aKomitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w 2017 roku i przyznał Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW najwyższą ocenę A+.
ZSS ZSS

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.
Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.

twarzA1_m

Wykład Profesor Robin Wagner-Pacifici

Robin_WagnerInstytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają

na wykład profesor Robin Wagner-Pacifici z New School for Social Research, New York, USA.

Our Age of Crisis: Donald Trump’s Elongated Rupture as Elusive Event
26 października w godz. 11:00-13:00 w BUWie, pokój 256.

więcej informacji

Jakub Motrenko laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Jedną z przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w 2017 r. otrzymał dr Jakub Bazyli Motrenko. Nagrodzona rozprawa to „Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka”; jej promotorem był prof. Antoni Sułek.
Dr Motrenko podjął się opisać mechanizm „przełomu antypozytywistycznego” w polskiej socjologii w latach 1970. i 1980. Zmiana ta dokonała się pod wpływem nowych prądów w nauce światowej, wyczerpywania się możliwości paradygmatu pozytywistycznego oraz przełomowych zmian w społeczeństwie polskim. Aby zadanie uczynić wykonalnym, terenem badania autor uczynił ewolucję kolektywu myślowego Stefana Nowaka – uczynił ją „strategicznym stanowiskiem badawczym”. Dał znakomitą analizę ewolucji programu naukowego w nauce społecznej i zbadał, w jaki sposób wyłonił się konkurencyjny, antypozytywistyczny program badawczy. Praca Motrenki pokazuje, na czym polega zmiana rewolucyjna w naukach społecznych, dowodzi, że sama historia socjologii dostarcza cennego materiału dla analizy socjologicznej i jest ważna dla samowiedzy społeczności socjologicznej, gdyż opisuje zmianę, która znacząco wpłynęła na obecny kształt socjologii.

Zespół z Instytutu Socjologii w składzie dr Katarzyna Abramczuk, dr Anna Baczko-Dombi i dr Agata Komendant-Brodowska otrzymał dofinansowanie projektu Action for Computational Social Sciences (ACTISS) z programu Unii Europejskiej Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.
Wniosek zajął pierwsze miejsce w rankingu wniosków złożonych w Polsce w ramach tego konkursu i będzie realizowany we współpracy z zespołami z Uniwersytetu w Groningen i the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego kursu online (MOOC) poświęconego podstawowym koncepcjom i narzędziom z zakresu modelowania dynamiki zjawisk społecznych opracowanego specjalnie z myślą o studentach nauk społecznych.

Umiejętność modelowania dynamiki zjawisk społecznych, począwszy od poziomu procesów poznawczych a na mechanice wielkich systemów skończywszy, jest przydatna w wielu sektorach współczesnej gospodarki. Uniwersalność formalnego podejścia ułatwia interdyscyplinarną współpracę przy projektach poświęconych np. takim problemom jak zmiana klimatu, zużycie i dystrybucja energii, zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, rozprzestrzenianie się informacji czy migracje. Jednocześnie podejście formalne jest często postrzegane przez studentów nauk społecznych jako trudno dla nich dostępne. Większość istniejących materiałów wprowadzających zagadnienia modelowania bazuje na stosunkowo zaawansowanych formalizmach i abstrakcyjnych przykładach. Celem projektu ACTISS jest udostępnienie szerokiej publiczności materiałów nie wymagających znajomości matematyki wykraczającej poza zakres programu szkoły średniej i bazujących na przykładach o ściśle społecznym charakterze. Wszystkie przygotowane materiały będą dostępne także w języku polskim.