcone problematyce swojskości i obcości we współczesnej Polsce). Najnowsze publikacje pracowników Zakładu to między innymi: Obietnice demokracji (2004) i Pamięć po komunizmie (2005) Pawła Śpiewaka, Polityka dla dorosłych (2007) i Obcy z wyboru (2008) Andrzeja Waśkiewicza oraz wybór tekstów źródłowych Klasyczne teorie socjologiczne (2008).

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych

metodologia

O nas

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych wywodzi się z Katedry Socjologii utworzonej w 1947 r., zlikwidowanej w 1951 r. i restytuowanej w 1957 r. przez Stanisława Ossowskiego (1897-1963). Katedra była jednym z najbardziej twórczych zespołów naukowych w Polsce. Książka Ossowskiego O osobliwościach nauk społecznych, 1962) i badania Stefana Nowaka nad światopoglądem społecznym studentów Warszawy 1958 (Studenci Warszawy, 1991) są jej trwałym wkładem do socjologii polskiej.

Po śmierci Ossowskiego władze polityczne zredukowały (1964) Katedrę Socjologii do Katedry Metod Badawczych w Socjologii, kierownikiem został Klemens Szaniawski; w jej obrębie utworzono zakłady badawcze – Metodologii Nauk Społecznych (kier. Nowak) oraz Metod Matematycznych w Socjologii (kier. Szaniawski). Po tworzeniu Instytutu Socjologii (1968) Katedrę przemianowano na Zakład. W 1972 r. Zakład zmienił nazwę na obecną, a Nowak został jego kierownikiem i był nim do końca życia (1989). Po nim, do 2009 r. kierownikiem był Antoni Sułek, a obecnie jest nim Krzysztof Koseła. Z Zakładu Metodologii wyodrębniły się: Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej (1993, kier. Grzegorz Lisowski) i Zakład Psychologii Społecznej (1997, kier. Mirosława Marody), a w 2001 r. powstała Pracownia Teorii Zmiany Społecznej (kier. Ireneusz Krzemiński).

Profil i osobowość Zakładu Metodologii ukształtowali uczniowie Ossowskiego: Stefan i Irena Nowakowie, Zofia Józefowicz, Jakub Karpiński, Edmund Mokrzycki, Julia Sowa, Wiesław Wiśniewski.
Nowak wypracował podstawy „socjologii empirycznej” i wydał pierwsze nowoczesne podręczniki metodologii (Metody badań socjologicznych, 1965; Metodologia badań socjologicznych, 1970), a jego badania i seminaria stworzyły standard badań społecznych. Jego metodologia znalazła kontynuację w pracach Karpińskiego (Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych [1976] 2006; Przyczynowość w badaniach socjologicznych, 1985) i Sułka (Sondaż polski, 2001; Ogród metodologii socjologicznej, 2002). Zwrot ku „socjologii humanistycznej” inicjowali w Zakładzie Mokrzycki (Założenia socjologii humanistycznej, 1970) i Krzemiński (Symboliczny interakcjonizm i socjologia, 1986). Szaniawski (Metody statystyczne w socjologii, red. 1968) i Lissowski (Prawa indywidualne a wybór społeczny, 1992) byli orędownikami i nauczycielami stosowania metod matematycznych w socjologii. W Zakładzie uprawiano także psychologię społeczną, obejmująca zarówno teorię osobowości, jak i analizę interakcji społecznych (J. Sowa, Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, 1984; M. Marody, Technologie intelektu, 1987; I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi?, 1992).
Zakład przeprowadził wiele badań nad zmieniającym się społeczeństwem polskim: nad luką pokoleniową w l. 1970. (S. Nowak (red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, 1989); nad tworzeniem się „Solidarności” (M. Marody i in., Polacy ‘80, 1981; I. Krzemiński i in., Polacy – jesień 80, 1983); nad przemianami społeczeństwa w okresie schyłku socjalizmu realnego (S. Nowak, red., Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, 1984); nad budowaniem demokracji w wolnej Polsce – tworzeniem się partii politycznych i społeczeństwem obywatelskim, nad młodzieżą, religijnością, nowymi ruchami i tożsamościami społecznymi (M.Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji, 2001; K. Koseła, Polak i katolik: splątana tożsamość, 2003; M. Grabowska, Podział postkomunistyczny, 2004; K. Koseła i in, Rossijanie i poljaki na rubeže stoletij, 2006).

Zakład specjalizuje się w dydaktyce w zakresie metodologii – prowadzi podstawowe i zaawansowane zajęcia z tego zakresu. Pracownicy Zakładu prowadzą też wykłady i seminaria z dziedzin socjologii, którymi się zajmują.
Przed 1989 r. pracownicy Zakładu byli aktywni w ruchach na rzecz przemian demokratycznych, a dziś zabierają głos w toczących się w Polsce debatach publicznych.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 103
tel.22-55-20-708, 22-55-20-707, 22-55-23-504

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
Pracownicy
 • prof. dr hab. Antoni Sułek
 • dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW
 • dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 • dr Michał Łuczewski
 • dr Tadeusz Szawiel
 • dr Sylwia Urbańska
Doktoranci
 • mgr Łukasz Bertram
 • mgr Mariusz Grzęda
 • mgr Paula Kukołowicz
 • mgr Stanisław Maksymowicz
 • mgr Jakub Motrenko
 • mgr Grażyna Pol
 • mgr Marek Solon-Lipiński
 • mgr Kamila Zacharuk
 • mgr Piotr Ziewiec
 • mgr Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk
 • mgr Oskar Żyndul
Publikacje

Patrz: http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/

Badania
 • Metodologia nauk społecznych
  • Filozoficzne podstawy nauk społeczny z perspektywy hermeneutyki filozoficznej i rewitalizowanych w jej obrębie tradycjach filozoficznych (Platon, Arystoteles)
  • Metodologiczne analizy najważniejszych rodzajów badań i danych socjologicznych (sondaże, badania jakościowe, eksperymenty, badania rynku i opinii publicznej, dane urzędowe, dokumenty osobiste)
 • Socjologia polityki:
  • teorie demokracji
  • systemy polityczne
  • partie i systemy partyjne
  • społeczeństwo obywatelskie polityczne
  • polityka na poziomie lokalnym
  • zróżnicowanie lewicowo-prawicowe
  • podział postkomunistyczny
 • Socjologia religii:
  • teorie sekularyzacji
  • nowe ruchy religijne
  • religijne uwarunkowania polityki
  • stosunki państwo-Kościół
  • religijność polska i jej społeczna kreatywność
 • Filozofia nauk społecznych.

Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 207, 208 , 209
tel. 22-55-20-710

Zespół

Kierownik
 • prof. dr hab. Kazimierz Frieske
 • p.o. kierownika Zakładu: dr Anna Kiersztyn
Pracownicy
 • dr Paweł Poławski
 • dr Dariusz Zalewski
Doktoranci
 • mgr Jan Dzierzgowski
 • mgr Jolanta Gawryluk
 • mgr Joanna Jurkiewicz
 • mgr Justyna Motrenko
 • mgr Adam Müller
 • mgr Agata Skalec
 • mgr Piotr Teisseyre
Tematyka badawcza
 • Źródła, mechanizmy kreowania, definiowania i instytucjonalizacji problemów społecznych oraz rozmaitych form dewiacji społecznych w powiązaniu z problematyką tworzenia i dynamiki porządku społecznego i jego instytucji. Procesy marginalizacji społecznej i ich strukturalne uwarunkowania
 • Problematyka kontroli społecznej i jej funkcji w społecznych procesach konstruowania problemów społecznych. Kontrola społeczna jako jeden z czynników uruchamiających procesy marginalizacji społecznej
 • Administracja publiczna i jej udział w rozwiązywaniu problemów społecznych: polityka społeczna i problematyka tzw. “public policy” i “policy analysis” oraz zagadnienia przygotowania i oceny rezultatów celowych interwencji w życie zbiorowe, w tym zwłaszcza procedury badań oceniających

Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 312
tel. 22-55-20-497; 22-55-20-718
strona zakładu: http://www.is.uw.edu.pl/zps

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Sławomir Mandes
Pracownicy
 • prof. dr hab. Mirosława Marody
 • dr Mikołaj Lewicki
 • dr Anna Przybylska (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • dr Małgorzata Sikorska
 • mgr Maria Rogaczewska (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • dr Karolina Sztandar-Sztanderska
Doktoranci
 • mgr Natalia Cabaj
 • mgr Beata Charycka
 • mgr Marcin Darmas (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Aleksandra Leyk
 • mgr Agnieszka Ogrocka-Klepacz (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Dorota Olko(Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Przemysław Piechocki (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Franciszek Przeradzki
 • mgr Łukasz Raciborski
 • mgr Maja Sawicka
 • mgr Karolina Wereta (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Aleksandra Zając (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
 • mgr Karol Zyskowski (Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym)
Współpracownicy
 • dr Marta Olcoń-Kubicka
 • mgr Joanna Leszczyńska
 • mgr Tomasz Płachecki
 • mgr Alina Stanaszek
Badania
 • psychologia społeczna
 • socjologia życia codziennego
 • socjologia społeczeństwa ponowoczesnego
 • analiza dyskursu
 • socjologia rodziny
 • teoria reprezentacji społecznych
 • socjologia historyczna
 • teoretyczne podstawy reklamy i marketingu
Badania prowadzone aktualnie przez pracowników Zakładu
 • “Nowe reguły życia społecznego w sferze publicznej” – grant KBN; Instytut Studiów Społecznych (S. Mandes, M. Marody, M. Rogaczewska)
 • „Eastern enlargement – Western enlargement. Culture Shocks and Coping Strategies in the European Economy after the Accession” – projekt międzynarodowy, grant Komisji Europejskiej; ISP (M. Lewicki, S. Mandes, M. Marody)

Zakład Socjologii Edukacji

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3
tel. 22-55-20-230, 22-826-55-91

Zespół

Kierownik
 • Dr hab. Ewa Nasalska
Pracownicy
 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 • Dr hab. Marta Zahorska
 • Magdalena Wieczorek
Współpracownicy
 • Prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
Doktoranci
 • mgr Agnieszka Nowakowska
 • mgr Magdalena Smak-Wójcicka
Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze pracowników zakładu koncentrują się wokół problemów socjalizacji , funkcjonowania systemów edukacyjnych ( w tym funkcjonowania szkolnictwa wyższego) w perspektywie porównań międzynarodowych, a także roli kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych wymiarów różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn:

 • rola i sposób funkcjonowania uniwersytetów III wieku
 • rankingi i „marka” uczelni wyższych – w Polsce i na świecie
 • mobilność studentów w ramach programu Erasmus i ocena studentów jego użyteczności mobilność pracowników naukowych w ramach programów współpracy Fundacji Fulbrighta i Marie Curie
 • mechanizmy powstawania szkolnictwa polskiego w Holandii i jego funkcje
 • płeć a osiągnięcia w nauce szkolnej
 • podobieństwa i różnice w przebiegu karier naukowych kobiet i mężczyzn
 • płeć a zachowania wyborcze
 • kulturowe i społeczne wyznaczniki godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety i mężczyzn w środowisku wiejskim i miejskim
 • procesy akulturacji kobiet chińskich –emigrantek w Polsce
 • preferencje konsumpcyjne i ich uwarunkowania
 • organizacje kobiece – ich funkcje
 • wizje demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej w świetle World Values Survey

Zainteresowania badawcze poszczególnych pracowników:
Prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
W 1980 r. wprowadziła do programu studiów na socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia poświęcone ruchom feministycznym i kobiecym oraz badaniom nad problematyką gender. Autorka publikacji dotyczących kształtowania się systemów wartości, stosunków etnicznych, funkcjonowania władz lokalnych, socjologii polityki i kultury politycznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej, a także problemów socjalizacji i edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem roli szkolnictwa wyższego) oraz płci i politycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań sytuacji kobiet i mężczyzn (w systemie edukacji, polityce, na rynku pracy, godzenie obowiązków w sferze prywatnej i publicznej, w mediach)

Dr hab. Ewa Nasalska
– Współczesna teoretyczna socjologia niemiecka (socjologia wychowania, socjologia wiedzy)
a) Analizy teoretycznych koncepcji socjalizacji, wychowania oraz społecznych funkcji edukacji w perspektywie współczesnych socjologów niemieckich (zwłaszcza N. Luhmanna i J. Habermasa).
b) Badania teoretycznych koncepcji socjologii wiedzy we współczesnej socjologii niemieckiej, koncentrujące się wokół społecznych funkcji wiedzy oraz społecznego wywierania wpływu na wiedzę.
– Stosunki polsko-niemieckie w perspektywie socjologicznej
Badania nad treścią szkolnej socjalizacji politycznej w Polsce i w Niemczech na przykładzie materiałów edukacyjnych, w tym również materiałów upowszechnianych w internecie. Przedmiotem badań są zwłaszcza treści edukacji regionalnej oraz edukacji patriotycznej.

Dr hab. Marta Zahorska
Socjologia edukacji na poziomie makro: powstanie i rozwój systemów edukacyjnych, trendy w polityce edukacyjnej, społeczne konsekwencje przemian w systemach szkolnych, procesy wykluczania i marginalizacji w oświacie, edukacja obywatelska, edukacja a rynek pracy.
Socjologia edukacji na poziomie mikro: analiza życia szkolnego, relacje uczeń-nauczyciel, czy tworzenia kultur szkolnych.

Zakład Socjologii Kultury

O nas

Geneza Zakładu Socjologii Kultury, podobnie jak Instytutu Socjologii UW, sięga lat 30-tych XX wieku, a więc czasu, kiedy uprawianie i wykładanie socjologii przybierało w Uniwersytecie Warszawskim kształt instytucjonalny dzięki powoływanym katedrom socjologicznym. W 1930 r. utworzona została dla Stefana Czarnowskiego (1879-1937) Katedra Historii Kultury, przekształcona w 1934 r. w Katedrę Socjologii i Historii Kultury. Socjologię kultury Czarnowski uprawiał jednocześnie jako socjologię historyczną na gruncie teorii faktu społecznego Émile Durkheima, akcentując znaczenie świadomości społecznej, pamięci społecznej i symbolizmu. Prace Czarnowskiego, jak Kultura (1938) oraz Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk bohater narodowy Irlandii (1956) należą do klasyki polskiej i światowej socjologii kultury.

Z perspektywy kulturowej uprawiał socjologię Stanisław Ossowski (1897-1963). Po zlikwidowaniu przez władze komunistyczne Katedry Socjologii w 1950 r. Ossowski kierował Katedrą Historii Kultury w latach 1950-1953. W twórczości tego uczonego wyróżnia się oryginalne, kulturowe podejście do zagadnień psychologii społecznej, tożsamości, więzi społecznej, mitów społecznych i ideologii narodowych – Dzieła I-VI (1966-1970).

Katedra Socjologii Kultury została utworzona w 1966 r. dla Józefa Chałasińskiego (1904-1979) – ucznia Floriana Znanieckiego. Wraz z powołaniem Instytutu Socjologii przekształcona została w 1968 r. w Zakład Socjologii Kultury. W bogatym dorobku Józefa Chałasińskiego na plan pierwszy wysuwa się problematyka kultur narodowych, zagadnienia kultury i osobowości, kultury edukacyjnej, co odzwierciedla dzieło Kultura amerykańska (1962). Z inicjatywy Chałasińskiego powstało czasopismo „Kultura i Społeczeństwo” (1957).
Po przejściu Józefa Chałasińskiego na emeryturę (1974) kierowanie Zakładem Socjologii Kultury objęła w 1977 r. Antonina Kłoskowska (1919-2001), która przybyła do Uniwersytetu Warszawskiego po wielu latach działalności w łódzkim ośrodku socjologicznym. Była autorką Kultury masowej (1964) i Społecznych ram kultury (1971), które wywarły wpływ na sposób badania kultury w Polsce. Socjologia kultury (1981) przedstawia podstawy teoretyczne uprawiania socjologii kultury, wyznacza obszar badań autotelicznej kultury symbolicznej. Zagadnienia kultury narodowej Antonina Kłoskowska podjęła w dziele Kultury narodowe u korzeni (1996).

Po odejściu Antoniny Kłoskowskiej na emeryturę Zakładem kierował Andrzej Tyszka, następnie Leszek Korporowicz, Izabela Bukraba-Rylska. Od 1 października 2008 r. Zakładem kieruje Elżbieta Hałas.
Twórczość pracowników Zakładu Socjologii Kultury podejmujących zagadnienia współczesnych przemian kulturowych nawiązuje jednocześnie do najważniejszych tematów zapoczątkowanych przez uczonych, którzy rozwinęli w Polsce badania nad rzeczywistością kulturową na światowym poziomie.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 204
tel. 22-55-20-720

Zespół

Kierownik
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Hałas
Pracownicy
 • dr Tomasz Maślanka
 • dr Konstanty Strzyczkowski
 • dr Robert Wyszyński
Doktoranci
 • Mgr Stanisław Krawczyk
Badania

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu obejmują zagadnienia zmian kulturowych nowoczesności i ponowoczesności, pluralizm kulturowy i wielokulturowość, tożsamość kulturową – indywidualną i zbiorową, problematykę kultur narodowych, kulturowe wymiary transformacji i integracji europejskiej oraz zagadnienia kultury globalnej.

Ważne miejsce zajmuje problematyka kulturowej psychologii społecznej, osoby i kultury, kulturowych źródeł podmiotowości oraz kultura indywidualizmu.

Badania prowadzone są zarówno z perspektywy socjologii kultury (społeczne uwarunkowania zjawisk kulturowych w węższym znaczeniu), jak i współczesnej socjologii kulturowej (kulturowy wymiar procesów społecznych), w nawiązaniu do tradycji kulturalizmu, zapoczątkowanej przez Floriana Znanieckiego.

Analizowane są przemiany kultury wysokiej, kultury masowej i popularnej oraz kultura życia codziennego. Prowadzone są badania nad formami i funkcjami symbolizmu, polityką symboliczną i pamięcią społeczną oraz nad przemianami w sferze aksjonormatywnej, w tym graniczne problemy kultury (kultury religijne, kultury terapeutyczne, trauma kulturowa).

Analizowana jest rola czynników zmian kulturowych – ruchów społecznych, grup, organizacji, wspólnot i światów społecznych. Zmiany kulturowe ujmowane są w szerszym kontekście historii kultury i procesów cywilizacyjnych, kształtowanych przez interakcje symboliczne i komunikację społeczną, w tym komunikację międzykulturową. Podejmowane są klasyczne i nowe zagadnienia teorii kultury, w nawiązaniu do pragmatyzmu, fenomenologii, hermeneutyki, semiotyki a także neopsychoanalizy. Socjologia kulturowa i socjologia kultury, badające relacje pomiędzy kulturą i społeczeństwem uprawiane są w powiązaniu z filozofią kultury, antropologią kulturową – szerzej – kulturologią polską i światową.

Zakład Socjologii Ogólnej

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 212
tel. 22-55-20-885, 22-20-709
http://sites.google.com/site/zsocog/

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Lech Nijakowski
Pracownicy
 • prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński
 • dr hab. Maciej Gdula
 • dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 • dr Grażyna Kacprowicz
 • dr Joanna Konieczna-Sałamatin
 • dr Aleksandra Lompart
 • dr Marta Szaranowicz-Kusz
 • dr hab. Renata Włoch
Doktoranci
 • mgr Magdalena Bartnik
 • mgr Anita Brzozowska
 • mgr Michał Dudek
 • mgr Joanna Erbel
 • mgr Weronika Grzebalska
 • mgr Karol Leszczyński
 • mgr Adam Ostolski
 • mgr Filip Piotrowski
 • mgr Dominik Skowerski
 • mgr Michał Szostek
Tematyka badawcza

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w rozmaite projekty badawcze. Najważniejsze z nich to:

 • European Values Survey (od 1990)
 • Partycypacja obywatelska (2008)

Zakład Socjologii Polityki

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p.114
tel. 22 55-20-701

Zespół

Kierownik
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski
Pracownicy
 • dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 • dr hab., prof. UW Jarosław Kilias
 • dr Wojciech Rafałowski
 • dr Przemysław Sadura
Doktoranci
 • mgr Michał Bielecki
 • mgr Łukasz Błoński
 • mgr Dariusz Brzosko
 • mgr Karol Haratyk
 • mgr Anna Kuczyńska
 • mgr Jędrzej Ochremiak
 • mgr Bartłomiej Tolak
Badania

Zakład prowadził w latach 2005 – 2006 projekt badawczy pod kierunkiem Jacka Raciborskiego: Elity rządowe III RP ze szczególnym uwzględnieniem wzorów rekrutacji, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zakończony publikacją książki pod red. J. Raciborskiego, Elity rządowe III RP. Portret socjologiczny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

Od września 2008 roku Zakład realizuje kolejny duży projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. ,,Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Raciborski.

Pracownicy Zakładu uczestniczą ponadto indywidualnie w wielu ważnych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, w szczególności prof. Jerzy Bartkowski jest bardzo zaangażowany w cyklicznych badaniach European Values Study a dr Przemysław Sadura w tzw. grancie norweskim realizowanym w IS UW.

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji

Katalog biblioteki zakładowej

O nas

Kierownicy Zakładu

Zakład istnieje od roku 1968. Przez wiele lat firmował go profesor Władysław Markiewicz, praktycznie jako p.o. kierował nim przez wiele lat Witold Morawski, który został jego kierownikiem dopiero w roku 1980.
Zakład ewaluował z dużego zakładu kierowanego przez prof. Stefana Nowakowskiego, w którym Maria Hirszowicz, we współpracy z Witoldem Morawskim prowadzili badania nad samorządem przedsiębiorstw państwowych, publikując wyniki tych badań w książce: „Z badań nad społecznym uczestnictwem w organizacji przemysłowej”, M. Hirszowicz, W. Morawski. Ich współpraca dała początek Zakładowi.

W latach 70. w Zakładzie pracował profesor Kazimierz Doktór. Od początku lat 80. Pracowali tutaj znani w świecie socjologowie, tacy jak profesor Jadwiga Staniszkis oraz doktor Bogdan Cichomski (1941-2015) – twórca Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego.

W Zakładzie tym w latach 70–tych i 80–tych powstało wiele publikacji, znaczących dla rozwoju socjologii pracy, organizacji i socjologii ekonomicznej w Polsce i rozumienia procesu pre-transformacyjnego. Są to przede wszystkim książki: Organizacje. Socjologia struktur, procesów i ról (red W. Morawski), 1976; Nauka jako instytucja społeczna: warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce , B. Cichomski, 1976; Kierowanie w społeczeństwie , (red W. Morawski), 1979; Demokracja i gospodarka, red W. Morawski, 1983; Poland’s self-limiting revolution, J. Staniszkis, 1984; Społeczeństwo i gospodarka. Wartości i interesy załóg przedsiębiorstw przemysłowych, red W. Morawski, 1986; Demokracja i gospodarka, red W. Morawski, 1983; Społeczeństwo i gospodarka. Wartości i interesy załóg przedsiębiorstw przemysłowych, red W. Morawski, 1986; Załamanie porządku etatystycznego (red. W. Morawski, W. Kozek), 1988; Ontologia socjalizmu, J. Staniszkis, 1988; Reformy gospodarcze a społeczeństwo, (red W. Kozek, W. Morawski), 1989; Portrety i autoportrety inteligencji polskiej, J. Babiuch-Luxmoore, 1989; 1989; Społeczeństwo wobec wyzwań gospodarki rynkowej (red W. Kozek, W. Morawski), 1991.

Po roku 1989 pracownicy Zakładu włączyli się w badania polskiej transformacji.
Do najważniejszych książek tego okresu dokumentujących kierunki zainteresowań należą: Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, W.Morawski,1994, Stosunki przemysłowe w Polsce: studium czterech przypadków, M. Federowicz, W. Kozek, W. Morawski, 1995; Zbiorowe stosunki pracy w procesie integracji europejskiej, red W. Kozek, 1997; Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka, W. Morawski, 1998; Post-communism: the emerging enigma, J. Staniszkis, 1999, B.Cichomski, W. Kozek, P. Morawski; Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, W. Morawski, 2001; Socjologia ekonomiczna, W. Morawski, 2001; Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, red W. Kozek, 2003; Władza globalizacji, J. Staniszkis (2003).

Pracownikami naukowymi Zakładu byli w przeszłości:
 • profesor zwyczajny Witold Morawski , obecnie profesor Akademii Leona Koźminskiego
 • prof. zwyczajny Jadwiga Staniszkis: obecnie Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Bogdan Cichomski, twórca i długoletni lider Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
 • profesor Kazimierz Frieske, obecnie Kierownik Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego w IS UW
 • profesor Kazimierz Doktór, obecne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • profesor Ewa Masłyk – Musiał, obecnie profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
 • dr Jolanta Babiuch-Luxmoore, obecnie Associate Lecturer, Oxford Brookes University Business School
 • dr Wojciech Widera, emerytowany adiunkt SGH
 • dr Paweł Kuczyński,
 • dr Krzysztof Ryszard Nowakowski
 • mgr Andrzej Kowalczyk
 • mgr Tomasz Kowalczyk, zmarły w USA na Florydzie
 • mgr Aleksander Borkowski

Kontakt

00-927 Warszawa, ul. Karowa 18,
p. 306 tel. 22-55-20-714

Kierownik
 • Prof. dr hab. Wiesława Kozek
Pracownicy
 • dr hab. Izabela Wagner-Saffray, adiunkt
 • dr Julia Kubisa, adiunkt – do VII 2016 na Uniwersytecie w Goteborgu
 • dr Piotr Ostrowski, adiunkt
 • dr Justyna Salamońska, adiunkt
 • dr Joanna Wawrzyniak, adiunkt
 • dr Karolina Sztandar–Sztanderska, adiunkt
Doktoranci
 • mgr Michał Dobrołowicz
 • mgr Magdalena Fac
 • mgr Mariusz Finkielsztein
 • mgr Joanna Jurkiewicz
 • mgr Wojciech Kacperski
 • mgr Beata Kowalczyk
 • mgr Kamil Lipiński
 • mgr Karolina Mikołajewska
 • mgr Elżbieta Oknińska
 • mgr Dominika Orzelska (Mizera)
 • Justyna Zielińska
Współpracownicy
 • dr Agnieszka Maciuk-Grochowska (ZZL)
 • dr Barbara Godlewska –Bujok (prawo pracy)
Zespół Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich

Katalog biblioteki zakładowej

 • Dr hab. Wiesława Kozek, prof. UW
 • Dr Julia Kubisa
 • Dr Piotr Ostrowski

Zakład Socjologii Wsi i Miasta

O nas

Zakład prowadzi badania nad szh4eroko rozumianą problematyką socjologii miasta ze szczególnym uwzględnieniem obrazu miast w rozwiniętych społeczeństwach postindustrialnych

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
00-927 Warszawa,
ul. Karowa 18, p. 211,
tel. 22-55-20-702

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Małgorzata Jacyno
Pracownicy
 • dr Marcin Darmas
 • dr Adam Ostolski
Doktoranci
 • mgr Konrad Burdyka
 • mgr Agata Dembek
 • mgr Paweł Karamuz
 • mgr Dominika Michalak
 • mgr Iwona Młoźniak
 • mgr Marcin Nowak
 • mgr Rafał Rudnicki
 • mgr Jędrzej Stasiowski
 • mgr Anna Szylar
 • mgr Jan Śpiewak
 • mgr Miłosz Ukleja
Badania

Kulturowa i społeczna problematyka współczesnej wsi polskiej, socjologia miasta, uczestnictwo w kulturze, style życia, nierówności

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej

Kontakt

ul. Karowa 18; p. 22;
tel. (22)55 20 273 , w sieci UW: 20 273
http://stat.is.uw.edu.pl/

Zespół

Kierownik
 • dr hab. Jacek Haman
Pracownicy
 • prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • dr Katarzyna Abramczuk
 • dr Henryk Banaszak
 • dr Mikołaj Jasiński
 • dr Marta Kiełkowska
 • dr Dariusz Przybysz
 • dr Marek Styczeń
Stała współpraca:
 • dr Joanna Konieczna-Sałamatin
 • dr Maciej Sobolewski
 • dr Krzysztof Tymicki
Doktoranci
 • mgr Jan Betley
 • mgr Marek Bożykowski
 • mgr Krzysztof Bulkowski
 • mgr Adam Kęska
 • mgr Tomasz Zając
 • mgr Piotr Zimolzak
 • mgr Tomasz Żółtak
Współpraca:
 • mgr Albert Izdebski
 • dr Barbara Jancewicz
 • dr Agata Komendant-Brodowska
Tematyka badawcza
 • Teoria metod analizy danych socjologicznych, w szczególności statystycznych i demograficznych
 • Zaawansowane analizy i modele formalne wyników badań socjologicznych
 • Demografia i ruchliwość społeczna
 • Teoria wyboru społecznego, teoria gier, teoria sprawiedliwości dystrybutywnej
 • Analizy politologiczne oparte na formalnej teorii polityki
 • Symulacyjne badania skutków decyzji legislacyjnych

Doktoraty

26 mar, 2009;

Prace doktorskie z socjologii

obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii.

Wykaz obejmuje prace doktorskie napisane:
– w latach 1930-1939 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW: w Katedrze Historii Kultury (od 1934 roku – Katedrze Socjologii i Historii Kultury) i w Katedrze Socjologii (1934-1939);
– w latach 1947-1952 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW – faktycznie w Katedrze Socjologii.
– w latach 1952-1957 w zakładach nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym, a następnie na Wydziale Filozoficznym UW – faktycznie w Zakładzie Materializmu Historycznego;

oraz prace doktorskie obronione:
– w latach 1957-1968 na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego UW;
– od 1968 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace ułożone są według lat, a w obrębie roczników – alfabetycznie według nazwisk autorów. Maszynopisy prac obronionych od 1950 roku znajdują się w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Wykaz został sporządzony w 2002 roku na podstawie dokumentacji znajdującej się w Instytucie Socjologii UW i innych źródeł. Uzupełniany jest na bieżąco.

W Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora z zakresu socjologii nadaje od 1995 roku także Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

1932

Bardach Artur
Zagadnienie postępu technicznego w marksistowskiej teorii dziejów.
Promotor: Stefan Czarnowski

1935

Assorodobraj Nina
Warunki wytwarzania się proletariatu przemysłowego u zarania industrializmu.
Promotor: Stefan Czarnowski

1937

Dynowski Witold
Izolacja cywilizacyjna woj. wileńskiego i nowogródzkiego.
Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1947

Nowakowski Stefan
Mieszczaństwo polskie na przełomie XVIII i XIX wieku.
Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1948

Antoszczuk Stanisław
Zagadnienie ideologii w systemie Pareta i w systemie Marksa.
Promotor: Stanisław Ossowski

Lipińska Wanda
Garwolin – studium monograficzne.
Promotor: Stanisław Ossowski

1950

Nowakowska Irena
Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce powojennej.
Promotor: Stanisław Ossowski

1956

Bauman Zygmunt
Program polityczny Brytyjskiej Partii Pracy.
Promotor: Julian Hochfeld

Hirszowicz Maria
Studium o sprzecznościach międzymocarstwowych we współczesnym kapitalizmie.
Promotor: Julian Hochfeld

1957

Wiatr Jerzy
Socjologia amerykańska a kwestia murzyńska w U.S.A.
Promotor: Julian Hochfeld

1958

Malewski Andrzej
Zagadnienia budowy i użyteczności teorii socjologicznej.
Promotor: Kazimierz Ajdukiewicz

Nowak Stefan
Prawa ogólne, zdania historyczne i wyjaśnienia przyczynowe w socjologii.
Promotor: Stanisław Ossowski

1959

Malewska Hanna
Przyczyny uprzedzeń anty-murzyńskich w Stanach Zjednoczonych.
Promotor: Jan Szczepański

Szacki Jerzy
Idea “ojczyzny” i idea “narodu” w polskiej myśli szlachecko – rewolucyjnej.
Promotor: Bronisław Baczko

1960

Chodak Szymon
Funkcje systemów partyjnych w państwach współczesnych Europy Zachodniej
Promotor: Julian Hochfeld

Matejko Aleksander
Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Promotor: Stanisław Ossowski

Pawełczyńska Anna
Grupy społeczne nieletnich przestępców w Polsce
Promotor: Stanisław Ossowski

1961

Hinz Henryk
Założenia filozofii społecznej Hugona Kołłątaja
Promotor: Nina Assorodobraj

Possart Jadwiga
Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne
Promotor: Nina Assorodobraj

Siciński Andrzej
Zasięg masowego komunikowania i jego społeczne podłoże
Promotor: Stanisław Ossowski

Skarga Barbara
Narodziny pozytywizmu polskiego
Promotor: Nina Assorodobraj

Wesołowski Włodzimierz
Niektóre problemy socjologii klas i warstw społecznych
Promotor: Julian Hochfeld

1962

Malanowski Jan
Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku w latach 1938 – 60.
Promotor: Stefan Nowakowski

Pióro Zygmunt
Ekologia społeczna a planowanie urbanistyczne
Promotor: Stanisław Ossowski

Stasiak Henryk
Analiza pojęć związanych z terminem “funkcja” w socjologii.
Promotor: Stanisław Ossowski

Szacka Barbara
Teoria społeczna i społeczna utopia. Analiza poglądów Stanisława Staszica.
Promotor: Nina Assorodobraj

Szlezingier Maria
Filozofia społeczna Róży Luksemburg.
Promotor: Julian Hochfeld

1963

Krawczyk Zbigniew
Inspiracje ideologiczne i założenia teoretyczne socjologii Edwarda Abramowskiego
Promotor: Nina Assorodobraj

Maślińska Halina
Poglądy etyczne Jeremiasza Benthama
Promotor: Maria Ossowska

1964

Ciupak Edward
Problemy socjologiczne kultu religijnego w Polsce
Promotor: Stefan Nowakowski

Jasińska Magdalena
Problematyka prostytucji młodocianych w świetle badań terenowych w Warszawie
Promotor: Maria Ossowska

Nowak Irena
Wartości, przystosowanie a pozycja w grupie – analiza porównawcza dwóch środowisk studenckich
Promotor: Maria Ossowska

Osiadacz – Molska Alina
Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878 – 1886
Promotor: Nina Assorodobraj

Wiśniewski Wiesław
Postawy tolerancji – korelaty i uwarunkowania
Promotor: Maria Ossowska

1965

Krawczyk Barbara
Aspiracje zawodowe i wzory kariery zawodowej studentów AWF.
Promotor: Maria Bielińska – Hirszowicz

Narojek Winicjusz
System władzy w mieście.
Promotor: Zygmunt Bauman

Trybusiewicz Janusz
Kryzys społeczny i propozycje jego przezwyciężenia w myśli społecznej francuskiej Restauracji (de Maistre – Saint-Simon).
Promotor: Nina Assorodobraj

1966

Czerwiński Marcin
W poszukiwaniu odpowiedniości literatury i obyczaju. Studium z zakresu współczesnej kultury włoskiej.
Promotor: Nina Assorodobraj

1967

Jasińska – Kania Aleksandra
Karol Marks a problemy alienacji we współczesnej socjologii amerykańskiej.
Promotor: Zygmunt Bauman

Sowa Julia
Założenie aksjologiczne w tworzeniu podstawowych pojęć psychiatrii. Analiza i krytyka współczesnych pojęć normalności i zdrowia psychicznego z punktu widzenia metodologicznego i socjologicznego.
Promotor: Maria Ossowska

1968

Tulski Józef
Postawy młodych robotników wobec pracy zawodowej.
Promotor: Maria Hirszowicz

Tyrowicz Stanisław
Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 1933-1945.
Promotor: Nina Assorodobraj

Zagórski Krzysztof
Psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty potrzeb ludzkich.
Promotor: Zygmunt Bauman

1969

Korszyńska Stanisława
Status członka spółdzielni jako czynnik integracji pracownika w przedsiębiorstwie.
Promotor: Maria Hirszowicz

Łobodzińska Barbara
Problemy społeczne współczesnego małżeństwa miejskiego.
Promotor: Stefan Nowakowski

Mokrzycki Edmund
Pojęcie rozumienia w humanistycznej koncepcji socjologii.
Promotor: Stefan Nowak

Morawski Witold
Konflikt i kooperacja między kapitałem a pracą w socjologii przemysłowej.
Promotor: Stefan Nowakowski

Nowicka Ewa
Ruchy społeczne wśród Melanezyjczyków oraz Indian Ameryki Północnej jako reakcja na polityczną dominację i kontakt kulturowy. Analiza porównawcza i typologia.
Promotor: Nina Assorodobraj

Stanowski Adam
Odpowiedzi autoindentyfikacyjne jako wskaĽniki postaw wobec religii.
Promotor: Stefan Nowak

1970

Pawluczuk Włodzimierz
Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu tradycyjnych społeczności terytorialnych.
Promotor: Maria Ossowska

Pilinow Anna
Problem incestu w świetle antropologii kulturowej, historii prawa oraz badań empirycznych.
Promotor: Adam Podgórecki

Tyszka Andrzej
Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym (studium o stylu życia).
Promotor: Antonina Kłoskowska

Wantuła Halina
Poczucie winy a przestępca. Rozważania nad poczuciem winy z punktu widzenia problemu resocjalizacji.
Promotor: Maria Ossowska

Weber Barbara
Młodzież a współczesne wzory osobowe.
Promotor: Maria Ossowska

Węgleński Jan
Społeczne problemy małych miast (analiza porównawcza).
Promotor: Stefan Nowakowski

1971

Błuszkowski Jan
Osobowość społeczna studentów (studium nad aktywnością i aspiracjami społecznymi studiującej młodzieży).
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Chełstowski Bogdan
Świat społeczny w dziele literackim Alain René Lesage’a.
Promotor: Nina Assorodobraj

Dziżyński Jan
Porządek naturalny a historia. Główne idee doktryny P. J. Proudhona.
Promotor: Jerzy Szacki

Falewicz Jan Karol
Społeczne uwarunkowania spożycia i postaw wobec alkoholu w środowiskach młodzieżowych w Polsce.
Promotor: Adam Podgórecki

Grad Mieczysław
Pamiętnikarze i działacze – przemiany wsi i ruchu ludowego w świetle pamiętników konkursu “Moje życie w Polsce Ludowej”.
Promotor: Stefan Nowakowski

Król Marcin
Historia i utopia. Świadomość historyczna w ideologii jakobinów (1789 – 1794).
Promotor: Nina Assorodobraj

Łoś Maria
Społeczno – ekonomiczne uwarunkowanie wzorów zachowań i aspiracji młodzieży wiejskiej.
Promotor: Adam Podgórecki

Neyman Elżbieta
Zmiana społeczna, rozwój, nowatorstwo: teoretyczne propozycje współczesnego funkcjonalizmu, ewolucjonizmu i behawioryzmu.
Promotor: Jerzy Szacki

Słomczyński Kazimierz M.
Zróżnicowanie społeczno – zawodowe i jego korelaty – z badań nad ludnością miejską w latach 1964 – 67.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1972

Kalbarczyk Ryszard
Społeczne zróżnicowanie inteligencji Radomia.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kurczewski Jacek
Metody badania systemów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa przedpaństwowego).
Promotor: Adam Podgórecki

Osiatyński Wiktor Janusz
Przemiany amerykańskiej mitologii społeczno-politycznej.
Promotor: Jerzy Szacki

Sroka Mieczysław
Edycja listów Stanisława Brzozowskiego.
Promotor: Nina Assorodobraj

Wnuk – Lipiński Edmund
Praca i wypoczynek w budżecie czasu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1973

Frentzel – Zagórska Janina
Reakcje na niezgodność treści poznawczych i ich rola w regulacji zachowania (w ujęciu tzw. “teorii zgodności” oraz tzw. “teorii aktywności poznawczej”).
Promotor: Stefan Nowak

Gajewski Zdzisław
Adaptacja robotników pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego.
Promotor: Stefan Nowakowski

Synak Brunon
Socjologiczne aspekty przekazywania gospodarstw chłopskich za rentę w związku z procesem urbanizacji.
Promotor: Stefan Nowakowski

1974

Cichomski Bogdan
Nauka jako instytucja społeczna. Warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce.
Promotor: Adam Podgórecki

Janowska Anita H.
Kryminologiczna problematyka zabójstw w Polsce. Wybrane zagadnienia.
Promotor: Adam Podgórecki

Kamiński Antoni
Władza a racjonalność – studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Marciniak Jerzy
Teoretyczne problemy socjalizmu i kwestia niepodległości w myśli społeczno – politycznej Kazimierza Kelles-Krauza. (Wybrane zagadnienia).
Promotor: Janina Wojnar – Sujecka

Mościskier Andrzej
Przestępczość w Polsce na tle procesów industrializacji i urbanizacji.
Promotor: Michał Pohoski

Styczeń Marek
Procedury taksonomiczne.
Promotor: Klemens Szaniawski

Sułek Antoni
Miejsce eksperymentu w naukach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

1975

Jadam Henryk
Procesy integracji osadników bieszczadzkich.
Promotor: Józef Chałasiński

Labbe Octavio
Chilean class consciousness: a sociological view.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Lissowski Grzegorz
Zależności statystyczne między dwiema zmiennymi losowymi. Pojęcia podstawowe.
Promotor: Klemens Szaniawski

Sadowski Andrzej
Przemiany świadomości białoruskiej mniejszości narodowej w warunkach przejścia do miasta.
Promotor: Stefan Nowakowski

1976

Bobrowska Halina
Powieść i piśmiennictwo Senegalu jako czynnik kształtowania się negroafrykańskiej samowładzy społeczno – kulturowej.
Promotor: Józef Chałasiński

Faltán Lubomir
Procesy urbanizacji Słowacji po drugiej wojnie światowej.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kaczyński Grzegorz J.
Ruchy religijne w procesie przemian społeczności w Kongu Belgijskim.
Promotor: Józef Chałasiński

Kiciński Krzysztof
Trzy aspekty egoizmu.
Promotor: Maria Ossowska

Urgacz Barbara
Typologia aktywności społecznej (w oparciu o analizy wiejskiej społeczności lokalnej).
Promotor: Józef Chałasiński

1977

Frieske Kazimierz
Wpływ przekonań moralnych na zachowania pracownicze. Moralne problemy ładu społecznego w przemyśle.
Promotor: Adam Podgórecki

Szlajfer Henryk
Burżuazja latynoamerykańska. Próba socjologii zależnej klasy panującej.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Wasilewski Jacek
Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów.
Promotor: Michał Pohoski

Wójtowicz Andrzej
Problem światopoglądu w świetle teorii grup odniesienia i symbolicznego interakcjonizmu.
Promotor: Edward Ciupak

1978

Czyżkowski Jan
Społeczne ramy poznania. Wybrane zagadnienia marksistowskiej socjologii wiedzy.
Promotor: Jerzy Szacki

Dymkowski Maciej
Uwarunkowania dynamiki postaw interpersonalnych w grupie.
Promotor: Stefan Nowak

Fatah Abdulla J.
Problemy rozwoju kultury kurdyjskiej w Iraku.
Promotor: Józef Chałasiński

Karpiński Jakub
Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

Kojder Andrzej
Metodologiczne problemy toku postępowania badawczego w empirycznej socjologii (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu surveyowego).
Promotor: Klemens Szaniawski

Kostecki Andrzej M.
Somalia – zarys historyczno-socjologiczny.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Kostowska Elżbieta
Idea równości społecznej w myśli marksistowskiej.
Promotor: Jan Malanowski

Kraśko Nina
Pojęcie sukcesu naukowego i jego rola we wspólnotach naukowych.
Promotor: Jerzy Szacki

Naumowa Stefka
Poglądy wiejskiego społeczeństwa bułgarskiego na moralność i prawo.
Promotor: Stefan Nowakowski

Niedziałek Marian Cz.
Milicja jako instytucja społeczna (Rola milicji w środowisku miejskim).
Promotor: Stefan Nowakowski

Niklas Dariusz
Kategoria sensu w socjologii rozumiejącej na tle odniesień praktycznych.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Orlik Jacek
Przemiany postaw, potrzeb i aspiracji studentów warszawskich wyższych uczelni.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Prasek Cezary A.
Młodzież współczesna w dziejach filmowych polskiej kinematografii lat 1955 – 70 na tle wybranych kinematografii polskich.
Promotor: Józef Chałasiński

Przybyła – Piwko Elżbieta
Aspiracje i postawy społeczne – zawodowe młodych robotników przemysłowych (na podstawie badań przeprowadzonych w płockiej “Petrochemii”, tarnobrzeskim “Siarkopolu” i warszawskim “Fotonie”).
Promotor: Anna Preiss

Szafnicki Krzysztof
Dochody z pracy jako element zróżnicowania społecznego ludności miejskiej.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1979

Baranowska Maria
Rola społeczna proboszcza w świetle przemian kulturowych wsi polskiej.
Promotor: Edward Ciupak

Borowski Józef G.
Socjologiczna analiza roli organizacji młodzieżowych w społeczeństwie socjalistycznym.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Drążkiewicz Jerzy
Interesy a struktura społeczna (Teoretyczne problemy interesów w strukturze społeczeństwa socjalistycznego).
Promotor: Jan Malanowski

Godlewski Janusz
Socjologiczne uwarunkowania roli zawodowej milicjanta.
Promotor: Józef Tulski

Hryniewicz Janusz
Ruchliwość społeczna a egalitaryzm.
Promotor: Jan Malanowski

Lutyk Aleksander
Sytuacja i potrzeby starszych ludzi na wsi.
Promotor: Barbara Tryfan

Mokpokpo Muki Kodzo Dravi
Popular participation and personalization of power. The case of some rural institutions in Africa.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Podedworna Hanna
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Analiza socjologiczna.
Promotor: Stefan Nowakowski

1980

Chmielewski Piotr
Ewolucjonizm w antropologii kulturowej. Rozważanie wokół teorii kultury i teorii ewolucji Leslie A. White’a.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Dobrzycka Urszula
Myśl filozoficzna i społeczna Edwarda Abramowskiego.
Promotor: Jerzy Szacki

Gładys Jolanta
Zmiana techniczno – organizacyjna w przemyśle polskim. Socjologiczne studium zakładu przemysłowego.
Promotor: Witold Morawski

Kozłowska – Łabanowska Cecylia
Przemiany wzoru osobowego lekarza.
Promotor: Stefan Nowak

Krzemiński Ireneusz
Spory o kontynuacje myśli G. H. Mead’a a współczesne problemy metateoretyczne socjologii.
Promotor: Stefan Nowak

Lipiński Edward
Koncepcja socjologiczna Marshalla McLuhana. Próba interpretacji.
Promotor: Jerzy Szacki

Malewski Mieczysław
Typ przystosowania pracownika w sytuacji pracy a podejmowanie kursowego doskonalenia zawodowego.
Promotor: Kazimierz Doktór

Matynia Elżbieta
Leon Schiller – społeczne drogi teatru XX- lecia międzywojennego.
Promotor: Jerzy Szacki

Mikołajewska Barbara
Zachowanie jednostki w sytuacji pokusy.
Promotor: Stefan Nowak

Radzik Ryszard
Pierwociny ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji wschodniej w latach 1830 – 1863.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Siewierski Jacenty
Idea socjalizmu w pracach K. Kautskiego i O. Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji.
Promotor: Leszek Gilejko

Straus Grażyna
Czytelnictwo literatury fachowej i jego społeczno – zawodowe uwarunkowania.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Wyłczew Rumen I.
Poglądy społeczne współczesnych socjalistów amerykańskich.
Promotor: Jerzy Szacki

Zahorska Marta
Inteligencja a społeczeństwo w myśli społecznej okresu warszawskiego pozytywizmu.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Żółtaniecki Ryszard
Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia w badaniach lokalnych systemów władzy.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Żuk Anna
Antypsychiatria a programy kontrkultury.
Promotor: Jerzy Szacki

1981

Gołdyka Leszek
Uczestnictwo w kulturze a świadomość zróżnicowań kulturalnych.
Promotor: Stefan Nowakowski

Kliszko Henryk
Pojęcie stosunku produkcji w pracach Karola Marksa.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Malak Zdzisław
Uwarunkowania ruchliwości przestrzennej w Wielkim Mieście.
Promotor: Stefan Nowakowski

Małowiejski Lesław
Motywy wyboru zawodu wojskowego i ich społeczne uwarunkowania.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Ułasiuk Franciszek
Miejsce oficera – emeryta w społeczeństwie.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1982

Baniak Józef
Socjologiczna analiza powołań kapłańskich w Polsce w świetle badań powojennych.
Promotor: Edward Ciupak

Chałubiński Mirosław
Julian Hochfeld jako socjolog marksistowski i myśliciel socjalistyczny.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Grabowska Mirosława
Stosunki międzypokoleniowe w rodzinie a przekaz postaw i wartości.
Promotor: Stefan Nowak

Jaźwińska – Motylska Ewa
Ruchliwość społeczno – zawodowa mieszkańców Warszawy.
Promotor: Michał Pohoski

Kapciak Alina
Społeczne obszary samotności.
Promotor: Stefan Nowak

Koseła Krzysztof
Pomiarowe kryteria doboru wskaźników do badań socjologicznych.
Promotor: Stefan Nowak

Parys Jan
Ghana 1957 – 1966. Społeczne uwarunkowania polityki rozwojowej.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Siellawa – Kolbowska Krystyna E.
Elementy świadomości społecznej nauczycieli Warszawy.
Promotor: Stefan Nowak

Taras Raymond
Societal imperatives and group interests: the changing response of ideology in a socialist state.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1983

Dziadosz Karol
Ochrona dobra dziecka w procesie rozwodowym.
Promotor: Jan Malanowski

Gadomska Magdalena
Elementy świadomości klasowej w subiektywnych przedstawieniach struktury społecznej.
Promotor: Stefan Nowak

Kuczyński Paweł
Technologiczny model wiedzy socjologicznej.
Promotor: Witold Morawski

Nasalska Ewa
Wartości i wzorce edukacyjno – zawodowe propagowane w prasie polskiej oraz obu państw niemieckich.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Nowacka – Schippnick Aleksandra
Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet.
Promotor: Renata Siemieńska

Rabenda – Bajkowska Lucyna
Jakość życia w perspektywie rozważań o kulturze.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Romaniszyn Krystyna
Polonia kanadyjska wobec Polski (1896 – 1939). Obraz Polski a identyfikacja narodowa.
Promotor: Barbara Szacka

Szpociński Andrzej
Obrazy przeszłości w słuchowiskach radiowych dla młodzieży szkół podstawowych w latach 1951 – 53, 1958 – 60, 1973 – 75.
Promotor: Barbara Szacka

Zaborowski Wojciech
Potoczne wizje struktury społecznej. Percepcje struktury społecznej i obranej dystrybucji dóbr.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1984

Banaszak Henryk
Modele blokowe danych socjometrycznych.
Promotor: Klemens Szaniawski

Banaszkiewicz Anna
Treść i struktura orientacji moralnych w międzypokoleniowym przekazie wartości.
Promotor: Stefan Nowak

Firlit Elżbieta
Model małżeństwa i rodziny w świadomości wychowanków domów dziecka.
Promotor: Stefan Nowak

Gireń Stanisław
Proces formowania się treści socjalistycznych w świadomości polskiej klasy robotniczej ( na podstawie pamiętników z lat 1918 – 1970).
Promotor: Bronisław Gołębiowski

Krasnodębski Zdzisław
Rozumienie ludzkiego zachowania. Próby filozoficznego zrozumienia nauk humanistycznych i społecznych.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Pawłowska Joanna
Pojęcie dewiacji w naukach społecznych.
Promotor: Stefan Nowak

Rusoke Otanga
Phenomenological laws and “human universals” in the explanation of behavior.
Promotor: Stefan Nowak

Sawińska Magdalena
Społeczne uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Śpiewak Paweł
Style liberalnego myślenia. Anglo- amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych w XX w.
Promotor: Jerzy Szacki

Widera Wojciech
Związki zawodowe a potrzeby pracownicze w latach 70 – tych w Polsce.
Promotor: Witold Morawski

Zysk Tadeusz
Osobowościowe czynniki wyznaczające strukturę postaw. Struktura i czynniki systemów przekonań.
Promotor: Stefan Nowak

1985

Axer Henryk Andrzej
Społeczne systemy oparcia u chorych psychicznie.
Promotor: Zdzisław Bizoń

Bukraba Izabela
Obrazy kultury ludowej w prasie masowej.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Frątczak – Rudnicka Barbara
Socjalizacja polityczna w rodzinie w warunkach kryzysu społecznego.
Promotor: Renata Siemieńska

Gęsicka Grażyna
Związki zawodowe w systemach społecznych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Giza Anna
Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy.
Promotor: Stefan Nowak

Heythausen Paulo Afonso
Rola narodowego populizmu w procesie integracji narodowej: Brazylia 1930 – 1954.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Jakubowska Iwona
Procesy kształtowania się przekonań i ocen moralnych dzieci i młodzieży.
Promotor: Stefan Nowak

Karpowicz Paweł
Zagadnienia samorealizacji człowieka. Analiza wybranych stanowisk.
Promotor: Jerzy Szacki

Kląskała Wiesław
Rewolucja społeczna w Ameryce Łacińskiej. Podstawowe determinanty a efektywność procesu rewolucyjnego.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Kwiatkowski Piotr
Tradycja regionalna na przykładzie obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalistycznych z lat 1918 – 1983.
Promotor: Jerzy Szacki

Lindenberg Grzegorz
Zmiana społeczna a świadomość polityczna. Dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979 – 1983.
Promotor: Stefan Nowak

Raciborski Jacek
Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947 – 1956.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Sawisz Anna
Uniwersalne i klasowe aspekty systemów oświatowych. Wokół problematyki “nowej socjologii oświaty”.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1986

Pawlik Wojciech
Dewiacje moralności pracowniczej. Zwierciadła i maski.
Promotor: Antonina Kłoskowska

Sawiński Zbigniew
Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Szczupaczyński Jerzy
Klasa robotnicza a praca najemna. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
Promotor: Włodzimierz Wesołowski

Zakrzewska Elżbieta
Etnometodologia: między socjologią a hermeneutyką.
Promotor: Hanna Świda – Ziemba

1987

Moczydłowski Paweł
“Drugie życie” w instytucjach totalnych: o sposobach wglądu w sekrety stosunków międzyludzkich.
Promotor: Jacek Kurczewski

Nowak Krzysztof
System instytucjonalny a świadomość społeczna w Polsce. Przełom lat 1970 – 1980.
Promotor: Stefan Nowak

Popławski Wiesław T.
Problematyka klas społecznych we francuskiej myśli filozoficzno – społecznej XX wieku.
Promotor: Zbigniew Kuderowicz

Stasińska Marzanna
Wpływ czynników statusowych i psychospołecznych na drogi edukacyjne młodzieży polskiej.
Promotor: Wiesław Wiśniewski

Staszyńska Katarzyna
Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych.
Promotor: Stefan Nowak

1988

Babiuch Jolanta
Portrety i autoportrety inteligencji polskiej.
Promotor: Witold Morawski

Burakowski Stanisław
Doświadczenie i działanie filozofii i socjologii Floriana Znanieckiego.
Promotor: Jerzy Szacki

Hussain Alokaili Ali M.
Changes in social position of Iraqi women after July 1968 revolution
Promotor: Jan Malanowski

Kacprowicz Grażyna
Małżeństwo i struktura społeczna w Polsce.
Promotor: Michał Pohoski

Kowalski Sergiusz
Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego.
Promotor: Barbara Szacka

Landau-Czajka Anna
Koncepcje społeczno – polityczne polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej 1926 – 1939.
Promotor: Renata Siemieńska

1989

Budakowska Elżbieta
Polityka imigracyjna Kanady a polska imigracja do Kanady w latach 1867 – 1939.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Konecki Krzysztof
Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Studium kultury organizacyjnej.
Promotor: Jolanta Kulpińska

Korab Kazimierz
Etos nauczycieli w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
Promotor: Anna Pawełczyńska

Lompart Aleksandra
Społeczno – kulturowe ramy postrzegania przyszłości.
Promotor: Witold Morawski

Wróblewska – Pawlak Krystyna
Sprawność mówienia i uczestnictwo w kulturze a typ wykształcenia.
Promotor: Antonina Kłoskowska

1990

Domagała Bożena
Idee społeczno – religijne polskiego narodowego Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897 – 1939.
Promotor: Edward Ciupak

Kozłowski Bronisław
Pracownicy polscy zatrudnieni czasowo za granicą. Studium socjologiczne.
Promotor: Józef Tulski

Skalmierski Sławomir
Sytuacja pracy robotników w warunkach nowej techniki.
Promotor: Jolanta Kulpińska

Wiktorowski Wojciech
Telewizyjna konstrukcja rzeczywistości na przykładzie dziennikarskiego filmu telewizyjnego.
Promotor: Antonina Kłoskowska

1991

Bartkowski Jerzy
Kariery społeczno – zawodowe działaczy lokalnych.
Promotor: Renata Siemieńska

Busłowicz – Egeman Małgorzata
Postrzeganie systemu politycznego PRL (w świetle badań w środowisku robotniczym).
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

Gawryluk Elżbieta
Studenci Białegostoku. Tradycje i przemiany.
Promotor: Andrzej Sadowski

Melchior Małgorzata
Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego.
Promotor: Hanna Świda – Ziemba

Mielicka Halina
Aspekty religijne w obyczajach mieszkańców wsi kieleckiej.
Promotor: Edward Ciupak

Sobiech Robert
Problem przestępczości a środki masowego przekazu.
Promotor: Andrzej Tymowski

Wierzchowski Jerzy
Czynniki różnicujące uczestnictwo w kulturze młodzieży wiejskiej.
Promotor: Bronisław Gołębiowski

Zamecka Joanna
Ewolucja koncepcji kontroli społecznej w perspektywie socjologicznych interpretacji zachowań dewiacyjnych.
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

1992

Królikowska Jadwiga
Kościół Rzymsko-Katolicki w sytuacji konfliktu społecznego w Polsce. Studium socjografii “trzeciej strony” w konflikcie 1980 – 1982.
Pr
strongomotor: Edward Ciupak

1993

Stephen Wilhelm
The impact upon academia and scholars of doctoral dissertations at American universities on “Polish” topics.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

1994

Kowalczyk Jolanta
Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności śląska cieszyńskiego.
Promotor: Ewa Nowicka

Letkiewicz Wiesław
Środowisko rodzinne dzieci lekko upośledzonych umysłowo a ich stosunek do cudzej własności.
Promotor: Zbigniew Zaborowski

Łodziński Sławomir
Modernizacja nierówności. Edukacja a struktura społeczna we współczesnych Indiach.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

Szupejko Małgorzata
Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój.
Promotor: Andrzej Zajączkowski

1995

Badowska Elżbieta
Możliwości edukacyjne a aspiracje zawodowe i społeczne kobiet.
Promotor: Kazimierz Frieske

Puchala Vincent
State efficacy and economic modernization: a comparative study of Poland and South Korea.
Promotor: Witold Morawski

Sroczyńska Maria
Kultura religijna nauczycieli polskich (Studium socjologiczne nauczycieli regionu świętokrzyskiego).
Promotor: Edward Ciupak

1996

Cieślińska Barbara
Małe miasto w procesie przemian. Studium monograficzne Moniek.
Promotor: Witold Morawski

Dziewulski Henryk
Studium pojęcia morale na użytek badań socjologicznych.
Promotor: Jerzy Szacki

1997

Jelonek Adam
Studium rewolucji Czerwonych Khmerów. Paradygmat autarkicznego rozwoju.
Promotor: Jan Węgleński

Kilias Jarosław
Nacjonalizm T. G. Masaryka.
Promotor: Jerzy J. Wiatr

Moskalewicz Jacek
Rozwój polityki społecznej wobec alkoholu w Polsce w latach 1944 – 1982.
Promotor: Jerzy Kwaśniewski

Sokołowski Witold
Problematyka ładu społecznego w świetle doktryny Kościoła Rzymsko -Katolickiego.
Promotor: Edward Ciupak

Tyszkiewicz Anna Maria
Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych.
Promotor: Mirosława Marody

Waśkiewicz Andrzej
Między filozofią a historią – interpretacja teorii politycznej we współczesnej literaturze anglosaskiej.
Promotor: Jerzy Szacki

1998

Gawron Marek
Ukryty program socjalizacji. Wybrane aspekty postrzegania rzeczywistości społecznej przez uczniów szkół podstawowych.
Promotor: Mirosława Marody

Żuber Felicja
Publiczność teatralna. Studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie.
Promotor: Andrzej Tyszka

2000

Frąckowiak Jarosław
Determinanty rozwoju moralnego.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Granosik Mariusz
Społeczna organizacja pracy socjalnej – studium interakcyjne.
Promotor: Ewa Nowicka

Kurczewska Urszula
Socjolingwistyczna analiza dyskursu publicznego na temat problematyki europejskiej.
Promotor: Jerzy Szacki

Rymarczyk Piotr
Anarchizm we współczesnej Polsce. Ideologia grup i sceny niezależnej.
Promotor: Wojciech Modzelewski

Trutkowski Cezary
Społeczne reprezentacje polityki.
Promotor: Mirosława Marody

2001

Peszkowski Sławomir
Stosunki społeczne w strukturze eklezjalnej w warunkach społeczeństwa nowoczesnego.
Promotor: Andrzej Wójtowicz

Szawiel Tadeusz
Uwarunkowania demokracji w Polsce postkomunistycznej: społeczeństwo obywatelskie, podziały ideowe, struktura społeczna.
Promotor: Antoni Sułek

Wyszyński Robert
Narodziny czy odrodzenie. Przemiany kultury i świadomości narodowej w byłych republikach ZSRR po upadku komunizmu: przypadek Buriatów i Białorusinów.
Promotor: Ewa Nowicka

Zasacka Zofia
Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu. Analiza tekstów literackich w podręcznikach języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945 – 1990.
Promotor: Barbara Szacka

2002

Domarecka Ewa
Anachoreza jako fenomen ponadkulturowy.
Promotor: Andrzej Tyszka

Grosse Tomasz
Polityka regionalna w Europie i USA.
Promotor: Witold Morawski

Haman Jacek
Systemy głosowania w demokracji przedstawicielskiej: właściwości formalne i ich konsekwencje.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Ibrahim Mahdi Ibrahim
Women generation gap. University female students and generation of their mothers’ attitudes towards women status in Libyan society.
Promotor: Ewa Nowicka

Jasiński Mikołaj
Indeksy siły uczestników gier politycznych.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Konieczna Joanna
Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

Nowakowski Krzysztof
Zarządzanie personelem w telewizji publicznej. Dylematy instytucjonalizacji.
Promotor: Wiesława Kozek

Poławski Paweł
Retoryka kwestii społecznej. Konstruowanie i instytucjonalizacja ubóstwa w Polsce w perspektywie historycznej.
Promotor: Kazimierz Frieske

Sińczuch Marcin
Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany systemowej.
Promotor: Mirosława Marody

Sosnowska Anna
Ku historycznej socjologii zacofania. Debata wschodnioeuropejska w polskiej historiografii społeczno – gospodarczej (1947 – 1994).
Promotor: Jacek Kochanowicz

Tyszka Krzysztof
Nacjonalizm a marksizm w sferze teorii i politycznej praktyki.
Promotor: Jerzy Szacki

Zalewski Dariusz
Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji.
Promotor: Kazimierz Frieske

2003

Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka
Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność i kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian.
Promotor: Antoni Sułek

Kochanowski Jacek
Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno-dekonstrukcyjna.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Mandes Sławomir
Pojęcie świata przeżywanego w socjologii.
Promotor: Jerzy Szacki

Molęda-Zdziech Małgorzata
Lobbing i jego wzory. Polskie poszukiwania.
Promotor: Witold Morawski

Słodkowska Irena Anna
Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989.
Promotor: Jerzy Szacki

2004

Batorski Dominik
Sieci społeczne. Charakter, uwarunkowania i konsekwencje struktur relacji społecznych na przykładzie komunikacji inetrnetowej.
Promotor: Andrzej Nowak

Durska Małgorzata
Amerykańska kultura biznesu.
Promotor: Wiesława Kozek

Głowacka-Grajper Małgorzata
Szkolnictwo mniejszościowe. Przekaz kulturowy a więĽ etniczna.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Kowalski Michał
Różnorodna jedność. Przemiany współczesnej tożsamości Kaszubów.
Promotor: Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Marciniszyn Marcin
Instytucje rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście globalizacji i regionalizacji.
Promotor: Witold Morawski

Pawlak Robert
Szkoła i społeczność lokalna w procesie reformowania oświaty
Promotor: Renata Siemieńska-Żochowska

Petryk Włodzimierz
Kościół prawosławny na terenie Warszawy i jego działalność społeczno-religijna.
Promotor: Edward Ciupak

Rakusa-Suszczewski Mikołaj
Podmiotowość a demokracja w teorii Charles’a Taylora.
Promotor: Jerzy Szacki

Trzciński Paweł
“Rdzenność” jako narzędzie ideologiczne w kształtowaniu się narodu – na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja), Federacja Rosyjska.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2005

Abucewicz Monika
Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej.
Promotor: Kazimierz Frieske

Grzymała-Kazłowska Aleksandra
Konstruowanie “innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce w prasie i w badaniach opinii.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Kiersztyn Anna
Czynniki ekonomiczne w wyjaśnianiu terytorialnego zróżnicowania przestępczości.
Promotor: Kazimierz Frieske

Nijakowski Lech
Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Strzyczkowski Konstanty
Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczństwa ponowoczesnego.
Promotor: Mirosława Marody

2006

Bucholc Marta
Dobre obyczaje kupieckie w kapitalizmie stanowym i oligarchicznym. Analiza dyskursów prawniczego i środowiskowego. Ćwiczenia z socjologii wiedzy.
Promotor: Paweł Śpiewak

Gdula Maciej
Utopia, kontrakt i natura – dyskurs o miłości w kulturze eksperckiej.
Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

Jura Jarosław
Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

Kuc Marta
Ograniczenia dziedziny w teorii wyboru społecznego.
Promotor: Grzegorz Lissowski

Majcher-Teleon Agnieszka
Gendering academic elite. Mass University and gender inequality.
Promotor: Renata Siemieńska

Ostrowski Łukasz
Kategoria rasizmu w polskim dyskursie publicznym.
Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2007

Bossak-Herbst Barbara
Współczesne miasto w wymiarze symbolicznym. Przykład Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Łuczewski Michał
Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007.
Promotor: Jerzy Szacki

Sikorska Małgorzata
Socjalizacja w kontekście zmian społeczno – kulturowych.
Promotor: Mirosława Marody

Szczecińska – Musielak Ewa
Pozanaukowe fascynacje innością kulturową. Polski Ruch Przyjaciół Indian.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Wawrzyniak Joanna
Ofiary, męczennicy i bohaterowie II wojny. Studium dynamiki pamięci społecznej na przykładzie organizacji kombatanckiej ZBoWiD.
Promotor: Jan Marcin Kula

2008

Czarkowska Lidia
Nowy profesjonalizm – kultura środowiska informatyków.
Promotor: Witold Morawski

Domaradzka Anna
Polskie organizacje kobiece i ich liderki.
Promotor: Renata Siemieńska – Żochowska

Lewicki Mikołaj
Polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i czasu.
Promotor: Mirosława Marody

Maciąg Rafał
Społeczna konstrukcja i społeczne wykorzystanie danych medycznych. Przypadek aborcji.
Promotor: Antoni Sułek

Ostrowski Piotr
Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce.
Promotor: Wiesława Kozek

Połeć Wojciech
Wartość różnicy. Reemigranci z Francji na Dolnym Śląsku.
Promotor: Ewa Nowicka – Rusek

Pustoła Magdalena
Wszyscy pracujemy w niedzielę. Dylematy partycypacji pracowniczej w Polsce w kontekście współczesnych przemian stosunków pracy.
Promotor: Paweł Śpiewak

Radzka Beata
Instytucjonalizm stary i nowy. Spotkanie ekonomii i socjologii.
Promotor: Wiesława Kozek

Sadura Przemysław
Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji.
Promotor: Jacek Raciborski

Włoch Renata
Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii.
Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

2009

Tomasz Jerzyński
Wybrane korelaty liczby odpowiedzi beztreściowych w badaniach sondażowych
Promotor: prof. UW dr hab. Jerzy Wierzbiński

Bartłomiej Marks
Partie populistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej
Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska

Adam Mielczarek
Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego
Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska

Karolina Wigura-Kuisz
Deklaracje przebaczania i skruchy w polityce na przykładach z historii Polski, Niemiec i Ukrainy w latach 1945-2006. Teorie i praktyka
Promotor: prof. UW dr hab. Paweł Śpiewak

2010

Izabella Anuszewska
Wiedza wspólna i rytuały komunikacyjne: wyniki badań sondażowych jako narzędzie kreowania wiedzy wspólnej we współczesnym społeczeństwie
Promotor: Jan Poleszczuk

Aneta Piekut
Wysoko wykwalifikowani pracownicy cudzoziemscy w transnarodowych korporacjach w Warszawie
Promotor: Krystyna Iglicka

Dariusz Przybysz
Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Filip Raciborski
Szanse kobiet w wyborach do Sejmu 2001-2007
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Dominika Walczak
Mobilność międzynarodowa studentów i kadry naukowej. Motywy, korzyści i koszty udziału
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

2011

Piotr Chmielarz
Wojna i opinia publiczna w nowoczesnym państwie
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Victoria Dunaeva
Miejsce instytucji kultury w rozwoju społeczności lokalnych po przełomie ustrojowym. Polska i Rosja – analiza porównawcza
Promotor: prof. UW dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Katarzyna Gmaj
Europejskie podejście do kwestii obywatelstwa wielokulturowego. Prawne, polityczne i ekonomiczne wyzwania. Przypadek Polski
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka

Anna Kordasiewicz
(U)sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Julia Kubisa
“Bunt białych czepków”. Analiza aktywizacji związkowej sfeminizowanych grup zawodowych
Promotor: prof. UW, dr hab. Wiesława Kozek

Agnieszka Kwiatkowska
Zieloni 2004: studium instytucjonalizacji partii politycznej nurtu postmodernistycznego
Promotor: prof. UW, dr hab. Jacek Raciborski

Adam Ostolski
Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbiorowej współczesnej Polski
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania

Grażyna Szymańska – Matusiewicz
Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Sylwia Urbańska
Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet
Promotor: prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła

Paweł Marczewski
Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a
Promotor: prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak

Małgorzata Dziekońska
Wpływ doświadczeń migracyjnych Polaków w USA na społeczno-ekonomiczną sytuację po powrocie. Przyklad Mazowsza i Podlasia
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka

Tomasz Własiuk
Klientelizm i jego przejawy w życiu politycznym współczesnej Polski
Promotor: prof. UW dr hab. Jacek Raciborski

2012

Katarzyna Abramczuk
Informacja jako podstawa zaufania
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Katarzyna Andrejuk
Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku
Promotor: dr hab. Sławomir Łodziński

Marcin Darmas
Obywatel rycerz. Blaski i cienie ethosu rycerskiego w polskim filmie. Na podstawie twórczości Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka i Jerzego Skolimowskiego
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Aneta Foltyniewicz
Uwarunkowanie postaw merytokratycznych. Współczesna Polska w perspektywie porównawczej
Promotor: prof. Kazimierz M. Słomczyński

Marta Lenart
Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Przestrzeń edukacji, aktywności i rozrywki osób starszych
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Ilona Matysiak
Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Olga Napiontek
Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska w gimnazjach
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Aleksandra Winiarska
Drzwi w drzwi z obcym. Międzyetniczne sąsiedztwo w Warszawie
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Julia Sałacińska-Rewiakin
Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

2013

Jan Dzierzgowski
Gospodarka oparta na wiedzy: niespełnione obietnice i problem umiejętności
Promotor: prof. UW dr hab. Kazimierz Frieske

Marta Szaranowicz-Kusz
„Nowi obywatele”. Społeczne aspekty procesu naturalizacji cudzoziemców w Polsce
Promotor: prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński

Marcin Wacław Zieliński
Efekt ankieterski w procesie konstruowania odpowiedzi na pytania w wywiadzie kwestionariuszowym. Studium na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
Promotor: prof. Antoni Sułek

2014

Adam Gendźwiłł
Poza partią i partyjnością. Syndrom antypartyjny w polskiej demokracji po 1989 r.
Promotor: prof. Mirosława Grabowska

Natalia Hipsz
Studium nad efektem społecznej poprawności w wywiadzie kwestionariuszowym. „Randomized response technique” – rozumienie i efektywność
Promotor: Dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW

Agata Komendant-Brodowska
Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Łucja Krzyżanowska
Praca, wiek, emerytura. O społecznych mechanizmach dezaktywizacji starszych pracowników
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Łukasz Pawłowski
Cała władza w ręce stowarzyszeń? Brytyjska myśl pluralistyczna a współczesne problemy demokracji przedstawicielskiej
Promotor: dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW

Wojciech Rafałowski
Fragmentacja i polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych
Promotor: prof. Jacek Raciborski

Tomasz Zając
Selekcyjne i prognostyczne funkcje matury
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

Marianna Zieleńska
Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji
Promotor: prof. Mirosława Marody

2015

Aleksandra Bilewicz
W stronę gospodarki społecznie zanurzonej. Kooperatywy spożywcze w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Justyna Jóźwiak
Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości
Promotor: prof. Jan Węgleński

Łukasz Krzyżanowski
Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce (1945-1950)
Promotor: prof. dr hab. Jan Marcin Kula

Maria Rogaczewska
Przemiany wzorów religijności w Polsce a mechanizmy uspołecznienia
Promotor: prof. Mirosława Marody

Agata Stasik
Ocena ryzyka i niepewności związanych z nowymi technologiami jako wyzwanie dla demokracji. Kontrowersje wokół wydobywania gazu łupkowego w Polsce
Promotor: prof. Mirosława Grabowska

Karolina Sztandar-Sztanderska
Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce
Promotor: prof. François Bafoil, prof. Wiesława Kozek

Michał Woźniak
Aglomeracja warszawska. Przestrzenne zróżnicowanie strefy podmiejskiej
Promotor: prof. dr hab. Jan Węgleński

2016

Anna Baczko-Dombi
Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych
Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk

Konrad Burdyka
Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych
Promotor: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Agata Dembek
„Miękkie kompetencje” menedżerskie jako sprofesjonalizowane umiejętności społeczne. Socjologiczna analiza zjawiska
Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno

Barbara Jancewicz
Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów
Promotor: prof. dr hab.  Grzegorz Lissowski

Marta Kołodziejska
Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

Paula Kukołowicz
Przymus zaakceptowany. Legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych
Promotor: prof. Krzysztof Koseła

Marta Łazarowicz-Kowalik
Anatomia sukcesu w nauce. Studium socjologiczne laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Promotor: prof. Renata Siemieńska-Żochowska

Stanisław Maksymowicz
Mandatoryjna zmiana społeczna. Studium przełączenia na cyfrowe nadawanie telewizji
Promotor: prof. Krzysztof Koseła

Justyna Pokojska
Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor)
Promotor: prof. Sławomir Łodziński

Agnieszka Radziwinowicz
Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence Deportation from the United States
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

Paulina Sobiesiak-Penszko
Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim
Promotor: prof. Jerzy Bartkowski

Krzysztof Świrek
Teorie ideologii na przecięciu psychoanalizy i marksizmu: Althusser, Jameson, Žižek
Promotor: prof. Paweł Śpiewak

2017

Dominika Michalak
Władza niesądzenia. Języki publiczne akademickiej psychologii, kulturoznawstwa i filologii klasycznej
Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno

Jakub Motrenko
Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka
Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek

Krzysztof Podwójcic
Akademickie biura karier jako narzędzie współpracy uczelni z pracodawcami
Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Maja Sawicka
Emocje w płynnej nowoczesności. O kulturze emocjonalnej współczesnego społeczeństwa polskiego
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Lidia Stępińska-Ustasiak
Ludzie wiedzy czy celebryci – legitymizacja i społeczne konstruowanie współczesnego eksperta w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody

Danuta Zasada
Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

2018

Mateusz Grodecki
Cztery strony trybun. Procesy generowania i formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce
Promotor: prof. Mirosława Grabowska
Promotor pomocniczy: dr Radosław Kossakowski

Beata Kowalczyk
„Transnational” Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music.
Promotorzy: prof. Marie Buscatto i dr hab. Izabella Wagner-Saffray

Dominik Wasilewski
Uniwersytet opuszcza wieżę z kości słoniowej. Dyskusja wokół komercjalizacji badań naukowych w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

Absolwenci IS

26 mar, 2009;

Wykaz obejmuje osoby, które uzyskały magisterium na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego UW w latach 1958-1968, a następnie, od 1968 roku – w Instytucie Socjologii UW. Wykaz został sporządzony w 2002 roku na podstawie dokumentów znajdujących się w Instytucie Socjologii i będzie uzupełniany każdego roku. Będzie uzupełniony także o absolwentów z lat wcześniejszych.

1958

1. Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa
2. Krawczyk Zbigniew

1959

1. Kowalski Stanisław
2. Mackiewicz Regina
3. Sowa Julia
4. Wantuła Halina

1960

1. Dziabała Stefan
2. Głowacki Witold
3. Kawczak Maria
4. Kluska Władysław
5. Mikołajczyk Zenon
6. Nowaczyk Adam
7. Ofierska Maria

1961

1. Jastrząb-Mrozicka Mirosława
2. Krawczyk Barbara
3. Landau Hanna
4. Paś Ryszard
5. Pióro Zygmunt
6. Stępnik Jan

1962

1. Frentzel-Szpotańska Janina
2. Grześniak Stanisław
3. Karmański Henryk
4. Klementowski Albin
5. Markiewicz Janina
6. Markowski Daniel
7. Mokrzycki Edmund
8. Narojek Winicjusz
9. Romanow Andrzej
10. Tarska Ewa
11. Tyrowicz Stanisław

1963

1. Drawi Mokpoko Muki Kodzo
2. Gore-Gorszewski Jerzy
3. Jedynak Stanisław
4. Kaczmarczyk Leszek
5. Korszyńska Stanisława
6. Kowalewski Józef
7. Kurdybelski Józef
8. Morawski Witold
9. Muszyński Józef
10. Siemianowicz Kazimierz
11. Szczypiński Zbigniew
12. Tejkowski Bernard
13. Wąsowicz Stanisław
14. Wereszczyński Zygmunt
15. Wierzbicka Hanna
16. Wierzbicki Janusz

1964

1. Chełstowski Bogdan
2. Dobrzyńska Marta
3. Hoser Jan
4. Jawecki Andrzej
5. Karpiński Jakub
6. Kalinowska Jadwiga
7. Kalinowski Aleksander
8. Kiciński Krzysztof
9. Kiljańska Krystyna
10. Kolasiński Andrzej
11. Kożmiński Andrzej
12. Neyman Elżbieta
13. Oleksa Ludwik
14. Pilkiewicz Marek
15. Reszke Irena
16. Rudzińska Anna
17. Ruszczyc Jan
18. Staniszkis Jadwiga
19. Styczeń Marek
20. Szarkowski Andrzej
21. Śliwiński Marek
22. Trzaska Irena
23. Zagórski Krzysztof

1965

1. Asad El Attar
2. Car Anna
3. Cichomski Bogdan
4. Dziewulak Andrzej
5. Ejsmond Jacek
6. Feliks Janusz
7. Jadach Anna
8. Janowska Anita
9. Jarosiński Wiesław
10. Klauze Ewa
11. Kleniewska Maria
12. Koproń Stefan
13. Kosel Eugeniusz
14. Kurczewski Jacek
15. Lesiak Jolanta
16. Lissowski Grzegorz
17. Malicka Władysława
18. Milewski Marek
19. Nowicka Ewa
20. Ochyra Tadeusz
21. Olech Jolanta
22. Pawłowska Krystyna
23. Pągowski Jan
24. Pilinow Antonina
25. Rokicka Wiesława
26. Siła-Nowicka Maria
27. Stankiewicz Janusz
28. Strzeszewski Michał
29. Szymańska Magdalena
30. Szymański Bohdan
31. Świstek Henryka
32. Tyszka Andrzej
33. Walicki Ryszard
34. Węgleński Jan
35. Witkowski Kazimierz
36. Żukowska Jolanta

1966

1. Błuszkowski Jan
2. Brach Jolanta
3. Czaplicka Magdalena
4. Derczyński Włodzimierz
5. Folkiewicz Andrea
6. Jakubowicz Małgorzata
7. Jaworska Elżbieta
8. Kalbarczyk Ryszard
9. Kędrak Elżbieta
10. Kołaczkowski Andrzej
11. Kordaszewski Andrzej
12. Kornacki Marek
13. Kossowska Anna
14. Kraskowska Kinga
15. Kulczycka Barbara
16. Kurowska Regina
17. Lipiński-Wnuk Edmund
18. Lutyk Aleksander
19. Łoś Maria
20. Makowska Jolanta
21. Mamorska Daria
22. Matuszewska Małgorzata
23. Michalczak Janusz
24. Modzelewski Wojciech
25. Mościskier Andrzej
26. Nowak Krystyna
27. Ozga Andrzej
28. Paszkiewicz Joanna
29. Pudełkiewicz Eugeniusz
30. Putek Wojciech
31. Siemiński Waldemar
32. Smuczyński Roman
33. Tchórzewski Janusz
34. Tylewska Małgorzata
35. Walenta Krzysztof
36. Wardaszko Hanna
37. Wójtowicz Teresa

1967

1. Arasimowicz Irena
2. Banasiak Halina
3. Białecki Ireneusz
4. Bobiński Jacek
5. Darewska Justyna
6. Dembiński Tomasz
7. Dobrzyńska-Albinowska Ewa
8. Dzięciołowska Stefania
9. Horoszowski Piotr
10. Hellman Piotr
11. Jędrychowska Anna
12. Kapliński Antoni
13. Kelus Jan
14. Kraśko Nina
15. Kukliński Mariusz
16. Kula Jan Marcin
17. Machnicki Mieczysław
18. Michalczyk Maria
19. Milczarek Andrzej
20. Miller Danuta
21. Nitz Franciszek
22. Papierniak Joanna
23. Prawdzic-Gałęska Maria
24. Przybyła Elżbieta
25. Rezunow Elżbieta
26. Schaff Ewa
27. Słotwińska Elżbieta
28. Solarz Jan
29. Syska Maria
30. Szatkowska Janina
31. Szczepańska Janina
32. Szczodrowska Barbara
33. Weiss Klaudiusz
34. Zurn Marek
35. Żelazkiewicz Marek

1968

1. Anasz Władysław
2. Bierzwińska Halina
3. Borkowska Teresa
4. Chełmicka Ewa
5. Dmochowski Bohdan
6. Gałązka Józef
7. Gorczycka Ewa
8. Gołowacz Bożena
9. Grębowski Ryszard
10. Holstein-Beck Maria
11. Kamiński Antoni
12. Karwowska Ewa
13. Kasten Maria
14. Kieniewicz Maria
15. Kobel Janina
16. Kozłowska Hanna
17. Koźmińska Agnieszka
18. Król Marcin
19. Kuc Bolesław
20. Liżewska Marzena
21. Łapińska Bożena
22. Matejewska Wiesława
23. Mokrzyszewski Andrzej
24. Musioł Felicja
25. Niżnik Józef
26. Nowakowska Ewa
27. Okrasa Włodzimierz
28. Ostrzeniewski Konstanty
29. Paczyńska Ewa
30. Pietkiewicz Krystyna
31. Przyborowska Barbara
32. Przybyła Józef
33. Pszenicki Ludwik
34. Radziewicz Andrzej
35. Rapanowicz-Sosulska Ludmiła
36. Rytych Wojciech
37. Sadowski Andrzej
38. Sułek Antoni
39. Szymanderski Jacek
40. Śmiech Romuald
41. Świetlik Elżbieta
42. Walicka Zofia
43. Wągrowska Anna
44. Wiench Jolanta
45. Wojciechowski Bożydar
46. Wyka Anna
47. Ziemkowski Julian
48. Żygadło Janina

1969

1. Bazak Maria
2. Borowski Józef
3. Brzozowski Zygmunt
4. Bukowiecki Aleksander
5. Chmielewski Piotr
6. Grygolec Władysław
7. Herbst Krzysztof
8. Jaźwińska Ewa
9. Kordysz Irena
10. Klimek Danuta
11. Komorowska-Targońska Magdalena
12. Kopel Jerzy
13. Kowal Maria
14. Kozłowska Ewa
15. Ławrynowicz Gedymin
15. Małkowski Stanisław
16. Mazurczyk Joanna
17. Mizgalska Barbara
18. Morawska Anna
19. Mordes Katarzyna
20. Orlik Jacek
21. Pańków Włodzimierz
22. Paszkiewicz Elżbieta
23. Piekarski Włodzimierz
24. Ponieważ Lidia
25. Prasek Andrzej
26. Przybylik Magdalena
27. Ptaszkowska Teresa
28. Roszkowski Maciej
29. Rejowski Leon
30. Sadowska Anna
31. Słupczyńska Elżbieta
32. Sokorska Ewa
33. Stencel Jerzy
34. Szałapska Bogumiła
35. Szczepański Kazimierz
36. Szpociński Andrzej
37. Szupejko Małgorzata
38. Szymanko Wanda
39. Trykacz Wiesława
40. Trzebiński Jerzy
41. Walaszek Zdzisława
42. Wanat Stanisław
43. Wasilewski Jacek
44. Wasylewski Roman
45. Wejroch Michał
46. Wrochno Krystyna
47. Wróblewski Stefan
48. Zakrzewska Grażyna
49. Zakrzewski Andrzej
50. Zaleska Halina
51. Zrodowski Andrzej
52. Mbutu Bernard
53. Carmen Richard
54. ZivaniAbdalkader

1970

1. Bąk Olimpia
2. Biernacki Paweł
3. Bukowski Jacek
4. Chmielewska Jadwiga
5. Ciosek Andrzej
6. Danecka Barbara
7. Dąbrowski Marian
8. De Winkler Katarzyna
9. Domaradzki Jerzy
10. Dymkowski Maciej
11. Falkowska Maria
12. Fejgin Piotr
13. Gajlewicz Michał
14. Gawrońska Barbara
15. Gero-Gierałtowska Elżbieta
16. Hanke Bronisław
17. Hubaczek Anna
18. Jakubowska Iwona
19. Jakubowska Krystyna
20. Jędrzejewski Stanisław
21. Kacpura Zygmunt
22. Kamiński Jan
23. Kapuścińska Ewa
24. Kina Paul
25. Kojder Andrzej
26. Kolarska Lena
27. Koleśnik Leszek
28. Kownacki Stanisław
29. Kowszyniec Stanisława
30. Kozłowska Elżbieta
31. Kozyra Leszek
32. Krasowski Edward
33. Kula Maria
34. Kunicki Bogdan
35. Kwiatkowska Monika
36. Leśkiewicz Halina
37. Lożyński Andrzej
38. Łastowska Jadwiga
39. Marody Mirosława
40. Marszałek Anna
41. Maruszek Elżbieta
42. Mikołajewska Barbara
43. Misztal Bronisław
44. Mizerska-Orlik Maria
45. Napiórkowski Dominik
46. Nowak Waldemar
47. Paczkowska Elżbieta
48. Pączkowska Maria
49. Podraza Krystyna
50. Potyra Konrad
51. Prątnicka Jadwiga
52. Radzik Halina
53. Rejnhard Małgorzata
54. Rychlik Ewa
55. Rydz Małgorzata
56. Sabat Jerzy
57. Sampolska Grażyna
58. Sendłak Izabela
59. Setlak Jadwiga
60. Skrok Urszula
61. Skrzypnik Ilona
62. Solska Hanna
63. Tabin Marek
64. Uramowska Barbara
65. Uzdańska Elżbieta
66. Wiśniowski Krzesław
67. Wojciechowska Małgorzata
68. Wojnowski Tadeusz
69. Wójtowicz Andrzej
70. Wrońska Barbara
71. Wunderewska Renata
72. Zielińska Barbara
73. Zieliński Antoni

1971

1. Adamczyk Maria
2. Bader Janusz
3. Bahdaj Marek
4. Bidiuk Emilia
5. Bodalska Maria
6. Bolland Maria
7. Borowski Mariusz
8. Buncak Jan
9. Czeszejko-Sochacka Katarzyna
10.  Derczyńska Małgorzata
11.  Dutlinger Ewa
12.  Ereciński Tadeusz
13.  Frieske Kazimierz
14.  Gałecka Urszula
15.  Godlewski Janusz
16.  Gruszyński Jan
17.  Gryciuk Irena
18.  Jaros Elżbieta
19.  Kachniarz Zofia
20.  Kłyza Walerian
21.  Kostowska Elżbieta
22.  Lichwa Eryk
23.  Lipińska Aleksandra
24.  Lissowska Elżbieta
25.  Markowski Andrzej
26.  Marszałek Jan
27.  Olejarczyk Maria
28.  Otawska Elżbieta
29.  Pańków Grażyna
30.  Pielecki Wojciech
31.  Siewierski Jacenty
32.  Skaradzińska Maria
33.  Sobrado Chaves Miguel
34.  Sojecki Jacek
35.  Światło Maria
36.  Szaniawska Hanna
37.  Śpiewak Helena
38.  Wciórka Bogna
39.  Wojtyniak Andrzej
40.  Zalewski Witold
41.  Zawadzka Renata
42. Carlos Humberta de Leon

1972

1. Anasz Marian
2. Biesiada Hanna
3. Binięda Ryszard
4. Brodniak Włodzimierz
5. Bruszewska-Piasecka Ewa
6. Buduj Emil
7. Burel Edmund
8. Burger Tomasz
9. Danek Krystyna
10.  Datner Helena
11.  Dobrowolska Monika
12.  Drążkiewicz Jerzy
13.  Farmus Zbigniew
14.  Gawor Kazimierz
15.  Golak Grażyna
16.  Gorański Marek
17.  Góralczyk Adrzej
18.  Grabowska Mirosława
19.  Heppen Irena
20.  Hryniewicz Janusz
21.  Jakubowski Jacek
22.  Jasiewicz Krzysztof
23.  Kaczyński Grzegorz
24.  Kaniewska Bogusława
25.  Kostecki Marian
26.  Kliszko Henryk
27.  Kobyłecka Maria
28.  Kolbowski Jan
29.  Kowalczyk Jerzy
30.  Kowalewski Jerzy
31.  Krzemiński Ireneusz
32.  Kumoś Halina
33.  Kwiatkowski Paweł
34.  Latała Agnieszka
35.  Lifsches Andrzej
36.  Łazarski Aleksander
37.  Majewska Anna
38.  Makarczuk Andrzej
39.  Malak Zdzisław
40.  Młot Roman
41.  Morawska Ewa
42.  Moskalewicz Jacek
43.  Nasierowski Tadeusz
44.  Nowodworska Gabriela
45.  Paprocka Aleksandra
46.  Pilinow Aleksandra
47.  Pilipajć Henryk
48.  Siellawa Krystyna
49.  Sołtyk Andrzej
50.  Sołtys Marian
51.  Stalewski Tadeusz
52.  Szadkowski Mirosław
53.  Szafrańska Joanna
54.  Wajzer-Siedlecka Halina
55.  Walczak Piotr
56.  Wertenstein-Żuławski Jerzy
57.  Zahorska Marta
58.  Zbrzeźna Alfreda
59. Zegar Czesław
60. Żukowska Małgorzata
61. Calvo Coin Luis

1973

1. Antoszkiewicz Bogusława
2. Bartyś Stanisław
3. Bugaj Halina
4. Celiński Andrzej
5. Chałubiński Mirosław
6. Chorążuk Jerzy
7. Dobrowolski Ryszard
8. Dziedzic Tomasz
9. Gałaj Marek
10.   Gawryluk Elżbieta
11.   Glapiński Zbigniew
12.   Halik Janusz
13.   Kobak Zbigniew
14.   Kołodziej Irena
15.   Koseła Krzysztof
16.   Kozłowska Cecylia
17.   Kozłowski Bronisław
18.   Kozłowski Paweł
19.   Lewandowska Ewa
20.   Lisowicz Wiktor
21.   Magdolińska Alicja
22.   Michaluk Roman
23.   Modelska Anna
24.   Pakulski Jan
25.   Parys Jan
26.   Przychodaj Edward
27.   Roszko Barbara
28.   Rybarczyk Teresa
29.   Śpiewak Paweł
30.   Sierzputowska Ewa
31.   Słońska Zofia
32.   Szawiel Tadeusz
33.   Szumska Barbara
34.   Trusiak Teresa
35.   Weinar Janusz
36.   Weitz Wiesław
37.   Widera Wojciech
38.   Wykowska Małgorzata

1974

1. Banaszak Henryk
2. Binner Tomasz
3. Bogucka Małgorzata
4. Chudoba Wanda
5. Czerwińska Anna
6. Foremniak Anna
7. Frąckowski Roman
8. Gawda Witold
9. Gęsicka Grażyna
10.   Gęsicki Janusz
11.   Grzybowski Krzysztof
12.   Huk Zofia
13.   Janocka Halina
14.   Jerozalski Jerzy
15.   Kielan Janusz
16.   Kościelski Zygmunt
17.   Kowalczyk Tomasz
18.   Kowalewska Ewa
19.   Kron Juliusz
20.   Kutyłowski Andrzej
21.   Lachowska Dorota
22.   Łojko Elżbieta
23.   Malinowska Maria
24.   Malinowska Wiesława
25.   Malinowski Stanisław
26.   Mreła Krzysztof
27.   Nowotny Sławomir
28.   Ostrowska Maria
29.   Passini Jolanta
30.   Podedworna Hanna
31.   Przywara Danuta
32.   Remer Tadeusz
33.   Rychard Andrzej
34.   Rzeczycka Irena
35.   Skoczylas Anna
36.   Soćko Sławomir
37.   Soszyńska Magdalena
38.   Stachyra Roman
39.   Sterniczuk Barbara
40.   Szpakow Lidia
41.   Wieczorek Anna
42.   Wierzchowski Jerzy
43.   Żółtaniecki Ryszard

1975

1. Adasiewicz Teresa
2. Bobka Lesław
3. Boguszewska Ludmiła
4. Boratyński Sławomir
5. Chałubińska Ewa
6. Gładys Jolanta
7. Goszczyński Marek
8. Grzejda Danuta
9. Guz Maria
10.  Jachimczyk Andrzej
11.  Janiszewska Elżbieta
12.  Jędrasik Danuta
13.  Krzysztoporski Stanisław
14.  Kuczyński Paweł
15.  Lewandowska Krystyna
16.  Lewicka Ewa
17.  Lompart Aleksandra
18.  Maciejko Tomasz
19.  Mistewicz Helena
20.  Muzyka Wojciech
21.  Niedzielski Jerzy
22.  Nowacki Grzegorz
23.  Ochocki Waldemar
24.  Ostrowski Piotr
25.  Przybysz Teresa
26.  Rodek Iwona
27.  Rybak Barbara
28.  Skibicki Ryszard
29.  Sobczak Andrzej
30.  Sobolewski Andrzej
31.  Szamborski Marek
32.  Szutkowska Małgorzata
33.  Świderski Wojciech
34.  Tomaszewski Marek Inocenty
35.  Tomaszewski Stanisław
36.  Wasilewski Jan
37.  Wojtys Joseph
38.  Wysoczyńska Barbara
39.  Zakrzewska Monika
40.  Zielonka Borys
41.  Ziembicka Jolanta
42.  Żurawska Wiesława

1976

1. Baran Janina
2. Bartyś Stanisław
3. Bisiak Elżbieta
4. Budzisz Hanna
5. Chromińska Elżbieta
6. Chrzanowska Alicja
7. Dolat Maria
8. Domański Henryk
9. Frukacz Andrzej
10.  Gąsiorowska Hanna
11.  Gołaszewski Andrzej
12.  Jurczuk Irena
13.  Kacprowicz Grażyna
14.  Karpińska Grażyna
15.  Karubin Jerzy
16.  Klementowicz Tadeusz
17.  Klempka Teresa
18.  Kośnik Jerzy
19.  Krasnodębski Zdzisław
20.  Krassowski Zdzisław
21.  Lewandowska Elżbieta
22.  Mach Bogdan
23.  Mazur Waldemar
24.  Mrozowska Ewa
25.  Nowacka Aleksandra
26.  Orzechowska Aldona
27.  Piechucki Bolesław
28.  Prondzyński Zygmunt
29.  Rabenda Lucyna
30.  Raczek Katarzyna
31.  Rechnio Ewa
32.  Rewerski Wiesław
33.  Reykowska Magdalena
34.  Seroczyńska Jolanta
35.  Skupińska Krystyna
36.  Sobolewska Jolanta
37.  Staniszewska Elżbieta
38.  Styczyńska Hanna
39.  Szajdzińska Krystyna
40.  Szczepaniak Ireneusz
41.  Taran Roman
42.  Tyszkiewicz Anna
43.  Wacławek Bogdan
44.  Więckowska Mirosława
45.  Wojciechowska Dorota
46.  Zaborowski Wojciech
47.  Zakrzewska Krystyna
48.  Zawiejski Adam
49.  Żydok Bogusław

1977

1. Baltaziuk Maria
2. Bareńska Krystyna
3. Bielewicz Antoni
4. Brodowski Wiesław
5. Chechliński Wojciech
6. Danek Andrzej
7. Dyska Jadwiga
8. Dziewulski Henryk
9. Forsińska Urszula
10.  Gorzeka Dorota
11.  Guterman Barbara
12.  Janicki Marek
13.  Jaworska-Kościesza Elżbieta
14.  Kabala Anna
15.  Kapciak Alina
16.  Konopko Małgorzata
17.  Kryziak Elżbieta
18.  Kucharczyk Henryk
19.  Kulesza Izabela
20.  Laskowska Grażyna
21.  Leslie Maria
22.  Łochowska Krystyna
23.  Martynowicz Wojciech
24.  Mazurczak Katarzyna
25.  Modlińska Halina
26.  Mozgana Roman
27.  Niemyjska Alicja
28.  Odrobińska Anna
29.  Pajestka Ewa
30.  Petrow Włodzimierz
31.  Piaskowska Izabela
32.  Piątkowski Włodzimierz
33.  Pleskot Maria
34.  Pożaryska Anna
35.  Rudna Elżbieta
36.  Rusek Adam
37.  Sawisz Anna
38.  Skwarek Adam
39.  Smętek Henryka
40.  Smith Grażyna
41.  Stasiak Elżbieta
42.  Styczyński Piotr
43.  Szwacińska Dorota
44.  Tobiasz Henryk
45.  Tomczyk Marta
46.  Uznański Andrzej
47.  Waglewski Wojciech
48.  Wieleba Jerzy
49.  Wiśniewska Elżbieta
50.  Witoszyński Michał
51.  Wojciechowski Łukasz
52.  Wójt Kazimierz
53.  Wyszyńska Barbara
54. Markowa Rozalina
55. Iwanowa Elena

1978

1. Ajzner Jan
2. Axer Andrzej
3. Babiński Piotr
4. Backiel Leszek
5. Bakuniak Grzegorz
6. Bębenek Barbara
7. Chechlińska Małgorzata
8. Ciechorski Wojciech
9. Czartoryska Jadwiga
10.  Czeremaga Jerzy
11.  Dembowski Jan
12.  Dohnalik Jacek
13.  Domagała Bożena
14.  Domańska Danuta
15.  Doroszewska Urszula
16.  Duda Sławomir
17.  Garztecka Anna
18.  Gaszyński Marek
19.  Giza Anna
20.  Grabowska Maria
21.  Grygo Henryk
22.  Hapen Tadeusz
23.  Janicki Wiesław
24.  Janik Jacek
25.  Kierzkowska Urszula
26.  Klarkowski Andrzej
27.  Klukiewicz Barbara
28.  Kobus Teresa
29.  Kobyliński Roman
30.  Konczewski Piotr
31.  Kończak Bogusław
32.  Kowalczyk Mariusz
33.  Kowalska Ewa
34.  Kowalska Lidia
35.  Kozioł Wiesław
36.  Lipski Jan
37.  Łazarow Tomasz
38.  Łukasiewicz Piotr
39.  Maronde Andrzej
40.  Markowska Małgorzata
41.  Otanga Rusoke
42.  Piwoński Jerzy
43.  Popławska Ewa
44.  Perschke Ryszard
45.  Ratajczyk Włodzimierz
46.  Rogalski Marek
47.  Romaniszyn Krystyna
48.  Rutkowski Marek
49.  Siemaszko Jadwiga
50.  Skwarek Andrzej
51.  Stasińska Marzanna
52.  Staszyńska Katarzyna
53.  Szabelska Irena
54.  Szczęsnowicz Anna
55.  Szostek Emilia
56.  Szulc Grażyna
57.  Tęcza Bogdan
58.  Turska Alicja
59.  Uhlig Roman
60.  Wieczorek Józef
61.  Wilkann Norbert
62.  Wiśniewski Andrzej
63.  Własiuk Urszula
64.  Włodarska Jadwiga
65.  Worotyński Wojciech
66.  Wójtowicz Alina
67.  Zafiran Ludmiła
68.  Załęska Krystyna
69.  Zawistowska Ewa
70.  Zewandowska Danuta
71.  Żyłka Małgorzata
72. Dymitr Dymitrow Gonczew

1979

1. Adamski Witold
2. Bąk Mieczysława
3. Bąk-Poziemska Ewa
4. Biernacka Barbara
5. Chłapowski Marcin
6. Cieślak Maria
7. Dorn Ludwik
8. Engel Janusz
9. Fabianowska Małgorzata
10. Fabianowski Andrzej
11. Fiebig Janusz
12. Frątczak Barbara
13. Gasik Ewa
14. Gottesman Krzysztof
15. Góra Zofia
16. Górska Romualda
17. Helewska Iwona
18. Hill Danuta
19. Jankowska Marianna
20. Jankowski Jan
21. Janucik Mariann
22. Kancznin Bożena
23. Karpowicz Paweł
24. Karwat Waldemar
25. Kopeć Ewa
26. Kozakiewicz Henryk
27. Król Jadwiga
28. Kubisiak Ewa
29. Lenczewska Elżbieta
30. Linderberg Grzegorz
31. Lubowska Anna
32. Mierzwińska Jolanta
33. Muszyńska Marianna
34. Mysłek Marzena
35. Niewczas Ryszard
36. Paczkowska Danuta
37. Pajdowski Kazimierz
38. Pastuszek Ludmiła
39. Piechucki Stanisław
40. Polak Walerian
41. Raciborski Jacek
42. Radzyńska Krtstyna
43. Rzepniewski Andrzej
44. Saar Elżbieta
45. Sadowski Sławomir
46. Sarakowicz Tomasz
47. Sawińska Magdalena
48. Sawiński Zbigniew
49. Sierosławski Janusz
50. Staśkiewicz Wiesław
51. Strzelecki Jerzy
52. Szafraniec Maria
53. Szczęsna Gabriela
54. Szczupaczyński Jerzy
55. Szretter Piotr
56. Święcicka Marianna
57. Świstak Piotr
58. Tatrymowicz Krystyna
59. Tomczak Jan
60. Utzig Krystyna
61. Waczel Adam
62. Widera Ewa
63. Wiktorowski Wojciech
64. Wojciechowska Małgorzata
65. Wrotniak Małgorzata
66. Wróblewska Krystyna
67. Zacharczuk Urszula
68. Zwałek Jan

1980

1. Adamska Małgorzata
2. Babiuch Jolanta
3. Bobińska Kamila
4. Bodnar Artur
5. Bratkowska Krystyna
6. Burakowski Stanisław
7. Duda Halina
8. Felicki Krzysztof
9. Feliks Janusz
10. Fudała Jadwiga
11. Fudała Marek
12. Garbowska Dorota
13. Golewski Witold
14. Gotowski Witold
15. Guzanek Bożena
16. Hajduk Krzysztof
17. Hańbowski Wojciech
18. Hollender Barbara
19. Horodyńska Eolżbieta
20. Janiszewska Elżbieta
21. Jankowska Urszula
22. Jantos Irena
23. Jaskulska Małgorzata
24. Jóźwik Michał
25. Kalka Jolanta
26. Kański Marek
27. Kłosińska Teresa
28. Koczoń Anna
29. Korporowicz Leszek
30. Kośmider Alina
31. Kozak Marek
32. Krzycka Maria
33. Kuklińska Danuta
34. Kwiatkowski Piotr
35. Majewski Ryszard
36. Marczewski Marek
37. Matynia Elżbieta
38. Mazur Marek
39. Mądzelewski Zbigniew
40. Miłoński Stanisaław
41. Mizerska Anastazja
42. Nalewajko Ewa
43. Nogal Wiesław
44. Nowak Krzysztof
45. Nowakowski Sławomir
46. Ochman Andrzej
47. Olzacki Sławomir
48. Pajdowska Barbara
49. Penconek Ewa
50. Przewożniak Danuta
51. Radzka Joanna
52. Radzki Piotr
53. Sarzyński Piotr
54. Słodkowska Irena
55. Sobolewska-Pyz Joanna
56. Szymaniuk Grzegorz
57. Świerkasz Maria
58. Tomczak Maria
59. Turalska Krystyna
60. Wasiak Hanna
61. Wasilewicz Stanisław
62. Winiczenko Marek
63. Wróbel Ewa
64. Zabłocki Grzegorz
65. Zając Lila
66. Zakrzewski Rafał
67. Załęcka Lidia
68. Zamecki Krzysztof

1981

1. Andrejuk Eugeniusz
2. Banaś Jolanta
3. Berłowska Halina
4. Bielińska Hanna
5. Bińkowska Anna
6. Brzozowska Elżbieta
7. Chocyk Roman
8. Chwiej Róża
9. Duch Danuta
10. Dziubak Barbara
11. Figielska Mirosława
12. Franczuk Jadwiga
13. Gerla Małgorzata
14. Gierbisz Michał
15. Grabowski Bogusław
16. Gurr-Kownacka Iwona
17. Jaworowska Dorota
18. Katra Grażyna
19. Kochanek Aleksandra
20. Kowalczyk Ewa
21. Księżopolski Janusz
22. Landau Anna
23. Lipińska Małgorzata
24. Mazgaj Małgorzata
25. Mossakowski Paweł
26. Niedziałek Jacek
27. Piekutowski Jan
28. Pogorzelska Dorota
29. Popławski Wiesław
30. Popowicz Leszek
31. Rey Jerzy
32. Sałasiński Mirosław
33. Sujecka Joanna
34. Wojciechowska Ewa
35. Wolski Mikołaj
36. Zacłona Ryszard
37. Ziembińska Teresa

1982

1. Barcikowska-Puzio Bożena
2. Bartkowski Jerzy
3. Bronakowska Grażyna
4. Cichecka Ewa
5. Cołoszyński Krzysztof
6. Ćwik Stanisław
7. Dancewicz Maria
8. Dubiel Kajetan
9. Ganowicz Jacek
10. Gorajewska-Mieciek Elżbieta
11. Grzegorczyk Ewa
12. Kowalczyk Jolanta
13. Lesiewicz Indira
14. Łodziński Sławomir
15. Malanowski Jan
16. Mróz Beata
17. Murawska Marta
18. Poleszczuk Jan
19. Sawicka Ewa
20. Starczewska Małgorzata
21. Szymańska Joanna
22. Sufin Ewa
23. Zasacka Zofia
24. Żbikowska Mirosława
25. Sharmen Soneya Murshid

1983

1. Bieńkowski Jarosław
2. Bychawska Barbara
3. Chojecka Justyna
4. Czarnecki Robert
5. Czechowicz Ewa
6. Dąbrowska Elżbieta
7. Ginter Janusz
8. Grabska Małgorzata
9. Gwiazdowska Małgorzata
10. Hoffman Krystyna
11. Hypki Anna
12. Janczak Małgorzata
13. Janik Leszek
14. Januszkiewicz Bożena
15. Krasoczko Krzysztof
16. Kryńska Elżbieta
17. Kustra Krystyna
18. Łapiński Robert
19. Miecugow Joanna
20. Misiewicz Grzegorz
21. Morawski Piotr
22. Opolska Elżbieta
23. Oryńska Zofia
24. Piotrowska Elżbieta
25. Puczyłowska Małgorzata
26. Raciborska Hanna
27. Radwanek Mariola
28. Rakowska Elżbieta
29. Rembelski Mariusz
30. Sadzewski Jacek
31. Sałasińska Joanna
32. Senille Dorota
33. Sobotka Elzbieta
34. Stawowa Izabela
35. Tarnawska Hanna
36. Tochowicz Tomasz
37. Widerszpil Andrzej
38. Winch Anna
39. Winch Sławomir
40. Wolańska Krystyna

1984

1. Borkowska Iwona
2. Chmiel Danuta
3. Cieśla Małgorzata
4. Dąbrowska Krystyna
5. Federowicz Michał
6. Grad Urszula
7. Jawłowski Andrzej
8. Karpowicz Joanna
9. Krogulec Maciej
10. Łoś Marek
11. Morawska Anna
12. Pochwała Paweł
13. Puchalski Jerzy
14. Tycińska Małgorzata
15. Wdowiarska Elżbieta

1985

1. Bartczak Lidia
2. Chałupiński Krzysztof
3. Frej-Bieńkowska Maria
4. Góralska Maria
5. Jachnis Dorota
6. Jakóbczak Dorota
7. Keller Krzysztof
8. Kołtowska Renata
9. Krześniak Alina
10. Malawko Krzysztof
11. Najder Jacek
12. Niska Beata
13. Pawlikowski Piotr
14. Pelczar Ryszard
15. Pochwała-Tomczak Anna
16. Romanowski Wiesław
17. Ruchlewicz Agnieszka
18. Ruiz Mariusz
19. Rykowska Elżbieta
20. Rykowski Zbigniew
21. Wolfram Agnieszka
22. Zarzycki Paweł
23. Zinserling Anna
24. Ali Husaiun Al.-Okaily

1986

1. Bandosz Dnuta
2. Ciszek-Piróg Jolanta
3. Durlik Janusz
4. Dworzańczyk Barbara
5. Grabowski Wojciech
6. Hubenowa Ełga
7. Jagielska Ewa
8. Jakubaszek-Popowska Małgorzata
9. Jawłowska Barbara
10. Karwowska Teresa
11. Kawecka Iwona
12. Lewandowski Robert
13. Mamczur Maria
14. Moskała Mirosław
15. Muniak Grażyna
16. Pocent Włodzimierz
17. Radziwiłł Maciej
18. Reutt Iwona
19. Zarzycka Maja

1987

1. Bednarska Elżbieta
2. Bennewicz Maciej
3. Bieniewski Jerzy
4. Brzeski Krzysztof
5. Chomicki Tadeusz
6. Damrosz Elżbieta
7. Derdziuk Zbigniew
8. Drobik-Kubik Agnieszka
9. Duda-Remiszewska Barbara
10. Dziadek Sławomir
11. Gawroński Marek
12. Hryńko Jerzy
13. Jaroszkiewicz Beata
14. Jezierski Janusz
15. Kamińska Ew a
16. Kowalewska Krystyna
17. Kuczyńska Jolanta
18. Kulikowski Jarosław
19. Kurowski Marek
20. Lewkiewicz Beata
21. Lignowska-Markowicz Izabela
22. Łuczka Mirosław
23. Ługowska Maria
24. Matejek Renata
25. Mościcka Lidia
26. Nosowski Zbigniew
27. Płonkowski Tomasz
28. Podkomorzy Elżbieta
29. Pomianowski Jerzy
30. Prokop-Tatarczak Ewa
31. Sikorska Anna
32. Skórczyńska Magdalena
33. Strzałkowski Piotr
34. świaniewicz Magdalena
35. Targoński Paweł
36. Tatarczak Jerzy
37. Winch Joanna
38. Wójcik Halina
39. Wypych Franciszek
40. Wysocka Małgorzata
41. Wysocki Sławomir
42. Zagajewski Dariusz

1988

1. Bilska Małgorzata
2. Budyta Małgorzata
3. Gawlak Ilona
4. Grudziński Janusz
5. Jankowska Teresa
6. Kamiński Marek
7. Krukowski Krzysztof
8. Krystecka Anna
9. Markowska Krystyna
10. Mielczarek Adam
11. Migza Aldona
12. Mrozowicz Dorota
13. Niziński Paweł
14. Parzychowski Krzysztof
15. Pawlak Wojciech
16. Rudnicki Marcin
17. Szafraniec Elżbieta
18. Szewczyk Urszula
19. Tretyn Marek
20. Wieteska Małgorzata
21. Wilimczyk Marzena
22. Wiśniewska Ewelina
23. Wrońska Małgorzata

1989

1. Baran Beata
2. Bielecka Barbara
3. Bielska Ewa
4. Borkowski Aleksander
5. Damaradzka Małgorzata
6. Dąbrowska Grażyna
7. Egeman Tomasz
8. Jackl Agnieszka
9. Kowalczyk Andrzej
10. Kucińska Ewa
11. Mendza Marzena
12. Mocek Stanisław
13. Nawrocki Jan
14. Polkowska Sabina
15. Popiel Maria
16. Rutkowski Maciej
17. Sacewicz Jolanta
18. Sidoruk Beata
19. Smolarska Anna
20. Stolarczyk Ewa
21. Szczucki Jan
22. Szkodny-Ciołek Dorota
23. Tokarski Sławomir
24. Zajdel Maria
25. Zapisek Gabriela
26. Carvalho Andrea
27. Carvalho Paulo

1990

1. Barański Dariusz
2. Białas Barbara
3. Bierzyński Jakub
4. Brochwicz-Donimirska Magdalena
5. Carvalho Andrea, de
6. Carvalho Paulo, de
7. Chorąży Małgorzata
8. Gac Beata
9. Głowacki Marcin
10. Hryńko Elżbieta
11. Kopańska Anna
12. Kozłowska Małgorzata
13. Legat Sławomir
14. Modzelewska Katarzyna
15. Oliwa Beata
16. Osiecka Justyna
17. Palacz Katarzyna
18. Pankowski Krzysztof
19. Pierzgalska Elżbieta
20. Połomska-Piątek Beata
21. Roman Anna
22. Rozwadowska Ewa
23. Rumińska Elżbieta
24. Tichy Anna
25. Waśkiewicz Andrzej
26. Wyszyński Robert

1991

1. Cichowicz Marta
2. Freiat Fayez
3. Gacek Dorota
4. Goleniak Wojciech
5. Iwanowski Dariusz
6. Kilias Jarosław
7. Konieczna Joanna
8. Kożuch Krystyna
9. Krasnodębska Urszula
10. Kurczewska-Kubiak Urszula
11. Łojko-Biedroń Anna
12. Majewska Magdalena
13. Malinowska Krystyna
14. Ostrowski Waldemar
15. Pioterczak Elżbieta
16. Przybyłowski Ryszard
17. Rychłowska Irena
18. Sożewska Joanna
19. Fayez Freiat

1992

1. Badora Barbara
2. Bobiński Krzysztof
3. Borzęcki Mariusz
4. Cybulska Agnieszka
5. Czajkowski Tomasz
6. Czarnecki Adam
7. Dyjas Anna
8. Frańczak Halina
9. Gardocki Sylwester
10. Koźmińska Ewa
11. Księżuk Agata
12. Kurach Barbara
13. Maniewski Grzegorz
14. Petz Janusz
15. Sczczepańska Magdalena
16. Suchocka-Sójka Ewa
17. Szczepankowska Anna
18. Tkaczuk Robert
19. Semedo Elisio

1993

1. Bogdańska Agnieszka
2. Borzymek Elżbieta
3. Brzozowska Wanda
4. Chrzanowski Jacek
5. Ciacek Paweł
6. Cichocki Jacek
7. Ciechomski Marcin
8. Dec Jacek
9. Gawlik Jan
10. Hawrylik Ewa
11. Jasiński Marcin
12. Kalisziewicz Robert
13. Kawecka Anita
14. Krzywiec Anna
15. Kuryłek Jowita
16. Liszewska Małgorzata
17. Marońska-Wojtyńska Joanna
18. Michalska Małgorzata
19. Niecikowska Renata
20. Olbryś Paweł
21. Peszkowski Sławomir
22. Piastrzyńska-Borowczyk Katarzyna
23. Piestrzyński Piotr
24. Piotrkiewicz-Mortka Joanna
25. Polit Artur
26. Rakusa-Suszczewski Mikołaj
27. Sadowska Joanna
28. Sendecki Marcin
29. Sińczuch Marcin
30. Stachera Tomasz
31. Swat Anna
32. Swoboda Agata
33. Szewczyk Wiesław
34. święcka Anna
35. Tuzimek Dariusz
36. Weseliński Michał
37. Wojsz Agnieszka
38. Dzieudonne Mpikao

1994

1. Bielicki Aleksander
2. Daszkiewicz Katarzyna
3. Doktór Michał
4. Groskrejc Aneta
5. Haman Jacek
6. Kaczmarczyk Grażyna
7. Kosecka Małgorzata
8. Kotnowska Ewa
9. Kozyra Małgorzata
10. Łyszkowska Monika
11. Mokrosińska Dorota
12. Molęda Małgorzata
13. Nałęcz Sławomir
14. Nietupski Bogusław
15. Pajek Katarzyna
16. Pełczyńska Katarzyna
17. Piwińska Elżbieta
18. Poławski Paweł
19. Sojczyńska Agnieszka
20. Szumańska Joanna
21. Wróblewski Paweł
22. Żak Ewa

1995

1. Adamski Ryszard
2. Bem Cezary
3. Bocheński Olgierd
4. Danowski Cezary
5. Depta Dominika
6. Domański Robert
7. Dzięgielewska Dominika
8. Gmitrzak Renata
9. Golik Elżbieta
10. Gołębiowska Dorota
11. Dziugieł Cezary
12. Jakubowska Jolanta
13. Nowakowski Krzysztof
14. Połczyńska Elżbieta
15. Pytlos Robert
16. Sarnowska Małgorzata
17. Sosnowska Anna
18. Tyszka Krzysztof
19. Wawrzyniak Wiesław
20. Zarzycka Joanna
21. Ziółkowska Dorota
22. Życzyńska Danuta

1996

1. Bogdańska Agnieszka
2. Borzymek Elżbieta
3. Brzozowska Wanda
4. Chrzanowski Jacek
5. Ciacek Paweł
6. Cichocki Jacek
7. Ciechomski Marcin
8. Dec Jacek
9. Gawlik Jan
10. Hawrylik Ewa
11. Jasiński Marcin
12. Kalisiewicz Robert
13. Kawecka Anita
14. Krzywiec Anna
15. Kuryłek Jowita
16. Liszewska Małgorzata
17. Marońska Joanna
18. Michalska Małgorzata
19. Niecikowska Renata
20. Olbryś Paweł
21. Peszkowski Sławomir
22. Piastrzyńska Katarzyna
23. Piestrzyński Piotr
24. Piotrkiewicz Joanna
25. Polit Artur
26. Rakusa-Suszczewski Mikołaj
27. Sadowska Joanna
28. Sendecki Marcin
29. Sińczuch Marcin
30. Stachera Tomasz
31. Swat Anna
32. Swoboda Agata
33. Szewczyk Wiesław
34. święcka Anna
35. Tuzimek Dariusz
36. Weseliński Michał
37. Wojsz Agnieszka

1997

1. Białas Renata
2. Chojnowska Magdalena
3. Długosz Dominika
4. Faliszewska Małgorzata
5. Fiszer Beata
6. Grosse Tomasz
7. Grudzień Anna
8. Hawrylik Izabela
9. Ignaczak Ewa
10. Jasiński Mikołaj
11. Jędrzejewska-Fijałkowska Agnieszka
12. Kostka Robert
13. Książkiewicz Izabela
14. Kukowski Mikołaj
15. Markowski Grzegorz
16. Misiuna Dariusz
17. Pajączkowska-Lach Justyna
18. Piotrowska-Zawartko Agnieszka
19. Podawca Marcin
20. Rzanny Anna
21. Rzanny Mariusz
22. Stasiurka Marietta
23. Wakulewska Urszula
24. Wiśniewska Agnieszka

1998

1. Bogucka Magdalena
2. Borowiec Agnieszka
3. Czarkowska Lidia
4. Długokęcka Joanna
5. Dziedzic-Mlacka Kinga
6. Fabrowska Gabriela
7. Ferenc Agnieszka
8. Janota Jacek
9. Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka
10. Kierepka Jacek
11. Kochańska Joanna
12. Kociszewski Kamil
13. Kofta Piotr
14. Kołodziejczyk Ewa
15. Krawczyński Sławomir
16. Kwiatkowska Hanna
17. Letki Natalia
18. Maciocha Aneta
19. Mandes Sławomir
20. Marczuk Miłosz
21. Mielczarek Przemysław
22. Mozga Maja
23. Niemczewska Marta
24. Nietrzebka Marcin
25. Ostrowski Wojciech
26. Pankratz Przemysław
27. Papazjan Magdalena
28. Raczyńska Magdalena
29. Rowicka Patrycja
30. Rutkowska Agnieszka
31. Seta Sławomir
32. Sikorska Małgorzata
33. Stachowska Ewa
34. Stawicka Anna
35. świrska Karolina
36. Warchoł Dariusz
37. Wilk Katarzyna
38. Załęski Paweł
39. Zielnicki Robert
40. Zin Marta

1999

1. Babecki Paweł
2. Bardin Alicja
3. Betkiewicz Witold
4. Błażniak Renata
5. Butkiewicz Piotr
6. Chojnacka-Jagoda Katarzyna
7. Cłapińska Agnieszka
8. Cychowska Monika
9. Cześnik Mikołaj
10. Dolińska Xymena
11. Dziechciarz Paweł
12. Fedak Maciej
13. Garztecki Marek
14. Gottlid Monika
15. Hrynaszkiewicz Urszula
16. Jakubowska Magdalena
17. Jarczewska Katarzyna
18. Kamieńska-Szmidt Anna
19. Kamiński Piotr
20. Karczmarz Grzegorz
21. Klęk-Stańczyk Agnieszka
22. Kozłowska Beata
23. Krasicki Artur
24. Królikowska-Mazur Ewa
25. Kryszczuk Maciej
26. Kuc Marta
27. Lijka Robert
28. Łoś Robert
29. Majcher Agnieszka
30. Maruchin Jacek
31. Matusiak Małgorzata
32. Moczydłowski Marek
33. Paduch Ewa
34. Pańków Izabela
35. Pawlak Robert
36. Piotrowska Joanna
37. Piszczatowski Piotr
38. Pomorski Adam
39. Przybysz Dariusz
40. Raniszewska Małgorzata
41. Ratajczak-Bajera Justyna
42. Różański Piotr
43. Różycki Jarosław
44. Sarzyńska Agnieszka
45. Sochan Marta
46. Stańczyk Magdalena
47. Stecko Samanta
48. Strzyczkowski Konstanty
49. Szymańska-Kwiek Monika
50. świderski Bartłomiej
51. Targońska Joanna
52. Trzcińska-Krzewska Małgorzata
53. Wieczorkowska Marta
54. Wojnicka Iwona
55. Zamorski Marcin
56. Zaremba Marcin
57. Zembrzuska Mirosława
58. Zielińska Ewa
59. Ziemkowski Marcin

2000

1. Babicz Michał
2. Bajdowski Jarosław
3. Batko Katarzyna
4. Bucholc Marta
5. Chaber Anna
6. Charlak Aneta
7. Czółnowska Dorota
8. Dąbrowska Agata
9. Falba Ireneusz
10. Garztecka Karolina
11. Gawrońska Magdalena
12. Głowacka Małgorzata
13. Gołębiowska Katarzyna
14. Górska Dorota
15. Grabowska Magdalena
16. Illasiewicz-Zakroczymska Katarzyna
17. Kaczmarek Piotr
18. Kasprzak Ewa
19. Kępińska Ewa
20. Kluba-Sacha Katarzyna
21. Kochanowicz Maciej
22. Kowalczyk Mariusz
23. Krasoń Piotr
24. Kuklo Ewa
25. Kuszlik-Cichosz Joanna
26. Kwiecień Ireneusz
27. Leszczyński Rafał
28. Lewandowska Hanna
29. Łęska Małgorzzata
30. Majewski Marcin
31. Marczuk Bartosz
32. Matczak Magdalena
33. Michna Marcin
34. Nowicka Anna
35. Omyła Małgorzata
36. Orlik-Lorek Agnieszka
37. Owczarek Agata
38. Peda Justyna
39. Piwowarczyk Katarzyna
40. Pontus Izabela
41. Popowska-Mackiewicz Magdalena
42. Radziejowski Jakub
43. Rymsza Agnieszka
44. Sadowska Joanna
45. Sikorska Kaja
46. Sternak Justyna
47. Swan Barbara
48. świderska Beata
49. Trybulska Marta
50. Tymicki Krzysztof
51. Walkowska Katarzyna
52. Warchala Michał
53. Wiśniewski Robert
54. Woldanowicz-Tuszyńska Dorota
55. Woźniak Michał
56. Wrzosińska Aleksandra
57. Zalewska Agnieszka
58. Zieleniewska Izabela
59. Zieliński Marcin
60. Ziółkowski Jan
61. Zychora Agnieszka
62. Mukhtar Gashout

2001

1. Bałachowicz Rafał
2. Batorski Dominik
3. Bechta Maciej
4. Berdek Monika
5. Bobrowicz Zuzanna
6. Borg Zuzanna
7. Chojecki Jarosław
8. Chymkowski Roman
9. Cieślak Wojciech
10. Cieślik Justyna
11. Czarnecka Agata
12. Czechowska Magdalena
13. Denst Aleksandra
14. Dębska Marta
15. Dziubecki Jan
16. Fałkowski Mateusz
17. Filipkowska Agata
18. Filocha Magdalena
19. Furmańska Anita
20. Gałązka Paweł
21. Gawędzki Radosław
22. Gdula Maciej
23. Giziński Marcin
24. Gmaj Katarzyna
25. Gmiter-Mantey Dorota
26. Gniewaszewska Monika
27. Grzywna Sylwwia
28. Guziejko Anna
29. Habowski Eryk
30. Izdebski Albert
31. Jajkowska Magdalena
32. Jakubowski Maciej
33. Jelonek Agnieszka
34. Jerzyński Tomasz
35. Jóźko Marcin
36. Kanasz Tatiana
37. Klonder Joanna
38. Kordos Przemysław
39. Kościelna Agata
40. Kowalski Jarosław
41. Krzywosz-Milczarek Monika
42. Krzyżanowska Olga
43. Kubica Agnieszka
44. Kubica-Ząbek Dorota
45. Kuleta Magdalena
46. Kupidurski Piotr
47. Kwiatkowska Katarzyna
48. Legutowska Grażyna
49. Madeja Magdalena
50. Majewski Paweł
51. Malinowska Alicja
52. Marosek Klaudia
53. Miedzińska Agata
54. Milej Monika
55. Mościcka Justyna
56. Mościcki Radosław
57. Musioł Sebastian
58. Nestorowicz Michał
59. Nijakowski Lech
60. Osipowicz Dorota
61. Ostrowski Łukasz
62. Ostrowski Piotr
63. Otachel Maryla
64. Perunović Miljan
65. Pisarzewska Katarzyna
66. Płachecki Tomasz
67. Połeć Magdalena
68. Popieliński Paweł
69. Popko Agnieszka
70. Pyffel Radosław
71. Radzewicz Karol
72. Rajtar Monika
73. Rojek Anna
74. Rybicka Marta
75. Sadura Przemysław
76. Sobolewski Maciej
77. Sobota Bożena
78. Sowa Agnieszka
79. Staniszewska Agnieszka
80. Staszczuk Franciszek
81. Staszewska Agata
82. Stawińska Anna
83. Stembrowicz Anna
84. Sternik Agnieszka
85. Stodulska Katarzyna
86. Stus Mariusz
87. Suska Danuta
88. Syller Przemysław
89. Szczypek Rafał
90. Szewczak Iwona
91. Szmurło Barbara
92. Szymańska Anna
93. Tańska Karolina
94. Tarkowski Aleksander
95. Tugocka Agnieszka
96. Turek Dorota
97. Werner Małgorzata
98. Wertyńska Magdalena
99. Wierny Sebastian
100. Wilk Dorota
101. Wróblewska Oktawia
102. Zadura Paulina
103. Zając Sylwia
104. Zawadzka Beata
105. Zawistowska Joanna
106. Żelazo Adriana
107. Żuromski Grzegorz

2002

1. Afek Joanna
2. Biaduń Sylwia
3. Berent Dominika
4. Biernat Jakub
5. Blumsztajn Anna
6. Błesznowska Katarzyna
7. Bobrowska Iwona
8. Borzęcka Maria
9. Bossak Barbara
10. Brylska Magdalena
11. Celiński Jacek
12. Chmielewski Hubert
13. Chojnowska Alina
14. Ciaś Dobromir
15. Czarnecki Tomasz
16. Dąbrowski Mariusz
17. Dec Radosław
18. Dziadecki Marcin
19. Ekiert Katarzyna
20. Fijałkowska Wanda
21. Gajda Magdalena
22. Gajda Robert
23. Gajewski Łukasz
24. Goliasz Anna
25. Grusznic Dominika
26. Guzek Krzysztof
27. Henzler Piotr
28. Jarosz Andrzej
29. Jeżewska Ewa
30. Jędrzejewski Mariusz
31. Jonak Łukasz
32. Kałuża Przemysław
33. Karolczuk Małgorzata
34. Koc Mariusz
35. Kochańska Wioletta
36. Kołakowska Katarzyna
37. Kopeć Marta
38. Kosińska Anna
39. Kot Michał
40. Kotnowski Paweł
41. Krasicka Agnieszka
42. Landsberger Dorota
43. Majewska Karolina
44. Majewski Ziemowit
45. Małecki Jarosław
46. Marak Piotr
47. Markiewicz Monika
48. Marks Bartłomiej
49. Matulewicz Agnieszka
50. Mikucka Małgorzata
51. Mitera Lidia
52. Modrzejewska Ewa
53. Mojsa Emilia
54. Molak Andrzej
55. Mrożewski Michał
56. Myszak Joanna
57. Nałęcz Aleksandra
58. Nowosielska Magdalena
59. Nykiel-Ostrowska Anna
60. Olszewska-Stefankiewicz Małgorzata
61. Oponowicz Karolina
62. Orłowski Maciej
63. Ostolski Adam
64. Oziembły Marcin
65. Padee Jacek
66. Peisert Arkadiusz
67. Petrow Anna
68. Pękała Urszula
69. Piasecka Marta
70. Pieliński Bartosz
71. Piotrowska Barbara
72. Piotrowska Wiesława
73. Pokutycka Marta
74. Połeć Wojciech
75. Pucek Olga
76. Pufelski Michał
77. Puzio Urszula
78. Pysiak Piotr
79. Rejent Justyna
80. Romaniuk Agata
81. Rudolf Agnieszka
82. Sabaj Karolina
83. Siczyński Tomasz
84. Sierosławska Katarzyna
85. Sławek Piotr
86. Sokolnicki Jakub
87. Sokołowska Alicja
88. Stec Monika
89. Sygnowski Grzegorz
90. Szczygielska Agnieszka
91. Szeromski Konrad
92. Śmiałkowska Urszula
93. Twardowska Monika
94. Tylczyński Krzysztof
95. Wasilewski Dominik
96. Wierchowicz Joanna
97. Wierzbicki Piotr
98. Wierzbicki Sebastian
99. Wiśniewski Tomasz
100. Witerska Inga
101. Wojciechowski Przemysław
102. Wysga Agnieszka
103. Zbyszewski Maciej
104. Zezyk Agata
105. Żarnecka Katarzyna
106. Żelazko Joanna
107. Żukowski Krzysztof

2003

1. Abramowicz Łukasz
2. Bajek Robert
3. Bielewska Agnieszka
4. Biklewicz Michał
5. Bojanowski Michał
6. Buczek Katarzyna
7. Bujnowska Marta
8. Cegłowska Renata
9. Chojnowski Marek
10. Dac Monika
11. Dąbrowski Zbigniew
12. Dębecka Marlena
13. Długołęcka Maja
14. Dobrosielska Joanna
15. Dobrzyńska Maja
16. Domardzka Anna
17. Druziński Bartłomiej
18. Dukielski Adam
19. Głowacka Beata
20. Grzegorkiewicz Rafał
21. Gutowska Anna
22. Haber Agnieszka
23. Herbst Jan
24. Hermanowicz Maciej
25. Hernik Kamila
26. Jaguścik Justyna
27. Jakubowska Anna
28. Janowska Anna
29. Jezi.órska Małgorzata
30. Kaczorowski Maciej
31. Kahlau Maria
32. Kamińska Anna
33. Kann Kaja
34. Karnowski Jacek
35. Kęska Adam
36. Klata Wojciech
37. Kloc Piotr
38. Korc Szymon
39. Kossakowska Anna
40. Krawczyk Magdalena
41. Krawczyński Przemysław
42. Kruszko Marzena
43. Ksi.ążyk Paweł
44. Kutyła Julian
45. Kużma Łukasz
46. Kwiatkowska Joanna
46. Kwiatkowski Cezary
47. Lewandowska Elwira
48. Libera Michał
49. Łuczewski Michał
50. Małkuszewski Tomasz
51. Markuszewska Małgorzata
52. Migdał Marta
53. Milewski Marcin
54. Muszalska Katarzyna
55. Neska Rafał
56. Nowicki Andrzej
57. Obecna Agnieszka
58. Pakuła Joanna
59. Pakuła Justyna
60. Pieśniewska Joanna
61. Pośnik Milena
62. Rakocy Kamil
63. Rąbińska Beata
64. Rozdeiczer-Kryszkowska Anna
65. Rożko Anna
66. Rułka Michał
67. Ryczko Maciej
68. Sałaszewski Artur
69. Samoraj Karolina
70. Sępioł Agnieszka
71. Sierakowski Sławomir
72. Sierakowski Tytus
73. Skowrońska Joanna
74. Skowyra Magdalena
75. Solecka Joanna
76. Staniewska Magdalena
77. Strumińska Marta
78. Sułek Magdalena
79. Szambelan Julia
80. Szarkowska Helena
81. Szostakowska Magdalena
82. Szymański Paweł
83. Ślusarczyk Pawel
84. Świstak Patrycja
85. Terlikowski Wojciech
86. Twardowska Magdalena
87. Wagner Olga
88. Walczak Dominika
89. Walczak Eliza
90. Wasilewski Tomasz
91. Wiatr Olga
92. Wigura Karolina
93. Winczorek Jan
94. Wiśniewski Marek
95. Wojda Monika
96. Zadrożniak Wojciech
97. Zawadzka Kinga
98. Zdziech Aneta
99. Zieliński Tomasz
100. Zielonka Monika
101. Zyśk Maria
102. Żerański Paweł
103. Żurawska Dominika

2004

1. Abelska Joanna
2. Abramczuk Jakub
3. Adamowicz Antoni
4. Bagińska Dominika
5. Błaszkiewicz Anna
6. Bojarska Karolina
7. Breczko Sylwia
8. Cudna-Sławińska Dorota
9. Cielemęcka Monika
10. Cieślak Ziemowit
11. Cukrowski Paweł
12. Czynsz Rafał
13. Dałek Konrad
14. Dawidowska Katarzyna
15. De Latour Agata
16. Drożdzikowski Robert
17. Dubrowska Magdalena
18. Dworzyński Krzysztof
19. Dziewulska-Jodłowska Justyna
20. Dzięciołowski Krzysztof
21. Frątczak Sebastian
22. Gajewska Magdalena
23. Gąsowski Jakub
24. Głażewska Magdalena
25. Górski Grzegorz
26. Gurda Magdalena
27. Jedynak Aneta
28. Karger Aleksandra
29. Karwowski Maciej
30. Kitowski Kacper
31. Klin Aleksandra
32. Kobos Karol
33. Kontkiewicz Joanna
34. Kozłowski Mariusz
35. Krawczyk Michał
36. Kubisa Julia
37. Kucharska Katarzyna
38. Kurstak Aleksander
39. Kuśmierek Natalia
40. Kwas Anna
41. Lada Łukasz
42. Lewna Aneta
43. Maciuszko Dagmara
44. Maj Marcin
45. Małysz Anna
46. Mazurek Małgorzata
47. Mazurek Paweł
48. Mikuszewski Jacek
49. Młodożeniec Marek
50. Motyczyński Paweł
51. Nadolińska Marta
52. Niesłuchowska Katarzyna
53. Nojszewska Irena
54. Obłój Jan
55. Orzełowska Maria
56. Ossolińska Maria
57. Paciorek Aldona
58. Pakier Małgorzata
59. Pawlak Mikołaj
60. Penszko Paweł
61. Petersen-Ozimek Katarzyna
62. Piechór Ewa
63. Piotrowski Filip
64. Podwójcic Krzysztof
65. Polak Joanna
66. Popławski Bartłomiej
67. Raciborski Filip
68. Rukat Kornelia
69. Sikorska Natalia
70. Skrzyńska Monika
71. Skrzypczak Tomasz
72. Skup Michał
73. Smogorzewski Michał
74. Sobieszkoda Marcin
75. Solińska Aleksandra
76. Sowiński Piotr
77. Stec Małgorzata
78. Strodulska Monika
79. Szepietowski Dariusz
80. Sztefarska Marta
81. Szumlewicz Piotr
82. Szycman Leszek
83. Szymańska Marta
84. Szymczyk Anita
85. ściegienny Jan
86. Tomaszewski Wojciech
87. Tomczuk Agnieszka
88. Trochimiak Katarzyna
89. Truszczyński Jacek
90. Trzaskowska Aleksandra
91. Turlejski Marek
92. Urbaniak Katarzyna
93. Urbańska Sylwia
94. Wagner Krzysztof
95. Wasiak Robert
96. Wawer Aleksandra
97. Włoch Renata
98. Wójcik Adrian
99. Wyczańska Małgorzata
100. Zalewska Agata
101. Zawadzki Albert
102. Zdrojewski Łukasz
103. Ziółkowska Anna

2005

1. Aksztejn Wirginia
2. Ambrozińska Marianna
3. Anisimowicz Agata
4. Aronowicz Michał
5. Bianketti Mirosław
6. Bieńkowska Anna
7. Biernacka Ludmiła
8. Borowski Hubert
9. Chomicki Krzysztof
10. Czabak Vendula
11. Czynsz Monika
12. Dmochowska Maria
13. Fudała Marek
14. Galant Beata
15. Głowacki Mikołaj
16. Goć Karol
17. Górczyński Grzegorz
18. Grabowski Marek
19. Gręda Julita
20. Izdebski Waldemar
21. Hajdukiewicz-Pliszka Agnieszka
22. Kacprzyk Marta
23. Kartasiewicz Joanna
24. Klata-Szamborowska Katarzyna
25. Kołaczyński Jerzy
26. Kondziora Magdalena
27. Kordasiewicz-Rosińska Anna
28. Kostkowska Kamila
29. Krogulska Anna
30. Lenartowicz Janusz
31. Lib Tomasz
32. Łączyński Rafał
33. Majewska Magdalena
34. Majorek Jarosław
35. Matusik Artur
36. Matysiak Ilona
37. Mlonka Marcin
38. Myś liwiec Katarzyna
39. Niewęgłowski Adam
40. Obłąkowska-Kubiak Katarzyna
41. Olechowicz Andrzej
42. Osmólski Paweł
43. Pacuła-Onisk Anna
44. Pawlak Marta
45. Pieczarowska Aleksandra
46. Pilawska Agnieszka
47. Prusaczyk Piotr
48. Prządka Michał
49. Przewłocka Jadwiga
50. Przewłocki Paweł
51. Pudzianowska Dorota
52. Rybiński Piotr
53. Rylska Magdalena
54. Szczęsna-Gierulska Agnieszka
55. Sawicki Krzysztof
56. Skrzeczanowska Agata
57. Skubiszewska Marta
58. Skwarska Dominika
59. Słodownik Luiza
60. Sobańska Anna
61. Sobiesiak Karolina
62. Sobieszczuk Przemysław
63. Stalewska Magdalena
64. Stec Magdalena
65. Stefańska Marta
66. Strzeszewski Damian
67. Szepietowska Aleksandra
68. Świderska Marta
69. Tędziagolski Tomasz
70. Tober Michał
71. Tomaszewski Filip
72. Truszkowski Tomasz
73. Wiejska Aleksandra
74. Włodarczak Krystyna
75. Zarębska Weronika

2006

1. Andrejuk Katarzyna
2. Bałdych Małgorzata
3. Biało Mirosława
4. Bieńkowska Dominika
5. Broda Anna
6. Brudnik Ewa
7. Ceglińska Anna
8. Cieślak Marta
9. Chmielarz Piotr
10. Czekała Krzysztof
11. Dawidejt Monika
12. Daszkowska Aleksandra
13. Drążewska Dagmara
14. Elkader Kamil
15. Fajer Piotr
16. Fenrich Wojciech
17. Gałecka Julita
18. Gandziarowska Jagoda
19. Gawroński Artur
20. Gidlewska Katarzyna
21. Górenowicz Daria
22. Grzęda Mariusz
23. Grzegorzewicz Konrad
24. Grzybek Michał
25. Gurszyńska Katarzyna
26. Guszcza Anna
27. Halawa Mateusz
28. Igielska Eliza
29. Jakubowska Karolina
30. Jakubowski Marcin
31. Kaczuba Dorota
32. Karczewska Bogusława
33. Kołakowska Zuzanna
34. Konert Anna
35. Kowalczyk Konrad
36. Krzyżanowska Łucja
37. Kupińska Karolina
38. Kuć Maria
39. Leśniewska Justyna
40. Luniak Magdalena
41. Lusar Małgorzata
42. Majkut Paweł
43. Marczewski Paweł
44. Mojkowski Karol
45. Najda Weronika
46. Nowotny Agata
47. Ossowicz Piotr
48. Ostrowski Łukasz
49. Piasna Agnieszka
50. Pawlak Katarzyna
51. Perkowska Magdalena
52. Pycka Maria
53. Przyłuska Marta
54. Ptasznik Magdalena
55. Ratajczak Aleksandra
56. Rodziewicz Aleksandra
57. Rokicka Małgorzata
58. Rulska Aleksandra
59. Rychel Adam
60. Rzeżnik Jakub
61. Salamońska Justyna
62. Sochańska-Kawiecka Marzena
63. Suracki Paweł
64. Suryś Katarzyna
65. Sztetyłło Aleksandra
66. Strzelczak Joanna
67. Szymańska Grażyna
68. Szwaj Sławomir
69. Śliż Monika
70. Tchórzewska Karolina
71. Tkacz Andrzej
72. Walas Arkadiusz
73. Wawrzyniewicz Waldemar
74. Wielgołaska Agata
75. Wlazło Justyna
76. Wojciuk Katarzyna
77. Wołkowicz Sebastian
78. Wróbel Paulina
79. Wysocki Paweł
80. Zieleńska Marianna
81. Zych Jacek
82. Żotkiewicz Milena
83. Żychlińska Monika

2007

1. Anna Baczko
2. Marta Banaszak
3. Andrzej Bartelski
4. Paula Bialska
5. Aneta Bladyniec – Sośnierz
6. Anna Bogdan
7. Agnieszka Brzezińska
8. Dariusz Brzosko
9. Grzegorz Brzozowski
10. Marta Buler
11. Cezary Ciemniewski
12. Ewa Dębowska
13. Maria Drabczyk
14. Agata Dudek
15. Jan Dzierzgowski
16. Magdalena Fac
17. Jakub Fast
18. Anna Foeller
19. Joanna Głażewska
20. Katarzyna Głowacka
21. Andrzej Gołoś
22. Beata Grzanko
23. Małgorzata Jasińska
24. Paweł Kanclerz
25. Maciej Kasprzak
26. Monika Koblak
27. Agata Komendant
28. Witold Kościesza – Jaworski
29. Dominika Kotowicz
30. Piotr Kowalczyk
31. Anna Królikowska
32. Iwona Krzyżanowska
33. Anna Latuśkiewicz
34. Anna Lesik
35. Marcin Łuczka
36. Anna Łukasik
37. Linda Majerowicz
38. Marzena Maksym
39. Joanna Malinowska – Parzydło
40. Paulina Marek
41. Magdalena Mazurkiewicz
42. Radosław Michalski
43. Błażej Minko
44. Iwona Młożniak
45. Anna Napierała
46. Anna Nowakowska
47. Marta Olejnik
48. Piotr Ozierański
49. Wojciech Pachucki
50. Anna Pawłowska
51. Katarzyna Perdzyńska
52. Robert Piętka
53. Łukasz Raciborski
54. Franciszek Rapacki
55. Tomasz Ratter
56. Anna Rok
57. Filip Sadoch
58. Marta Saranović
59. Maksymilian Siła – Nowicki
60. Jadwiga Sobczak
61. Zbigniew Stanisławiak
62. Paula Stojanow
63. Maciej Szałaj
64. Aleksandra Szemietuk
65. Karolina Sztandar – Sztanderska
66. Małgorzata Śmietańska
67. Joanna Średnicka
68. Elżbieta Świdrowska
69. Maria Tarasiewicz
70. Magdalena Tomasik
71. Elena Wasylew
72. Piotr Wichiciel
73. Anna Włodarczyk
74. Tomasz Wojciechowski
75. Katarzyna Wróbel
76. Jakub Wygnański
77. Marcin Wyszyński
78. Agnieszka Zaczek
79. Tomasz Zając
80. Krzysztof Zalewski
81. Konrad Zwoliński
82. Agnieszka Zygmunt
83. Maciej Żakowski

2008

 1. Adameczek Anita
 2. Adamska Agata
 3. Bajorek Marta
 4. Banach Katarzyna
 5. Brach Bartosz
 6. Chojnacka Eliza
 7. Cybula Piotr
 8. Ćwikliński Adam
 9. Danielewicz Michał
 10. Darmas Marcin
 11. Dembek Agata
 12. Dobrzyńska Agnieszka
 13. Drozdowski Mariusz
 14. Erbel Joanna
 15. Fihel Agnieszka
 16. Głodziński Mariusz
 17. Gożdziewicz Eliza
 18. Grabiński Adam
 19. Grzelak Jakub
 20. Guzowski Krzysztof
 21. Hejłasz Magdalena
 22. Jaśkiewicz Anna
 23. Kaniewski Tomasz
 24. Kędzierski Mateusz
 25. Kietlińska-Zaleska Barbara
 26. Kledyński Paweł
 27. Kołacz Wojciech
 28. Konca Katarzyna
 29. Korolec Anna
 30. Kosowski Piotr
 31. Kostrzewa Robert
 32. Kotnarowska Ewa
 33. Kotnarowski Michał
 34. Kotowski Paweł
 35. Kowalska Marta
 36. Krupka Anna
 37. Krzemiński Konrad
 38. Kuczyńska Anna
 39. Kukołowicz Tomasz
 40. Kula Tomasz
 41. Kużmiszyn Joanna
 42. Leszczyński Karol
 43. Lorenc Bogna
 44. Łaszczyk Marcin
 45. Makaruk Katarzyna
 46. Małachowska Zofia
 47. Marczak Magdalena
 48. Matarewicz Maryna
 49. Miszkiewicz Agata
 50. Miszkowski Michał
 51. Morawska Elżbieta
 52. Nieradka Katarzyna
 53. Nowakowska Agnieszka
 54. Okraszewska-Kulesza Sylwia
 55. Opolska Monika
 56. Osłowski Jarosław
 57. Pawłowska Kinga
 58. Pietrasik Agnieszka
 59. Pol Grażyna
 60. Popławski Błażej
 61. Porębska Marzena
 62. Prasolik Małgorzata
 63. Pużniak Krystian
 64. Pyrz Marta
 65. Rokicka Katarzyna
 66. Rosa Magdalena
 67. Rostocka Anna
 68. Rzewuska Blanka
 69. Siewruk Anna
 70. Sitarska Natalia
 71. Skowroński Paweł
 72. Skwarczyńska Ewelina
 73. Smak Magdalena
 74. Sokołowska Justyna
 75. Stanowska Magda
 76. Stasik Michalina
 77. Szostek Michał
 78. Szymańska Ilona
 79. Świerczewska Hanna
 80. Święcicka Jadwiga
 81. Tochowicz Martyna
 82. Turzyńska Joanna
 83. Wach Grzegorz
 84. Wasilewska Olga
 85. Wiśniewska Marta
 86. Wnuk Barbara
 87. Zabrodzka Julia
 88. Zmysłowska Edyta

2009

1. Anczewska Marta
2. Barcikowski Wojciech
3. Barlik Paulina
4. Bartnik Magdalena
5. Bazylak Jakub
6. Bednarska Dagny
7. Belka Justyna
8. Bertram Łukasz
9. Bettin Mateusz
10. Białek Katarzyna
11. Biczyńska Ewelina
12. Bielawski Mateusz
13. Bilewicz Aleksandra
14. Błachnio Joanna
15. Boszczyk Barbara
16. Brzozowska Zuzanna
17. Bulkowski Krzysztof
18. Chojnowska Katarzyna
19. Chynczewska Emilia
20. Czerniawska Dominika
21. Ćwiek-Karpowicz Jarosław
22. Franczak Piotr
23. Frelak Piotr
24. Gąsowska Aleksandra
25. Gendżwiłł Adam
26. Gołaś Tomasz
27. Gotowczyc Agata
28. Harycki Paweł
29. Jendtyczko Zuzanna
30. Kabas Zofia
31. Kanafa Alicja
32. Kielmer Anna
33. Koć Iwona
34. Kosatka Katarzyna
35. Kosewski Marek
36. Kosiński Jan
37. Kowalik / Kalinowska / Anna
38. Krawczyk Kamil
39. Krych Joanna
40. Kryt Natalia
41. Lech Anna
42. Lisowska Barbara
43. Majewska Pakita
44. Makowska Beata
45. Maksymowicz Stanisław
46. MarkowskiMaciej
47. Mazur Marta
48. Melon Dominika
49. Michalak Dominika
50. Młynarczyk Michał
51. Ochremiak Jędrzej
52. Organiściak Karolina
53. Osłowski Karol
54. Pańków Maciej
55. Parzydło Marek
56. Pękala Justyna
57. Plebaniak Piotr
58. Podawca Damian
59. Pokropek Artur
60. Popłonkowska Alicja
61. Prószyński Piotr
62. Ptak Krzysztof
63. Puchalski Jacek
64. Raszewska Katarzyna
65. Rodak-Wilińska Anna
66. Rusinek Aneta
67. Siekierka Monika
68. Skwierczyńska Aleksandra
69. Skwierczyński Grzegorz
70. Sobolewski Wojciech
71. Socik Ewa
72. Solon-Lipiński Marek
73. Stasik Magdalena
74. Stasiowski Jędrzej
75. Staszewski Tomasz
76. Sterczyńska Anna
77. Stępień Emilia
78. Stokłuska Ewa
79. Szczepankowska Beata
80. Szelewa-Krzystoń Iwona
81. Templewicz Karol
82. Trautsolt Joanna
83. Trzciński Rafał
84. Tycner Paulina
85. Utracka Marta
86. Walewska Katarzyna
87. Wasilewicz Iga
88. Wasowski Jerzy
89. Wądołowska Katarzyna
90. Werner Katarzyna
91. Wikło Ludmiła
92. Wiśniewska Jowita
93. Woroniecka Dorota
94. Wrona Anna
95. Wyszyńska Milena
96. Zakrzewska Anna
97. Zarakowska Aleksandra
98. Zawadzki Michał
99. Ziemba Justyna
100. Zimolzak Piotr
101. Zwolski Tomasz
102. Zych Mateusz
103. Zyskowski Karol
104. Żółtak Tomasz
105. Żyżyński Mariusz

2010

Studia dzienne – magisterskie 5-letnie
1. Adamska Paulina
2. Adamus Jan
3. Arciuch Anna
4. Banasiak Jarosław
5. Barański Stanisław
6. Bąbalicki Norbert
7. Betley Jan
8. Bielecka Ewa
9. Bieńkowska Grażyna
10. Błoński Łukasz
11. Boni Zofia
12. Brzozowska Anita
13. Charycka Beata
14. Chojnacka Marta
15. Chojnowska Agata
16. Chyż Maciej
17. Czetwertyński Piotr
18. Częścik Anna
19. Dąbrowski Łukasz
20. Dobrowolska Agata
21. Duluk Rafał
22. Ernst Agata
23. Feliszewski Tomasz
24. Fereniec katarzyna
25. Garlewska Agnieszka
26. Godziejewska Aleksandra
27. Grodner Marta
28. Grzebalska Weronika
29. Grzegorek Justyna
30. Grzegorek Małgorzata
31. Hejka Marcin
32. Hermelińska Małgorzata
33. Jaskólska Aleksandra
34. Jassem-Staniecka Anna
35. Jaworska Agata
36. Jaworska Natalia
37. Jełowicki Rafał
38. Jędrzejczak Katarzyna
39. Kalicka Anna
40. Karasek Anna
41. Kasperczyk Krzysztof
42. Kisielewska Adela
43. Klata Michał
44. Knozowska Joanna
45. Kołodziejska Marta
46. Kowalska Anna
47. Kowalska Paulina
48. Kożuchowska Iwona
49. Kwiatkowska Emilia
50. Kwiatkowski Krzysztof
51. Lenkiewicz Antonina
52. Leszczyńska Barbara
53. Marzec Helena
54. Matuszewska Marta
55. Miąsek Aleksandra
56. Miller Adam
57. Mironiuk Justyna
58. Miśta Karolina
59. Moreń Paulina
60. Motrenko Jakub
61. Narojczyk Joanna
62. Nasiłowska Emilia
63. Noremberg Robert
64. Ogrocka-Klepacka Agnieszka
65. Olszewska Magda
66. Osesik Krzysztof
67. Pacuska Maria
68. Pawłowski Łukasz
69. Piechocki Przemyslaw
70. Potyra Maciej
71. Przeradzki Franciszek
72. Przychodaj Justyna
73. Rafałowski Wojciech
74. Romaniec Łukasz
75. Rosa Przemysław
76. Rutkowska Anna Maria
77. Sadowski Krzysztof
78. Skalec Agata
79. Skórska Agnieszka
80. Sobkowiak Paweł
81. Sterczyński Konrad
82. Taha Sylwia
83. Teisseyre Piotr
84. Tomaszuk Patrycja
85. Ugryn Tomasz
86. Wereta Karolina
87. Wojciechowska Maria
88. Wójcik Piotr
89. Wójcikowska Katarzyna
90. Wójcik-Żołądek Monika
91. Wujec Helena
92. Zaborowski Leszek
93. Zalewska Anna
94. Zalewski Marcin
95. Zawada Bartosz
96. Zygmunt Marta

Studia dzienne licencjackie 3 – letnie
1. Barczak Maciej
2. Chróścińska Martyna
3. Dominiak Agata
4. Dworzański Piotr
5. Fabian Klaudia
6. Falkowski Maciej
7. Garwolińska Aneta
8. Gierowska Michalina
9. Głowacki Piotr
10. Godlewska Magdalena
11. Górecka Sylwia
12. Hudzińska Emilia
13. Iskra Mikołaj
14. Jacewicz Katarzyna
15. Kachaniak Dorota
16. Karlińska Maja
17. Kastory Jan
18. Kolacka Magdalena
19. Kontowski Daniel
20. Kowalik Agnieszka
21. Krawczyk Katarzyna
22. Lato Katarzyna
23. Legun Joanna
24. Lipiński Kamil
25. Małek Marta
26. Marczewski Zbigniew
27. Mikołajewska Karolina
28. Muller Adam
29. Niziński Mikołaj
30. Oknińska Elżbieta
31. Ornoch Joanna
32. Osiński Michał
33. Piątek Tomasz
34. Płoska Zofia
35. Pomianowski Antoni
36. Ratajska Magdalena
37. Różewska Julia
38. Rumińska Patrycja
39. Rutkowska Anna
40. Sobieska Małgorzata
41. Stefańska Magdalena
42. Stypuła Anna
43. Święciak Katarzyna
44. Trzcińska Paulina
45. Urbańska Agnieszka
46. Wiśniewska Aneta
47. Wojdalska Ewa
48. Wyszkowska Natalia
49. Zjawińska Marcelina

2011

Lista absolwentów studiów magisterskich dziennych
1. Adamiak Piotr
2. Babańczyk Andrzej
3. Bartecki Paweł
4. Bartoszewska Paulina
5. Bednarz Maja
6. Bielecki Michał
7. Benedek Marcin
8. Boroń Magdalena
9. Bożykowski Marek
10. Brzostowska Katarzyna
11. Burek Maria
12. Cabaj Natalia
13. Ciepiela Anna
14. Cieślak Marta
15. Dacka Magdalena
16. Dąbrowski Daniel
17. Dec Karolina
18. Durlik Maja
19. Dydak Daniel
20. Dzudzewicz Bartosz
21. Fal Michał
22. Gołubowski Adam
23. Gradek Zofia
24. Grządkowska Magdalena
25. Grzybek Marcin
26. Grzywalska Natalia
27. Jasiczek Paloma
28. Jeżykowski Mateusz
29. Jędrasik Ilona
30. Juszczyk Ewa
31. Kaczorowski Karol
32. Karkowska Anna
33. Kłobukowski Paweł
34. Kopczyńska Justyna
35. Koperska Marta
36. Kowalczyk Beata
37. Królik Katarzyna
38. Kubisiak Andrzej
39. Kucheryavaya Svetlana
40. Lelek Magdalena
41. Leyk Aleksandra
42. Łanczkowski Marek
43. Modelewska Anna
44. Mostowska Magdalena
45. Ochremiak Joanna
46. Olko Dorota
47. Osial Tomasz
48. Ostrowski Tomasz
49. Owczarek Justyna
50. Pajdzińska Alicja
51. Pajor Ewa
52. Posiadała Kamila
53. Przybyłowicz Ewelina
54. Radziwinowicz Agnieszka
55. Rau Adriana
56. Regulska Anna
57. Rudnicki Rafał
58. Serafin Marcin
59. Serwiak Natalia
60. Sędek Piotr
61. Skowerski Dominik
62. Sobczyński Maciej
63. Sobociński Maciej
64. Stuszewski Piotr
65. Szybka Paweł
66. Ścisłowska Anna
67. Śpiewak Jan
68. Świętochowski Cezary
69. Urbaniak Katarzyna
70. Tomaszuk Agata
71. Trepczyńska Iwona
72. Wargocka-Borska Małgorzata
73. Wieczorek Katarzyna
74. Wójcik Agnieszka
75. Zembrowska Katarzyna
76. Zych Grażyna
77. Żyndul Oskar

Lista absolwentów studiów licencjackich dziennych
1. Baniak Tomasz
2. Bartczak Katarzyna
3. Beresińska Magdalena
4. Białek Damian
5. Brylewska Olga
6. Busma Aneta
7. Ciecieląg Aleksandra
8. Dobrołowicz Michał
9. Fajfer Magdalena
10. Ferenc Maria
11. Filcek Maria
12. Finkielsztein Mariusz
13. Gieżyńska Zuzanna
14. Głowala Anna
15. Gnyszka Maciej
16. Grabowski Łukasz
17. Harasim Karolina
18. Kacperski Wojciech
19. Kaczorowska Dagmara
20. Kalinowska Katarzyna
21. Kanabus Anna
22. Karlińska Agnieszka
23. Kędzierska Edyta
24. Klaja Anna
25. Kossowski Maciej
26. Kubajewska Martyna
27. Kujawa Sylwia
28. Kukla Karolina
29. Kurowski Michał
30. Legat Julia
31. Łukawska Justyna
32. Machowina Anna
33. Maciejak Marcin
34. Majchrowicz Barbara
35. Matys Ewa
36. Mazuś Marta
37. Murawska Katarzyna
38. Piekutowska Anna
39. Pieńkos Piotr
40. Poniklewski Łukasz
41. Rozenbaun Jakub
42. Rybicka Justyna
43. Rzymowska Anna
44. Satora Norbert
45. Sawicka Magdalena
46. Skalmowska marta
47. Sochacka Agnieszka
48. Szocińska Agata
49. Szostak Sonia
50. Szymański Dorian
51. Tomaszewska Marta
52. Tuziak Rafał
53. Twardecka Alicja
54. Tymoszyńska Małgorzata
55. Uszyńska Karolina
56. Włodarczyk Zofia
57. Wołkowycka Natalia
58. Wyrwińska Dorota
59. Zacharewicz Anna
60. Zając Adam
61. Zaleska Aleksandra

2012

Lista absolwentów jednolitych studiów magisterskich dziennych
1. Adamiec Weronika
2. Bajera Kamil
3. Balcerzak Bartłomiej
4. Bieńkowska Edyta
5. Cichowska Zuzanna
6. Domagalski Szymon
7. Dubiniec Piotr
8. Dudek Natalia
9. Dudkiewicz Piotr
10. Dulniak Łukasz
11. Dziedzina Katarzyna
12. Gajewska Zofia
13. Gąś Michał
14. Gołdyz Aleksandra
15. Gomoradzki Tomasz
16. Gontarczyk Artur
17. Grażyńska Aleksandra
18. Grzeszczak Joanna
19. Helda Natalia
20. Hnatiuk Mikołaj
21. Jąder Martyna
22. Jurewicz Izabela
23. Jużwin Maria
24. Kęska Daniel
25. Kolenkiewicz Magdalena
26. Kołodyński Jan
27. Kołodziejczyk Bartosz
28. Kowalczyk Anna
29. Kowalik Grzegorz
30. Kwiecińska Anna
31. Majkowski Piotr
32. Mączkowski Piotr
33. Misiewicz Karolina
34. Motyczko Igor
35. Muller Adam
36. Murawski Wojciech
37. Nabiałęk Małgorzata
38. Niesiobędzka Agata
39. Nosowska Agnieszka
40. Nowak Maria
41. Ogrodzki Paweł
42. Ośka Justyna
43. Pawłowski Mateusz
44. Piotrowski Marcin
45. Podolski Piotr
46. Przybylska Elżbieta
47. Rybkowski Adam
48. Serzysko Ewa
49. Słomczyński Tymon
50. Sobota Filip
51. Sosińska Agnieszka
52. Stankiewicz Piotr
53. Stempień Michał
54. Strzelecki Jan
55. Szachułowicz Anna
56. Szejda Jacek
57. Szumańska Małgorzata
58. Szyszko Marianna
59. Ścisłowska Anna
60. Świerzewska Klementyna
61. Świrek Krzysztof
62. Tolak Bartłomiej
63. Tomczuk Emil
64. Trochymiak Mateusz
65. Trystyła Agnieszka
66. Tyda Sylwia
67. Urbanowicz Joanna
68. Wiącek Piotr
69. Wojtyński Paweł
70. Wokitajtis Maciej
71. Wolański Adam
72. Ziewiec Piotr

Lista absolwentów uzupełniających studiów magisterskich dziennych
1. Bieniasz Arkadiusz
2. Chróścińska Martyna
3. Dworzański Piotr
4. Garwolińska Aneta
5. Jończyk Justyna
6. Krawczyk Katarzyna
7. Kruk Karolina
8. Marczewski Zbigniew
9. Mikołajewska Karolina
10. Nagajska Ewa
11. Olszewska Ewelina
12. Osiński Michał
13. Paszkowski Łukasz
14. Piątek Tomasz
15. Pląsek Rafał
16. Rumińska Patrycja
17. Rusin Małgorzata
18. Smolarczuk Dorota
19. Święciak Katarzyna
20. Trzcińska Paulina
21. Witkowska Agata
22. Witkowska Agnieszka
23. Zacharuk Kamila

Lista absolwentów studiów licencjackich dziennych
1. Banyż Monika
2. Bujnowska Aleksandra
3. Bujnowska Katarzyna
4. Chodnicki Daniel
5. Cholewczyński Filip
6. Czajkowska Katarzyna
7. Darek Joanna
8. Dąbrowska Katarzyna
9. Dębska Katarzyna
10. Fila Jakub
11. Galicińska Katarzyna
12. Giedyk Bartłomiej
13. Góraj Aleksandra
14. Grzybowska Jolanta
15. Hobrzańska Mirosława
16. Jabłońska Jusyna
17. Jakszto Tom,asz
18. Janczyk Paulina
19. Jurusz Magdalena
20. Kątnik Marta
21. Kępińska Agata
22. Konieczna Ewa
23. Kulik Oskar
24. Kwiatkowska Katarzyna
25. Lekszycka Agnieszka
26. Malarowska Elżbieta
27. Michalczewska Aleksandra
28. Mikołajczyk Filip
29. Milczewska Katarzyna
30. Modestowicz Ewa
31. Mościcka Anna
32. Nawrot Dominika
33. Nielipińska Katarzyna
34. Niewęgłowska Malwina
35. Opoczyńska Małgorzata
36. Orechwo Anna
37. Orzechowska Helena
38. Osińska Monika
39. Osowska Małgorzata
40. Pawłowski Aleksander
41. Pendrakowska Patrycja
42. Piechuta
43. Pikora Marta
44. Piórko Maria
45. Pyszczek Małgorzata
46. Raszczuk Aleksandra
47. Rawski Tomasz
48. Rutkowski Jakub
49. Sobotka Tomasz
50. Socha Paulina
51. Strupiechowska Monika
52. Suchecki Konrad
53. Szafranowska Anita
54. Ślusarski Piotr
55. Świtała Marcelina
56. Tręda Ewa
57. Waluk Małgorzata
58. Wiensak Paulina
59. Wojciechowski Piotr
60. Wojtkowska Martyna
61. Wożniak Katarzyna

2013

Lista absolwentów jednolitych studiów magisterskich dziennych
1. Arkabuz Agata
2. Bielecka Magdalena
3. Chróścicka Anna
4. Czopowska Joanna
5. Dąbrowska Katarzyna
6. Dowbor Tomasz
7. Ensztein Radosław
8. Gajewska Ewelina
9. Gniadzik Katarzyna
10. Grabowska Małgorzata
11. Grochowicz Weronika
12. Hamerszmit Krzysztof
13. Heller Julia
14. Hołderna Paulina
15. Jadowski Tomasz
16. Karamuz Paweł
17. Kasiak Agata
18. Kitlas Paulina
19. Kontowski Daniel
20. Koprowska Anna
21. Kot Małgorzata
22. Kozielewska Marta
23. Kuśmirek Justyna
24. Młożniak Iwona
25. Nafalska Justyna
26. Pojęta Konga
27. Purzyńska Katarzyna
28. Rosołowska Marta
29. Rozbicki Łukasz
30. Siejak Anna
31. Słowicki Patryk
32. Szewczyk Jan
33. Ślesicka Magdalena
34. Winter-Tomaszewska Katarzy6na
35. Włodkowski Radosław
36. Żołądecki Dawid
37. Żulikowski Piotr

Lista absolwentów uzupełniających studiów magisterskich dziennych
1. Baniak Tomasz
2. Brylewska Olga
3. Busma Aneta
4. Ciecieląg Aleksandra
5. Cybulski Paweł
6. Czerwińska Emma
7. Dobrołowicz Michał
8. Filipiuk Joanna
9. Finkielsztein Mariusz
10. Górecka Sylwia
11. Hudzińska Emilia
12. Jankowska Magdalena
13. Karlińska Agnieszka
14. Kocęba Mariusz
15. Kowalczuk Aneta
16. Koziara Ewelina
17. Kurowski Michał
18. Lasinkiewicz Agnieszka
19. Lipiński Kamil
20. Machowina Anna
21. Mandela Monika
22. Melich Edyta
23. Murawska Katarzyna
24. Murmann Julia
25. Penkala Sylwia
26. Pojęta Kinga
27. Puton Aleksandra
28. Pyrkosz Aleksandra
29. Ratajska Magdalena
30. Rudziński Jan
31. Ruszczyńska Magdalena
32. Szocińska Agata
33. Świderska Joanna
34. Świerzbińska Anita
35. Tomasik Karolina
36. Wieczorek Mariusz
37. Włodarczyk Zofia
38. Zacharewicz Anna
39. Zaleska Aleksandra
40. Zjawińska Marcelina

Lista absolwentów studiów licencjackich dziennych
1. Antonowicz Ewelina
2. Bajor Jan
3. Barwicka Aleksandra
4. Białoruski Maciej
5. Bichta Ewa
6. Bocheńska Jadwiga
7. Bocian Małgorzata
8. Bodzon Małgorzata
9. Bromka Jakub
10. Brożyna Magdalena
11. Brzezińska Luiza
12. Chełmiński Michał
13. Ciastek Mirosław
14. Cybulski Piotr
15. Daliga Magda
16. Ewertowska Dominika
17. Florczak Paweł
18. Frymus Andrzej
19. Furman Filip
20. Gajowy Anna
21. Gątarzewska Patrycja
22. Giska Sławomir
23. Gontarczyk Łukasz
25. Gubański Krzysztof
26. Holnicki-Szulc Adam
27. Jańczuk Anna
28. Jarocki Jeremi
29. Jasiński Filip
30. Kania Justyna
31. Karwowska Monika
32. Kokot Anna
33. Kopa Przemysław
34. Kowalska Sylwia
35. Kustosz Zofia
36. Kuszyk Marta
37. Kuśmierczyk Justyna
38. Lachor Agata
39. Latoszek Katarzyna
40. Lewandowska Katarzyna
41. Liśkiewicz Grzegorz
42. Łojewski Mikołaj
43. Łukaszewski Michał
44. Maciejczak Zuzanna
45. Marchel Iwo
46. Matuszewska Wiktoria
47. Misiak Katarzyna
48. Mizera Dominika
49. Mróz Agata
50. Mularczyk Beata
51. Niewiadomski Cezary
52. Pańczyszyn Kinga
53. Pasek vel Paszkowski Mateusz
54. Pawelska Natalia
55. Piętka Karol
56. Plichta Magdalena
57. Pojęta Kinga
58. Romaniuk Krzysztof
59. Rozen Andrzej
60. Rutkowska Martyna
61. Sapota Karolina
62. Sielawa Martyna
63. Sikorska Kaja
64. Skorupka Dominika
65. Smoktunowicz Magdalena
66. Sobiesiak Sylwia
67. Sochaczewska Monika
68. Stańczyk Jakub
69. Starkowski Marcin
70. Stąpór Katarzyna
71. Stus Marcin
72. Szeptycka Ewa
73. Wach Monika
74. Wielgolewska Milena
75. Wiślicki Michał
76. Wiśniewska Małgorzata
77. Woznica Magdalena
78. Wrońska Ewa
79. Wróbel Jakub
80. Wróblewski Adrian
81. Wysocka Anna
82. Zielonka Piotr

2014

Lista absolwentów jednolitych studiów magisterskich dziennych
1. Borkowski Aleksander
2. Dębska Joanna
3. Godziszewska Anna
4. Jodkowski Mieczysław
5. Konińska Iga
6. Majkowska Zuzanna
7. Męziński Michał
8. Ołdak Robert
9. Potkańska Dominika
10. Stawiany Jacek

Lista absolwentów uzupełniających studiów magisterskich dziennych
1. Badowski Maciej
2. Białek Damian
3. Bieniek Paweł
4. Bolewska Maria
5. Chojnacka Magdalena
6. Cyran Dorota
7. Fajfer Magdalena
8. Głuszcz Beata
9. Grzegorczyk Ewa
10. Iskra Mikołaj
11. Kacperski Wojciech
12. Kalinowska Katarzyna
13. Kastory Jan
14. Klaja Anna
15. Kowalik Agnieszka
16. Kozaczuk Aleksandra
17. Kuźma Beata
18. Kachaniak Dorota
19. Lato Katarzyna
20. Laska Sylwia
21. Łakus Mirella
22. Maścienica Marta
23. Niewęgłowska Malwina
24. Niziński Mikolaj
25. Orechwo Anna
26. Orpikowski Michał
27. Pałka Aleksandra
28. Pikora Marta
29. Pomianowski Antoni
30. Rębiś Angelika
31. Rutkowska Anna
32. Siejka Ewa
33. Słupińska Magdalena
34. Sobieska Małgorzata
35. Stefańska Magdalena
36. Strupiechowska Monika
37. Szafranowska Anita
38. Szewczyk Agnieszka
39. Szostak Sonia
40. Ślusarski Piotr
41. Tomaszewska Marta
42. Turczyn Marta
43. Turuk Anna
44. Wiśniewska Aneta
45. Wołkowycka Natalia
46. Wyszkowska Natalia
47. Zając Adam

Lista absolwentów studiów licencjackich dziennych
1. Angielczyk Anna
2. Babicka Maria
3. Biedrzycka Agata
4. Błażejewska Paulina
5. Brzeg Magdalena
6. Bukowski Aleksander
7. Detyna Barbara
8. Druz Alisa
9. Fornal Kinga
10. Głogowska Karolina
11. Graczyński Tomasz
12. Har Anna
13. Jasiński Michał
14. Kazanecka Joanna
15. Kazimierski Przemysław
16. Kolmus Zuzanna
17. Konecka Magdalena
18. Kopczyński Krzysztof
19. Kościńska Justyna
20. Kowalczyk Michał
21. Kubiak Diana
22. Kurczak Jerzy
23. Leńczuk katarzyna
24. Lepczyński Krzysztof
25. Luterek Monika
26. Mierzejewski Mikołaj
27. Miklas Martyna
28. Mundziel Adriana
29. Myślicka Justyna
30. Olkowska Joanna
31. Orłowski Marcin
32. Palczewska Kaja
33. Panko Yuliya
34. Płatkowski Bartłomiej
35. Policht Dominika
36. Rutkowski Piotr
37. Ryczkowska Jowita
38. Scovil Jonathan
39. Siemaszko Konrad
40. Siemieniuk Katarzyna
41. Sołtan Magdalena
42. Sołtys Magdalena
43. Sowierszenko Magda
44. Stępniewski Bartosz
45. Tarnowski Robert
46. Tomczak Małgorzata
47. Tomkowska Ewa
48. Trąbińska Kinga
49. Tyborowski Mikołaj
50. Wądołowska Maria
51. Wojacka Natalia
52. Wojtyna Agata
53. Wołczak Michał
54. Zagrodzka Diana